UJI
  • UJI
  • Coordinació docent

Coordinació docent

Última modificació: 22/06/2020 | Font: InfoCampus

Segons el “Reglament de Màster Universitari de la Universitat Jaume I”, en cada màster es designarà almeny un coordinador o coordinadora i una comissió de titulació de màster d’acord amb el que estableix el “Reglament de L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I”, la comissió de titulació del màster estarà composta per professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, en el cas concret d'aquest màster, està formada pel director del Màster i tres professors i una persona en representació de l’estudiantat.

Són funcions de la comissió de titulació del màster:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball de final de màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l'informe previ requerit per a l'autorització de l'admissió d'estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

f) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

g) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

h) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

j) Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

k) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboraran en les activitats formatives del màster.

l) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzarse del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

m) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

o)Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus