Química Sostenible

El Màster Universitari en Química Sostenible té per objectiu  aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics eficients i econòmicament rendibles, i que es duguen a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

 

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Química Sostenible té per objectiu aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics eficients i econòmicament rendibles, i que es duguen a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. Així es minimitza el consum d’energia i de matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, la manipulació i l’ús dels productes químics necessaris per a mantenir o implementar el nostre sistema de vida. El programa del màster, referent a escala nacional, ha estat dissenyat tenint present la sostenibilitat aplicada en els àmbits cientificotecnològics. Aborda tant la perspectiva social com la perspectiva de generació d’empreses altament competitives. Cal destacar-hi la qualitat del professorat que participa en el màster.

Més informació: www.miqs.uji.es

Màster interuniversitari

El Màster U. en Química Sostenible és interuniversitar. Les universitat participants són:
 • Universitat Jaume I
 • Universitat Politècnica de València
 • Universitat de València
 • Universitat d´Extremadura.
 

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2018 / setembre 2019).

Docència presencial: octubre 2018 / juny 2019.

La docència tindrà lloc mitjançant un sistema mixt de classes presencials i treball personal dirigit pel professor responsable de la matèria i pel tutor de l'estudiant en la universitat d'origen de l'estudiant. Les classes presencials tindran lloc principalment en dos períodes de docència intensius de tres setmanes cadascun que s'impartiran en les seus comunes del programa.
Assignatures comunes impartides en les diferents seus comunes:

Seu Castelló ( 3 setmanes intesives al gener)

 1. Conceptes bàsics de química sostenible (3c)
 2. Aplicacions industrials de la química sostenible (3c)
 3. Catàlisi homogènia (3c)
 4. Catàlisi heterogènia (3c)
 5. Biocatàlisi (3c)
 6. Dissolvents benignes (3c)
 7. Catàlisi immobilitzada (3c)

Seu València (3 setmanes intesives al maig)

 1. Matèries primeres renovables (3c)
 2. Energies sostenibles (3c)
 3. Biotransformacions industrials (3c)
 4. Fotoquímica i eletroquímica ambiental (3c)
 5. Reaccions activades per mitjans no convencionals (3c)
 6. Fluids supercrítics. Aplicacions (3c)


L'estudiant haurà de matricular-se almenys de 18 crèdits de les assignatures comunes, és a dir de les assignatures impartides en les diferents seus comunes, per a adquirir les competències del títol.

A més s'ofereixen una sèrie d'assignatures pròpies de cadascuna de les Universitats que s'imparteixen al llarg de tot el curs acadèmic.
 

Para mes informació: www.miqs.uji.es

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

 1. Adquirir un coneixement bàsic dels principis de la química sostenible i desenvolupar una visió general dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la mateixa i d'altres descobriments associats.
 2. Conèixer els principis de la química sostenible i la seua aplicació a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.
 3. Conèixer les eines i les àrees generals de treball de la química sostenible entre les quals s´inclouen les següents:
  1. Ocupació de matèries de partida renovables.
  2. Economia atòmica.
  3. Ocupació de dissolvents més nets (dissolvents en condicions supercrítiques, química en aigua, reaccions sense dissolvent, etc.)
  4. Condicions de reacció alternatives (microones, electroquímica...)
  5. Catàlisi: catàlisi homogènia i heterogènia, catalitzadors àcid-base, catalitzadors xarxa-ox, imprinting de catalitzadors sòlids, catàlisis enantioselectiva...
  6. Biocatàlisi: processos catalitzats per enzims o cèl·lules senceres, ocupació d´organismes modificats genèticament...
  7. Fotoquímica i fotocatàlisi.
  8. Polímers i materials biodegradables i el seu ús en processos químics.
  9. Fonts energètiques alternatives.
  10. Valorització de residus.
 4. Reconèixer la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.
 5. Conèixer i valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.
 6. Familiaritzar-se amb les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

Un estudiant, a l´acabar els estudis del Programa de Postgrau Interuniversitari en Química Sostenible, ha de posseir un coneixement avançat dels conceptes generals dalt ressenyats de química sostenible, així com de les principals tècniques i metodologies implicades.

 

Coneixements previs recomanables

Persones en possessió del títol de llicenciatura en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins.

Altres titulacions amb un nivell mitjà de coneixements de Química.

Professionals de la Química o àrees afins (personal investigador i tècnic superior en actiu en institucions o empreses).

Orientació

El màster té una orientació investigadora.

Eixides professionals

Vessant professional: el màster proporcionarà a l´estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la química sostenible en la indústria petroquímica, química i farmacèutica.

Eixides Professionals

1. Indústria Química
2. Indústries del Sector de Medi ambient
3. Altres indústries afins
4. Consultoria
5. Investigació
6. Docència universitària

Beques pròpies i ajudes

A més de les beques que els estudiants aconseguisquen dels organismes públics o privats, la Direcció del Programa, si les disponibilitats econòmiques ho permeten, gestionarà ajudes per a la subvenció de les despeses dels estudiants durant els períodes lectius en les seus comunes (para més informació contactar amb el coordinador del Màster).

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Llicenciats en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins. Titulacions esmentades. Currículum. Adequació del perfil i una carta de motivació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Sostenible:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Sostenible l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

30 places entre els 4 Universitats participants, de les quals 7 places a l'UJI.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Sostenible es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÉRIQUES

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tenir una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E1 - Aplicar els principis de la química sostenible a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la Química Verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la Química Sostenible en un determinat procés industrial.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G2 - Capacidad de organización, comprensión, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la química sostenible en la investigación y los procesos industriales.

G3 - Aplicar las herramientas de la química sostenible en la obtención de compuestos de interés en la industria química.

G4 - Participar en proyectos encaminados a la mejora de procesos productivos o de manipulación de productos químicos.

Pla d'estudis

El màster universitari en Química Sostenible es compon de matèries optatives i del Treball de Final de Màster. La temporalitat de les matèries és anual, excepte les matèries impartides per la Universitat d'Extremadura. Les matèries s'agrupen en quatre categories:

a) Tècniques avançades en química:

Tècniques Avançades en Química (OP) (6 crèdits ECTS) (UJI, UEX, UPV, UVEG)

b) Matèries bàsiques o avançades en química sostenible (intensiva, seus comunes) (l'estudiant ha de realitzar un mínim de 6 assignatures):

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Aplicacions Industrials de la Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries Primeres Renovables (OP) (3 crèdits ECTS)

Dissolvents Benignes (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Homogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Energies Sostenibles (OP) (3 crèdits ECTS)

Biotransformacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)

Fotoquímica i Electroquímica Ambiental (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Heterogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Biocatàlisi (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Immobilitzada (OP) (3 crèdits ECTS)

Fluids Supercrítics. Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS)

Reacciones Activades per Mitjans no Convencionals (OP) (3 crèdits ECTS)

c) Projecte de final de màster

Treball de Final de Màster (TFM) (18 crèdits ECTS) (UJI, UEX, UPV, UVEG)

d) Matèries pròpies:

Seguretat i Anàlisi de Riscos en Química (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Cinètica Aplicada (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Processos Catalítics (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Síntesi de Catalitzadors (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Caracterització de Catalitzadors Sòlids (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Química Fina (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV/UJI)

Eliminació d'Agents Contaminants (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Aplicació de la Topologia Molecular a la Química Sostenible i Mediambiental (OP) (4,5 crèdits ECTS) (UVEG)

Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions (OP) (4,5 crèdits ECTS) (UVEG)

Fonaments de Fotoquímica Orgànica (OP) (3 crèdits ECTS) (UVEG)

Enginyeria Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Supramolecular (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

Tècniques Instrumentals en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

Guies docents de les assignatures

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

Continuar la meua formació

Aquest màster dóna accés al programa de doctorat en Química Sostenible per la Universitat Jaume I.

Coordinació docent

La coordinació del màster es fa mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, formada pel coordinador o coordinadora o director o directora del màster i almenys un representant de cada universitat participant. D’altra banda, i tal com ve definit per la normativa de la Universitat Jaume I, hi ha una Comissió Coordinadora de Màsters, formada per un membre de cada màster, que vetlla pel bon funcionament d’aquesta dins de cada Universitat.

Tal com s’arreplega en el reglament marc sobre funcionament de les facultats i de l’Escola de la Universitat Jaume I, la Comissió de Titulació de Màster té les funcions següents:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que  ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

g) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

h) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

j) Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

k) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors i professores han de col·laborar en les activitats formatives del màster.

l) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

m) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada estudiantat admès en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Avaluació.

Amb la perspectiva de garantir la qualitat del conjunt del sistema, es requereix establir algunes regles comunes per a l'avaluació dels cursos. En general, podem considerar que les activitats i cursos realitzats en les Institucions matriu s'adaptaran a les regulacions, usos i tradicions de cada Institució. Seria convenient, no obstant això, que la metodologia pertinent fos validada per la Comissió Acadèmica, al mateix temps que l'oferta acadèmica de cada Institució. Per als cursos que es duguin a terme a les seus comunes, cal esperar un major grau d'homogeneïtat. En aquest cas es requerirà tant l'avaluació del treball personal de l'estudiant com la realització d'algun tipus de prova objectiva (treball escrit, examen, test...). D'acord amb la nostra experiència amb el Programa de Doctorat en Química Sostenible extingit i en màster en Química Sostenible actual, la realització de proves objectives in situ resulta molt complicada quan el període de classes és intensiu, tal com es considera aquí. Això implica que hem de ser capaços de desenvolupar un sistema d'avaluació a distància. En els anys en què ve impartint-se el màster, això s'ha organitzat a través de l'Aula Virtual del Màster, on a més de penjar tota la informació del màster i de les matèries, existeix un fòrum i unes tutories virtuals, on l'estudiant pot fer qualsevol consulta.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació: Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos.

Proves escrites: Es pot subdividir en diversos tipus: Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai. Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit. Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits). Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant l'AULA VIRTUAL del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.

Metodologia
La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. Les classes pràctiques poden ser de resolució de problemes (casos pràctics) o de laboratori, en funció de cada assignatura.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cineforum, taller de lectura, convidar experts, etc.). Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge

Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant. Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques. Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Treballs Experimentals. Treball de final de Màster.

El Treball de Final de Màster, és imprescindible per a l'obtenció del grau de Màster.

Pel que es refereix als 18 crèdits que configuren el Treball de Final de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Programa.

De cara a ser capaços de desenvolupar adequadament els corresponents treballs experimentals, cadascuna de les institucions participants es compromet a proveir l'espai i els recursos necessaris perquè algun dels estudiants puga dur a terme el treball de Final de Màster corresponent dins de la modalitat a). En aquesta Memòria s'inclouen les línies de recerca de les institucions participants actualment que s'englobarien dins d'aquesta àrea de treball i que podrien donar lloc als Treballs Finals de Màster corresponents. El compromís d'espai i recursos és particularment important en el cas dels estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que en la seva major part no disposaran en el seu país d'origen dels recursos necessaris per garantir un treball experimental adequat.

Per dur a terme els treballs experimentals d'acord amb les modalitats b) i, en alguns casos, c), s'establiran els acords necessaris amb les companyies i institucions corresponents. Referent a això s'estan mantenint contactes tant a través de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible com de FEIQUE i AFAQUIM. En aquest cas, els acords hauran de contenir una anàlisi detallada de les necessitats de confidencialitat i de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

L'avaluació dels Treballs de final de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants. Per a aquest propòsit s'utilitzaran de manera preferent els períodes d'ensenyament a les seus comunes, aprofitant la coincidència en un mateix lloc d'un nombre suficient de professors participants.

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

De vegades els Treballs Final de Màster es poden realitzar en empreses col·laboradores, que en el cas de la Universitat Jaume I, la seua gestió organitzativa es porta a terme pels mateixos serveis que gestionen les practiques externes d’altres titulacions.

Per a més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42188/eep

Consulta les entitats cooperadores.

Mobilitat i programes d'intercanvi

La mobilitat anirà associada principalment al desplaçament de l'estudiant a una o a les dues seus on s'imparteix de manera intensiva el màster. D'altra banda es facilitarà la mobilitat de tot estudiant que vulga realitzar el Treball Final de Màster en un altre centre diferent al de matrícula.

Per a més informació sobre programes d'intercanvi: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42188/intercambio

Treball final de màster

Pel que es refereix als 18 crèdits que configuren el Treball de finalització de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Màster.

1. Una estada investigadora en una de les institucions participants en el Màster, treballant en un tema específic dins de l'àrea general de Química Sostenible/Verd. La longitud d'aquesta estada ha de ser suficient com per a garantir la coherència del treball realitzat. En principi cal estimar per a aquest tipus de treballs una durada d'unes 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos). Aquest és el tipus de Treball de Final de Màster que seria lògic considerar per als estudiants que desitgen continuar completant una tesi doctoral.

2. Una estada pràctica en una companyia o institució que involucre el desenvolupament o aplicació d'estratègies de Química o Enginyeria Sostenibles. En principi cal estimar per a aquest tipus de treballs una durada de 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos).

3. Excepcionalment podria assignar-se-li a l'estudiant un treball bibliogràfic de suficient entitat, quan la disponibilitat dels laboratoris o empreses vinculades, o altres aspectes suficientment justificats, així ho requerisquen. Aquest treball podrà considerar:

    3a - L'estudi detalladament d'un cas concret desenvolupat amb èxit (o sense ell) a nivell industrial, amb una anàlisi completa del mateix i dels punts forts i febles.

    3b - El disseny de la implementació des de la perspectiva de la Química Sostenible d'un procés industrial donat, amb una anàlisi completa dels diferents factors del disseny.

El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari. L'avaluació dels Treballs de Final de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants.  

RELACIÓ DELS TEMES CONCRETS A DESENVOLUPAR EN LES DIFERENTS UNIVERSITATS

UJI

- Química sostenible: líquids iònics, catàlisi asimètrica, catàlisi heterogènia, biocatálisis, reactors en flux

- Química supramolecular: desenvolupament de nous materials, sensors, reconeixement d'espècies d'interès en química fina, alliberament controlat de fàrmacs

UVEG

- Molècules, macromolècules i nanopartícules fotoactives: síntesi, propietats òptiques i aplicacions

- Aplicació de la topologia molecular a la química sostenible i mediambiental.

UPV

- Síntesi i caracterització de catalitzadors porosos avançats.

- Catalitzadors sòlids selectius (redox i acidifique-base) per a processos químics sostenibles.

- Òxids metàl·lics mixts com a catalitzadors d'oxidació parcial d'hidrocarburs .

- Conversió catalítica de gas de síntesi (CO/H2).

- Química fina.

- Eliminació de contaminants.

UNEX

- Metodologies en química sostenible

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM en la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alfonso Rodriguez, Ignacio
Empresa: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona
Doctor:
Categoria: Profesor de Investigación
Adreça de correu electrònic: ialfonso@uji.es
Breu currículum: Ignacio Alfonso es Científico Titular del CSIC en el Departamento de Química Biológica y Modelización Molecular del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) en Barcelona. Sus principales líneas de investigación son la química supramolecular, reconocimiento molecular, auto-ensamblaje, química biológica, química constitucional dinámica y química de sistemas, estudios estructurales mediante métodos espectroscópicos avanzados, en especial RMN. Ha participado en 19 proyectos de I+D, tanto nacionales, como autonómicos o internacionales (europeos). Es co-autor de casi un centenar (95) de documentos científicos, incluyendo artículos originales de investigación, revisiones bibliográficas, capítulos de libros y es co-editor de un libro. Ha presentado su investigación en diversos congresos nacionales e internacionales (>80) y ha impartido numerosas conferencias invitadas. Como resultado de su actividad investigadora tiene un índice h de 28 (Scopus). En la actualidad tiene reconocidos tres sexenios de investigación. El Dr. Alfonso también ha impartido docencia en diferentes cursos de tercer grado y cursos especializados, especialmente en el campo de la química supramolecular y la determinación estructural usando Resonancia Magnética Nuclear. Ha dirigido 7 tesis doctorales y 11 trabajos de fin de grado y/o master. Es evaluador experto de la ANEP desde 2010 con 97 evaluaciones realizadas desde 2010, incluyendo la comisión de selección del programa Ramón y Cajal (año 2013) y Juan de la Cierva (año 2015). También es evaluador experto de la EUROPEAN COMMISSION, RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA, European Framework Programme for Research Horizon 2020) desde 2015, habiendo prestado servicio para la evaluación del programa Marie Curie. También es revisor habitual de diferentes revistas internacionales de alto impacto en el campo de la química multidisciplinar (J. Am. Chem. Soc, Chem. Commun., Chem. Eur. J., etc.) o la química orgánica (Org. Lett., J. Org. Chem., Org. Biomol. Chem., etc.). Actualmente es miembro fundador de la junta directiva (vocal) del Grupo de Química Biológica de la Real Sociedad Española de Química y secretario del Grupo Especializado en RMN (GERMN), también de la RSEQ.
Professorat extern Màsters
Altava Benito, Belén Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professora Titular d'Universitat
Bovea Edo, María Dolores Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Burguete Azcárate, María Isabel Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtica d'Universitat
Esteve Cano, Vicente José Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Estévez Company, Carlos
Empresa: Consejo Administración de Inkemia Green Chemicals
Doctor:
Càrrec: Presidente
Adreça de correu electrònic: cestevez@uji.es
Breu currículum: Químico por la universidad de Barcelona. Realizó estudios de doctorado en la facultad de farmacia de la misma universidad. En 1996 y 1997 realizó estancias postdoctorales en un centro especializado de la NASA en la Universidad de California en SanDiego para investigar reacciones químicas orgánicas en agua bajo la dirección del Profesor Stanley Miller. En 1997 es co-fundador y director científico de InKemia IUCT Group. Actualmente, dirige a un grupo de investigación que diseña y desarrolla productos químicos y procesos verdes. Es también coordinador del máster de I+D y del máster de Diseño de Productos Químicos Verdes. Desde 2003 es profesor del doctorado y Máster Interuniversitario de Química Sostenible coordinado por la Universitat Jaume I de Castellò. Desde el año 2001 hasta el 2010 ha sido miembro del Governing Board del Green Chemistry Institute (American Chemical Society). En marzo de 2003 fue miembro fundador de la Red Española de Química Sostenible. Actualmente, forma parte del Consejo Gestor de la Plataforma Española de Química Sostenible donde coordina el Grupo de Diseño de Reacciones y Procesos Químicos. Desde 2016 preside el Consejo Administración de InKemia Green Chemicals, filial de InKemia en Houston, Estados Unidos.
Professorat extern Màsters
Gallardo Izquierdo, Antonio Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtic d'Universitat
García Serna, Juan
Universitat: Univ. de Valladolid
Doctor:
Categoria: TU
Adreça de correu electrònic: serna@uji.es
Breu currículum: Desde mi graduación como Ingeniero Químico he trabajado como Ingeniero de Procesos durante 2 años en una de las compañías de ingenierías de reconocido prestigio (Técnicas Reunidas, S.A.) y en distintas figuras como profesor universitario, i.e. profesor asociado, ayudante, colaborador, contratado doctor y finalmente profesor titular dentro del Área de Ingeniería Química. Haber trabajado como Ingeniero de Procesos para Técnicas Reunidas S.A. en distintos Proyectos de Ingeniería ha marcado profundamente mi carrera docente e investigadora, abriendo unas enormes posibilidades de acercar la ingeniería real a la universidad, así como de realizar transferencia de tecnología a empresas de prestigio internacional (e.g. REPSOL, MAXAM, INVISTA, etc.). ACTIVIDAD PROFESIONAL En Noviembre de 2000 comencé a trabajar en la empresa de Ingeniería y Construcción Técnicas Reunidas S.A. (Madrid) en el Dpto. Ingeniería de Procesos por 2 años, participando en proyectos de plantas de refino y petroquímicas, fundamentalmente Ingenierías Básicas y de Detalle. PERFIL INVESTIGADOR Dirijo desde el año 2006 la línea de Reacción y diseño de procesos sostenibles dentro del Grupo de Procesos a Alta Presión de la Universidad de Valladolid, al que pertenezco desde el año 1998. En la actualidad la línea de Reacción consta de un total de 2 post-doc y 4 estudiantes de doctorado (PhD student), además de mi persona. He dirigido además un total de 4 tesis doctorales ya defendidas con mención de doctor europeo. Dentro de esta línea de investigación, he sido y soy investigador principal gestionando 2 proyectos nacionales (48 meses, cerca de 140000 euros) y 1 proyecto regional (24 meses, 30000 euros) y 12 contratos de art. 83 LOU (105 meses, cerca de 350000 euros). Mi producción científica es de 31 artículos en revistas científicas de primer nivel JCR, en las áreas de Ingeniería Química, Fuel, Termodinámica y Química Multidisciplinar, alcanzando un índice h=13. Participo activamente en congresos y reuniones científicas, con varias ponencias invitadas y al menos 17 orales en congresos internacionales, además de 28 póster. PERFIL DOCENTE Desde el año 2001 he impartido clases en las titulaciones relacionadas con Ingeniería Química en asignaturas como: Proyectos, Sostenibilidad y Excelencia, Reactores Químicos y Técnicas de Cálculo en IQ entre otras. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA En el ámbito profesional he impartido seminarios en las empresas REPSOL-YPF y CARTIF por un total de 17.1 créditos en modelado y reacciones. A nivel de formación personal docente he realizado 6 cursos por un total de 126 horas. Poseo el Curso de Aptitud Pedagógica, C.A.P. (180 h, Madrid) desde 2003. Además soy coordinador de Prácticas en Empresa en el Grado de Ingeniero Química de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid desde el 31 de Enero de 2014.
Professorat extern Màsters
García-Verdugo Cepeda, Eduardo Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professor Titular d'Universitat
Giménez Torres, Enrique
Universitat: Univ. Politecnica Valencia
Doctor:
Categoria: T.U.
Adreça de correu electrònic: gimenezt@uji.es
Breu currículum: Enrique Giménez desarrolla su actividad docente e investigadora como Catedrático de Universidad en el Área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Mecánica de la Universitat Politècnica de València (UPV). Cursó estudios de Ingeniería Industrial en la UPV y obtuvo su tesis doctoral en la Universitat Jaume I de Castellón, donde estuvo vinculado como PDI entre 1995-2009. Las líneas de investigación actuales están centradas en (1) Nanocompuestos poliméricos: relación estructura-propiedades en sistemas híbridos orgánico-inorgánico; (2) Materiales nanoestructurados para energía; (3) Polímeros funcionales (efecto memoria de forma). Ha participado en el desarrollo de 20 proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas, siendo IP en 9 de ellos. Es autor de más de 65 publicaciones científicas en revistas indexadas de alto índice de impacto, y ha participado en más de 90 congresos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias como profesor visitante en la Universidad de Wisconsin-EEUU; Universidad de Toronto -Canadá y Universidad de Akron-EEUU. En relación a la transferencia de resultados científicos, es autor de 7 patentes, así como cofundador de una empresa de base tecnológica. Actualmente, dispone de 3 sexenios de investigación reconocidos. En el apartado de docencia, ha impartido docencia en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) y la Universitat Politècncia de València n(UPV) durante más de 20 años en titulaciones de grado en el ámbito de las ingenierías (Ing. Materiales, Ing. Química, Ing. Industrial, Ing. Aeronáutica) así como en los máster y programas de doctorado (MU en Ingeniería Química; MI en Química Sostenible; MU en Ingeniería Industrial, MU en Ingeniería Mecánica, Máster en Tecnología de Materiales Poliméricos y Composites, entre otros). Actualmente, tiene reconocidos 4 quinquenios docentes. Por último indicar que es miembro editor de la revista Journal of Plastics Technology. También ha sido miembro de la Comisión de evaluación de proyectos en el Área temática de Ciencia de los Materiales.
Professorat extern Màsters
González Bejar, María
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Investigador
Adreça de correu electrònic: mbejar@uji.es
Breu currículum: Dra. María González Béjar es contratada Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)/ Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Valencia. En 2007 obtuvo el título de Doctor en Química (Doctorado Europeo) con la máxima calificación y el Premio extraordinario de Doctorado. A continuación, el MICINN le concedió una beca post-doctoral para desarrollar nuevos sensores basados en la interacción de nanopartículas semiconductoras con moléculas orgánicas. El trabajo se desarrolló en la Universidad de Ottawa bajo la supervisión del Prof. Scaiano. Desde agosto de 2009 hasta agosto de 2011 la Dra. González-Béjar fue investigador asociado en la Universidad de Ottawa. Posteriormente, se reincorporó con un contrato Juan de la Cierva al grupo URFOT de la Universidad de Valencia. Asimismo, ha participado en 22 proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas (2 como IP) y ha sido investigadora Marie Curie (Career Integration Grant). La Dra. González-Béjar es co-autora de 40 publicaciones en revistas de elevado índice de impacto, 3 capítulos de libro y ha presentado los resultados de investigación en número considerable de congresos nacionales e internacionales, así como en centros de reconocido prestigio (66 presentaciones; 20 de ellas orales y 6 invitadas). La Dra. González-Béjar está formando a estudiantes de grado y de máster tanto en materias básicas de química como en temas especializados en su área de conocimiento (fotoquímica, nanopartículas y (foto)catálisis). Además, ha impartido docencia (teórica y práctica) en grado (Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica Industrial, Biología y Farmacia), así como en master (Master interuniversitario en química sostenible y Master en química experimental e industrial). También ha participado en proyectos de innovación docente, organización de congresos y jornadas de divulgación, así como en comisiones académicas de los grados en los qué ha impartido docencia. Por último, también participa en comisiones de evaluación de proyectos, revistas internacionales y congresos, codirige trabajos finales de grado y máster y una tesis en curso, así como recibe personal investigador de otras universidades.
Professorat extern Màsters
Gotor Fernández, Vicente
Universitat: Univ. Oviedo
Doctor:
Categoria: T.U.
Adreça de correu electrònic: vgotor@uji.es
Breu currículum: Nacido en Zaragoza (1974), Licenciado en Química por la Universidad de Oviedo (1997) y Doctor en Química por la misma universidad (2001). Después de realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Edimburgo con un contrato Marie Curie (2002-2004), me incorpore a la Universidad de Oviedo como Contratado Juan de la Cierva (2005-2007), luego Ramón y Cajal (2008-2012) y accedí al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad dentro del Área de Química Orgánica en junio de 2012. Trabajo en la síntesis de compuestos orgánicos empleando métodos químicos y enzimáticos, destacando una amplia experiencia en el campo de la Biocatálisis, a través de la utilización de enzimas en procesos asimétricos. Coautor de 93 artículos de investigación en revistas internacionales científicas indexadas, 10 revisiones bibliográficas, 9 capítulos de libro, 1 patente y 2 portadas de revistas. He presentado 59 posters en congresos científicos y he impartido 16 charlas entre congresos internacionales y lecciones para alumnos de doctorado en diversas universidades españolas, europeas y americanas. De hecho cabe destacar que aparte de mi tarea docente ininterrumpida desde el curso 2004-2005 en la Universidad de Oviedo y asociada a asignaturas de Química General, Química Orgánica y Biocatálisis, he impartido la asignatura "Biocatálisis" en el Master Universitario de Química Sostenible organizado por la Universitat Jaume I de Castellón durante los últimos 7 años. Codirector de 8 Tesis Doctorales (la primera de ellas defendida en 2007), y 5 en progreso. También he (co)dirigido 5 Memorias de Investigación, 4 Tesis de Licenciatura, 6 Trabajos Fin de Master y 1 Trabajo Fin de Grado. Participación en 17 proyectos de investigación de convocatorias públicas con carácter europeo, nacional o regional, en los que fui o soy investigador responsable en 3 de ellos. A parte he colaborado en proyectos con empresa con las compañías DuPont Ibérica, Eli Lilly, Farmhispania y Rolabo Outsourcing. Entre 2013 y 2015 fui IP de un proyecto de investigación con la empresa biotecnológica Plasmia Biotech. Miembro del Comité organizador de los congresos internacionales: "8th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations" (Oviedo, 2007) y "Multi-enzyme catalyzed procesess" (Madrid, 2014).
Professorat extern Màsters
Luis Lafuente, Santiago Vicente Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Pérez Prieto, Julia
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Catedrática de Universidad
Adreça de correu electrònic: jprieto@uji.es
Breu currículum: Julia Pérez Prieto es Catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Valencia desde el año 2007. Es la Investigadora Responsable del Grupo de Reactividad Fotoquímica (GRFQ) del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la UV. Posee amplia experiencia en docencia en materias relacionadas con la Química Orgánica y Fotoquímica. Ha dirigido 11 tesis doctorales y otras cinco se encuentran en fase avanzada. Además ha dirigido Trabajos de Investigación/Tesinas/Tesis de Máster y Trabajos Final de Grado. Ha impartido e imparte clases relacionadas con la Química Orgánica, Fotoquímica y la Nanotecnología en el Máster de Química Sostenible y Máster de Química Orgánica Experimental e Industrial. Además, es La coordinadora en la Universidad de Valencia del Máster y Doctorado de Química Sostenible y ha sido la Directora del Máster y Doctorado de Química Orgánica Experimental e Industrial. Desde el año 2007 su investigación está centrada en el diseño, síntesis y estudio de materiales fotoactivos (principalmente nanopartículas metálicas y semiconductoras), así como su aplicación. Los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de investigación son: Obtención de nanomateriales fotoactivos (multi)funcionales, basados en nanoparticulas de oro, metal/magnetita, metal/magnetita/silica mesoporora, perovskita híbridas organico-inorganicas, y upconversion; estudio de aplicación de los nanomateriales en dispositivos luminiscentes, como fotocatalizadores, sensores, en la liberación de fármacos, bioimagen y terapia fotodinámica y foto-térmica, entre otros. Es autora de más de 140 publicaciones en revistas internacionales de elevado índice de impacto. Ha impartido conferencias invitadas, algunas de ellas como plenaria, y presentado un gran número de comunicaciones a congresos internacionales. Ha sido o es Investigador Responsable de 5 proyectos nacionales (MEC), dos acciones COST y un proyecto FP7-PEOPLE-2011-CIG, así como proyectos autonómicos y de la universidad. Es la Editora Asociada de la revista de la Sociedad Europea de Fotoquímica (EPA Newsletter).
Professorat extern Màsters
Sabater Picot, María José
Universitat: UPV Valencia
Doctor:
Categoria: C.T.
Adreça de correu electrònic: sabaterm@uji.es
Breu currículum: En el año 1991 obtuve Doctorado en Farmacia por la Universidad de Valencia y a continuación en 1992 obtuve une Beca Postdoctoral en el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC). A continuación realicé dos estancias en el extranjero: 1) como Becaria Postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt (01/11/1993 al 31/12/1994) en el Institute of Organic Chemistry (University of Würzburg, Alemania) y a continuación 2) una segunda estancia postdoctoral en el en el Centre de Catalyse en Chimie Organique, Université de Poitiers (Francia) con una Beca Postdoctoral del Programa Capital Humano y Movilidad de la Unión Europea (01/01/1995 al 31/10/1995). En enero de 1996 me incorporé al Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) con una Beca-Contrato del Programa de Incorporación de Investigadores y Tecnólogos y en el año 2002 obtuve una plaza como Científico Titular del CSIC en este mismo instituto. He publicado 68 artículos de investigación (3 de ellos capítulos de libros) relacionados con todas las líneas de investigación en las que he participado (incluidas mis dos estancias en el extranjero), figurando como investigador principal en gran parte de ellos. He registrado 5 patentes internacionales (de las cuales una de ellas ha sido transferida a la empresa BP OIL International). He participado en 19 proyectos de investigación financiados por organismos oficiales figurando como investigador principal en 4 de ellos (el último de ellos me fue concedido por el MINECO en 2011 (ref. MAT2011-28009), además de participar en 2 proyectos financiados por empresas (Exxon-Mobil Research and Engineering y UBE). Poseo 43 contribuciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Desde el punto de vista formativo he dirigido 4 tesis doctorales y en la actualidad tengo otras 3 en fase de realización; he dirigido 4 Proyectos fin de Máster y vengo impartiendo clases desde el año 2007 de dos asignaturas pertenecientes al Máster Interuniversitario de Química Sostenible (impartido por la Universidad Pública de Navarra, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad Complutense, Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia). En la actualidad poseo un índice h de 22 (h = 20 excluyendo autocitas). Poseo tres sexenios de investigación. He recibido 731 citas en los últimos 5 años (de un total de 2159 citas). El promedio de citas/año ha sido de 146.
Professorat extern Màsters
Sánchez Montero, José María
Universitat: Univ. Complutense Madrid
Doctor:
Categoria: T.U.
Adreça de correu electrònic: monteroj@uji.es
Breu currículum: Dr. J.M. Sánchez Montero es Profesor titular en el Dpto de Química Orgánica y Farmacéutica de la Facultad de farmacia de la UCM, miembro del grupo de Biotranformaciones y se encuentra acreditado para cátedra desde el año 2012. Tiene cinco tramos docentes y cuatro tramos de investigación reconocidos avalados por 90 publicaciones, capítulos de libro, 3 patentes, y mas de 70 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales habiendo realizado varias estancias en centros extranjeros. Ha participado en más de 28 proyectos de investigación entro los que podemos destacar un proyecto Europeo en Química Sostenible. En cuanto a su dedicación docente imparte docencia desde el año 1989 en Química Orgánica, Química Farmacéutica y Biotransformaciones Industriales, doctorado y máster. Ha participado en dos programas de doctorado con mención de calidad (Ciencias Farmacéuticas y Química Sostenible) este último con carácter interuniversitario habiendo sido también coordinador del mismo en la UCM. Participa en dos máster actualmente: Ciencias Farmacéuticas y Química Sostenibe, ambos con mención de calidad. Realiza estancias regulares para impartir docencia en el programa Erasmus Sócrates desde el año 2005 hasta ahora así como en programas de la AECI, impartiendo cursos en Perú y Brasil, habiendo tutorizado alumnos de diferentes países, Italia, Brasil y Uruguay. Ha impartido conferencias en España, Brasil, Peru, Uruguay e Italia. Ha dirigido 8 tesis doctorales de las cuales tres han conseguido premio extraordinario de doctorado , He sido evaluado poitivamente en todas las ediciones del programa Docentia en las que he participado. Coordinador de la Sección de Biocatálisis aplicada de la Sociedad española de Biotecnologia desde el año 2007-2012 Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia desde diciembre de 2006. He sido miembro del comité organizador de diferentes eventos importantes en el campo de la Biotecnología como el congreso Biospain-Biotec 2006. También he participado en el comité científico del congreso Biospain-Biotec 2008 y congreso Biospain-Biotec 2010. Miembro del comité organizador del congreso Internacional "Active Pharmaceutical Ingredients from Biotechnology :from research to industrial and regulatory issues, (APIB). Chairman Comite Organizador Farmadrid XXII en julio de 2013 Miembro del comité editorial de varias revistas, y ha sido galardonado con varios premios de investigación por la Real Academia Nacional de Farmacia.
Professorat extern Màsters
Urieta Navarro, José S.
Universitat: Univ. Zaragoza
Doctor:
Categoria: C.U.
Adreça de correu electrònic: jurieta@uji.es
Breu currículum: José S. URIETA NAVARRO es Doctor en Ciencias Químicas x y Catedrático Emérito del Departamento de Química Física de la Universidad de Zaragoza y Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas Químico-físicas y Naturales de Zaragoza. Su labor investigadora se ha desarrollado especialmente en los campos científicos de la Termodinámica Aplicada y de las Superficies; principalmente en el estudio de los disolventes y de las disoluciones. Desde 1997, su grupo investigador (GATHERS) se ha centrado en el desarrollo de procesos avanzados de separación usando fluidos supercríticos como disolventes alternativos "verdes" y también en procesos de síntesis y electrosíntesis orgánica de productos con actividad biológica. Es coautor de más de 190 publicaciones en revistas científicas bien reconocidas y de cerca de 150 comunicaciones a congresos, así como director de 14 tesis doctorales, y coinventor en patentes licitadas sobre bioplaguicidas de origen vegetal. Su actividad docente ha venido discurriendo a lo largo de todas las áreas de la Química Física, y desde la década de los 90, como un impulsor de las enseñanzas de la Química Sostenible en el marco nacional, su docencia se ha centrado en distintos campos de esta disciplina, especialmente en la Químico-física Ambiental, Materias Primas Renovables, Electroquímica y Fotoquímica Ambiental e Industrial. Es, además, coautor de 4 libros de Termodinámica Química. Ha dirigido y/o participado en 56 proyectos de investigación financiados por entes públicos y/o empresas privadas y ha sido organizador del XI Encuentro del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química (Jaca. 2008) y de la 8th Green Chemistry Conference. An International Event (Zaragoza.2009).
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Dr. Santiago Vicente Luis Lafuente, Catedràtic d´universitat en Química Orgànica. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretaria:  María Isabel Burguete Azcarate
 • Vocal:  Belén Altava Benito
 • Estudiantat: Delegat: Daniel Nuevo Vialás
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Belén Altava Benito

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Santiago V. Luis Lafuente
Telèfons: 964 728 239 / 964 728 215
luiss@qio.uji.es

Departaments implicats

Departament de Química Inorgànica i Orgànica UJI.

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

El programa compta amb professorat dels següents centres i universitats:

 • Universitat Jaume I
 • Universidad Politécnica de Valencia / Instituto de Tecnología Química
 • Universidad Pública de Navarra
 • Universidad de Castilla La Mancha
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Córdoba
 • Universidad de Extremadura
 • Universidad de Oviedo
 • Universidad de Valencia
 • Universidad de Zaragoza
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Coordinació del treball final de màster

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Per a més informació respecte al pla de treball del TFM una vegada matriculat l'estudiant pot consultar l'aula virtual del màster.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42188

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2015)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16