UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2021)

Química Teòrica i Modelització Computacional

Última modificació: 13/07/2021 | Font: InfoCampus

Aquest màster pretén atorgar a l’estudiantat una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a promoure la iniciació en tasques investigadores que suplisca la demanda creixent de personal expert no sols del món de l’acadèmia, sinó també de la indústria. Així doncs, existeix la necessitat de formar personal investigador capaç d’abordar tasques d’R+D+I com ara: generació de nous fàrmacs, síntesis de nous materials o coneixement d’activitat enzimàtica. Aquest postgrau també té com a objectiu promoure la mobilitat internacional de l’estudiantat de química teòrica i computacional tant en el nivell de màster com de doctorat. Per tant, ofereix a l’alumnat la possibilitat d’integrar-se en diverses i atraients àrees d’activitat social i industrial.

Aquest màster és interuniversitari amb 27 universitats europees i 14 universitats espanyoles.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

La creació d’aquest programa de postgrau té dos objectius fonamentals:
a) Establir un estàndard europeu d’excel·lència en química teòrica i computacional que inclou el coneixement dels mètodes, de les aplicacions per a usar-los i capacitat de programació.
b) Promoure la mobilitat internacional dels estudiants de química teòrica i computacional tant en el nivell de màster com de doctorat.

Màster interuniversitari

27 universitats europees i 14 universitats espanyoles

Tipus d'ensenyament

Presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: dos cursos acadèmics (octubre 2021 / setembre 2023)

Presencial: gener 2021 (intensiu) / febrer 2021 (intensiu) / setembre 2022 (intensiu)

Calendari curs 2019-2020 

Crèdits i import

120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Objectius

El Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Modelització Computacional pretén atorgar a l'estudiant una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari orientada a promoure la iniciació en tasques investigadores que suplisca la demanda creixent de personal expert no solament del món de l'acadèmia, sinó també de la indústria. Exactament, ve dau per la necessitat de formar personal investigador capaç d'abordar tasques de R+D+i tals com: generació de nous fàrmacs, síntesis de nous materials o coneixement d'activitat enzimàtica. Per tant, el màster ofereix la possibilitat d'integrar-se en diverses i atrayentes àrees d'activitat social i industrial.

 

Coneixements previs recomanables

Es recomana que estudiants que accedisquen al màster, idealment, hagen cursat i per tant adquirit les capacitats, destreses i coneixements que atorga el Grau en Química o Física. Els qui opten al màster i no hagen seguit els graus anteriors però estan en possessió d'un grau científic que els proveïsca d'un coneixement adequat per a seguir el programa, poden ser admesos amb la supervisió del tutor.

Orientació

Investigador.

Eixides professionals

La Química Teòrica i la Modelització Computacional s'han convertit avui dia en eines obligatòries de les ciències experimentals. Açò ha portat al fet que hi haja una demanda creixent de personal expert format en aquests camps. Aquesta demanda no ve només del món de l'acadèmia, també comença a vindre de la indústria, on cada vegada més empreses veuen en la modelització a escala molecular una eina que permet avançar ràpidament en la síntesi de noves substàncies funcionals o nous materials, a més d'abaratir costos en l'obtenció dels mateixos i l'estudi de les seues propietats.

Beques pròpies i ajudes

Els estudiants poden optar a les convocatòries nacionals i regionals amb el suport dels grups de recerca d'excel·lència involucrats en el màster.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els requisits d'accés seran els mateixos en totes les Institucions signatàries del conveni. Per a accedir als ensenyaments oficials del Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional serà necessari:

1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol en Química, Física o Ciència dels Materials o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculte en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.

2. Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per les Universitats signatàries del conveni que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols ja esmentats i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicara, en cap cas, l'homologació del títol previ que aquest en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Les persones interessades a cursar aquest programa han d'adjuntar a la seua sol·licitud d'admissió la següent documentació, que es ponderarà amb els valors especificats entre parèntesis: expedient acadèmic (50%), carta de motivació (15%), referència de dues persones (15%) i, certificat acreditatiu de coneixement d'anglès i d'espanyol per a candidats de tercers països (20%), nivell mínim B2.

- Acreditació de coneixement d'idioma espanyol (obligatori únicament per a estudiants estrangers provinents de països no hispanoparlants).

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

3 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Modelització Computacional es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències específiques avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Els estudiants són capaços de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic i científic dins d'una societat basada en el coneixement i en el respecte a: a) els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, b) els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i c) els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
CG02 - Els estudiants són capaços de resoldre problemes i prendre decisions de qualsevol índole sota el compromís amb la defensa i pràctica de les polítiques d'igualtat.
CG03 - Els estudiants són capaços de treballar en equip tant a nivell multidisciplinari com amb els seus propis parells respectant el principi d'igualtat d'home i dones.
CG04 - Els estudiants desenvolupen un pensament i raonament crític i saben comunicar-los de manera igualitària i no sexista tant en forma oral com a escrita, en la seua llengua pròpia i en una llengua estrangera.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT01 - El/l'estudiant és capaç d'adaptar-se a diferents entorns culturals demostrant que respon al canvi amb flexibilitat.
CT02 - El/l'estudiant és organitzat en el treball demostrant que sap gestionar el temps i els recursos que disposa.
CT03 - El/l'estudiant posseeix capacitat d'anàlisi i síntesi de tal forma que puga comprendre, interpretar i avaluar
la informació rellevant assumint amb responsabilitat el seu propi aprenentatge o, en el futur, la identificació d'eixides
professionals i jaciments d'ocupació.
CT04 - El/l'estudiant té capacitat de generar noves idees a partir de les seues pròpies decisions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Els estudiants demostren el seu coneixement i comprensió dels fets aplicant conceptes, principis i teories relacionades amb la Química Teòrica i Modelització Computacional.
CE02 - Àmplia i/o adquireix coneixement dels mètodes bàsics de la Química Quàntica i avalua críticament la seua aplicabilitat.
CE03 - Adquireix una visió global de les diferents aplicacions de la Química Teòrica i modelització en camps de la Química, Bioquímica, Ciències de Materials, Astrofísica i Catàlisi.
CE04 - Comprèn els fonaments teòrics i pràctics de tècniques computacionals amb les quals pot analitzar l'estructura electrònica, morfològica i estructural d'un compost i interpreta adequadament els resultats.
CE05 - Manejar les principals fonts d'informació científica relacionades amb la Química Teòrica i Modelització
Computacional, sent capaç de cercar informació rellevant en química en pàgines web de dades estructurals, de dades
experimentals químic físics, en bases de dades de càlculs moleculars, en base de dades bibliogràfiques científiques i en la lectura crítica de treballs científics.
CE06 - És capaç de realitzar una contribució a través d'una investigació original que amplie les fronteres del coneixement en simulació Química, desenvolupant un corpus substancial, que meresca, almenys en part, la publicació referenciada a nivell nacional.
CE09 - El/l'estudiant comprèn la base de la Mecànica Estadística formulada a partir de les col•lectivitats.
CE10 - Sap calcular funcions de partició i aplica estadística quàntiques i clàssica als sistemes ideals d'interès en Química.
CE11 - El/l'estudiant posseeix la base matemàtica necessària per al correcte tractament de la simetria en àtoms, molècules i sòlids, amb èmfasis en les possibles aplicacions.
CE12 - Està familiaritzat amb els postulats fonamentals de la Mecànica Quàntica necessaris per a un bon enteniment dels mètodes més comuns utilitzats en química quàntica.
CE13 - Els estudiants manegen les tècniques més usuals de programació en física i en química i està familiaritzat amb les eines de càlcul essencials en aquestes àrees.
CE14 - És capaç de desenvolupar programes eficients en Fortran amb la finalitat d'utilitzar aquestes eines en el seu treball quotidià.
CE15 - Entén els principis bàsics de les metodologies "ab initio" i Teoria dels Funcionals de la Densitat.
CE16 - El/l'estudiant és capaç de destriar entre els diferents mètodes existents i com seleccionar el més adequat per a cada problema.
CE17 - Els estudiants comprenen i manegen les eines matemàtiques requerides per al desenvolupament de la Química Teòrica en els seus aspectes fonamentals i les seues aplicacions.
CE18 - Coneix teories i mètodes de càlcul associats a processos cinètics i avalua críticament la seua aplicabilitat al càlcul de constants de velocitat.
CE19 - El/l'estudiant està familiaritzat amb les tècniques computacionals que, basades en la mecànica i dinàmica molecular, són la base del disseny de molècules d'interès en camps tals com a farmacologia, petroquímica, etc.
CE20 - Coneix i avalua críticament l'aplicabilitat dels mètodes avançats de la Química Quàntica als sistemes
cuasidegenerados, tals com, sistemes amb metalls de transició o estats excitats (la seua espectroscòpia i reactivitat).
CE21 - Coneix les teories i els mètodes de càlcul per a l'estudi de sòlids i superfícies; avaluació crítica de la seua aplicabilitat a problemes de catàlisis, magnetisme, conductivitat, etc.
CE22 - Coneix l'existència de tècniques computacionals avançades tals com: canalització d'instruccions i dades,
processadors superescalar i multiescalares, operacions en cadena, plataformes en paral•lel, etc.

Les competències específiques i el seu codi, associades al mòdul optatiu són les següents:

CE23. Els estudiants té coneixements tant a nivell d'usuari com d'administrador de sistema complexos de càlcul basats en UNIX/Linux. Això inclou les operacions quotidianes, seguretat, i també programació de Shell scripts per automatitzar tasques amb l'objectiu de mantenir un sistema de càlcul de complexitat mitjana operatiu amb alta disponibilitat.
CE24. Coneix els fonaments dels làsers i està familiaritzat amb la resolució de problemes depenents del temps i el tractament d'estats del continu.
CE25. Els estudiants adquireixen els coneixements pràctics necessaris per dur a terme estudis en sistemes bioquímics utilitzant simulacions computacionals.
CE26. Els estudiants saben relacionar observacions macroscòpiques dutes a terme dins del camp de la Cinètica Química amb les col·lisions individuals que tenen lloc a nivell molecular.
CE27. Els estudiants coneixen els fonaments dels mètodes utilitzats per al tractament d'estats excitats i són capaços de manejar els programes d'ús més freqüent per al tractament d'estats excitats.
CE28. Proporcionar la metodologia bàsica per al tractament de sistemes periòdics, cristalls i polímers.

Pla d'estudis

El màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional té una estructura global que va ser aprovada per la Comissió de la Universitat Autònoma de Madrid i per les altres Universitats del Consorci.

En resum es pot dir que: el màster consta íntegrament de 120 crèdits ECTS, distribuïts en dos cursos anomenats M1 i M2 (60+60). Està estructurat en sis mòduls (mòdul 1. Fonaments; mòdul 2. Mètodes; mòdul 3. Optativitat; mòdul 4. Aspectes Avançats; mòdul 5. Treball de Final de Màster dins d'un perfil investigador.

Primer any (M1)

Obligatòries (35 crèdits ECTS)

Mòdul 1. Fonaments (15 crèdits ECTS)

Competència Científica i Lingüística Transversal (OB) (5 crèdits ECTS)

Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica (OB) (5 crèdits ECTS)

Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació (OB) (5 crèdits ECTS)

Simetria en Àtoms, Molècules i Sòlids (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul 2. Mètodes (20 crèdits ECTS)

Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric (OB) (5 crèdits ECTS)

Mètodes de la Química Teòrica I (OB) (5 crèdits ECTS)

Mètodes de la Química Teòrica II (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul 3. Optativitat (25 crèdits ECTS)

Sòlids (OP) (5 crèdits ECTS)

Linux i Linux de Gestió (OP) (5 crèdits ECTS)

Laboratori de Química Teòrica Aplicada (OP) (5 crèdits ECTS)

Làsers (OP) (5 crèdits ECTS)

Bioquímica Computacional (OP) (5 crèdits ECTS)

Aprofundiment en els Mètodes de la Química Teòrica (OP) (5 crèdits ECTS)

Estats Excitats (OP) (5 crèdits ECTS)

Dinàmica de les Reaccions Químiques (OP) (5 crèdits ECTS)

Segon any (M2)

Mòdul 3. Optativitat (18 crèdits ECTS)

Tècniques Computacionals Avançades (OP) (6 crèdits ECTS)

Multiescala, Machine Learning i Mètodes QSAR Aplicats a Biomolècules (OP) (6 crèdits ECTS)

Mètodes Teòrics per a la Simulació de Materials (OP) (6 crèdits ECTS)

Projecte de Programació de Química Computacional (OP) (6 crèdits ECTS)

De la Teoria a la Implementació: Tutorials en Química Teòrica (OP) (6 crèdits ECTS)

Modelització d'Estructura Electrònica (OP) (6 Crèdits ECTS)

Modelització Multiescala de Sistemes Moleculars Complexos (OP) (6 crèdits ECTS)

Química de Superfícies i Interfases: Experimentació i Modelització (OP) (6 Crèdits ECTS)

Mòdul 4. Aspectes avançats i Modelització (12 crèdits ECTS)

Mètodes Avançats en Estructura Electrònica, Dinàmica i Modelització Molecular (OB) (12 crèdits ECTS)

Mòdul 5. Treball de Final de Màster (30 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (TFM) (30 crèdits ECTS)

Continuar la meua formació

El Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional dóna accés al doctorat homònim. Açò suposa una continuació de la formació dels estudiants en el camp de la Química Teòrica i la Modelització Computacional que permet l'obtenció del títol de Doctor.

Atès que el màster és inteuniversitari, amb la participació de 14 universitats espanyoles i 27 universitats europees, els estudiants tenen accés a nombrosos cursos, seminaris i workshops d'especialització impartits per especialistes mundials en les diferents especialitzacions del màster.

Coordinació docent

Actua com a coordinador o coordinadora general del màster el responsable en la Universitat encarregada de coordinar, actualment la universitat coordinadora és la Universitat Autònoma de Madrid. L’organització i coordinació docent és responsabilitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, les principals funcions del qual relatives a aquest àmbit són la de determinar els continguts de les diferents assignatures, evitant solapaments i reiteracions i dur a terme la proposta docent de cada curs acadèmic, que inclou el calendari de classes i exàmens. La Comissió de Coordinació Acadèmica també s’encarrega d’organitzar seminaris, visites i la resta d’activitats del màster. Aquesta Comissió també coordinar la mobilitat de professorat aliè al màster que siga convidat a realitzar participacions puntuals. La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster s’ha de reunir totes les vegades que calga per a supervisar el funcionament del títol i analitzar el seguiment del màster, proposant l’organització docent del següent curs acadèmic i coordinant la selecció de nou alumnat entre les sol·licituds presentades en cada universitat. Aquesta Comissió proposa anualment, per a la seua aprovació, les modificacions de la programació acadèmica que considere oportunes i estudia totes les qüestions que les comissions de coordinació de cada universitat els hagen fet arribar. La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster regula tots els casos excepcionals en els quals s’incomplisquen la normativa de permanència i la normativa de transferència i reconeixement de crèdits, pròpies d’alguna de les universitats. Per a dur a terme les seues activitats de seguiment, la Comissió pot convidar a les seues reunions a professorat i estudiantat del màster, que permeten recaptar la informació necessària.

Per a un funcionament més operatiu la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster ha de nomenar dues subcomissions:

- Subcomissió Docent

- Subcomissió de Qualitat

La primera subcomissió s’ha de responsabilitzar dels aspectes de coordinació acadèmica d’assignatures i fer propostes sobre l’organització de les activitats docents en cada curs acadèmic, a més ha de vetllar pel compliment coherent dels plans d’organització docent. Està formada pel coordinador o coordinadora del màster i pels coordinadors o coordinadores de mòduls, sis professors o professores, amb vinculació permanent a una de les universitats del conveni i, com a mínim, un quinquenni de docència. La Subcomissió Docent ha de realitzar reunions de coordinació i seguiment amb certa regularitat que faciliten la coordinació vertical i l’intercanvi d’experiències. Al seu torn, cada membre de la Subcomissió Docent ha de realitzar reunions amb el professorat i els coordinadors o coordinadores d’assignatures pertanyents al seu mòdul, facilitant la coordinació horitzontal.

La responsabilitat docent de les assignatures impartides pel professorat és del coordinador o coordinadora d’assignatura triat per la Subcomissió Docent entre el professorat que imparteix docència en aquesta assignatura. Les impartides íntegrament per un sol professor o professora correspon a l’anterior la seua responsabilitat docent. El coordinador o coordinadora d’assignatura ha de realitzar almenys una reunió abans de l’inici del curs amb el personal docent de l’assignatura i una altra al final dels cursos intensius.

La Subcomissió de Qualitat està composta per tres professors o professores, de tres universitats diferents. Ha de vetllar per la qualitat en la docència impartida i en el màster en general. Al final del curs intensiu ha de realitzar enquestes de satisfacció entre l’estudiantat, que han de tenir-se en compte per a la millora constant del màster. Ha d’integrar la informació facilitada pel Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) de cada Universitat i emprar els procediments derivats del SGIC de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Madrid (apartat 9 d’aquesta memòria) ha d’elaborar els indicadors de seguiment i control i l’informe anual de seguiment de la qualitat que ha de servir de base a les accions correctives que prenga la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

ACTIVITATS FORMATIVES

- Assistència a classes magistrals teòriques (ja siga en xarxa o presencial): Presentacions orals, recolzades amb material informàtic per a tot el grup en les quals es transmetran els continguts fonamentals, revisats i actualitzats, elaborats pel professorat.
- Estudi autònom individual o en grup.
- Realització d'exàmens escrits
- Tutories: treball personal sota la supervisió d'un tutor o tutora. S'analitza i discuteix amb el tutor les dades obtingudes.
- Classes pràctiques: pràctiques en aula d'informàtica o laboratoris. Les classes en sessions de dues hores com a mínim, inclouran una introducció teòrica breu en la qual el professor o professora exposarà els conceptes bàsics i aplicacions pràctiques.
- Elaboració d'una memòria sobre els resultats experimentals obtinguts durant les pràctiques: es valorarà especialment l'esperit crític sobre el treball realitzat així com la recerca bibliogràfica realitzada i el grau de coneixement adquirit sobre aquesta.
- Elaboració d'una memòria amb exercicis plantejats en classe.
- Exposició pública de treballs per part de l'estudiantat: individualment o en grup exposaran un treball relatiu a temes actuals relacionats amb l'assignatura. Els estudiants elaboraran un petit informe escrit i presentat/defensat en classe davant la professora o professor i la resta d'estudiants. Es valorarà especialment l'esperit crític.
- Preparació de seminaris o tutories.
- Assistència a seminari: en aquestes sessions cada estudiant obtindrà una visió pràctica i actualitzada de diverses tècniques mitjançant l'assistència a seminaris impartits per experts en l'àrea.
- Recerca bibliogràfica i anàlisi de treballs de recerca relacionats.
- Possibilitat d'una estada en una de les 32 universitats europees i de fora d'Europa, per a la realització de part del seu treball de final de màster. L'estada també es podrà realitzar en un dels centres de supercomputació associats així com en una de les empresases participades.
- Elaboració d'una memòria amb els resultats del treball de final de Màster i preparació de la presentació.

METODOLOGIES DOCENTS

- Lliçó magistral
- Docència en xarxa: S'utilitzarà les diferents eines que ofereix la plataforma moodle (http://www.uam.es/moodle). Publicació de continguts de l'assignatura, eines de treball en grup: fòrums de discussió i wiki, correu electrònic.
- Seminaris: En ells es discutiran els resultats obtinguts en els treballs i els dubtes sobre les metodologies emprades.
- Resolució d'exercicis pràctics (problemes numèrics, qüestiones tipus test, interpretació i processament de la informació, avaluació de publicacions científiques, etc.).
- Presentacions orals de temes prèviament preparats, incloent debat amb companys i professors.
- Tutories individuals o en grups reduïts.
- Orientació i supervisió en la preparació d'informes o memòries escrites.
- Seguiment del Treball de final de Màster.
- Participació activa en tasques que permeten el desenvolupament de destreses comunicatives.
- Classes en aula d'informàtica. La docència s'impartirà en un aula d'informàtica. Les classes, en sessions de dues hores, inclouran una introducció teòrica breu, en la qual el professor o professora exposarà els conceptes bàsics, i aplicacions pràctiques, i una part pràctica, en la qual l'estudiant aprendrà a través de la resolució de casos pràctics.

SISTEMES D'AVALUACIÓ

- Assistència i participació en les classes magistrals.
- Realització de controls (tests) al llarg del curs.
- Realització d'un informe crític de les pràctiques realitzades o d'exercicis relacionats amb l'assignatura.
- Discussió en tutories i/o seminaris sobre els exercicis, treballs o pràctiques realitzades en l'assignatura.
- Avaluació contínua de l'alumne/a mitjançant preguntes i qüestions orals durant el desenvolupament de les pràctiques
- Realització i defensa d'un informe sobre els casos pràctics plantejats per la professora o professor en classe.
- Realització d'un examen escrit al final del curs.
- Realització d'un examen de caràcter pràctic al final del curs.
- Realització i defensa pública i oral davant un tribunal avaluador de l'informe escrit sobre el treball de recerca original realitzat per l'estudiant.
- Examen parcial.

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Planificació i gestió de la mobilitat

En el Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional s'estableixen accions de mobilitat específiques. De fet està previst que es produïsca la mobilitat d'estudiants durant el mateix ja que és necessari per a aconseguir les competències previstes. Els convenis de mobilitat atenen a la normativa general que sobre reconeixement de crèdits es va establir en el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Madrid al febrer de 2008 i modificat a l'octubre de 2010 en el qual es van aprovar unes normes generals sobre mobilitat internacional d'estudiants, que s'arrepleguen en l'apartat 4.4 de la present memòria.

L'organització de la mobilitat d'estudiants per a cursar els ensenyaments que s'imparteixen en seus diferents de la d'origen serà planificada cada curs acadèmic per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster que gestionarà les sol·licituds d'ajuda econòmica a estudiants a través de les convocatòries oficials publicades a aquest efecte. Així mateix, aquesta Comissió planificarà cada curs acadèmic els cursos a impartir per professores i professors d'altres Universitats espanyoles o estrangeres.

Quant al finançament, la participació en aquestes activitats i estades es realitzaran sempre sense cost addicional per a l'alumnat ja que s'espera disposar del programa de mobilitat per a estudiants de Màster del Ministeri d'Educació Cultura i Esport com en edicions anteriors es va disposar d'aquesta ajuda del Ministeri de Ciència i Innovació.

En el cas d'assistència a congressos i reunions científiques es podria explicar, entre uns altres, amb les borses de viatge que atorguen les universitats als estudiants (en general cobreixen les despeses de viatge d'un congrés a l'any); i amb fons propis dels grups d'investigació a través de projectes propis, que contemplen sempre finançament per a assistència a congressos. Per aquesta via es cobreixen les despeses d'inscripció i les despeses de viatge i assistència a alguns congressos.

Fins a aquest moment s'ha comptat amb algunes ajudes externes per a les estades en l'estranger tals com:

- Ajudes de mobilitat associades a la beca o contracte que posseeix cada estudiant tant en el cas de programes del ministeri (FPI o FPU), programes finançats per les Comunitats Autònomes, per la Unió Europea (beques Marie-Curie, Initial Training Networks...) o els programes de beques pròpies de les universitats. Tots aquests programes contemplen ajudes complementàries de mobilitat, en general de 3 mesos a l'any.

- Ajudes de mobilitat específiques del Ministeri d'Educació per a estudiants de Màster en el cas d'estudiants que no tinguen alguna beca o contracte dels esmentats anteriorment.

- Programes d'intercanvi d'estudiants a nivell europeu. En particular s'han utilitzat freqüentment ajudes associades a projectes transnacionals en els quals participen el nostre personal investigador, tals com: accions COST, accions integrades entre Espanya i països europeus i ajudes de mobilitat associades als centres de supercomputación europeus (High Perfomance Computing - Europa, HPC-Europa).

- Ajudes específiques de fundacions o acords amb empreses. El programa de Màster ha establit acords amb companyies de supercomputación com Bull, IBM o Fujitsu i col·labora amb associacions com l'APQTC (Associació per a la Promoció de la Química Teòrica i Computacional) que ofereix ajudes de mobilitat.

 

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

Treball final de màster

Es desenvoluparà un Treball de Final de Màster en la universitat d'origen, en la qual s'il·lustre el projecte de recerca. El director del treball orientarà i supervisarà contínuament a l'estudiant fins a la defensa de la mateixa.
Almenys un membre del jurat serà d'un país estranger i almenys el 30% de la presentació es realitzarà en una segona llengua europea. La defensa també es durà a terme en dos idiomes diferents.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Andrio Balado, Andreu Dep. de Física Professor Titular d'Universitat
Fabregat Santiago, Francisco Dep. de Física Catedràtic d'Universitat
Martí Forés, Sergio Dep. de Química Física i Analítica Professor Titular d'Universitat
Moliner Ibáñez, Vicente Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
Roca Moliner, María Teresa Dep. de Química Física i Analítica Professora Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Vicent Moliner Ibáñez. Departament de Química Física i Analítica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Vocals: Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Sixte Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort
  • Estudiantat:  Joan Bellvís Milian
  • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Vicente Moliner Ibañez

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Vicent Moliner Ibáñez | Telèfon: 964 728 084 | moliner@uji.es

Departaments implicats

En la Universitat Jaume I està implicat el departament de Química Física i Analítica. 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

El Treball de finalització de Màster estarà dirigit per un professor del departament de Química Física i Analítica pertanyent a algun dels grups de recerca següents: Química Teòrica i Computacional, Química Quàntica o Bioquímica Computacional.

Qualitat del títol

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42182

 

 

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42182

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus