UJI
  • UJI
  • Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

Titulats i titulades en les llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica i Ciències dels Materials.

Haver cursat una titulació oficial en una universitat espanyola, estant en possessió d´un títol universitari oficial espanyol. Haver cursat una titulació oficial en centres universitaris internacionals, acreditant la mateixa per mitjà d´expedient original, i havent homologat els estudis, segons allò que s´ha exposat en l´article 16.2 del RD1393/2007. Seguint també dita apartat, i en cas de tractar-se d’estudiants provinents de països on s´aplique el marc de l´Espai Europeu d´Educació Superior, els alumnes hauran de presentar el seu títol, sense necessitat d’homologació.

Acreditar un nivell de llengua anglesa A2 del Marco Comú Europeu de Referència de les llengües.

Demostrar un grau de coneixement bàsic de Química. En tot cas, la Comissió de Titulació del Màster, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l´apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I, entre les que es troba la gestió de l’admissió dels estudiants.

En aquell cas en què la demanda supere a l´oferta, els sol·licitants es baremaran i prioritzaran basant-se en els següents criteris d´accés i admissió:

a) Nota mitjana de l’expedient, calculada sobre 10 punts.

b) Afinitat de la titulació amb què s’accedeix:

b.1) Dos punts addicionals per a titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Ciències dels Materials i els títols de grau que es deriven d´elles).

b.2) Un punt addicional per a altres titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Enginyeria Química, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial i els títols de grau que es deriven d´elles)

Els dits criteris es publicaran amb la resta d´informació de matrícula amb la suficient antelació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 6 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o fins a 9 ECTS per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

Informació proporcionada per: InfoCampus