Professorat

Última modificació: 27/07/2016 | Font: USE

Nom Departament Categoria
Aguilar Anguera, Carme
Universitat: Universitat Rovira i Virgili
Doctor:
Categoria: equivalente a Profesor contratado Doctor
Adreça de correu electrònic: caguilar@uji.es
Breu currículum: Categoria professional: Professora agregada d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 2005 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1998 Experiència docent Nombre de quinquennis: 2 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: - Grau en Química: Química Analítica; Anàlisi Instrumental; Pràctiques de Química General - Grau Enginyeria Química: Anàlisi instrumental per a la indústria química - Llicenciatura en Química: Equilibri iònic en solució; Operacions bàsiques; Experimentació en Química Física i Química Analítica II; Anàlisi Química de Productes Industrials; Aplicació de la informàtica als problemes químics; Treball Experimental. - Llicenciatura en Biotecnologia: Fonaments en Química II - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Gestió de Qualitat al laboratori analític; Pràctiques; Treball fi de màster - Màster de Química a la Indústria: Tècniques Cromatogràfiques Avançades. Aplicacions industrials; Tractament d'aigua a la indústria Innovació o millora docent: - Assistència a cursos de formació organitzats per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili Experiència investigadora Línies de recerca: - Determinació de contaminants en mostres complexes mitjançant diferents tècniques analítiques - Estudi de diferents tècniques de preconcentració aplicades en línia a l'electroforesi capil·lar. - Determinació de diferents radioisòtops en mostres ambientals Nombre de sexennis: 3 Nombre de publicacions: 60 publicacions en revistes i 1 capítol de llibre Experiència professional Des de l'any 1994 fins l'actualitat he treballant en el desenvolupament de diferents mètodes per a la determinació d'analits d'interès mediambiental o biològic en matrius complexes mitjançant tècniques cromatogràfiques o electroforètiques amb especial èmfasi a l'ús de tècniques de tractament de mostra. També he estat treballant en l'àmbit de la radioactivitat ambiental i en aquest sentit és de destacar que he col·laborat directament en l'acreditació d'un laboratori segons la norma ISO 17025.
Professorat extern Màsters
Beltrán Arandes, Joaquín Dep. de Química Física i Analítica Professor Titular d'Universitat
García Asensi, Begoña
Empresa: IPROMA, S.L.
Adreça de correu electrònic: basensi@uji.es
Breu currículum: Licenciada en Ingeniería Química y máster en Gestión integrada de sistema especialista en Higiene trabaja en el departamento de Calidad, medioambiente y prevención desde Julio de 2001 ha estado implicada de manera directa en el desarrollo de la implantación en el laboratorio de las normas UNE EN ISO 17025, UNE EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004 , incluyendo las labores de validación analítica y aseguramiento de la calidad de los ensayos. A su vez es miembro activo del grupo de trabajo de AEAS para el desarrollo de diferentes guías de trabajo para laboratorios de ensayo: Guía de control de Calidad y Guía para la validación de métodos de ensayo Físico-Químicos y microbiológicos.
Professorat extern Màsters
Hernández Hernández, Félix Javier Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
Hidalgo Ortiz, Carmen
Empresa: Universitat Jaume I -
Doctor:
Categoria: PAS
Adreça de correu electrònic: hidalgo@uji.es
Breu currículum: Actividades académicas y profesionales: -1993, Licenciatura en Químicas, Universitat de Valencia; -1999, Doctorado, Universitat Jaume I; -Desde el 2001, Responsable del calidad del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (LARP) de la Universitat Jaume I. El. LARP es el Laboratorio de Referencia del Ministerio de agricultura para la realización de estudios en conformidad con la Buenas Prácticas de Laboratorio; -Desde el 2007, Profesora externa en el Master Interuniversitario en Técnicas Cromatográficas aplicadas. Publicaciones: -14 artículos en revistas internacionales; -2 artículos en libros; -Publicación de la tesis doctoral. Premios: Premio de Investigación: Técnicas Analíticas de Separación, 1996 8as Jornadas de Análisis Instrumental, Patrocinado por Hewlett Packard Trabajo titulado "New method for the rapid determination of triazine herbicides and their main metabolites in environmental waters by using coupled-column liquid chromatography and large-volume injection" Premio Extraordinario de Doctorado: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Universitat Jaume I, 2000. Conferencias y cursos invitados: Cursos de formación en Buenas Prácticas de Laboratorio UJI, Castellón, 2012, 2014 Otra información: Coordinadora del grupo de trabajo de ensayos de campo de la Sociedad Española de Calidad en Investigación (SEGCIB). 2013-2015.
Professorat extern Màsters
Ibáñez Martínez, María Dep. de Química Física i Analítica Professora Ajudanta Doctora Tipus II
López Benet, Francisco Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
Pitarch Arquimbau, María Elena Dep. de Química Física i Analítica Professora Titular d'Universitat
Pocurull Aixala, Eva
Universitat: Universitat Rovira i Vergili
Doctor:
Categoria: TU
Adreça de correu electrònic: pocurull@uji.es
Breu currículum: Categoria professional: Professora Titular d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1992 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1996 Experiència docent: Nombre de quinquennis: 4 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Llicenciatura en química: Química analítica, Ampliació de química analítica, Experimentació en química analítica i química física II, Equilibri iònic en solució, Operacions bàsiques, Anàlisi aplicat, Anàlisi i control ambiental, Experimentació en química avançada II, Anàlisi química de productes naturals, Tècniques de separació, Anàlisi instrumental. Grau en química: Tècniques analítiques avançades, Laboratori de química analítica. Enginyeria tècnica superior en química: Química analítica. Grau en bioquímica i biologia molecular: Química analítica instrumental. Máster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Cromatografia de líquids, Cromatografia de Gasos, Pràctiques de Laboratori, Treball de Fi de Màster Máster en Química a la Indústria: Tècniques cromatogràfiques avançades Màster en Dret ambiental: Introducció a les ciències ambientals Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: Cursos de formació a personal d'empreses: Cromatografia de gasos, Criteris d'avaluació en el tractament de dades cromatogràfiques, Cromatografia de gasos i tècniques analítiques de laboratori, Tècniques cromatogràfiques, Cromatografia pràctica. Curs ACTIP: Tècniques cromatogràfiques en la indústria petroquímica. Innovació o millora docent: Participació en tres projectes d'innovació docent: Desenvolupament de material multimèdia interactiu de suport a les assignatures de química i bioquímica, Elaboració de vídeos docents en format digital sobre operacions bàsiques analítiques, Edició d'un dossier informatiu sobre el contingut de les conferències de divulgació de la química als centres de secundària. Experiència investigadora: Línies de recerca: Desenvolupament de mètodes cromatogràfics per a la determinació de contaminants ambientals. Nombre de sexennis: 3 Nombre de publicacions: 89
Professorat extern Màsters
Portolés Nicolau, Tania Dep. de Química Física i Analítica Personal investigador (Programa Juan de la Cierva)
Roig Navarro, Antoni Francesc Dep. de Química Física i Analítica Professor Titular d'Universitat
Sancho Llopis, Juan Vicente Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
Serrano Gallego, Roque Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16