UJI

Química Sostenible

Última modificació: 02/07/2021 | Font: InfoCampus

El màster té per objectiu aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics que siguen eficients i rendibles econòmicament, i que es duguen a terme d’una manera respectuosa amb el medi ambient, així es minimitza el consum d’energia i matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, manipulació i ús dels productes químics necessaris per a mantindre o implementar el nostre sistema de vida. El programa del màster, referent a escala nacional, s’ha dissenyat tenint en compte la sostenibilitat aplicada en els àmbits cientificotecnològics. Cal destacar la qualitat del professorat que participa en el màster, la relació amb la visió empresarial i l’aparició d’aquest títol en el rànquing d’El Mundo, que l’ha catalogat durant diversos anys seguits com un dels cinc millors màsters d’Espanya en la branca de medi ambient. 

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior 2015

Contacte: mquimsostenible@uji.es 

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

Introducció

Màster interuniversitari

El Màster U. en Química Sostenible és interuniversitari. Les universitats participants són:
 • Universitat Jaume I.
 • Universitat Politècnica de València.
 • Universitat d´Extremadura.
 

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2021 / setembre 2022).

Docència presencial: octubre 2021 / juny 2022.

Calendari curs 2021 - 2022

La docència tindrà lloc mitjançant un sistema mixt de classes presencials i treball personal dirigit pel professor responsable de la matèria i pel tutor de l'estudiant en la universitat d'origen de l'estudiant.

Matèries Bàsiques o Avançades en Química sostenible (segon i tercer mòdul): Són ASSIGNATURES COMUNES, que s'imparteixen de manera intensiva en dues seus comunes que poden anar canviant.

L'estudiantat haurà de matricular-se d'almenys 24 crèdits és a dir 8 assignatures per a adquirir les competències del títol així com definir la seua orientació.

Assignatura/matèria.

Crèdits

Semestre

Caràcter

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (B)

3

Anual

Optativa

Química Sostenible en la Indústria (B)

3

Anual

Optativa

Matèries primes Renovables (B)

3

Anual

Optativa

Dissolvents Benignes (B)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Homogènia (B)

3

Anual

optativa

Energies Sostenibles (P)

3

Anual

Optativa

Biotransformacions Industrials (R)

3

Anual

Optativa

Electroquímica i fotoelectroquímica (P, R)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Heterogènia (P, R)

3

Anual

Optativa

Biocatálisi (P)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Immobilitzada (P, R)

3

Anual

Optativa

Fluids Supercrítics.Aplicacions (P, R)

3

Anual

Optativa

Reaccions Activades per Mitjans No Convencionals (R)

3

Anual

Optativa

 

A més s'ofereixen una sèrie d'assignatures específiques pròpies de cadascuna de les Universitats participants que s'imparteixen al llarg de tot el curs acadèmic.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

 1. Desenvolupar una visió integrada sobre el concepte de la Química Sostenible i dels desenvolupaments històrics que han donat lloc a l'evolució de la mateixa i d'altres descobriments associats.
 2. Conèixer els principis de la Química Sostenible i definir la seua implementació en la pràctica dels processos Químics Industrials.
 3. Conèixer les eines i les àrees generals de treball de la química sostenible entre les quals s'inclouen les següents.
  1. Ús de matèries de partida renovables.
  2. Economia atòmica.
  3. Ús de dissolvents més nets (dissolvents en condicions supercrítiques, química en aigua, reaccions sense dissolvent, etc.)
  4. Condicions de reacció alternatives (microones, electroquímica...)
  5. Catàlisi: catalitzadors àcid-base, catalitzadors red-ox, imprinting de catalitzadors sòlids, etc.
  6. Biocatàlisi: processos catalitzats per enzims o cèl·lules senceres, ús d'organismes modificats genèticament...
  7. Fotoquímica i fotocatálisi.
  8. Polímers i materials biodegradables i el seu ús en processos químics.
 4. Formar a l'alumne per a reconèixer la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.
 5. Dotar a l'alumne de coneixements necessaris per a avaluar exemples de Processos Industrials on es compleixen els principis de la Química Sostenible.
 6. Formar a l'alumne amb les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el "grau de compliment dels postulats de la Química sostenible en un determinat procés industrial.

Un estudiant, en acabar els estudis del Màster Universitari en Química Sostenible, ha de posseir un coneixement avançat dels conceptes generals a dalt ressenyats de química sostenible, així com de les principals tècniques i metodologies implicades.

Coneixements previs recomanables

Persones en possessió del títol de llicenciatura en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins.

Altres titulacions amb un nivell mitjà de coneixements de Química.

Professionals de la Química o àrees afins (personal investigador i tècnic superior en actiu en institucions o empreses).

Orientació

El màster té una orientació investigadora.

Eixides professionals

Vessant professional: el màster proporcionarà a l'estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la química sostenible en la indústria petroquímica, química i farmacèutica.

Eixides Professionals

1. Indústria Química
2. Indústries del Sector de Medi Ambient
3. Altres indústries afins
4. Consultoria
5. Investigació Pública i Privada
6. Docència universitària

Beques pròpies i ajudes

A més de les beques que els estudiants aconseguisquen dels organismes públics o privats, es convocaran dues beques de col·laboració per al curs 18-19, per als estudiants que realitzen el TFM en el grup de recerca de Química Sostenible i Química Supramolecular  (para més informació contactar amb el coordinador del Màster).

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Llicenciats en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins. Titulacions esmentades. Currículum. Adequació del perfil i una carta de motivació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Sostenible:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Sostenible l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

30 places entre les 3 Universitats participants, de les quals 7 places en l'UJI.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Sostenible es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tenir una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

E1 - Aplicar els principis de la química sostenible a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la Química Verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la Química Sostenible en un determinat procés industrial.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G2 - Capacitat d'organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la química sostenible en la investigació i els processos industrials.

G3 - Aplicar les eines de la química sostenible en l'obtenció de compostos d'interès en la indústria química.

G4 - Participar en projectes encaminats a la millora de processos productius o de manipulació de productes químics.

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Química Sostenible proposat consta de 60 crèdits ECTS.

Per a obtenir el títol del Màster, el/a alumne/a haurà de cursar 42 ECTS corresponents a les assignatures optatives i el TFM de 18 ECTS.

Les matèries del màster s'articulen en 26 assignatures optatives, que conformen un total de 84 ECTS i, el Treball de Fi de Màster de 18 ECTS (que, per les seues característiques, ha de ser cursat obligatòriament per l'estudiant).

a) Tècniques avançades en química (primer mòdul):

Tècniques Avançades en Química (OP) (6 crèdits ECTS) (UJI, UEX)

Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori (3 crèdits ECTS) (UPV)

Caracterització de Catalitzadors Sòlids (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

b) Matèries Bàsiques o Avançades en Química sostenible (segon i tercer mòdul): Son com s'ha comentat, assignatures comunes, que s'imparteixen de manera intensiva en dues seus comunes que poden anar canviant. L'estudiantat haurà de matricular-se d'almenys 24 crèdits és a dir 8 assignatures per a adquirir les competències del títol així com definir la seua orientació.

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Química Sostenible en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries Primeres Renovables (OP) (3 crèdits ECTS)

Dissolvents Benignes (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Homogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Energies Sostenibles (OP) (3 crèdits ECTS)

Biotransformacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)

Electroquímica i Fotoelectroquímica (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Heterogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Biocatàlisi (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Immobilitzada (OP) (3 crèdits ECTS)

Fluids Supercrítics. Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS)

Reaccions Activades per Mitjans No Convencionals (OP) (3 crèdits ECTS)

c) Treball de final de màster

Treball de Fi de Màster (TFM) (18 crèdits ECTS) (UJI, UPV, UEX)

d) Matèries específiques: S'oferiran una sèrie d'assignatures en cada Universitat participant per a completar la formació de l'estudiantat així com per a adequar el perfil de l'estudiantat en funció del grup d'investigació al qual s'haja adscrit.

Dispositius Electroquímics per a Energia i Catàlisi (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Cinètica Aplicada (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Processos Catalítics (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Síntesi de Catalitzadors (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Química Fina (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Eliminació d'Agents Contaminants (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Enginyeria Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Supramolecular (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

 

 

 

 

Guies docents de les assignatures

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2021/22 ací.

Continuar la meua formació

Aquest màster dóna accés al programa de doctorat en Química Sostenible per la Universitat Jaume I.

Coordinació docent

La coordinació del màster es farà mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, formada pel coordinador/director del màster i almenys un representant de cada Universitat participant.

D'altra banda, i tal com ve definit per la normativa de la Universitat Jaume I, hi ha una Comissió Coordinadora de Màsters, formada per un membre de cada màster, que vetlarà pel bon funcionament dels mateixos dins de cada Universitat.

Tal com s'arreplega en el conveni subscrit per les universitats participants la Comissió Acadèmica de Màster tindrà les següents funcions:

 • Triar entre tots els seus membres anualment un coordinador i un sub-coordinador, que vetlaran pel bon funcionament del màster.
 • Elevar a la consideració, i si fóra procedent aprovació, de les instàncies competents i mitjançant els procediments per a això arbitrats, les activitats (cursos, seminaris, projectes. ...) que configuren el programa de Màster Universitari en Química Sostenible.
 • Avaluar les sol·licituds d'admissió als estudis del màster.
 • Establir el nombre mínim de crèdits, dins de cada categoria de cursos del Màster, que l'estudiant haurà de superar.
 • Donar el vistiplau a les diferents propostes de realització de Treballs de Fi de Màster.
 • Desenvolupar i mantenir els mitjans de difusió del màster, pàgines web entre altres.
 • Reunir-se almenys una vegada a l'any per a avaluar el funcionament del màster i proposar, si fóra necessari, els canvis que foren oportuns en l'organització d'aquest.
 • Triar a la universitat(s) que s'encarregarà de l'organització dels cursos de docència intensius cada any.
 • Presentar el programa de màster a les comissions corresponents de les Universitats, per a la seua aprovació.
 • Tot allò que es desprenga del Reglament de Màster que s'establisca en un pròxim termini i vulga ser assumit com a competència per la Comissió Acadèmica.
 • Delegar en el coordinador, sub-coordinador o resta de representants les funcions de la seua competència que estime oportú.
Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Avaluació.

Amb la perspectiva de garantir la qualitat del conjunt del sistema, es requereix l'establir algunes regles comunes per a l'avaluació dels cursos. En general, podem considerar que les activitats i cursos realitzats en les Institucions matriu s'adaptaran a les regulacions, usos i tradicions de cada Institució. Seria convenient, no obstant això, que la metodologia pertinent fóra validada per la Comissió Acadèmica, al mateix temps que l'oferta acadèmica de cada Institució. Per als cursos que es duguen a terme en les seus comunes, cal esperar un major grau d'homogeneïtat. En aquest cas es requerirà tant l'avaluació del treball personal de l'estudiant com la realització d'alguna mena de prova objectiva (treball escrit, examen, test…). D'acord amb la nostra experiència amb el Programa de Doctorat en Química Sostenible extingit i en màster en Química Sostenible actual, la realització de proves objectives in situ resulta molt complicada quan el període de classes és intensiu, tal com es considera ací. Això implica que hem de ser capaços de desenvolupar un sistema d'avaluació a distància. En els anys en què ve impartint-se el màster, això s'ha organitzat a través de l'Aula Virtual del Màster, on a més de penjar tota la informació del màster i de les matèries, existeix un fòrum i unes tutories virtuals, on l'estudiant pot fer qualsevol consulta.

Pel que respecta a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació: Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos.

Proves escrites: Es pot subdividir en diversos tipus: Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense apenes limitacions d'espai. Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit. Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits). Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant l'AULA VIRTUAL del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.

Metodologia

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. Les classes pràctiques poden ser de resolució de problemes (casos pràctics) o de laboratori, en funció de cada assignatura.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: 

Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).

Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cineforum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús "obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge

Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.

Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de manera individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Treballs Experimentals. Treball de fi de Màster.

El Treball de Final de Màster, és imprescindible per a l'obtenció del grau de Màster.

Pel que fa als 18 crèdits que configuren el Treball de Fi de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Programa.

De cara a ser capaços de desenvolupar adequadament els corresponents treballs experimentals, cadascuna de les institucions participants es compromet a proveir l'espai i els recursos necessaris perquè algun dels estudiants puga dur a terme el treball de fi de Màster corresponent dins de la modalitat 1). En aquesta Memòria s'inclouen les línies d'investigació de les institucions participants actualment que s'englobarien dins d'aquesta àrea de treball i que podrien donar lloc als Treballs de Fi de Màster corresponents. El compromís d'espai i recursos és particularment important en el cas dels estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que en la seua major part no disposaran al seu país d'origen dels recursos necessaris per a garantir un treball experimental adequat.

Per a dur a terme els treballs experimentals d'acord amb les modalitats 2) i, en alguns casos, 3), s'establiran els acords necessaris amb les companyies i institucions corresponents. Referent a això s'estan mantenint contactes tant a través de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible com de FEIQUE i AFAQUIM. En aquest cas, els acords hauran de contenir una anàlisi detallada de les necessitats de confidencialitat i de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

L'avaluació dels Treballs de Fi de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants. Per a aquest propòsit s'utilitzaran de manera preferent els períodes d'ensenyament en les seus comunes, aprofitant la coincidència en un mateix lloc d'un nombre suficient de professors participants.

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

De vegades els Treballs Final de Màster es poden realitzar en empreses col·laboradores, que en el cas de la Universitat Jaume I, la seua gestió organitzativa es porta a terme pels mateixos serveis que gestionen les practiques externes d’altres titulacions.

Per a més informació: https://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42200

Consulta les entitats cooperadores.

Mobilitat i programes d'intercanvi

La mobilitat anirà associada principalment al desplaçament de l'estudiant a una o a les dues seus on s'imparteix de manera intensiva el màster. D'altra banda es facilitarà la mobilitat de tot estudiant que vulga realitzar el Treball Final de Màster en un altre centre diferent al de matrícula.

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

Treball final de màster

Pel que fa als 18 crèdits que configuren el Treball de Fi de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Màster.

1. Una estada investigadora en una de les institucions participants en el Màster, treballant en un tema específic dins de l'àrea general de Química Sostenible/Verd. La longitud d'aquesta estada ha de ser suficient com per a garantir la coherència del treball realitzat. En principi cal estimar per a aquesta mena de treballs una duració d'unes 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos). Aquest és el tipus de Treball de Final de Màster que seria lògic considerar per als estudiants que desitgen continuar completant una tesi doctoral.

2. Una estada pràctica en una companyia o institució que involucre el desenvolupament o aplicació d'estratègies de Química o Enginyeria Sostenibles. En principi cal estimar per a aquesta mena de treballs una duració de 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos).

3. Excepcionalment podria assignar-se-li a l'estudiant un treball bibliogràfic de suficient entitat, quan la disponibilitat dels laboratoris o empreses vinculades, o altres aspectes prou justificats, així ho requerisquen. Aquest treball podrà considerar:

    3a - L'estudi detalladament d'un cas concret desenvolupat amb èxit (o sense ell) a nivell industrial, amb una anàlisi completa del mateix i dels punts forts i febles.

    3b - El disseny de la implementació des de la perspectiva de la Química Sostenible d'un procés industrial donat, amb una anàlisi completa dels diferents factors del disseny.

El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari. L'avaluació dels Treballs de Final de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants.  

RELACIÓ DELS TEMES CONCRETS A DESENVOLUPAR EN LES DIFERENTS UNIVERSITATS

UJI

- Química sostenible: líquids iònics, catàlisi asimètrica, catàlisi heterogènia, biocatàlisi, reactors en flux

- Química supramolecular: desenvolupament de nous materials, sensors, reconeixement d'espècies d'interès en química fina, alliberament controlat de fàrmacs

UPV

- Síntesi i caracterització de catalitzadors porosos avançats.

- Catalitzadors sòlids selectius (redox i àcid-base) per a processos químics sostenibles.

- Òxids metàl·lics mixtos com a catalitzadors d'oxidació parcial d'hidrocarburs .

- Conversió catalítica de gas de síntesi (CO/H2).

- Química fina.

- Eliminació de contaminants.

UNEX

- Metodologies en química sostenible

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

DEPARTAMENTS IMPLICATS

Departament de Química Inorgànica i Orgànica UJI.

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament de Física

Departament de Química Física i Analítica

Departament d'Enginyeria Química

El programa compta amb professorat dels següents centres i universitats:

 • Universitat Jaume I
 • Universitat Politècnica de València / Institut de Tecnologia Química
 • Universidad Pública de Navarra
 • Universidad de Castilla La Mancha
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Córdoba
 • Universidad de Extremadura
 • Universidad de Oviedo
 • Universitat de València
 • Universidad de Zaragoza
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT)
Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Altava Benito, Belén Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professora Titular d'Universitat
Bisquert Mascarell, Juan Dep. de Física Catedràtic d'Universitat
Bovea Edo, María Dolores Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtica d'Universitat
Burguete Azcárate, María Isabel Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Esteve Cano, Vicente José Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Estévez Company, Carlos
Universitat: IUCT
Doctor:
Càrrec: Director del Departamento de Green Chemistry y Medioambiente de IUCT
Adreça de correu electrònic: cestevez@uji.es
Breu currículum: Químico por la universidad de Barcelona. Realizó estudios de doctorado en la facultad de farmacia de la misma universidad. En 1996 y 1997 realizó estancias postdoctorales en un centro especializado de la NASA en la Universidad de California en SanDiego para investigar reacciones químicas orgánicas en agua bajo la dirección del Profesor Stanley Miller. En 1997 es co-fundador y director científico de InKemia IUCT Group. Actualmente, dirige a un grupo de investigación que diseña y desarrolla productos químicos y procesos verdes. Es también coordinador del máster de I+D y del máster de Diseño de Productos Químicos Verdes. Desde 2003 es profesor del doctorado y Máster Interuniversitario de Química Sostenible coordinado por la Universitat Jaume I de Castellò. Desde el año 2001 hasta el 2010 ha sido miembro del Governing Board del Green Chemistry Institute (American Chemical Society). En marzo de 2003 fue miembro fundador de la Red Española de Química Sostenible. Actualmente, forma parte del Consejo Gestor de la Plataforma Española de Química Sostenible donde coordina el Grupo de Diseño de Reacciones y Procesos Químicos. Desde 2016 preside el Consejo Administración de InKemia Green Chemicals, filial de InKemia en Houston, Estados Unidos.
Professorat extern Màsters
Fabregat Santiago, Francisco Dep. de Física Catedràtic d'Universitat
Gallardo Izquierdo, Antonio Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtic d'Universitat
García-Verdugo Cepeda, Eduardo Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Gotor Fernández, Vicente
Universitat: Universidad de Oviedo
Doctor:
Categoria: T.U.
Adreça de correu electrònic: vgotor@uji.es
Breu currículum: Nacido en Zaragoza (1974), Licenciado en Química por la Universidad de Oviedo (1997) y Doctor en Química por la misma universidad (2001). Después de realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Edimburgo con un contrato Marie Curie (2002-2004), me incorpore a la Universidad de Oviedo como Contratado Juan de la Cierva (2005-2007), luego Ramón y Cajal (2008-2012) y accedí al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad dentro del Área de Química Orgánica en junio de 2012. Trabajo en la síntesis de compuestos orgánicos empleando métodos químicos y enzimáticos, destacando una amplia experiencia en el campo de la Biocatálisis, a través de la utilización de enzimas en procesos asimétricos. Coautor de 93 artículos de investigación en revistas internacionales científicas indexadas, 10 revisiones bibliográficas, 9 capítulos de libro, 1 patente y 2 portadas de revistas. He presentado 59 posters en congresos científicos y he impartido 16 charlas entre congresos internacionales y lecciones para alumnos de doctorado en diversas universidades españolas, europeas y americanas. De hecho cabe destacar que aparte de mi tarea docente ininterrumpida desde el curso 2004-2005 en la Universidad de Oviedo y asociada a asignaturas de Química General, Química Orgánica y Biocatálisis, he impartido la asignatura "Biocatálisis" en el Master Universitario de Química Sostenible organizado por la Universitat Jaume I de Castellón durante los últimos 7 años. Codirector de 8 Tesis Doctorales (la primera de ellas defendida en 2007), y 5 en progreso. También he (co)dirigido 5 Memorias de Investigación, 4 Tesis de Licenciatura, 6 Trabajos Fin de Master y 1 Trabajo Fin de Grado. Participación en 17 proyectos de investigación de convocatorias públicas con carácter europeo, nacional o regional, en los que fui o soy investigador responsable en 3 de ellos. A parte he colaborado en proyectos con empresa con las compañías DuPont Ibérica, Eli Lilly, Farmhispania y Rolabo Outsourcing. Entre 2013 y 2015 fui IP de un proyecto de investigación con la empresa biotecnológica Plasmia Biotech. Miembro del Comité organizador de los congresos internacionales: "8th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations" (Oviedo, 2007) y "Multi-enzyme catalyzed procesess" (Madrid, 2014).
Professorat extern Màsters
Luis Lafuente, Santiago Vicente Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Pérez Prieto, Julia
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Catedrática de Universidad
Adreça de correu electrònic: jprieto@uji.es
Breu currículum: Julia Pérez Prieto es Catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Valencia desde el año 2007. Es la Investigadora Responsable del Grupo de Reactividad Fotoquímica (GRFQ) del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la UV. Posee amplia experiencia en docencia en materias relacionadas con la Química Orgánica y Fotoquímica. Ha dirigido 11 tesis doctorales y otras cinco se encuentran en fase avanzada. Además ha dirigido Trabajos de Investigación/Tesinas/Tesis de Máster y Trabajos Final de Grado. Ha impartido e imparte clases relacionadas con la Química Orgánica, Fotoquímica y la Nanotecnología en el Máster de Química Sostenible y Máster de Química Orgánica Experimental e Industrial. Además, es La coordinadora en la Universidad de Valencia del Máster y Doctorado de Química Sostenible y ha sido la Directora del Máster y Doctorado de Química Orgánica Experimental e Industrial. Desde el año 2007 su investigación está centrada en el diseño, síntesis y estudio de materiales fotoactivos (principalmente nanopartículas metálicas y semiconductoras), así como su aplicación. Los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de investigación son: Obtención de nanomateriales fotoactivos (multi)funcionales, basados en nanoparticulas de oro, metal/magnetita, metal/magnetita/silica mesoporora, perovskita híbridas organico-inorganicas, y upconversion; estudio de aplicación de los nanomateriales en dispositivos luminiscentes, como fotocatalizadores, sensores, en la liberación de fármacos, bioimagen y terapia fotodinámica y foto-térmica, entre otros. Es autora de más de 140 publicaciones en revistas internacionales de elevado índice de impacto. Ha impartido conferencias invitadas, algunas de ellas como plenaria, y presentado un gran número de comunicaciones a congresos internacionales. Ha sido o es Investigador Responsable de 5 proyectos nacionales (MEC), dos acciones COST y un proyecto FP7-PEOPLE-2011-CIG, así como proyectos autonómicos y de la universidad. Es la Editora Asociada de la revista de la Sociedad Europea de Fotoquímica (EPA Newsletter).
Professorat extern Màsters
Sabater Picot, María José
Universitat: Instituto de Tecnología Química (ITQ)
Doctor:
Categoria: Científico Titular
Adreça de correu electrònic: sabaterm@uji.es
Breu currículum: Maria José Sabater se licenció en Farmacia por la Universidad de Valencia en 1987 y obtuvo su doctorado por la misma universidad en el año 1991. A continuación se unió al grupo del Prof. Waldemar Adam en la Universidad de Würzburg (Alemania) como becaria postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt, llevando a cabo estudios sobre fotoquímica heterogénea (1993-1994). En 1995 se unió al grupo del Prof. Michel Guisnet en la Universidad de Poitiers (Francia) como becaria post-doctoral del Programa Capital Humano y Movilidad (UE). Durante esta estancia postdoctoral su investigación se centró en temas de catálisis heterogénea con aplicaciones en química fina. En 1996 regresó a España incorporándose al Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) en calidad de investigador contratado (Programa de Incorporación de Investigadores y Tecnólogos del MEC). En esta ocasión su investigación se centró en temas de catálisis asimétrica y en la obtención de nuevos sólidos microporosos para su aplicación en catálisis, química fina, química farmaceútica y tecnologías medioambientales. En 2002 obtuvo una plaza permanente en el Instituto de Tecnología Química como Científico Titular del CSIC. Sus líneas de investigación actuales incluyen catálisis, nanotecnología en catálisis y nuevos materiales. Es autora de publicaciones (artículos, actas de congresos y capítulos de libros) relacionados con química carbocatiónica, fotoquímica, nuevos materiales y catálisis. Además imparte clases en el Máster de Química Sostenible en las asignaturas de Catálisis Homogénea y Química Fina. Desde el punto de vista aplicado es titular de varias patentes nacionales e internacionales y tecnologías licenciadas.
Professorat extern Màsters
Sánchez Montero, José María
Universitat: Universidad Complutense Madrid
Doctor:
Categoria: CU
Adreça de correu electrònic: monteroj@uji.es
Breu currículum: Dr. J.M. Sánchez Montero es Profesor en el Dpto de Química Orgánica y Farmacéutica de la Facultad de farmacia de la UCM, miembro del grupo de Biotranformaciones y se encuentra acreditado para cátedra desde el año 2012. Tiene cinco tramos docentes y cuatro tramos de investigación reconocidos avalados por 90 publicaciones, capítulos de libro, 3 patentes, y mas de 70 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales habiendo realizado varias estancias en centros extranjeros. Ha participado en más de 28 proyectos de investigación entro los que podemos destacar un proyecto Europeo en Química Sostenible. En cuanto a su dedicación docente imparte docencia desde el año 1989 en Química Orgánica, Química Farmacéutica y Biotransformaciones Industriales, doctorado y máster. Ha participado en dos programas de doctorado con mención de calidad (Ciencias Farmacéuticas y Química Sostenible) este último con carácter interuniversitario habiendo sido también coordinador del mismo en la UCM. Participa en dos máster actualmente: Ciencias Farmacéuticas y Química Sostenibe, ambos con mención de calidad. Realiza estancias regulares para impartir docencia en el programa Erasmus Sócrates desde el año 2005 hasta ahora así como en programas de la AECI, impartiendo cursos en Perú y Brasil, habiendo tutorizado alumnos de diferentes países, Italia, Brasil y Uruguay. Ha impartido conferencias en España, Brasil, Peru, Uruguay e Italia. Ha dirigido 8 tesis doctorales de las cuales tres han conseguido premio extraordinario de doctorado , He sido evaluado poitivamente en todas las ediciones del programa Docentia en las que he participado. Coordinador de la Sección de Biocatálisis aplicada de la Sociedad española de Biotecnologia desde el año 2007-2012 Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia desde diciembre de 2006. He sido miembro del comité organizador de diferentes eventos importantes en el campo de la Biotecnología como el congreso Biospain-Biotec 2006. También he participado en el comité científico del congreso Biospain-Biotec 2008 y congreso Biospain-Biotec 2010. Miembro del comité organizador del congreso Internacional "Active Pharmaceutical Ingredients from Biotechnology :from research to industrial and regulatory issues, (APIB). Chairman Comite Organizador Farmadrid XXII en julio de 2013 Miembro del comité editorial de varias revistas, y ha sido galardonado con varios premios de investigación por la Real Academia Nacional de Farmacia.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Dra. Belén Altava Benito. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretaria:  María Isabel Burguete Azcarate
 • Vocal:  Belén Altava Benito
 • Estudiantat: Delegat: Daniel Nuevo Vialás
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Belén Altava Benito

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Belén Altava Benito
Telèfons: 964 728 237
altava@uji.es

Departaments implicats

Departament de Química Inorgànica i Orgànica UJI.

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

El programa compta amb professorat dels següents centres i universitats:

 • Universitat Jaume I
 • Universidad Politécnica de Valencia / Instituto de Tecnología Química
 • Universidad Pública de Navarra
 • Universidad de Castilla La Mancha
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Córdoba
 • Universidad de Extremadura
 • Universidad de Oviedo
 • Universidad de Valencia
 • Universidad de Zaragoza
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Coordinació del treball final de màster

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Per a més informació respecte al pla de treball del TFM una vegada matriculat l'estudiant pot consultar l'aula virtual del màster.

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42188

Altres
Normatives

 

Informació proporcionada per: InfoCampus