UJI

Química Aplicada i Farmacològica

Última modificació: 29/04/2019 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica permetrà a l'estudiantat especialitzar-se en química aplicada i, en funció de l'optativitat escollida, aconseguir un major grau d'especialització en química mèdica, química industrial o en materials avançats.  [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Introducció

Presentació

El màster en Química Aplicada i Farmacològica permetrà a l'estudiantat especialitzar-se en química aplicada i, en funció de l'optativitat escollida, aconseguir un major grau d'especialització en química mèdica, química industrial o en materials avançats. El desenvolupament de nous materials és un camp de recerca en auge dins de la química a causa de les seues aplicacions industrials. Així mateix, el desenvolupament de nous fàrmacs i la cerca de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties constitueix un repte per a la indústria farmacèutica i per a la societat. La formació rebuda per l'alumnat, així com la realització de pràctiques en centres de recerca públics i en empreses privades, li permetrà adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a desenvolupar la seua posterior labor investigadora o per a incorporar-se a la indústria.

Aquest màster s'imparteix a la Universitat Jaume I.

Total de crèdits del Mástrer: 60

Document de verificació de la ANECA del Màster en Química Aplicada i Farmacològica

 

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyança presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració 1 curs acadèmic: setembre 2020 / octubre 2021.

Docència presencial: setembre 2020 / juny 2021.

Calendari curs 2020 - 2021

 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del Màster són facilitar a l´alumnat els coneixements necessaris per a desenvolupar la seua futura activitat en el camp de la investigació o en el camp professional dins de la temàtica triada.

Coneixements previs recomanables

Titulats i titulades en les llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica i Ciències dels Materials.

Orientació

Orientació professional i investigadora.

Eixides professionals

La formació rebuda en el màster proporcionarà a l'alumnat els coneixements i habilitats necessàries per a incorporar-se als departaments de R+D de diferents indústries del sector de la química mèdica i de la química de materials: indústries farmacèutiques, indústries de polímers, nous materials ceràmics i pigments, etc. Així mateix, l'alumnat podrà incorporar-se com a investigador en institucions públiques en el sector de la recerca mèdica o de nous materials.

Beques pròpies i ajudes

 
 
Per al curs 2019-2020 el màster ofereix una beca de col·laboració.
 
Tota la informació referent a aquesta beca es pot trobar ací.
 
 
 
 
Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Titulats i titulades en les llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica i Ciències dels Materials.

Haver cursat una titulació oficial en una universitat espanyola, estant en possessió d´un títol universitari oficial espanyol. Haver cursat una titulació oficial en centres universitaris internacionals, acreditant la mateixa per mitjà d´expedient original, i havent homologat els estudis, segons allò que s´ha exposat en l´article 16.2 del RD1393/2007. Seguint també dita apartat, i en cas de tractar-se d’estudiants provinents de països on s´aplique el marc de l´Espai Europeu d´Educació Superior, els alumnes hauran de presentar el seu títol, sense necessitat d’homologació.

Acreditar un nivell de llengua anglesa A2 del Marco Comú Europeu de Referència de les llengües.

Demostrar un grau de coneixement bàsic de Química. En tot cas, la Comissió de Titulació del Màster, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l´apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I, entre les que es troba la gestió de l’admissió dels estudiants.

En aquell cas en què la demanda supere a l´oferta, els sol·licitants es baremaran i prioritzaran basant-se en els següents criteris d´accés i admissió:

a) Nota mitjana de l’expedient, calculada sobre 10 punts.

b) Afinitat de la titulació amb què s’accedeix:

b.1) Dos punts addicionals per a titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Ciències dels Materials i els títols de grau que es deriven d´elles).

b.2) Un punt addicional per a altres titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Enginyeria Química, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial i els títols de grau que es deriven d´elles)

Els dits criteris es publicaran amb la resta d´informació de matrícula amb la suficient antelació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 6 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o fins a 9 ECTS per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

Oferta de places

30 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judici a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Estes competències bàsiques es concreten en les següents competències específiques avaluables i exigibles per a obtindre el títol:

 • C1 - Aplicar les metodologies de síntesi a l'obtenció de compostos d'interés en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C2 - Capacitat d´aplicar la cinètica formal, molecular i metgessa en l'àmbit de la investigació i la indústria química.
 • C3 - Aplicar les tècniques instrumentals i computacionals de caracterització i disseny de compostos químics d'aplicació en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C4 - Capacitat d'aplicar l'electroquímica i la termodinàmica de dissolucions i canvis de fase als processos industrials.
 • C5 - Aplicació dels fonaments i tècniques de la química de l'estat sòlid per al desenvolupament de nous materials.
 • C6 - Aplicació dels processos i normatives per a la gestió responsable d'un laboratori químic.
 • C7 - Aplicar responsablement els processos químics en la indústria química respectant el medi ambient.
 • C8 - Capacitat d’organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l’àmbit de la química aplicada i farmacològica en la investigació i els processos industrials.
 • C9 - Capacitat per a dissenyar i desenvolupar compostos d’aplicació industrial: fàrmacs, nous materials i altres compostos d'interés industrial.
 • C10 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a dissenyar processos químics per a la indústria i el laboratori en els àmbits de la química metgessa, nous materials i altres indústries químiques.

Pla d'estudis

El màster té una duració d'un any acadèmic (60 crèdits ECTS) amb una orientació professional i investigadora. Així mateix, constà de tres intensificacions:

 • Intensificació en Química Mèdica
 • Intensificació en Química Industrial
 • Intensificació en Materials Avançats

Cada una d'aquestes intensificacions té la següent estructura general:

 • 18 crèdits d'un bloc obligatori comú per a les tres intensificacions
 • 12 crèdits obligatoris del bloc de cada intensificació
 • 12 crèdits optatius del bloc d'optativitat oferit per a cada intensificació
 • 6 crèdits de pràctiques externes
 • 12 crèdits de Treball de Final de Màster

Assignatures del bloc comú obligatori:

 • Tècniques de Caracterització Molecular i Estructural (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Reactivitat dels Compostos Orgànics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Energia i Velocitat dels Processos Químics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Química de l'Estat Sòlid (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en la Indústria Química i Elaboració de Patents (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fronteres en Química (OB) (1 crèdit ECTS)
 • Gestió Integral d'un Laboratori Químic i Normativa ISO (OB) (2 crèdits ECTS)

Assignatures de les intensificacions:

1. Intensificació en Química Mèdica

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Introducció a la Química Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Cinètica Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia Sintètica Aplicada a la Síntesi de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Interacció Fàrmac-Diana (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Biotransformació dels Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny de Fàrmacs Assistit per Ordinador (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Descobriment de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Relació Quantitativa Estructura-Activitat (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Reconeixement Molecular (OP) (3 crèdits ECTS)

2. Intensificació en Química Industrial

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Productes Petroquímics (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Modelització de Materials amb Aplicacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catalitzadors en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Macromolècules en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Materials Avançats en la Indústria Ceràmica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Química Fina en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials Orgànics Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Sistemes Electroquímics d'Interès Tecnològic (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)

3. Intensificació en Materials Avançats

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Materials Inorgànics Avançats (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Obtenció i Processament de Materials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d'Aplicació en Fotònica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials amb Aplicacions Elèctriques (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Disseny de Catalitzadors i Aplicacions en Síntesi (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d’Emmagatzemament i Conversió d’Energia (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catàlisi Homogènia i Medi Ambient (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Pigments Inorgànics Intel·ligents (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Nanomaterials (OP) (3 crèdits ECTS)

 

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de totes les assignatures poden consultar-se en les següents adreces web:

Assignatures comunes obligatòries

Guies docents

Assignatures de les intensificacions

Guies docents

Continuar la meua formació

Respecte al vessant investigadora l'alumne del màster estarà capacitat per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb les ciències de materials i amb la química mèdica. Així mateix s'adquiriran els coneixements globals idonis per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb la química, farmàcia, biologia o bioquímica.

Coordinació docent

Segons el “Reglament de Màster Universitari de la Universitat Jaume I”, en cada màster es designarà almeny un coordinador o coordinadora i una comissió de titulació de màster d’acord amb el que estableix el “Reglament de L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I”, la comissió de titulació del màster estarà composta per professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, en el cas concret d'aquest màster, està formada pel director del Màster i tres professors i una persona en representació de l’estudiantat.

Són funcions de la comissió de titulació del màster:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball de final de màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l'informe previ requerit per a l'autorització de l'admissió d'estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

f) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

g) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

h) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

j) Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

k) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboraran en les activitats formatives del màster.

l) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzarse del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

m) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

o)Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Les assignatures del màster s'organitzen amb crèdits ECTS, de 25 hores de treball de l'estudiant per crèdit i una presència d'al voltant del 40%.
La metodologia general de cada matèria es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster.
La grandària dels grups serà variable en funció de tractar-se d'una matèria obligatòria o optativa.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics. Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics. Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o de grup de seminaris, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, practicar problemes i exercicis, etc.

Les metodologies docents contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Lliçó Magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:

 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Es pot subdividir en diversos tipus:
  • Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques ... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.
Elaboració de treballs acadèmics i exposició oral. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries. S'avaluarà també l'exposició oral del mateix.
Resolució de qüestions. Prova escrita de resposta curta o de tipus test que es duu a terme en concloure una sessió teòrica.
Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
Resolució de Casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització *experiencial i cercar solucions eficaces.
Resolució d'un problema concret mitjançant ordinador. Prova pràctica consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades mitjançant l'ocupació de les tècniques computacionals adequades.
Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts. Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o de grupa per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la "memòria de pràctiques externes".
Defensa pública del treball de final de Màster. Prova consistent en l'elaboració d'un informe sobre la recerca duta a terme i la seua exposició i defensa pública davant un tribunal d'experts.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes (6 ECTS) es realitzen durant el període juny-setembre.
 
Les temàtiques existents actualment per a cada intensificació són:
 
Química Mèdica
 
 - Síntesi i caracterització fisicoquímica de conjugats polímer-fàrmac
 
- Estudi de la cinètica d'alliberament de fàrmacs sota condicions fisiològiques
 
- Avaluació biològica de nanoconjugats en models cel · lulars adequats
 
- Expressió de dianes d'interès farmacològic
 
- Estudis de RMN de dominis proteics
 
- Metabolòmica per RMN
 
- Avaluació dels efectes biològics de compostos químics en línies cel · lulars tumorals
 
- Avaluació de la capacitat d'acoblament de compostos químics amb tubulina
 
Aquestes temàtiques es realitzen en els centres:
 
- Centre d'Investigació Príncep Felip de València
 
-  Centro de investigaciones biológicas (CSIC) de Madrid
 
- Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP) de València
 
Química Industrial i Nous Materials
 
- Control de matèries primeres
 
- Assaigs de producte acabat
 
- Disseny ceràmic
 
- Desenvolupament i investigació en nous materials
 
- Preparació de pigments
 
- Preparació de metalls suportats
 
- Materials híbrids orgànic-inorgànics
 
 Aquestes temàtiques es realitzen en els centres i empreses:
 
- Institut de Tecnologia Química de València
 
- Azulejos Plaza S.A.
 
- Esmaldur S.A.
 
- Ferro Spain S.A.
 
- Terra Atomizada S.A.
 
- Vidres S.A.
 
Procés d'assignació de places
 
- L'assignació del centre o empresa en què s'efectuarà l'estada es realitzarà durant el segon quadrimestre del curs.
 
- Els alumnes indicaran les seves preferències dins de l'oferta de centres i de temàtiques disponible.
 
- En cas d'existir més demanda de places de les disponibles en un centre o empresa, aquestes s'assignaran en funció de l'expedient acadèmic de l'alumne. En primer lloc es valorarà l'expedient acadèmic obtingut durant el primer quadrimestre del màster i, en cas necessari, es valorarà l'expedient acadèmic de la titulació que ha donat accés al màster.
 
Tutors
 
- S'assignarà l'alumne com a tutor un professor del màster vinculat a la Universitat Jaume I
 
- El tutor de la Universitat assignat a l'alumne s'encarregarà de posar en contacte a aquest amb el tutor de l'empresa o centre receptor. S'ocuparà també de supervisar que l'alumne no tingui cap tipus de problema en el seu treball al centre receptor.
 
- El tutor del centre receptor serà l'encarregat d'assignar a l'alumne les tasques a realitzar, de supervisar l'execució de les mateixes i d'avaluar el treball desenvolupat per l'alumne. En cas de centres de recerca, aquest tutor serà un investigador del centre. En el cas d'empreses, el tutor serà un investigador o persona designada per l'empresa per a tal fi.
 
Avaluació
 
- Els alumnes realitzaran una breu memòria descriptiva del treball realitzat al centre o empresa, respectant sempre les possibles clàusules de confidencialitat existents entre el centre receptor, l'alumne, el tutor de la Universitat i la pròpia Universitat. Aquesta breu memòria serà lliurada al tutor de la Universitat.
 
- El tutor del centre receptor emetrà un informe que contindrà la qualificació assignada a l'alumne. Aquest informe serà entregat al tutor vinculat a la Universitat Jaume I

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42139/eep

Consulta les entitats cooperadores.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

L'alumne podrà escollir la línia d'investigació en la qual voldria realitzar el treball final de màster dins dels grups i línies de treball oferits en el màster. Si el nombre de peticions és superior al nombre de places oferides en una línia concreta, es realitzarà l'assignació atenent a l'expedient acadèmic dels sol·licitants. L'assignació de tutor es realitzarà abans de finalitzar el mes de desembre de cada curs acadèmic.

S'assignarà a cada alumne com a tutor a un investigador del grup de recerca escollit. Aquest tutor haurà d'estar vinculat contractualment amb la Universitat Jaume I.

El tutor assignat a l'alumne s'encarregarà d'assignar i supervisar el treball de recerca que ha de realitzar l'alumne. S'encarregarà de dirigir el treball en el laboratori i que l'alumne aprenga les tècniques requerides per al desenvolupament del mateix.

El tutor supervisarà la redacció de la memòria del treballe final de màster que ha de realitzar l'alumne. Aquesta memòria haurà de lliurar-se als membres del tribunal 5 dies abans de la defensa pública del mateix.

La defensa del treball final de màster s'efectuarà en una de les dues convocatòries que es realitzaran en el màster en els mesos de juliol i setembre.

La defensa del treball final de màster es realitzarà davant un tribunal compost per tres membres del que no podrà formar part el tutor assignat a l´alumne.

Grups i línies de treball

Joining Medicine and Chemistry

 1. Síntesi i avaluació biològica de compostos anticancerigens: antiangiogenics
 2. Síntesi de compostos anticancerigens: inhibidors de la tubulina


Organic and Medicinal Chemistry

 1. Síntesi d´inhibidors enzimàtics
 2. Síntesi asimètrica de epòxids
Química Orgànica Supramolecular
 1. Química supramolecular i materials orgànics
Química Teòrica i Computacional
 1. Estudis teòrics en estat sòlid
 2. Estudis teòrics d'inhibició enzimàtica
 3. Estudis teòrics de mecanismes de reacció en sistemes biològics
 
Química de l'Estat Sòlid
 1. Síntesi i caracterització de sòlids inorgànics
 2. Materials amb propietats òptiques
 3. Materials amb propietats elèctriques
 
Materials Moleculars
 1. Desenvolupament de materials clúster solubles en aigua
 2. Síntesi i activitat catalítica de materials clúster moleculars
 
Materials Multifuncionals
 1. Desenvolupament de ceràmiques funcionals amb propietats de conversió d'energia
 2. Disseny d'híbrids orgànic-inorgànics luminiscents per a aplicacions en tècniques de contrast per imatge (bioimaging)
 
Química organometàlica i catàlisi homogènia
 1. Síntesi de complexos del platí amb lligams carbeno N-heterocíclics i aplicacions en catàlisis

Química inorgànica mediambiental i materials ceràmics
 1. Desenvolupament de nous pigments ceràmics avançats per la ruta d'estat sòlid i mitjançant mètodes no convencionals (rutes sol-gel, poliol, metalorgànica i/o solvotermal)

Fotoquímica i sensors per a aplicacions ambientals i biomèdiques
 1. Materials fotoactius
 
El tribunal del treball final de màster valorarà si l'alumne ha adquirit les competències del títol.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Amoros Albaro, Jose Luis Dep. d'Enginyeria Química Catedràtic d'Universitat
Andrés Bort, Juan Manuel Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
Beltrán Mir, Héctor Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professor Titular d'Universitat
Carda Castelló, Juan Bautista Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Carda Usó, Pedro Miguel Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Castillo Solsona, Raquel Dep. de Química Física i Analítica Professora Titular d'Universitat
Cordoncillo Cordoncillo, Eloísa Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtica d'Universitat
Escuder Gil, Beatriu Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtica d'Universitat
Falomir Ventura, Eva Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professora Titular d'Universitat
Farran Albalat, Santiago
Empresa: UBE Corporation Europe, S.A.
Càrrec: Técnico de seguridad y medio ambiente
Adreça de correu electrònic: sfarran@uji.es
Breu currículum: Titulaciones: Licenciando en Químicas por la Universitat Autònoma de Barcelona en el año 1996. Máster en Prevención de Riesgos Laborales (todas las especialidades) por parte de CECOT y UPC en el año 2000. Curso de especialización de Atmósferas Explosivas por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y el laboratorio Oficial Madariaga (2011). Experiencia Profesional: Coordinador de la producción en la empresa Detergencia Industrial S.A. Empresa dedicada a la fabricación de detergentes y otros productos para la industria textil y automoción (1998-2000). Técnico en prevención de riesgos laborales de los Servicios de Prevención de la Mutua Universal (2000-2002). Técnico de seguridad y medio ambiente en la empresa UBE Corporation Europe, S.A. desempeñando tareas de seguridad laboral, seguridad industrial y seguridad del proceso (desde 2002 hasta la actualidad).
Professorat extern Màsters
Feliz Rodríguez, Marta
Empresa: Int. Tecnología Química ESIS UPV
Doctor:
Categoria: Científico Titular
Adreça de correu electrònic: feliz@uji.es
Breu currículum: Situación profesional Científico Titular (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Perfil investigador Líneas de investigación: 1. Diseño de complejos de metales de transición 2. Desarrollo de materiales híbridos 3. Catálisis y mecanismos de reacción. Número total de publicaciones: 34 artículos; publicaciones totales en primer cuartil: 25; número total de citas: 449 (últimos 5 años); índice-h: 13 (últimos 5 años). Fuentes: Web of Science. Perfil docente 2011-: Profesora externa "Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica", Universidad Jaume I, Castellón. 2010-: Profesora externa "Máster Universitario en Química Sostenible", Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 2010-: Tutora de estudiantes en prácticas "Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica", Instituto de Tecnología Química, Valencia. 2013-: Tutora de estudiantes en prácticas "Grado en Química", Universidad Jaume I, Castellón 2008-2009: Contratada con carga docente "Licenciatura en Ciencias Químicas", Universidad Jaume I, Castellón 2005: Profesora asociada "Licenciatura en Ciencias Químicas", Universidad Rovira i Virgili, Tarragona 2002-2004: Contratada con carga docente "Licenciatura en Ciencias Químicas", Universidad Jaume I, Castellón Actividades profesionales 2005: Contrato Postdoctoral Torres Quevedo en el Institut Català d'Investigació Quimica (Tarragona) 2005-2007: Beca Postdoctoral en el Institut Charles Gerhardt (Montpellier, Francia) 2008-2009: Investigador Contratado Doctor en la Universidad Jaume I (Castellón) 2009-: Científico Titular en el Instituto de Tecnología Química (Universidad Politécnica de Valencia, Valencia) Otros: 2015-: Codirectora del curso de postgrado "Técnicas Aplicadas de Laboratorio" (Instituto de Tecnología Química)
Professorat extern Màsters
Fraga Chiva, Diego Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Investigador
Galindo Honrubia, Francisco Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Gavara Castell, Raquel Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Personal investigador postdoctoral
González Adelantado, Florenci Vicent Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professor Titular d'Universitat
Grangel Tomás, Marina
Empresa: Empresa farmacéutica AMGEN.
Adreça de correu electrònic: mgrangel@uji.es
Breu currículum: Situación profesional: Empresa farmacéutica AMGEN. Senior Biopharmaceutical Representative. Unidad de Hueso (Valencia-Castellón). Perfil docente: 2010-: Profesora "Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica", Universidad Jaume I, Castellón. 2010-: Profesor "Curso Superior de Biotecnología en la Empresa", Bioval (Asoc. Empresas de Biotecnología CV). Actividades profesionales: Enero 2010-Junio 2010 ITALFARMACO. Hospital Sales Representative-Key Account Manager. Unidad de Oncología, Hematología y Neurología (Valencia-Castellón). Septiembre 2008-Enero 2010 NOVARTIS. Sales Representative - RML. Unidad de Atención Primaria. (Valencia-Castellón). Noviembre 2006-Septiembre 2008 LILLY. Hospital Sales Representative. Unidad Europea de Cuidados Intensivos. Visitando hemodinamistas e intensivistas. (Cataluña-Islas Canarias-Almería-Castellón). Septiembre 2005-Noviembre 2006 NOVARTIS. Coordinadora de Ensayos Clínicos. Inmunodepresores Fase IV. Otros: 2005. Licenciatura en Químicas. Universitat Jaume I. 2005-2007. MBA Industria Farmacéutica. Universitat de Barcelona. Marzo 2013. Curso de Market Access: sinergias inter-departamentales en la industria farmacéutica. CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica).
Professorat extern Màsters
Guisado Barrios, Gregorio Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Investigador
Julián López, Beatriz Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professora Titular d'Universitat
Llusar Barelles, Rosa María Dep. de Química Física i Analítica Catedràtica d'Universitat
Martí Forés, Sergio Dep. de Química Física i Analítica Professor Titular d'Universitat
Martínez Madrid, Miguel Rubén
Adreça de correu electrònic: externo@uji.es
Breu currículum: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROFESIONAL: profesional independiente, en materia de asesoramiento en calidad y nutrición, y formación en el sector agroalimentario. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DOCENTE: FORMADOR FRELANCE : Impartición de formación a medida para empresas del sector agroalimentario en el ámbito de la GESTIÓN DE CALIDAD y la SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIAS, la Prevención de riesgos laborales y sensibilización medioambiental. o Impartición docente desde noviembre de 2010, para el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE), de cursos para consultores, de APPCC en servicios de restauración o Impartición docente de los módulos: Sistemas de APPCC y Calidad Alimentaria y, Procesos de Implantación de Sistemas de Calidad, dentro de la asignatura de libre opción específica “Sistemas de Calidad en Establecimientos de Hostelería”, ofertada por la Universitat de València, dentro de la Diplomatura de Turismo. (Cursos académicos 2005/06, 2006/07, 2007/08 y 2008/09). FORMACIÓN DOCENTE: Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) , especialidad de física y química (Universidad de Valencia, octubre 2001-marzo2002). ASPECTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES PROFESIONALES: Cygnus, calidad y nutrición, Asesoría y formación de Calidad alimentaria. (Desde 2013 hasta la actualidad). -Seguimiento del sistema “Q” de Calidad Turística, ISO 9001 e ISO 14001 en Hostelería -Asesoramiento técnico en el área de restauración, hornos y carnicerías en la Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) o Desde junio de 2010- Actualidad: Miembro del Comité Técnico de Normalización 167 de Servicios de Restauración (AENOR-ICTE) y miembro activo del grupo de trabajo creado para la modificación de la Norma UNE 167 de Servicios de Restauración. o Desde noviembre de 2012: Miembro del Comité de Certificación 302 de Industrias Turísticas (AENOR-ICTE) como experto en APPCC. o Agosto de 2002 – Septiembre de 2012: Fundación de Hostelería de Valencia, en calidad de Responsable del Departamento de Calidad e Higiene. OTROS ASPECTOS: FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos, Universidad Valencia (2000). 1er ciclo en Ciencias Químicas
Professorat extern Màsters
Mata Martínez, José Antonio Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professor Titular d'Universitat
Miravet Celades, Juan Felipe Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Oliva Domínguez, Mónica Dep. de Química Física i Analítica Professora Titular d'Universitat
PINEDA LUCENA, ANTONIO
Empresa: Centro de Biología Estructural del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
Doctor:
Categoria: Investigador
Càrrec: Investigador jefe
Adreça de correu electrònic: apineda@uji.es
Breu currículum: Situación profesional: Investigador jefe del Centro de Biología Estructural del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Perfil investigador: Líneas de investigación: 1. Biología Estructural 2. Metabolómica 3. Diseño de Fármacos Dirección de cuatro Tesis Doctorales (Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia). Número total de publicaciones: 74 (71 artículos, 3 capitulos libro); publicaciones totales en primer cuartil: 68/71; número total de citas: 1508 (884, 2009-); índice-h: 21 (17, 2009-); índice-i10: 34 (27, 2009-); número promedio de citas en los últimos cinco años: 177 (2009-2013). Fuentes: Google Scholar, Web of Science. Perfil docente: 2010-: Profesor "Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica", Universidad Jaume I, Castellón. 2010-: Profesor "Curso Superior de Biotecnología en la Empresa", Bioval (Asoc. Empresas de Biotecnología CV). Actividades profesionales: 1999-2000: Contrato Postdoctoral del consorcio Ontario Cancer Institute/Amgen, Ontario Cancer Institute, Department of Medical Biophysics, Princess Margaret Hospital, Toronto, Canadá. 2001-2005: Científico Senior y Científico Principal Asociado en AstraZeneca (Alderley Park, Reino Unido). 2005-2015: Investigador Principal del Laboratorio de Bioquímica Estructural en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Otros: 2006-2007: Jefe del Departamento de Química Médica (CIPF). 2006-2008: Coordinador del Programa de Descubrimiento de Fármacos (CIPF). 2006-2010: Secretario de la Comisión de Investigación (CIPF). 2010-2012: Presidente de la Comisión de Investigación (CIPF). 2012-2013: Co-director del Centro de Investigación Príncipe Felipe. 2013-2015: Director del Programa de Terapias Avanzadas (CIPF).
Professorat extern Màsters
Poyatos de Lorenzo, Macarena Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professora Titular d'Universitat
Rodríguez Pastor, Santiago Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Professor Titular d'Universitat
Safont Villarreal, Vicente Sixto Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
Stoyanova Lyubenova, Teodora Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Investigadora
Vicent Docón, María Jesús
Empresa: Centro de Investigación Príncipe Felipe
Doctor:
Categoria: Investigadora
Adreça de correu electrònic: vicentj@uji.es
Breu currículum: Situación profesional: Investigadora principal. Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del Centro de Investigación Príncipe Felipe Perfil investigador: Doctorada en 2001 en química supramolecular y materiales en la Universidad Jaume I de Castellón. Posteriormente, su investigación se reorientó a un perfil más biomédico, en un principio con una empresa española Instituto Biomar SA, y posteriormente en el 'Centre for Polymer Therapeutics (Cardiff, UK)' dirigido por la Prof. R. Duncan. A finales de 2004, se incorporó como investigadora asociada al Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) a través de un contrato de Reintegración Marie Curie y fue promovida a su cargo actual, jefe del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del CIPF, en junio 2006. Líneas de investigación: desarrollo de nuevos nanofármacos, en particular polímeros terapéuticos, para diferentes aplicaciones terapéuticas. Co-autora de más de 70 artículos internacionales de prestigio y 6 patentes, 2 de ellas licenciadas a la industria farmacéutica y una tercera utilizada como base para la creación de la Spin Off 'Polypeptide Therapeutic Solutions SL' (PTS) en 2012. Perfil docente: 2010-: Profesora del "Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica", Universidad Jaume I, Castellón 2012-: Profesora asociada del área de Química Orgánica de la Universidad de Valencia. Otros: 2014-presente Miembro del Comité de dirección del CIPF 2014-presnte Miembro del Comité de Investigación del CIPF 2009-2013 Scientific Advisory board member Argon Pharma S.L. (Barcelona, Spain) 2009-2014 Scientific Advisory board member Z-Cube srl., Zambon group (Italia)
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals: Mónica Oliva Domínguez,  Florenci González Adelantado, Jose Antonio Mata Martínez
 • Delegat: Laura Agost Beltrán
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Pedro Miguel Carda Usó

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Departaments implicats

 • Departament de Química Inorgànica i Orgànica
 • Departament de Química Física i Analítica
 • Departament d'Enginyeria Química

Coordinació de pràctiques en empresa

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

Coordinació del treball final de màster

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Pedro Miguel Carda Usó
Teléfono: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Qualitat del títol

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42139

 

 

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42139

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus