Criteris d'admissió

08/05/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els requisits d'accés seran els mateixos en totes les Institucions signatàries del conveni. Per a accedir als ensenyaments oficials del Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional serà necessari:

1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol en Química, Física o Ciència dels Materials o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculte en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.

2. Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per les Universitats signatàries del conveni que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols ja esmentats i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicara, en cap cas, l'homologació del títol previ que aquest en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Les persones interessades a cursar aquest programa han d'adjuntar a la seua sol·licitud d'admissió la següent documentació, que es ponderarà amb els valors especificats entre parèntesis: expedient acadèmic (50%), carta de motivació (15%), referència de dues persones (15%) i, certificat acreditatiu de coneixement d'anglès i d'espanyol per a candidats de tercers països (20%), nivell mínim B2.

- Acreditació de coneixement d'idioma espanyol (obligatori únicament per a estudiants estrangers provinents de països no hispanoparlants).

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus