UJI

Treball final de màster

La Tesi de Màster té un valor de 30 crèdits ECTS. Cada estudiant serà supervisat conjuntament per dos assessors de dues institucions diferents. El tema de recerca pot ser supervisat i situat en un departament d'una institució de recerca i desenvolupament industrial. El treball de recerca està finalitzat per una tesi escrita, redactada de forma individual, que conté elements originals de recerca o innovació. La tesi ha de ser defensada enfront d'un comitè d'experts. El Treball Fi de Màster ("Master Thesis") tindrà orientació investigadora.

Informació proporcionada per: InfoCampus