UJI

Criteris d'admissió

Enginyers Informàtics i Enginyers en Telecomunicacions.

Graduats en Enginyeria Informàtica.

Enginyers Tècnics en Informàtica.

Enginyers Tècnics en Telecomunicacions.

Altres titulacions tècniques o de ciències exactes i experimentals (segons perfil del candidat).

 

El procés d'admissió d'estudiants al màster consistirà en les següents fases:

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió on s'indicarà el nom, DNI/passaport, títol amb el qual accedeix al màster i lloc d'expedició. Cal adjuntar, almenys, la següent documentació:

Còpia del títol amb el qual s'accedeix al màster.

Certificat de notes obtingudes en aquesta titulació.

Fotocòpia compulsada del DNI/passaport.

Currículum abreujat i cartes de recomanació, si escau.

En el cas de títols estrangers, es validaran segons regule la universitat.

2. Procés d'entrevistes personals a aquells candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. L'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d'estudiants estrangers, aquesta entrevista tambien té com a objecte determinar els coneixements de l'alumne en les llengües en les quals s'imparteixen els cursos.

3. Publicació de la resolució d'alumnes admesos per part de la comissió de titulació del màster.

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al màster serà necessari aplicar una baremación que tinga en compte l'expedient acadèmic (considerant la titulació d'origen), currículum i cartes de recomendacón presentades. En aquest cas s'aplicaria una puntuacion de tall d'acord amb el barem.

Aquells alumnes que accedisquen al màster amb una titulació d'enginyeria tècnica, o no afí a les matèries del màster, han de cursar 20 crèdits de complements formatius del Grau en Enginyeria Informàtica. Aquests crèdits no formen part del màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus