UJI

Advanced Robotics. Erasmus Mundus

Última modificació: 29/04/2019 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada està dissenyat per a promoure una oferta educativa d'alta qualitat en l'àrea de la robòtica avançada i intel·ligent. Després de la graduació els estudiants hauran dominat les diferents àrees de la robòtica (modelatge matemàtic, automàtica, enginyeria informàtica, disseny mecànic) amb la finalitat de ser capaços de tractar amb sistemes robòtics en el seu conjunt i no solament concentrar-se en un àrea en particular. [Llegir més]

Aquest Màster és interuniversitari.

El Màster es realitza en dos cursos acadèmics. L'estudiant cursarà el primer any en una de les institucions participants (Nantes, Gènova, Varsòvia), i el segon any en la Universitat Jaume I.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

No oferta places de nou ingrés per al curs 2019-2020

Contacte: mrobotics@uji.es

 

Introducció

Presentació

El Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada està dissenyat per a promoure una oferta educativa d'alta qualitat en l'àrea de la robòtica avançada i intel·ligent. Després de la graduació els estudiants hauran dominat les diferents àrees de la robòtica (modelatge matemàtic, automàtica, enginyeria informàtica, disseny mecànic) amb la finalitat de ser capaços de tractar amb sistemes robòtics en el seu conjunt i no solament concentrar-se en un àrea en particular. Les perspectives professionals dels graduats són molt bones ja que els cursos proposats són rellevants per a la societat actual altament tecnificada i a causa que les promocions actuals de les universitats són insuficients per a satisfer les exigències dels programes de la indústria i la recerca. Els estudiants poden enfocar el Màster com un grau professional, o unir-se a un programa de doctorat posterior.

El màster s'imparteix en dos anys acadèmics. L'estudiant cursarà el primer any en una de les institucions participants (Nantes, Gènova o Varsòvia) i el segon any en la Universitat Jaume I.

Màster interuniversitari

El Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada es una cooperació:

• Politechnika Warszawska- Warsaw University of Technology (Polònia)
• Università degli Studi di Genova (Italia)
• École Centrale de Nantes (França) (Universitat coordinadora)

Tipus d'ensenyament

Ensenyament Presencial.

 

Què és important conèixer?

Durada i calendari

Dos cursos acadèmics. (Setembre 2019 / juliol 2021)

Calendari curs 2019 - 2020

Crèdits i import

120 ECTS (European Credit Transfer System).  Preu en el curs 2019/20 51,26€.

Objectius

Durant els anys 2008-2013 el Master Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada va contribuir en la consecució dels objectius dels programes Erasmus Mundus en la millora de la qualitat de l'educació superior a Europa, promovent la cooperació amb tercers països, la promoció de l'oferta europea de qualitat a l'educació superior, fomentant la mobilitat entrant d'estudiants de postgrau de tercers països i acadèmics, fomentar la cooperació estructurada amb les institucions d'ensenyament superior de tercers països i millorar el perfil, la visibilitat i l'accessibilitat de l'educació superior europea al món. Per als propers anys, els nostres objectius són aconseguir aquests objectius generals del programa Erasmus Mundus, i tenir com a objectius particulars:

 1. Desenvolupar un fort programa de postgrau internacional i sostenible en la robòtica dins dels equips de recerca interdisciplinaris i intersectoriales composts per 11 institucions d'educació superior d'Europa i Àsia i les principals empreses de robòtica;
 2. Oferir a la indústria, institucions i equips de recerca, una nova generació d'enginyers, investigadors i dissenyadors de sistemes que tenen una perspectiva suficientment àmplia per dur a terme el desenvolupament de la robòtica i la seva integració en aplicacions. Prenem nota que el nombre de cursos de Màster de Robòtica a Europa no és suficient per complir amb la necessitat de posicions de la indústria i de doctorat.
 3. Fomentar la capacitat de recerca dels equips del consorci mitjançant el desenvolupament de coneixements duradors i reutilitzables i know-how;
 4. Desenvolupar projectes conjunts, estades i co-tutories en cooperació amb empreses de robòtica capdavanteres de tot el món;
 5. Oferir als joves graduats l'oportunitat de tenir un treball atractiu en un domini estratègic.

Coneixements previs recomanables

Grau universitari d'almenys 180 ECTS, després tres anys d'estudis universitaris, en un camp relacionat amb la robòtica, com per exemple: mecatrónica, control automàtic, ciències de la computació, enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica i matemàtiques aplicades.

Fluïdesa en la escriptura i la lectura en anglès.

Orientació

Investigadora.

 

Eixides professionals

Encara que el programa del màster se centra principalment en el context de sistemes robòtics, els conceptes tractats es poden aplicar a una gamma molt més àmplia d’altres sistemes d’enginyeria i tecnològics. Les perspectives professionals dels graduats i graduades són, per tant, excel·lents. Poden emprar-se en moltes empreses, ja que els cursos són rellevants per a la societat altament tecnificada d’avui dia.

Després de la graduació en el màster, l’estudiantat tindrà les següents competències:

 • El coneixement científic i tècnic profund d’enginyeria robòtica i les habilitats per a utilitzar aquest coneixement de manera efectiva.
 • Capacitat per a dominar les tècniques modernes en el desenvolupament i disseny de sistemes robòtics innovadors tals com el modelatge, simulació, optimització, anàlisi i control.
 • Capacitat per a treballar de manera independent i en equips multidisciplinaris, interactuar eficaçment amb els i les especialistes i prendre iniciatives en cas necessari.
 • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva (tant per les presentacions escrites i orals) en un context internacional.
 • Capacitat per a adoptar els mètodes més adequats per al problema en qüestió i seleccionar els components tecnològics necessaris per a implementar la solució proposada.
 • Capacitat per a transferir tecnologia avançada de la Universitat a la indústria.

Beques pròpies i ajudes

 • 7.000 € / any per als estudiants classificats entre els 10 millors estudiants dels països associats (estudiants de la categoria A).
 • 3.000 € / any per als estudiants en la llista de 20 estudiants de la part superior dels estudiants de països associats (estudiants de la categoria A).
 • 2.500 € / any per als estudiants que es troben entre els 6 millors estudiants dels països del programa (estudiants categoria B).
 • 1.000 € / any per als estudiants classificats en els primers 12 estudiants dels països del programa (estudiants de la categoria B)

Les beques pròpies consisteixen en una reducció de les taxes de matrícula.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de grau universitari, amb almenys 180 crèdits ECTS en el sistema europeu, després d'almenys tres anys d'estudis (a nivell de Llicenciatura en Ciències) en camps relacionats amb la robòtica tals com: Mecatrónica, Control Automàtic, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria de Sistemes, Matemàtiques Aplicades i Ciències de la Computació.

Per a un sol·licitant l'idioma matern del qual no és l'anglès, es requereix passar una prova internacional reconeguda com TOEFL (qualificació 220 CBT, 550 PBT, 80 IBT), Cambridge Advanced Anglés Test (puntuació de B o més alt), IELTS (puntuació de 6.5 o més alt) , TOEIC (800) o una altra prova equivalent. El resultat de la prova ha de ser enviat abans de la data límit de preinscripció. Un sol·licitant que haja dut a terme els seus estudis en anglès és vàlid (és necessària carta de confirmació oficial de la seua universitat).

- Matrícula en el Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

15 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada por la Universitat Jaume I es es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

 • CE1 - Posseir i comprendre coneixement científic i tècnic profund d'Enginyeria Robòtica i poder utilitzar aquest coneixement de manera efectiva.
 • CE2 - Dominar les tècniques modernes en el desenvolupament i disseny de sistemes robòtics innovadors tals com el modelatge, simulació, optimització, anàlisi i control.
 • CE3 - Treballar de manera independent i en equips multidisciplinaris, interactuar eficaçment amb els especialistes i prendre iniciatives quan sigui necessari.
 • CE4 - Comunicar-se de manera efectiva (tant per les presentacions escrites i orals) en un context internacional.
 • CE5 - Adoptar els mètodes més adequats per al problema en qüestió i seleccionar els components tecnològics necessaris per implementar la solució proposada.
 • CE6 - Transferir tecnologia de la universitat a la indústria.

Pla d'estudis

La durada del Màster és de dos anys acadèmics (120 crèdits ECTS). Cada any es divideix en dos semestres amb 30 crèdits ECTS cadascun. L'idioma d'instrucció i l'exàmen és l'anglès, excepte en les matèries d'idioma local. L'estudiant cursarà el primer any en una de les tres institucions (École Centrale de Nantes (França) o Università degli Studi di Genova (Italia) o Warsaw University of Technology (Polonia)) i el segon any en la Universitat Jaume I.

Seqüenciació temporal de les assignatures del màster:

Primer curs

 • Local language I (OB) 4 ECTS
 • Modelling and Control of Manipulators (OB) 6 ECTS
 • Control of Linear Multivariable Systems (OP) 5 ECTS
 • Real-estafi Systems (OP) 5 ECTS
 • Signal Processing (OP) 5 ECTS
 • Advanced Robot Programming (OP) 5 ECTS
 • Computer Vision (OP) 5 ECTS
 • Mechanical Design Methods in Robotics (OP) 5 ECTS
 • Optimisation Techniques (OP) 5 ECTS
 • Nonlinear Control Theory (OP) 5 ECTS
 • Programari Architectures for Robotics (OP) 5 ECTS
 • Mobile Robots (OP) 5 ECTS
 • Artificial Intelligence (OP) 5 ECTS
 • Human-Computer Interaction (OP) 5 ECTS
 • Group Project (OB) 5 ECTS

Segon curs

 • Local Language II (OB) 4 ECTS
 • Perception and Manipulation (OB) 4 ECTS
 • Cooperative Robotics (OP) 4 ECTS
 • Telerobotics (OP) 4 ECTS
 • Robotic Intelligence (OB) 4 ECTS
 • Cognitive Processes (OP) 4 ECTS
 • Ambient Intelligence (OP) 4 ECTS
 • Research Methodology (OB) 6 ECTS
 • Master Thesis (TFM) 30 ECTS

En tractar-se d'un títol de màster conjunt, se seguiran les recomanacions de l'European University Association i de l'European Consortium for Accreditation.

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2019/20 ací.

Calendari curs 2019 - 2020

Continuar la meua formació

Una vegada finalitzats els estudis d'aquest màster, es podrà accedir al programa de doctorat en "Informàtica", si l'estudiant desitja realitzar la tesi doctoral en els tòpics del màster o uns altres afins. Més informació sobre aquest programa de doctorat pot trobar-se en https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/informatica/.

Coordinació docent

Segons la proposta Erasmus Mundus, la coordinació docent és responsabilitat del Comitè Local de Coordinació de cada universitat, d’acord amb el Coordinador Global del Programa. Les funcions del Comitè Local de Coordinació, a més de les relacionades amb la funció docent, abasten els aspectes dels intercanvis i el finançament de l’estudiantat:

- L’assignació a l’estudiantat becat de les despeses de viatge i d’instal·lació i els costos de matrícula.

- La promoció del programa nacional i internacional mitjançant xarxes i recursos de la institució.

- La publicitat de la convocatòria de propostes de temes de tesis al personal local EMARO.

- El suport local a les activitats de mobilitat d’entrada i eixida (inclosa l’assistència amb els visats, permisos de residència i el registre).

- Definició i seguiment dels mòduls d’ensenyament.

- L’assignació dels membres locals de les diferents comissions de EMARO (Gestió (MC), Qualitat (CC) i Selecció (SC)).

- Mantenir una comunicació constant i estret contacte amb els altres socis a través de l’entorn de col·laboració, missatges de correu electrònic, telèfon, correu, etc.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Classes magistrals, treball en grup, treball de laboratori i resolució de problemes.

Avaluació per examen oral o escrit, memòries i informes de pràctiques, elaboració de treballs acadèmics, presentacions orals i projectes.

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

La Tesi de Màster té un valor de 30 crèdits ECTS. Cada estudiant serà supervisat conjuntament per dos assessors de dues institucions diferents. El tema de recerca pot ser supervisat i situat en un departament d'una institució de recerca i desenvolupament industrial. El treball de recerca està finalitzat per una tesi escrita, redactada de forma individual, que conté elements originals de recerca o innovació. La tesi ha de ser defensada enfront d'un comitè d'experts. El Treball Fi de Màster ("Master Thesis") tindrà orientació investigadora.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Abellán Nebot, José Vicente Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
Ariño Latorre, Carlos Vicente Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
Balaguer Herrero, Pedro Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Berlanga Llavori, Rafael Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Catedràtic d'Universitat
Bruscas Bellido, Gracia María Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professora Contractada Doctora
Cervera Mateu, Enric Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Professor Titular d'Universitat
Heredia Álvaro, José Antonio Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Marín Prades, Raúl Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Professor Titular d'Universitat
Martí Avilés, José Vicente Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Profesor Colaborador
Museros Cabedo, Lledó Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Professora Titular d'Universitat
Pascual del Pobil Ferré, Angel Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Catedràtic d'Universitat
Peñarrocha Alós, Ignacio Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
Pla Bañón, Filiberto Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Catedràtic d'Universitat
Portalés Llop, Enric Pasqual Dep. de Filologia i Cultures Europees Professor Associat Laboral
Quintana Ortí, Gregorio Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Professor Titular d'Universitat
Recatalá Ballester, Gabriel Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Professor Contractat Doctor
Romero Pérez, Julio Ariel Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Romero Subiron, Fernando Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Catedràtic d'Universitat
Rosado Castellano, Pedro Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Sanchis Llopis, Roberto Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Catedràtic d'Universitat
Sanz Valero, Pedro José Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors Catedràtic d'Universitat
Serrano Mira, Julio Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
Villalba Ibañez, Cristina Dep. de Filologia i Cultures Europees Professora Associada Laboral

Coordinació del màster

Ángel Pascual del Pobil Ferre i Enric Cervera Mateu. Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

Vocal: Raúl Marín Prades
Vocal: Filiberto Pla Bañón
Vocal: Carlos Vila Pastor
Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Ángel Pascual del Pobil Ferre

información acadèmica:
Ángel Pascual del Pobil Ferre
Telf.: +34 964 728 293 | pobil@uji.es
Enric Cervera Mateu
Telf.: +34 964 728 286 | enric.cervera@uji.es

Departaments implicats

• Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

• Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

• Departament d'Enginyeria i Ciència de Computadors (coordinador)

• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Angel P. del Pobil y Ferré (UJI).

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42187

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42187

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

 

Informació proporcionada per: InfoCampus