Pràctiques externes

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Les pràctiques externes (6 ECTS) es realitzen durant el període juny-setembre.
 
Les temàtiques existents actualment per a cada intensificació són:
 
Química Mèdica
 
 - Síntesi i caracterització fisicoquímica de conjugats polímer-fàrmac
 
- Estudi de la cinètica d'alliberament de fàrmacs sota condicions fisiològiques
 
- Avaluació biològica de nanoconjugats en models cel · lulars adequats
 
- Expressió de dianes d'interès farmacològic
 
- Estudis de RMN de dominis proteics
 
- Metabolòmica per RMN
 
- Avaluació dels efectes biològics de compostos químics en línies cel · lulars tumorals
 
- Avaluació de la capacitat d'acoblament de compostos químics amb tubulina
 
Aquestes temàtiques es realitzen en els centres:
 
- Centre d'Investigació Príncep Felip de València
 
-  Centro de investigaciones biológicas (CSIC) de Madrid
 
- Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP) de València
 
Química Industrial i Nous Materials
 
- Control de matèries primeres
 
- Assaigs de producte acabat
 
- Disseny ceràmic
 
- Desenvolupament i investigació en nous materials
 
- Preparació de pigments
 
- Preparació de metalls suportats
 
- Materials híbrids orgànic-inorgànics
 
 Aquestes temàtiques es realitzen en els centres i empreses:
 
- Institut de Tecnologia Química de València
 
- Azulejos Plaza S.A.
 
- Esmaldur S.A.
 
- Ferro Spain S.A.
 
- Terra Atomizada S.A.
 
- Vidres S.A.
 
Procés d'assignació de places
 
- L'assignació del centre o empresa en què s'efectuarà l'estada es realitzarà durant el segon quadrimestre del curs.
 
- Els alumnes indicaran les seves preferències dins de l'oferta de centres i de temàtiques disponible.
 
- En cas d'existir més demanda de places de les disponibles en un centre o empresa, aquestes s'assignaran en funció de l'expedient acadèmic de l'alumne. En primer lloc es valorarà l'expedient acadèmic obtingut durant el primer quadrimestre del màster i, en cas necessari, es valorarà l'expedient acadèmic de la titulació que ha donat accés al màster.
 
Tutors
 
- S'assignarà l'alumne com a tutor un professor del màster vinculat a la Universitat Jaume I
 
- El tutor de la Universitat assignat a l'alumne s'encarregarà de posar en contacte a aquest amb el tutor de l'empresa o centre receptor. S'ocuparà també de supervisar que l'alumne no tingui cap tipus de problema en el seu treball al centre receptor.
 
- El tutor del centre receptor serà l'encarregat d'assignar a l'alumne les tasques a realitzar, de supervisar l'execució de les mateixes i d'avaluar el treball desenvolupat per l'alumne. En cas de centres de recerca, aquest tutor serà un investigador del centre. En el cas d'empreses, el tutor serà un investigador o persona designada per l'empresa per a tal fi.
 
Avaluació
 
- Els alumnes realitzaran una breu memòria descriptiva del treball realitzat al centre o empresa, respectant sempre les possibles clàusules de confidencialitat existents entre el centre receptor, l'alumne, el tutor de la Universitat i la pròpia Universitat. Aquesta breu memòria serà lliurada al tutor de la Universitat.
 
- El tutor del centre receptor emetrà un informe que contindrà la qualificació assignada a l'alumne. Aquest informe serà entregat al tutor vinculat a la Universitat Jaume I

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42139/eep

Consulta les entitats cooperadores.

Informació proporcionada per: InfoCampus