Competències genèriques i específiques

19/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques:

 • CG01 - Usar bases de dades científiques i legals.
 • CG02 - Analitzar dades estadístiques i obtenir conclusions d'ells.
 • CG03 - Comunicar coneixement de forma efectiva

Competències específiques:

 • CE01 - Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.
 • CE02 - Proporcionar mesures per al control i reducció dels riscos.
 • CE03 - Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors.
 • CE04 - Dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis.
 • CE05 - Proporcionar proteccions col·lectives i individuals per a disminuir riscos.
 • CE06 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca l'establiment d'una estratègia de mesurament
 • CE07 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.
 • CE08 - Impartir formació i informació de caràcter general, en matèria de prevenció de riscos laborals a tots els nivells.
 • CE09 - Planificar l'acció preventiva.
 • CE10 - Investigar accidents i determinar les causes dels mateixos.
 • CE11 - Avaluar i informar de les responsabilitats dels agents implicats en el sistema
 • CE12 - Redactar plans d'emergència i autoprotecció.
 • CE13 - Redactar textos científics
Informació proporcionada per: InfoCampus