UJI

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

• CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
• CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
• CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

• CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançats.
• CE02 - Integrar i comunicar sistemes heterogenis.
• CE03 - Crear i gestionar sistemes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançats.

Els alumnes adquiriran competències addicionals si trien cursar certes matèries.

Els alumnes que trien cursar les matèries Paral·lelisme, clústers i computació GRID, Reconeixement i identificació biomètrica, Aprenentatge automàtic, Integració de fonts
de dades heterogènies, adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.

Els alumnes que trien cursar les matèries Síntesis d'imatge i animació i Sistemes contextuals, adquiriran la següent competència:

- Visualitzar i presentar informació complexa.

Els alumnes que trien cursar les matèries Mineria de dades, Realitat virtual augmentada, Metodologia i documentació científica, Treball d'Introducció a la recerca,
adquiriran les següents competències:

- Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.
- Visualitzar i presentar informació complexa.

Els alumnes que trien cursar les matèries Reconeixement de formes, Anàlisis i tractament de vídeo i visió activa, Processos cognitius, Sistemes multiagente, Ontologies i la web semàntica, Representació del coneixement i raonament, Metodologia i documentació científica i Treball d'introducció a la recerca adquiriran les següents competències:

- Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.
- Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

Els alumnes que trien cursar les matèries Aprenentatge automàtic, Mineria de dades, Sistemes contextuals, Reconeixement i identificació biomètrica i Integració de fonts de dades heterogènies adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.

Els alumnes que trien cursar les matèries Modelat i reconstrucció 3D, Imatge mèdica i Sistemes d'informació estratègica adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

Informació proporcionada per: InfoCampus