UJI
 • UJI
 • Competències genèriques i específiques

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judici a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Estes competències bàsiques es concreten en les següents competències específiques avaluables i exigibles per a obtindre el títol:

 • C1 - Aplicar les metodologies de síntesi a l'obtenció de compostos d'interés en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C2 - Capacitat d´aplicar la cinètica formal, molecular i metgessa en l'àmbit de la investigació i la indústria química.
 • C3 - Aplicar les tècniques instrumentals i computacionals de caracterització i disseny de compostos químics d'aplicació en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C4 - Capacitat d'aplicar l'electroquímica i la termodinàmica de dissolucions i canvis de fase als processos industrials.
 • C5 - Aplicació dels fonaments i tècniques de la química de l'estat sòlid per al desenvolupament de nous materials.
 • C6 - Aplicació dels processos i normatives per a la gestió responsable d'un laboratori químic.
 • C7 - Aplicar responsablement els processos químics en la indústria química respectant el medi ambient.
 • C8 - Capacitat d’organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l’àmbit de la química aplicada i farmacològica en la investigació i els processos industrials.
 • C9 - Capacitat per a dissenyar i desenvolupar compostos d’aplicació industrial: fàrmacs, nous materials i altres compostos d'interés industrial.
 • C10 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a dissenyar processos químics per a la indústria i el laboratori en els àmbits de la química metgessa, nous materials i altres indústries químiques.
Informació proporcionada per: InfoCampus