UJI

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada por la Universitat Jaume I es es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

 • CE1 - Posseir i comprendre coneixement científic i tècnic profund d'Enginyeria Robòtica i poder utilitzar aquest coneixement de manera efectiva.
 • CE2 - Dominar les tècniques modernes en el desenvolupament i disseny de sistemes robòtics innovadors tals com el modelatge, simulació, optimització, anàlisi i control.
 • CE3 - Treballar de manera independent i en equips multidisciplinaris, interactuar eficaçment amb els especialistes i prendre iniciatives quan sigui necessari.
 • CE4 - Comunicar-se de manera efectiva (tant per les presentacions escrites i orals) en un context internacional.
 • CE5 - Adoptar els mètodes més adequats per al problema en qüestió i seleccionar els components tecnològics necessaris per implementar la solució proposada.
 • CE6 - Transferir tecnologia de la universitat a la indústria.
Informació proporcionada per: InfoCampus