UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Organització i càrrega lectiva per a l'estudiant

En general, i d'acord amb els criteris generals sobre ECTS aplicats en la Universitat Jaume I, s'ha estimat el nombre d'hores presencials en el rang del 30%- 40% de la càrrega de treball de l'alumne. Aquesta càrrega es fixa en 37,5 hores setmanals, durant 20 setmanes en un semestre, 15 d'elles lectives, i la resta dedicades a la presentació de treballs i exàmens. Això suposa 750 hores per cadascun dels dos primers semestres, que correspondran a 30 crèdits ECTS. Amb aquests criteris, 2 crèdits ECTS resultaran en aproximadament una hora de classe presencial, i 4 crèdits en dues hores per setmana.

Per als estudiants que no cursin complements i tinguin dedicació a temps total, la planificació es realitza un sol curs (dos semestres). Bona part de les matèries obligatòries es realitzen el primer semestre, i les matèries d'aplicació i el TFM en el segon semestre.

Activitats d'aprenentatge

Per aconseguir les competències marcades i definides en aquest pla d'estudis s'han previst les activitats d'aprenentatge que es descriuen a continuació i que es divideixen en dos grups: activitats presencials (que ocuparan aproximadament el 40% de la dedicació total del *estudiantado), i activitats no presencials (aproximadament el 60%).

Activitats presencials

 • Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic. Ensenyament/aprenentatge on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en la qualificació del progrés de l'estudiant.

Activitats no presencials

 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Preparar exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Metodologies docents.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència es preveuen les següents estratègies metodològiques:

 • Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecto d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge basat en problemes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos. Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.
 • Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per aconseguir metes i incentius grupales.
 • Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.
 • Avaluació contínua. La majoria de les assignatures del grau plantegen més d'un itinerari d'avaluació, de manera que els alumnes poden acollir-se a un sistema d'avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua es realitzarà de diverses formes: controls de curta durada al final de cada classe; carpetes d'aprenentatge; en assignatures amb gran càrrega de pràctiques, aquestes avaluen durant tot el curs, etc. En diverses assignatures es preveu que l'avaluació contínua es realitzi per la combinació de diverses de les formes descrites.

Descripció de les activitats d'avaluació

 • Entrevista de tutorizació i/o informe d'experts. Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Examen escrit. Pot ser de qualsevol dels següents tipus:
  • De desenvolupament i/o problemes. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai..
  • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; solament ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 • Examen oral. Prova d'avaluació per mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Memòries i Informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de les pràctiques externes.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i la participació a l'aula.
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències obtingudes.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Aquesta activitat contempla l'elaboració de resums bibliogràfics, revisió de treballs cientificotècnics, i un altre tipus de treballs relacionats amb l'aprofundiment en algun tema del màster.
 • Projectes. Aquesta activitat consisteix a realitzar un treball autònom guiat per una planificació inicial d'activitats, generalment dirigit a la implementació parcial o total d'un sistema informàtic.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus