UJI

Prevenció de Riscos Laborals

Última modificació: 26/03/2021 | Font: InfoCampus

El principal objectiu d’aquest màster és formar titulats i titulades capacitats per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d’empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per als no professionals de la salut: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Per a això es proposa una formació bàsica de tipus teòric i un complement formatiu pràctic, amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les seues condicions de treball, realització d’estades en pràctiques tutoritzades en empreses i un treball de final de màster. Les competències adquirides amb aquest màster capaciten l’alumnat per a realitzar avaluacions de risc, plans de prevenció i plans d’emergència; per a proposar mesures correctores; per a impartir la formació, etc. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"


 

 

Introducció

Presentació

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades capacitats per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per als no professionals de la salut: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada. Per a açò, es proposa una formació bàsica de tipus teòric i un complement formatiu pràctic, amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les seues condicions de treball, realització d'estades en pràctiques tutoritzades en empreses i un treball de final de màster.

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». Aquesta llei s'actualitza amb data 13 de desembre de 2003, quan es publica, en el Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals i amb la publicació del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 esmentada.

Al seu torn, el Reglament dels serveis de prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març, regula les capacitats o aptituds necessàries per a l'exercici de l'activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament d'aquesta activitat i per a l'exercici d'aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre 2021 / setembre 2022)

Docència presencial: setembre 2021 / juny 2022

Calendari curs 2021 - 2022

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 14,96 €/crèdit.

Objectius

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades amb capacitat per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per a les no professionals de la salut: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia, i Psicosociologia aplicada. Per  això, es proposa una formació bàsica de tipus teòric (dos semestres) i un complement formatiu pràctic (un semestre), amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les condicions de treball, realització d'estades en pràctiques autoritzades en empreses i un treball de final de màster / pràctiques en empresa.

Les competències generals que s'adquireixen amb aquest màster capaciten l'alumnat per a realitzar avaluacions de risc, plans de prevenció i plans d´emergència; per a proposar mesures correctores; per a impartir la formació i informació de caràcter general, a tots els nivells i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització, així com per a planificar l'acció preventiva que s'ha de desenvolupar en les situacions que el control o reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents, que impliquen la intervenció de distints especialistes, i en general per a totes les atribuïdes a aquests professionals en l´article 17 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Coneixements previs recomanables

Persones en possessió d´una diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura amb interès en especialitzar-se professionalment en la prevenció de riscos laborals.
 

Orientació

El màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals té dues orientacions: professional i investigador. 

Eixides professionals

Tècnic de servei de prevenció propi, Tècnic de servei de prevenció alié, Tècnic de prevenció en Mútues, Coordinador de Seguretat i Salut en obres de construcció (depenent de la titulació d´origen), Recurs preventiu.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els perfils i formació prèvia que es consideren més adequats per a superar amb èxit el programa de Màster són: llicenciat/a, diplomat/a i graduat/a en Psicologia, Dret, Treball social, Graduat social, Educació social, Criminologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Sociologia, Antropologia, Humanitats Medicina i Infermeria. No obstant això, el Màster està obert a altres perfils acadèmics i professionals, sempre que mostren interès, experiència prèvia o activitat professional vinculada amb els interessos formatius del màster.

Així, tenen preferència en la matrícula els següents titulats, per aquest ordre:

 1. Ciències experimentals i ensenyaments tècnics.
 2. Psicologia.
 3. Ciències de la salut.
 4. Resta de titulacions.

Dins de cada grup s'estableix l'ordre de prelació d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés.

L'únic requisit acadèmic per a cursar el màster és estar en possessió d'un títol universitari (diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura).

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

36 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques:

 • CG01 - Usar bases de dades científiques i legals.
 • CG02 - Analitzar dades estadístiques i obtenir conclusions d'ells.
 • CG03 - Comunicar coneixement de forma efectiva

Competències específiques:

 • CE01 - Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.
 • CE02 - Proporcionar mesures per al control i reducció dels riscos.
 • CE03 - Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors.
 • CE04 - Dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis.
 • CE05 - Proporcionar proteccions col·lectives i individuals per a disminuir riscos.
 • CE06 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca l'establiment d'una estratègia de mesurament
 • CE07 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.
 • CE08 - Impartir formació i informació de caràcter general, en matèria de prevenció de riscos laborals a tots els nivells.
 • CE09 - Planificar l'acció preventiva.
 • CE10 - Investigar accidents i determinar les causes dels mateixos.
 • CE11 - Avaluar i informar de les responsabilitats dels agents implicats en el sistema
 • CE12 - Redactar plans d'emergència i autoprotecció.
 • CE13 - Redactar textos científics

Pla d'estudis

El programa del màster està adaptat al temari oficial per a l'acompliment de funcions de nivell superior (annex VI del RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció).

Per a obtenir el títol del màster, l'alumne ha de cursar com a mínim totes les matèries obligatòries açò és, part general comuna, pràctiques externes + TFM (Professional), o bé part general comuna + Introducció a la Investigació + TFM (Investigació), i com a mínim cursar un total de 10 crèdits de qualsevol matèria optativa (correspon a cadascuna de les tres intensificacions). Distribució:

 • Part general comuna (obligatòries) (38 crèdits)
 • Intensificacions (optatives) (10 crèdits)
 • Pràctiques externes (6 crèdits)
 • TFM (Professional) (6 crèdits)
 • TFM (Investigació) (6 crèdits)
 • Introducció a la investigació
 • Total de crèdits mínims cursats per l'estudiant (60 crèdits)

El pla d'estudis s'impartirà en un curs acadèmic, de 40 setmanes lectives, incloent-hi els períodes d'avaluació (exàmens i presentació de treballs), o en dos, segons les intensificacions i itineraris triats. Les assignatures obligatòries s'imparteixen de manera seqüencial.

Primer semestre (30 crèdits):

 • Fonaments de les Tècniques de Millora de les Condicions de Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en el Treball (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Higiene Industrial (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Medicina del Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3,5 crèdits ECTS)
 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL

Segon semestre (30 crèdits):

 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL
 • Tècniques Afins (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Àmbit Jurídic de la Prevenció (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Seguretat en el Treball (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Higiene Industrial (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Pràctiques Externes (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Investigació (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Professional) (TFM) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Investigació) (TFM) (6 crèdits ECTS)

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2021/22 ací.

 

Continuar la meua formació

Aquest títol de Màster, permet accedir al doctorat als alumnes que ho cursen i tinguen almenys 300 crèdits ECTS entre els seus títols oficials de grau i màster.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I publicada en la web https://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/estudiantat/master/normativa-acad/ (Aprovada en el Consell de Govern núm. 39 de data 22 d’abril de 2010) la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió de Titulació del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la constitució s’ha de cercar una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:  

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiants i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

e) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

f) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

g) Sol·licitar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

h) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

i) Nomenar el professorat que ha d’autoritzar les pràctiques en empresa, el treball d’investigació i l’elaboració del treball de final de màster.

j) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

k) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

l) Gestionar els recursos econòmics del màster.

m) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

n) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió de Titulació també s’han de repartir entre els seus membres les funcions de:

- Coordinació de Pràcticum (estada en empresa): que vetlle per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció psicopedagògica.

- Coordinació d’intensificació: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les assignatures que la formen (activitats integrades o interdisciplinàries).

D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com horitzontal del títol.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

Activitats Ensenyament – Aprenentatge 

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos. 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: 

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantado (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). 
 • Ensenyament pràctic (problemes i supòsits pràctics): Classes on l'estudiantado ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc. 
 • Ensenyament pràctic (tallers i laboratoris): Classes en les quals l'estudiantado entra en contacte amb els equips i material que utilitzarà al llarg de la seua vida laboral. Realitzarà mesures de paràmetres físics i químics i realitzarà càlculs matemàtics per a determinar la incidència dels paràmetres en els treballadors i el compliment de de la legislació i normatives vigents. 
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. 
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefórum, taller de lectura, convidar experts,...) 
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'una prova tipus test sobre els conceptes teòric-pràctics (del 70 al 80% de la nota final) i la complementen proves pràctiques tant individuals com en grup: projectes, resolució de casos, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques (del 20 al 30% de la nota final). 
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. 
 • Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

Proves d'avaluació d'aprenentatge 

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són: 

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. 
 • Examen escrit (test, desenvolupament i problemes). Prova escrita de tipus obert o assaig (sense limitacions d'espai), escrita de tipus tancada (construcció de resposta amb espai restringit) i estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen. 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. 
 • Presentacions orals: exposició i defensa pública de treballs individuals per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treballe Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors de la Universitat Jaume I seguint els criteris indicats en la normativa (www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf) 
 • Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. 
 • Procés d'autoavaluació (escrita, individual): L'alumnat realitza, de forma individual i on line una prova escrita de tipus tancat i estructurat amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen en una determinada franja horària. Tant les preguntes com l'ordre de les respostes varia pseudo-aleatòriament d'uns alumnes a uns altres. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: A l'alumnat se li plantegen exercicis i problemes similars als quals trobarà en el treball real, que ha de resoldre de forma numèrica o analítica. Generalment els problemes són de tipus obert, no donant-se-li a l'alumnat totes les dades necessàries, havent d'aquest obtenir les dades del material bibliogràfic amb el qual explica en l'examen o prendre decisions sobre suposicions a realitzar. 
 • Memòria de treball professional: L'alumne realitzarà una memòria consistent en un treball professional com els quals han de realitzar els Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals en l'exercici de la seua professió. La memòria estarà supervisada per un tutor, que serà qui decidirà quan aquesta correctament finalitzada per a la seua exposició i defensa. La memòria s'exposarà i defensarà, en acte públic, davant un tribunal format per tres membres -professors del Màster-. El tribunal valorarà tant el contingut de la memòria, així com la seua correcció formal des del punt de vista del tipus de treball realitzat, com la presentació realitzada per l'alumne (ajust al temps previst, utilització de mitjans i llenguatge tècnic adequat), així com les contestacions de l'alumne a les preguntes en relació al tema exposat, formulades pel tribunal. L'exposició tindrà una durada d'entre 15 i 20 minutos i les preguntes del tribunal i les respostes de l'alumne tindran un temps màxim de 10 minuts.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Pel que fa al Treball Final de Màster del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals:

El Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals inclou les assignatures "d'Introducció a la invesigació" i "Pràctiques externes". A l'hora de realitzar el TFM, els alumnes poden triar entre dues opcions: a) TFM Professional, b) TFM d'investigació.

Els dos vessants impliquen el mateix nombre de crèdits: 12. La distribució d'aquests crèdits en cada vessant és:

a. TFM Professional: Pràctiques externes (6 crèdits), Realització i Defensa del TFM (6 crèdits). Total: 12 crèdits ECTS.

b. TFM d'Investigació: Introducció a la recerca (6 crèdits), Realització i Defensa del TFM (6 crèdits). Total: 12 crèdits ECTS. Els crèdits "d'Introducció a la recerca" els realitza cada alumne sota la tutela del professor tutor.

Això és: l'assignatura de "Pràctiques externes" només la cursen els alumnes que realitzaran un TFM professional. Mentre que l'assignatura "d'Introducció a la investigació" només la cursen aquells alumnes que realitzaran un TFM en investigació.

Respecte a l'organització de les pràctiques externes, busquem l'empresa en la qual millor puguin desenvolupar aquesta activitat els alumnes, tenint en compte els seus interessos, afinitat, i perspectiva de futur. Els tutors són assignats en funció del perfil, especialització i capacitació.

Respecte a la presentació i defensa del Treball Fi de Màster, els alumnes exposen en públic, i davant una comissió, els resultats del treball que han realitzat. La comissió estarà conformada per 3 professors acadèmics de la UJI, tal com s'assenyala en la normativa de la UJI per al TFM.

L'avaluació del TFM es duu a terme de la següent manera:

Qualitat de la memòria realitzada: 70% de la nota.

Claredat i domini mostrats en l'exposició: 30% de la nota.

D'altra banda, per realitzar el doctorat, és necessari haver realitzat el TFM en el seu vessant d'investigació. Permet a l'estudiant adquirir les estratègies i coneixements pertinents per realitzar les activitats conduents a l'obtenció del grau de doctor. En cada cas, depenent de l'orientació en la qual es vulgui intentar la consecució del grau de doctor, els professors implicats explicaran les circumstàncies del programa de doctorat dels seus respectius departaments, perquè l'alumne pugui accedir al mateix.

En aquest marc de referència, les línies de treball i/o investigació que ofereixen els professors acadèmics de MUPRL, perquè els alumnes puguin triar aquella opció que millor satisfaci els seus interessos, són les següents:

LÍNIES DE TFM OFERTADES PELS PROFESSORS TUTORS

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA, CLÍNICA I PSICOBIOLOGÍA

Consuelo Gómez

Gema Peiró

Francisco Palmero

 • El paper dels incentius en el rendiment
 • Influència dels ritmes circadianos (somnolència, pèrdua de somni) en el rendiment, l'execució, acompliment de l'activitat laboral
 • Importància de la tristesa i l'ansietat en el rendiment i clima laborals
 • Estrès positiu i estrès negatiu. Relació amb el rendiment laboral
 • L'assetjament laboral
 • Estratègies d'intervenció sobre els factors psicològics que influeixen en l'àmbit laboral

DEPARTAMENT DE MEDICINA

Juan Vicente Sánchez

Francisco Herrero

 • Habilitats generals en un laboratori d'investigació biomèdica
 • Adquisició i anàlisi de senyals bioeléctricas
 • Anàlisi quantitativa dels accidents laborals
 • Metodologia d'enquesta aplicada a l'estudi del clima laboral.

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

Teresa Gallego

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

 • Accions per integrar la prevenció en la gestió de les empreses de construcció
 • Estudi d'indicadors per avaluar la prevenció d'empreses del sector de la construcció
 • Avaluació dels resultats amb la implantació de millores en la gestió de la prevenció
 • Com fer efectiva la integració de sistemes en la gestió d'una empresa constructora?
 • Informació, formació i conscienciació efectives per al personal de la construcció

INNOVACIÓ EN LA PREVENCIÓ

 • Sistema de protecció col·lectiva
 • Millora de processos de construcció que redueix els riscos
 • Eines per al treball col·laboratiu en pro de riscos en la construcció (Building information modeling)

INTERNACIONALITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ

 • Identificar similituds i diferències de la prevenció entre dos països Europeus
 • Similituds i diferències de la prevenicón entre dos països u Europeu i un altre de l'Est
 • Fitxes tècniques bilingues /trilingues per a la informació formació de la prevenció en obra

DEPARTAMENT DE FINANCES I COMPTABILITAT

Mª Jesús Muñoz Torres

 • La Responsabilitat Social Corporativa com a instrument de millora dels resultats en l'àmbit de la salut i seguretat en el treball. Un enfocament pràctic.
 • Anàlisi i quantificació de la inversió en prevenció i seguretat en el treball, un enfocament de triple compte de resultats.

DEPARTAMENT DE DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Sara Ruano

Fernando Vicente

 • Investigació jurídica en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Aspectes jurídics convergents amb aspectes de protecció pel sistema de seguretat social.
 • L'obligació de formació en la prevenció de riscos laborals.
 • La vigilància de la salut: una perspectiva preventiva i recuperadora.
 • Riscos professionals (en qualsevol sector d'activitat).
 • Les imprudències en l'àmbit dels riscos professionals.
 • Avaluació de riscos en el sector de pesca litoral.
   

DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA

Vicente Esteve

Guillermo Monrós

María Isabel Burguete

 • Soroll: Mesura i conseqüències. Mapes de soroll.
 • Seguretat contra incendis i explosions: Document de protecció contra explosions.
 • Risc químic: Accidents greus (Accidents majors). 
 • Prevenció de riscos relacionats amb contaminants

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY

Ricardo Vidal

 • Prevenció de riscos d'electricitat

Més enllà d'aquestes línies específiques, el professorat que s'encarrega de la tutorització dels TFMs està obert i és receptiu per a dirigir qualsevol TFM que la seua temàtica aborde algun aspecte de la seua pròpia formació, i estiga relacionat amb l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Es tracta d'establir un bon disseny i executar-lo.
 

Els títols de Treball Final de Màster llegits fins avui.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Arista Vinaixa, Diego
Adreça de correu electrònic: arista@uji.es
Breu currículum: Formación Académica: - 2016-2017 Máster en Prevención de Riesgos Laborales, obteniendo el título de Técnico Superior en las siguientes especialidades: Seguridad y salud en el trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada Universidad Jaume I - 2016 Colaboración en el Proyecto de Investigación “Castellón: ciudad amigable con las personas mayores”, realizado por la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón y la Universidad Jaume I. Duración: 3 meses. - 2015-2016 Estada en prácticas en el Departamento de Orientación del IES Gilabert de Centelles (Nules). Duración: 8 meses. - 2012-2016 Grado en Psicología Universidad Jaume I - 2010-2012 Grado en Periodismo Universidad Jaume I 66 creditos ECTS completados - 2008-2010 Título de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. IES Gilabert de Centelles (Nules) Idiomas - Inglés: First Certificate in English (FCE) de Cambridge. Nivel B2 - Valenciano: Certificat Grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Nivel C1
Professorat extern Màsters
Burguete Azcárate, María Isabel Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Calbo Paús, Francisco Javier
Empresa: Universitat Jaume I
Doctor:
Categoria: Tècnic mitjà de gestió mediambiental
Adreça de correu electrònic: calbo@uji.es
Breu currículum: Doctor en Química por la UJI. Diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial (Ministerio de Industria y Energía). Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial). Amplia experiencia docente tanto a nivel universitario como en cursos de postgrado y masteres, en las áreas de residuos y sistemas de gestión ambiental. Actualmente, responsable de la gestión ambiental de la UJI: implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental según ISO14001, gestión de residuos producidos por la Universidad, movilidad sostenible en el campus, sensibilización ambiental, ruido ambiental en el campus, etc.
Professorat extern Màsters
Cano Rodríguez, Noelia
Empresa: FREMAP
Categoria: T. Superior
Càrrec: Tecnico Prevención
Adreça de correu electrònic: ncano@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA - INGENIERÍA QUÍMICA, expedido en la Universidad Jaume I (Castellón) - COLEGIADA Nº 192 en el Colegio de Ingenieros Químicos de Valencia. - MÁSTER EN ESTRATEGIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL. 10ª Edición. Duración 1260 horas. (Valencia) - MASTER SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ESPECIALIDADES: SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA. EXPERIENCIA LABORAL - Jefe de Equipo en la Sociedad de Prevención de Fremap. Actualmente desde 2011. - Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en la Sociedad de Prevención de Fremap. Actualmente desde octubre de 2007. - Responsable del departamento de Medio Ambiente, Calidad y Prevención de Riesgos Laborales en una industria azulejera de Onda, Reahonda, S.A. Desde mayo de 2006 a octubre de 2007. - Responsable de copistería. Responsable de ventas, compras, recursos humanos y finanzas. Desde noviembre de 2005 hasta marzo de 2006. - Prácticas de empresa del master de medio ambiente en el departamento de asuntos técnicos y medio ambiente en ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), desde enero de 2005 hasta julio de 2005. - Vendedora en tienda de deportes, Decathlon, desde noviembre de 2003 hasta mayo de 2004, y nuevamente desde enero de 2005 hasta julio de 2005. - Prácticas de empresa de la carrera en el laboratorio de Control de Calidad de Materias Primas en Johnson Matthey (Castellón). Verano de 2002. - Docente en clases particulares de ESO, BUP y COU. Desde 1996. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA - Jornada: Tecnologías Limpias en la Contaminación Acústica Industrial. Mayo de 2007. - Jornada: Control de calidad del aire y niveles sonoros en puertos. Proyecto HADA. FEPORTS. Abril de 2005. - Jornada: Real Decreto 9/ 2005 en materia de Suelos Contaminados. ASCER. Marzo de 2005. - Jornada: Real Decreto 9/ 2005 en materia de Suelos Contaminados. Cámara de Comercio de Valencia. Marzo de 2005. - Taller práctico sobre Residuos. Cámara de Comercio de Valencia. Noviembre de 2004. - Jornada: Tecnologías Limpias: Implantación de MTD�s en la Comunidad Valenciana. Cámara de Comercio de Valencia. Noviembre de 2004. - Jornada: Transporte y Movilidad Sostenible. ADEIT. Junio de 2004. - Jornada: Estado y Tendencias de la Agenda 21 Local en la Comunidad Valenciana. Universitat de València. Mayo de 2004. - Informática Aplicada a la Gestión Comercial y Ofimática. Duración 150 horas. Cursado en 1999. - Solfeo y Piano. Duración 5 años. IDIOMAS - Inglés, nivel medio oral y escrito. - Valenciano, nivel medio oral y escrito. INFORMÁTICA - Windows 95-98-2000-XP. - Word, Excel, Power Point, Access - Microstation. - Internet, Outlook.
Professorat extern Màsters
Carbó Mascarós, Yone
Empresa: Keraben Grupo S.A.
Adreça de correu electrònic: ycarbo@uji.es
Breu currículum: Formación académica: 2005 | Graduado Secundaria Obligatoria 2007 | Bachillerato Ciencias Sociales 2010 | Técnico Superior Administración y Finanzas 2012- 2016| Grado Recursos Humanos y Relaciones Laborales 2016- 2017| Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades: Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Higiene Industrial y Seguridad en el Trabajo. Experiencia Profesional - 03-07-2017| Actualidad Keraben Grupo. S.A Servicio Prevención Propio. Especialidades asumidas: Seguridad en el trabajo y Ergonomía y Psicosociología aplicadal Funciones: - Realización, revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos de la empresa, así como el seguimiento de la Planificación derivada de la Evaluación. - Realizar las auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de PRL - Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo e Incidentes, así como de enfermedades profesionales - Mantenimiento del Sistema de Gestión de PRL de la compañía - Asistir a las auditorías externas de PRL, tanto legales como del Sistema de Gestión OHSAS 18001. - Seguimiento del Plan de Formación en PRL, organizando los cursos, asistentes, contenidos,certificaciones, etc. Diseño, gestión e impartición de la formación específica del artículo 19 de LPRL - Verificar que se cumple con lo especificado en seguridad en los trabajos y específicamente en las Ordenes de Trabajo y Autorizaciones - Coordinación con el Servicio Prevención Ajeno sobre mediciones higiénicas, ergonómicas, psicosociales, organización reconocimientos médicos - Actualización y revisión de los planes de Emergencia de los distintos centros de trabajo, así como la realización de Simulacros 14-03-2017|30-07-2017 Keraben Grupo. S.A Prácticas extracurriculares- técnico superior en Prevención Funciones: -Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros casos de emergencia y primeros auxilios. -Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgo -Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a todos los niveles -Planificar la acción preventiva. - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. - 06-02-2017|09-03-2017 Keraben Grupo Prácticas Máster Prevención Riesgos Laborales - 08-02-2016|05-05-2016 Acces, Empleo Express. Prácticas Grado Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Funciones: Selección de personal ( reclutamiento, criba de CV´s , entrevistas personales y telefónicas , atención al cliente ( externo e interno) archivo, revisión de nóminas, gestión de altas y bajas y facturación. Idiomas Valenciano | Alto Inglés | Medio
Professorat extern Màsters
Carrasco Espi, Paula Unitat Predepartamental de Medicina Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Catalá Martinavarro, María del Mar
Empresa: Servicio de Prevención Mancomunado de Intercoop
Càrrec: Técnico de prevención de riesgos laborales
Adreça de correu electrònic: mcatala@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN: - Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valencia. - Master en Prevencion de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad por la UJI de Castellón. - Certificado de Aptitud Pedagógica, (CAP) por la Universidad de Barcelona. - Master en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela Superior de Estudios Empresariales de Valencia. - Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Ergonomia y Psicosociologia por la Escuela Vicente Redolat de Valencia. - Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Higiene Industrial por la Escuela Vicente Redolat de Valencia. EXPERIENCIA PROFESIONAL: - Desde Octubre de 1998 hasta Abril de 2000, en el Departamento de Salud Laboral de la UGT, como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. - Desde Mayo de 2000 hasta octubre de 2004, responsable del Servicio de Prevención Propio de una empresa de trabajo temporal, desempeñando las funciones de Técnico de PRL. - Desde Mayo de 2006 hasta enero de 2007, técnico de PRL en CCMCG, empresa de obra civil encargada de la construcción del ciclo combinado de la central térmica de Castellón. - Desde enero 2007, hasta la actualidad, técnico del Servicio de Prevención Mancomunado de Intercoop, desempeñando funciones de técnico de PRL. - Tutora curso escolar 2016/2017 FPB, 2º curso, centro FP Cervantes de Almazora.
Professorat extern Màsters
de Haro Pozo, Juan
Empresa: Consellería Educación
Categoria: A2
Càrrec: Professor
Adreça de correu electrònic: jharo@uji.es
Breu currículum: - Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado nº 6665 Universidad Politécnica de Valencia. - Euro Ingeniero (EUR ING) Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs. Nº 27.502. - Master Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales Universitat Jaume I de Castellón. - Más de 15 años de experiencia laboral en Riesgos laborales en el sector Industrial. - Más de 15 años de experiencia como Ingeniero Consultor y Proyectista en planes de emergencia. - Auditor de Sistema de Prevención a nivel Nacional, autorizado por la Autoridad Laboral. Nº exp 193/06 - Profesor Universidad: NO - Doctor: NO Desarrollo profesional en la actualidad: - Conselleria de Educación: - Docencia. - Profesor. - Inpremed (Ingeniería y Prevención del Mediterráneo, S.L.): - Ingeniería y Auditorías del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.
Professorat extern Màsters
del Castillo Pérez, José Jorge
Empresa: Compañía Logística Aeroportuaria, S.A.
Càrrec: Director General
Adreça de correu electrònic: delcasti@uji.es
Breu currículum: Títulos universitarios: - Ingeniero Industrial. Especialidad Química. - Licenciado en Ciencias Económicas. Funcionario público: Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Principales destinos profesionales: Recursos Humanos: - Director Corporativo de Recursos Humanos de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). - Director Adjunto de Personal y Relaciones Laborales de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. - Subdirector General de Personal Laboral del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Administración del Estado: - Director General de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. - Director General de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Promoción inmobiliaria pública: - Director General de Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (Clasa). Protección Civil: - Subdirector General de Planificación y Operaciones de la Dirección General de Protección Civil. Prevención de Riesgos Laborales: - Gerente de Prevención de Riesgos Laborales en los Aeropuertos de Madrid (Aena Aeropuertos, S.A.). - Jefe del Gabinete Técnico de Dirección del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Cooperación Técnica Internacional: - Director de Programas de Cooperación Técnica Internacional, en materia social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Experiencia: Muy amplia en materia de Alta Dirección y de Gestión Empresarial y Administrativa, de Planificación Estratégica, de Relaciones Laborales, de Gestión de los Recursos Humanos, de Responsabilidad Social Corporativa, de Calidad, de Seguridad, Salud y Prevención de los Riesgos Laborales, de Certificación de Sistemas Integrados de Gestión, de Planificación y Control de Grandes Riesgos, de Seguridad Industrial, de Logística, de Promoción Inmobiliaria Pública y de Cooperación Técnica Internacional. Experiencia como formador: Muy amplia en las materias anteriormente reseñadas, tanto a nivel universitario, de grado y postgrado, como en escuelas de negocios y en centros de formación superior. Frecuente ponente, profesor, conferenciante, panelista y participante en congresos, jornadas, seminarios y reuniones, a nivel internacional, europeo o nacional. Normalización: Presidente del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 81, "Prevención y Medios de Protección Personal y Colectiva en el Trabajo", de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Comisiones: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid: - Miembro de la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Asociación Española de la Calidad: - Miembro de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales. Experiencia internacional: Sobre los asuntos referidos, se ha participado en numerosísimas reuniones, comisiones o eventos a nivel internacional (Naciones Unidas-ONU, Organización Internacional del Trabajo-OIT, Organización de Estados Americanos-OEA, Asociación Internacional de la Seguridad Social-AISS, Organización Iberoamericana de la Seguridad Social-OISS, Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas-CEPAL, Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas-CEPE,...), en seminarios y en cursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) o en misiones multilaterales o bilaterales de cooperación técnica en la práctica totalidad de los países de Iberoamérica, en Europa (Andorra, Polonia y Rumania) y África (Guinea Ecuatorial).
Professorat extern Màsters
Delgado Pascual, Joaquín Miguel
Empresa: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Categoria: Jefe del Servicio de Prevención y Salud laboral
Adreça de correu electrònic: pascualj@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN: - Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia 1986. - Médico especialista en Medicina del Trabajo 2003. - Título de funcionario de Carrera del cuerpo de E. Médicos-Inspectores C. Inspección sanitaria de la administración de la seguridad social 2008. - Curso técnico superior en las especialidades de Ergonomía y Psicosociolgía, Higiene Industrial y Seguridad en el Trabajo CEINPRO 2009-2010. - Curso de formación de formadores INSS 2010. - Máster Universitario en Prevención de riesgos laborales UNIR 2011. - Máster Universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria Universidad de Valencia 2013-2014. - Premio Extraordinario de Máster Universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria Universidad de Valencia 2005. EXPERIENCIA PROFESIONAL: - Médico de Atención Primaria (sustituciones varias) 1988-1989. - Laboratorios BOI (visitador médico) 2 meses 1990. - DICOINSA (Médico dietista y medicina estética) 1990-1991. - IMATGE MEDICINA Y ESTÉTICA SAL (Médico dietista y medicina estética) 1992-1993. - Médico de Atención Primaria (sustituciones varias) 1994-1995. - Clínica Oftalmológica alta tecnología RAHHAL 1995-1997. - MUTUA UMIVALE (Coordinador Médico en Contingencia Común y Accidente de trabajo) 1997-2003. - VALENCIA BASKET SAD (Jefe del Servicio Médico) 2003-2004. - MUTUA UMIVALE (Coordinador Médico en Contingencia Común y Accidente de trabajo) 2004-2006. - VALORA PREVENCIÓN (Coordinador Médico Salud Laboral) 2006. - INSTITUO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Inspector Médico hasta 2008 y Jefe del Servicio de Prevención y Salud laboral hasta la actualidad) 2006 - Actualidad EXPERIENCIA DOCENTE: - MUTUA UMIVALE, Diversos cursos sobre Contingencia Común, así como elaboración del manual del médico evaluador, manual de la Contingencia Común. - INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, diversos cursos de primeros auxilios, resolución de conflictos, estrés laboral, Escuela de espalda, Riesgos en oficinas, Plan de autoprotección, Ergonomía, etc.) - UNIVERSIDAD DE VALENCIA MÁSTER DE MEDICINA DEL TRABAJO, redacción y elaboración para el libro de Medicina Pericial y organización de servicios de medicina laboral y Patología musculoesquelética y ocular, de dos temas Gestión de la Incapacidad Laboral (tema 31), Patología musculoesquelética (tema 18). - UNIVERSIDAD DE VALENCIA MÁSTER SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA, dando tres clases en la asignatura Salud Laboral
Professorat extern Màsters
Esteve Cano, Vicente José Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Fontaiñas Martínez, Eduardo
Empresa: GRUPO OHL (OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A)
Càrrec: Jefe de Equipo Gerencia Cdad Valenciana, Murcia y Baleres. Servicio de Prevención Mancomunado Grupo OHL, S.A.
Adreça de correu electrònic: fontaina@uji.es
Breu currículum: Funciones: − Elaboración de todo tipo de documentos de Seguridad y Salud, (Planes de Seguridad y Salud (PSS), Anexos, Procedimientos y Métodos de Trabajo Seguro, (PTS), Estudios de Seguridad y Salud(ESS), Evaluaciones de Riesgo (EvR), Planes de Prevención (PP), Planes de Emergencia y Autoprotección (PEyA), etc, de todos los centros de trabajo de la Gerencia. Responsable de un equipo de entre 5 y 10 Técnicos de Prevención asignados a obras. − Gestión de la Prevención de todas las obras del Grupo OHL. − Profesor homologado por la Fundación Laboral de la Construcción para impartir cursos de formación de nivel básico, 1os auxilios, 1er y 2º ciclo formativo. − Supervisión de grandes obras de presupuestos entre 50-150 millones € Enero 2014-enero 2018. GRUPO OHL (OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A.) Levante, Murcia, Baleares, Aragón Navarra, La Rioja. (Dirección Territorial ESTE) Responsable de Prevención Dirección Territorial Este. (SPM OHL) − Mismas funciones que el punto anterior, complementadas con la realización de auditorías externas e internas (España e internacional). Marzo 2005-Dic 2013 GRUPO OHL (OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A.) Cdad Valenciana y Murcia, Responsable de Prevención de Zona. Levante y Murcia. (SPM OHL) − Funciones propias de Jefe de Equipo de PRL. Nov 2004-Febrero 2005 SATO (Filial Grupo OHL) Alicante Jefe de Seguridad y Salud (SyS) para Ampliación del Puerto de Alicante Presupuesto: 200 millones €. Funciones propias de TPRL a pie de obra) Abril.2003-octubre 2004 AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE BARAJAS Madrid Jefe de SyS UTE Balizamiento Pista 15L-33R y Rodaduras Asociadas Presupuesto: 23 millones €. Funciones propias de TPRL a pie de obra Enero 2002-marzo 2003 AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE BARAJAS Madrid Técnico de SyS para Terminal Barajas. UTE. Zona de ACS. UTE: ACS, NECSO, SACYR, FCC Y FERROVIAL. Presupuesto: 6.200 millones €. Julio- octubre 2001 FUECOM, SL. Albacete Técnico de Seguridad y Salud en obra Civil. Funciones propias de TPRL a pie de obra Noviembre- diciembre 2001 SEPREVAL Albacete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Creación del Departamento de Prevención, junto con otros Técnicos de PRL Febrero-junio 2000 HNOS ANDRÉS GARCÍA, S.A. Albacete Director de Exportación Creación Del Departamento de Exportación, Mailing, negociación, compras, Incoterm. AUDITOR OHSAS 18001 Y SGPRL TECNICO SUPERIOR EN PREVENCION EDUARDO FONTAÍÑAS MARTÍNEZC/ RIU SEC. 1 03560; EL CAMPELLO (ALICANTE) TLF: 628 288 646 / 965 777 919 Enero-diciembre 1998 FINAL STEP, Ltd. Hong-Kong. (China) Ayudante del Director de Exportación Mismas funciones que en anterior punto. Exposición en la Feria de muestras de Guangzhou. (Cantón) abril 1998. FORMACIÓN REGLADA 2014-2015. MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (3 espec) Universidad CEU San Pablo. Duración: 700 horas Madrid 2014-2015 AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. NORMA OHSAS 18001 Instituto Madrileño de Formación (IMF) y Universidad CEU San Pablo Duración: 120 horas Madrid 2014-2015 AUDITOR EN S.G.P.R.L. Instituto Madrileño de Formación (IMF) y Universidad CEU San Pablo Duración: 120 horas Madrid Junio-diciembre 2009. 3ª Especialidad en Ergonomía y Psicosociología aplicada. Fundación Laboral de la Construcción. Duración: 300 horas. Valencia Enero-Julio 2001 MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. F.E.C.M.E.S (2 Especialidades: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial) Albacete Duración: 700 horas presenciales. Prácticas: Duración: 100 horas. Proyecto fin de Master: 100 horas. 1999: TÉCNICO COLABORADOR EN COMERCIO EXTERIOR. I.C.E.X. Madrid 1994-1997: DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES POR U.C.L.M. Albacete 1992-1994 PIMER CURSO de ITOP Valencia 1991: Título de Bachiller. COU. Instituto “Bachill
Professorat extern Màsters
Forcén Moreno, Raúl
Empresa: Consellería de Sanidad
Càrrec: Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales.
Adreça de correu electrònic: rforcen@uji.es
Breu currículum: Formación: - Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Universidad de Murcia (2008). - Técnico Superior P.R.L. Especialidad Higiene Industrial (2006). - Técnico Superior P.R.L. Especialidad Ergonomía y Psicosociología (2006). - Técnico Superior P.R.L. Especialidad Seguridad (2004-2005). - Master en Ingeniería Ambiental de la Empresa. Institut Químic de Sarriá. IQS Barcelona (2004-2005). - Ingeniero Superior Químico. Universidad Jaume I de Castelló (1998-2003). Experiencia: - Técnico Superior PRL. Especialidad Higiene Industrial (A1-24). Conselleria de Sanidad. Desde Julio 2010. - Profesor de Tecnología Industrial (A1-24). Educación Secundaria. Generalitat de Catalunya. 2008-2010. - Técnico PRL. Fremap. Barcelona. 2005-2007. - Analista de laboratorio aguas. Servyeco. Castellón. 2005. - Gestor comercial banca privada. BBVA. Castellón. 2004. Idiomas: - Castellano. Lengua materna. - Valenciano. Lengua materna. (Nivel Mitjà JQCV y Nivell B Govern Illes Balears). - Inglés. C1-Escuela Oficial de Idiomas. - Portugués. Certificado nivel medio por la Universidad de Aveiro (Portugal).
Professorat extern Màsters
Franco González, Joan
Empresa: Generaliat
Doctor:
Categoria: G.A.
Càrrec: T.S. Psicosociología y Ergonomía del trabajo
Adreça de correu electrònic: jfranco@uji.es
Breu currículum: – Formación académica: – Titulación de base: Licenciado en Derecho. – Formación complementaria en materia preventiva: – Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales: – Técnico Superior en Seguridad del Trabajo. – Técnico Superior en Higiene del Trabajo. – Técnico Superior en Ergonomía y Psicosociología aplicada. – Experiencia laboral / profesional relacionada: – Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. – Director de SPA. – Experiencia docente en materia preventiva: – Profesor asociado en el Departamento de Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social y Eclesiástico del Estado en diferentes cursos académicos (“Régimen Jurídico de la Organización Preventiva”, etc.), profesor en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Jaume I (“Planificación y Organización de la Prevención”, “Carga Física de Trabajo”, etc.). – Otros méritos relacionados: – Adaptació Pedagògica. – Superior de Valencià. – Capacitació per a l´enseyament en valencià. – Microsoft Word, Excel y Powerpoint avanzados. – Participación en proyectos de investigación sobre salud laboral. – Diferentes publicaciones en materia preventiva.
Professorat extern Màsters
Gallego Navarro, Teresa Carmen Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Escola Universitària
García Campá, Santiago Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professor Contractat Doctor
Gómez Íñiguez, Consolación Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Professora Titular d'Universitat
Herrero Machancoses, Francisco Unitat Predepartamental de Medicina Professor Ajudant Doctor Tipus II
Lecha Sangüesa, Antonio Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Associat Laboral
Lozano Martínez, Carlos
Empresa: AIDICO (Asociación de Investigación de Industrias de la Construcción, Instituto Tecnológico de la Construcción)
Càrrec: Responsable Unidad Técnica de Seguridad
Adreça de correu electrònic: lozanoc@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulación: Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Valencia) Formación Complentaria: - Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad en el Trabajo. (Centro de Investigación en Gestión de la Economía y la Salud, 600h, Junio 2004) - Máster oficial Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.(Universidad Jaume I de Castellón).
Professorat extern Màsters
Martínez Angulo, María Sagrario
Adreça de correu electrònic: mangulo@uji.es
Breu currículum: Formación académica: 1993-96 Diplomada Universitaria Enfermería, Universidad Rovira i Virgili. Escuela "Verge de la Cinta" de Tortosa 2013 Especialidad en Geriatría, Convocatoria extraordinario del Ministerio de Educación. 2006-2007 Postgrado en Dirección y Gestión de Residencias Geriátricas, por IL3 de l Universidad de Barcelona. Formación complementaria: 2017 Curso Prevención de riesgos laborales. Nivel básico de mandos directivos. 30 h por INVASSAT 2015-18 Especialista/ tutor en desarrollo de contenidos e-learning. 2013 Instructora RCP por las SEMYCIUC 2012 Curso cuidados paliativos. 600 horas. 2010 Formador de formadores (200 horas). EXPERIENCIA DOCENTE 2010-2015 Docente Experto. Certificados de profesionalidad Socio- sanitario. Instituto de formación integrada de F.P. de Benicarló(Castellón): - Atención a personas dependientes de instituciones socio-sanitarias (460 horas). - Atención a personas dependientes en el domicilio (610 horas) 2006-2016 Docente colaboradora de la Uniò de Llauradors, Cruz Roja Consell Comarcal del Montsià, Diputación de Castellón, Lares... Cursos: primeros auxilios, manejo RCP, atención socio-sanitaria, manipulación de alimentos, cuidados paliativos, etc. EXPERIENCIA PROFESIONAL - DIRECCIÓN Y GESTION DE RECURSOS ASISTENCIALES 2000-2006 Directora de la Residencia de la 3ª Edad "San Juan Bautista" de Morella (Castellón) 2007 Asesora socio-sanitaria para el Ayuntamiento de Morella. Construcción, documentación y funcionamiento del Centro de Día de Morella. 2016-2017 Directora de la Residencia y Centro de día de personas mayores dependientes "Alto Palancia" de Segorbe (Castellón) 2018-19 Directora Geriátrico "Sant Bertomeu" de Benicarló (Castellón) EXPERIENCIA ASISTENCIAL: 1998-2000 Enfermera-coordindora Residencia 3ª Edad "San Juan Bautista" Morella (Castellón) 2006-2015 Enfermera de Atención primaria. Centros de Salud Área 01. Vinaròs. Julio-Septiembre 2015. Enfermera en la Unidad Medicina Interna del Hospital Comarcal de Vinarós (Castellón). INFORMÁTICA/IDIOMAS Conocimientos medios-altos a nivel usuario: - Procesador de Texto: WordPerfect, Microsoftword. - Hojas de Cálculo: Excel - Internet/ Outlook - Sistemas de gestión integral en geriatría. - Desarrollo de Cursos en plataformas e-learning. Desarrollo de contenidos on-line. - Grau Mitjà de valencià per la junta qualificadora coneixements de valencià. OTROS DATOS DE INTERÉS - Carné de conducir B+BTP, vehículo propio, disponibilidad para viajar - Aptitudes/Actitudes personales: Muy creativa, emprendedora, constante, trabajadora. - Muy buenas habilidades y destrezas sociales y comunicativas.
Professorat extern Màsters
Mayor Alabau, Ana María
Empresa: Unimat Prevención Sociedad de Prevención, S.L.U.
Categoria: T. Sup.
Càrrec: Jefe Higiene
Adreça de correu electrònic: mayor@uji.es
Breu currículum: Formación Académica 1998 Licenciada en Ciencias Físicas. Universitat de Valencia. Formación Profesional 2006 Auditor de Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 2005 Prevención de Riesgos Laborales. Ergonomía y Psicosociología 2004 Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad en el trabajo 1999-2000 Prevención de Riesgos Laborales. Higiene Industrial Experiencia Profesional 2006 - actualidad, UNIMAT PREVENCIÓN 1999-2006 UNIÓN DE MUTUAS. Experiencia Docente 2007 Profesora asociada. UJI 2008-2014 Master Prevención de Riesgos Laborales 2008 Ruido 2008 Master Dirección Profesional de Personal 2003-2008 Master Recursos Humanos 2007 Protecciones en máquinas: sector metal y madera 2005 Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la madera 2005 I Congreso Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2003 Prevención de riesgos en explotaciones mineras: áridos y gravas 2003 Prevención de riesgos en explotaciones mineras: arcillas 2000 Prevención de Riesgos. Mueble y Afines 2000 Máster de Prevención de Riesgos Laborales
Professorat extern Màsters
Miñarro Yanini, Margarita Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professora Titular d'Universitat
Mir Bosch, Vicente Juan
Empresa: Centro territorial de seguridad y salud en el trabajo (INVASSAT) de Castellón
Càrrec: Técnico de prevención de riesgos laborales
Adreça de correu electrònic: vmir@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADEMICA: - TITULO DE INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, cursado en la Escuela Politécnica Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia, expedido con fecha 7 de noviembre de 1983. - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, cursado en Universidad Jaume I de Castellón, expedido con fecha 28 de julio de 2010. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: - Curso de “Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales”, realizado en la Fundación Escuela de Formación Vicent Redolat, desde el 02/09/2003 al 17/07/2004. - Curso de “Prevención de Riesgos Laborales en Minería y Seguridad para el uso y manejo de maquinaria móvil en explotaciones de áridos y gravas”, realizado en el Instituto Tecnológico de la Construcción del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2004. - Curso de “Coordinador de Seguridad y Salud en el sector de la construcción”, realizado en ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.A.U., desde el 09/11/2004 al 15/01/2005. - Curso “Seguridad en Obras Singulares”, realizado en el Instituto Tecnológico de la Construcción del 23 al 24 de noviembre de 2006. - Curso Superior “Seguridad en la Construcción” celebrado en el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón (INVASSAT), desde el 9 al 13 de junio de 2008. - Curso “Seguridad en Máquinas, Homologación de Equipos y Marcado CE”, impartido por el Instituto Valenciano de Administración Pública, dirigido a personal de los grupos A y B del INVASSAT desde el 10 al 14 de noviembre de 2008. - Curso de “Investigación de Accidentes Laborales”, impartido por el Instituto Valenciano de Administración Pública, los días 22 y 23 de septiembre de 2009. - Curso de “Higiene Industrial y Control de Riesgos Higiénicos”, dirigido a personal de los grupos A y B del INVASSAT, impartido por el Instituto Valenciano de Administración Pública, desde el 12 al 15 de julio de 2010. - Curso de “Ergonomía, Sistemas de Evaluación de Riesgos Ergonómicos”, dirigido a personal de los grupos A y B del INVASSAT, impartido por el Instituto Valenciano de Administración Pública, desde el 14 al 17 de septiembre de 2010.- Curso “Mantenimiento Seguro y Preventivo”, realizado en el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón, el 19 de octubre de 2011. EXPERIENCIA PROFESIONAL: ACTUALMENTE: Desde abril de 2008, TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD VALENCIANA. CENTRO DE TRABAJO: CENTRO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INVASSAT) DE CASTELLÓN, realizando las funciones propias del puesto de trabajo de: Asistencia Técnica, consistente en la realización de visitas los diferentes centros de trabajo y realizar inspecciones de seguridad, control y asesoramiento en referencia a las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Impartición de formación complementaria en materia preventiva dentro de los programas de formación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón, Instituto Valenciano de Administración Pública y Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Professorat extern Màsters
Monrós Tomás, Guillermo Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Monterde Puig, Oscar
Empresa: Unimat Prevención, Sdad de Prevención S.L.
Categoria: Técnico Prevención, Seguridad, Higiene y ergonomía
Càrrec: Coordinador de la Unidad de Madera desde 2003
Adreça web personal: omonterd@gmail.com
Adreça de correu electrònic: omonterd@uji.es
Breu currículum: EXPERIENCIA LABORAL · Junio 2006- actualidad: UNIMAT PREVENCIÓN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. Técnico en Prevención de Riesgos Laborales: Coordinador de la unidad de Madera. Coordinación de equipos de trabajo y gestión de la actividad preventiva de empresas clientes del sector madera: diseño, implantación y supervisión de planes de prevención. Realización de actividades en el ámbito del marco legal de PRL. · Febrero 2003-junio 2006 UNIÓN DE MUTUAS Técnico en Prevención de Riesgos Laborales ejerciendo funciones de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial en la cartera de clientes asignada. Realización de actividades en el ámbito del marco legal de PRL: - Implantación de planes de prevención. - Elaboración de evaluaciones de riesgos y planes de acción. - Implantación de procedimientos de gestión de la actividad preventiva. - Formación e información de trabajadores. - Evaluación de contaminantes físicos y químicos. - Coordinación de equipos de trabajo. - Asesoramiento en Comités de Seguridad y Salud. - Etc.
Professorat extern Màsters
Muñoz Torres, María Jesús Dep. de Finances i Comptabilitat Catedràtica d'Universitat
Palau Vaquer, David
Empresa: GESFORPAL.
Càrrec: Gerente
Adreça de correu electrònic: dpalau@uji.es
Breu currículum: FORMACION TECNICA -Master en Prevención de Riesgos Laborales. C.E.U. San Pablo.(Valencia). Especialidades :Seguridad en el trabajo; Ergonomía y Psicosociología Aplicada; Higiene Industrial. - Postgrado Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. U.J.I (castellon) Especialidades :Seguridad en el trabajo; Ergonomía y Psicosociología Aplicada. - Diploma Universitario en Seguridad Vial Laboral. Universidad de Valencia.(Valencia) - Diplomatura en RRLL. U.J.I (Castellon). EXPERIENCIA PROFESIONAL. 2008-Actualidad. Gerente de Gesforpal. Consultora de gestión empresarial y de formación. 2003-Actualidad. Gerente en CONSECAS.S.A. 2001-2003 Director Técnico en CONSECAS.S.A. 2000.-2001 Técnico Superior de Prevención en CONSECAS.S.A. 1999- 2000. Técnico Superior de Prevención en SEYPE. 1998-2000. Técnico de Prevención colaborador para la Mutua Universal. 1997-1998. Coordinador de cursos de formación, subvencionados por el Forcem. 1996-1997. Hispania cerámica. 1995¬-1996. Coordinador de Prevención de incendios en la Consellería de M.A. OTROS DATOS PROFESIONALES. 2014. Presidente de ASEPREF. Asociación de Servicios de prevención de la Comunidad Valenciana. 2013-Actualidad. Vicepresidente de ASECEF. Asociación de empresas de formación de la provincia de Castellón. 2010-2014. Tesorero de SERPRECOVA. Asociación de empresas Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana.
Professorat extern Màsters
Palmero Cantero, Francisco Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia Catedràtic d'Universitat
Patuel Navarro, Alejandro Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professor Associat Laboral
Peiró Ballestin, María Gema
Pitarch Ferrer, Miguel Angel
Empresa: ASEPEYO
Categoria: T. Medio
Càrrec: T. Precenc.
Adreça web personal: miguepitarch@gmail.com
Adreça de correu electrònic: mipitarc@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA - GRADUADO ESCOLAR. “Colegio San Roque” Alcoi – 1989. - B.U.P. “C. E. Cheste” Valencia – 1992. - C.O.U. “Vicent Castell Doménech” Castelló – 1993. - INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (Esp. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL) “Escola Politècnica Superior d’Alcoi – Universidad Politécnica de Valencia” Alcoi – 1998. - INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politécnica de Valencia” - Valencia – 2004. - TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. MÁSTER “GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA” (Esp. SEGURIDAD EN EL TRABAJO) (610 h). Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social – 1999. - NIVEL SUPERIOR DE PREVENCIÓN ESP. “ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA” (300 h). Centro de Formación Delgado-Hernández. Valencia - 2004. - NIVEL SUPERIOR DE PREVENCIÓN ESP. “HIGIENE INDUSTRIAL” (300 h) Centro de Formación Delgado-Hernández. Valencia - 2005. - CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia – 2009. - PÉRITO JUDICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - DIPLOMA DE POSTGRADO (120 h). Universitat de Valencia – Valencia – 2012.
Professorat extern Màsters
Puente Bausá, Marta
Empresa: Refinería BP OIL Castellón con contrata Altrad Rodisola
Càrrec: Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales (Supervisor)
Adreça de correu electrònic: puente@uji.es
Breu currículum: EXPERIENCIA PROFESIONAL - Enero 2016 a Abril 2016 (Prácticas curriculares) Auxiliar administrativo Negociado de Tesorería, Ayuntamiento de Castellón de la Plana, España Funciones de apoyo en fichas de terceros, elaboración de la memoria anual del negociado de Tesorería, comprobación de cuentas, envío de justificantes del I.R.P.F, etc. Sector de actividad Servicios. - Marzo 2017 a Junio 2017 (Prácticas curriculares) Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Ayuntamiento de Castellón de la Plana, España Funciones de elaboración de informes, inspección, asistencia a charlas, etc. Sector de actividad Servicios - Actualmente (desde Agosto 2017) Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales Refinería BP OIL Castellón con contrata Altrad Rodisola Funciones de supervisión de montaje/desmontaje andamios, charlas formativas, gestión documental, entrega EPI’s, etc. Sector de actividad Industria EDUCACIÓN Y FORMACIÓN - Desde 2016 a 2017 Máster en Prevención de Riesgos Laborales Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España - Desde 2012 a 2016 Grado en Gestión y Administración Pública Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España - Desde 2009 a 2012 Bachillerato I.E.S Francesc Ribalta, Castellón de la Plana, España - Desde 2005 a 2009 E.S.O I.E.S El Caminàs, Castellón de la Plana COMPETENCIAS PERSONALES - Lengua materna: Castellano/Valenciano - Inglés: Comprender (comprensión auditiva: B1; comprensión de lectura: B1)- Hablar (Interacción oral: B1; Expresión oral: B1)- Expresión escrita: B1 Título B1 Escuela oficial de idiomas COMPETENCIAS DIGITALES: Internet, Word, Excel, Power Point, F-Psico OTRAS COMPETENCIAS Persona con iniciativa, ganas de aprender y trabajadora INFORMACIÓN ADICIONAL Actualmente estudiando el nivel B2 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón de la Plana y el mitjà de la Junta Qualificadora.
Professorat extern Màsters
Rebagliato Ruso, María Luisa Unitat Predepartamental de Medicina Professora Titular d'Universitat
Reboll Bueso, Veronica Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professora Associada Laboral
Rivera Lirio, Juana María Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Titular d'Universitat
Ruano Albertos, Sara Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat
Salazar Paliza, Mariela
Empresa: Hospital Universitario General de Castellón
Categoria: MIR en formación
Adreça de correu electrònic: salazarm@uji.es
Breu currículum: Formación Académica - Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad Mayor de San Simón- Cochabamba Bolivia 1994 – 2003. - Especialista en Medicina del Trabajo Hospital Universitario General de Castellón – Valencia 2013 – 2017 Formación Profesional - Master en Prevención de Riesgos Laborales Universidad Jaime I Castellón 2015 2016. - Diplomado en Urgencias Médicas Colegio Oficial de médicos de Barcelona. Abril 2010 – Diciembre 2011 - Master en VIH Sida Hospital Clínic Barcelona 2007– 2009. - Post grado en Metodología de la investigación aplicada a los Servicios de Salud. Universidad Mayor de San Marcos Lima Perú - 2007 Experiencia Profesional - Hospital Universitario General de Castellón – Servicio de Prevención de Riesgos Laborales MIR en formación Sede Castellón – Valencia Mayo 2013 - vigente a la fecha. - Talavera Salud, Servicio de prevención de Riesgos Laborales Sede Talavera de la Reina – Toledo Mayo 2012 – Mayo 2013 - HCG Servicios Sanitarios Integrales y Prevención Sede Barcelona Setiembre 2008 – Abril 2010 - Hospital Santo Tomas- Minsa Atención Primaria, Emergencias, Auditoria Atención Comunitaria Rural Jefatura De Personal Cusco- Perú 2004 –2008.
Professorat extern Màsters
SALGADO ., MÓNICA
Adreça de correu electrònic: msalgado@uji.es
Professorat extern Màsters
Sánchez Andrés, Juan Vicente Unitat Predepartamental de Medicina Catedràtic d'Universitat
Sánchez Pérez, Ana Maria Unitat Predepartamental de Medicina Professora Contractada Doctora
Tirado Rojas, Santiago
Empresa: SGS Tecnos S.A.
Adreça de correu electrònic: stirado@uji.es
Breu currículum: EXPERIENCIA LABORAL Descripción de la cualificación profesional: INGENIERIO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALDIAD MECÁNICA (Universidad Jaume I de Castellón). DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES (Universidad Jaume I de Castellón). TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada) 1.300 horas (Head Training). ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS Universidad Politécnica de Madrid L.O.M. 250 horas. CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR) (todas las clases) CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR FERROCARRIL (RID) (todas las clases) TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (IATA-DGR) - CAT-6 Descripción de la experiencia profesional principal: • Consejero de Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas desde 2007 de diversas empresas tanto en transporte, en carga y en descarga. • Elaboración de Documentos de Protección contra Explosiones, relativos a la evaluación y control del riesgo de explosión debido a la presencia de atmósferas explosivas e impartición de jornadas de formación, en aplicación del Real Decreto 681/2003. • Elaboración de Informes de Seguridad (Política y Sistema de Gestión de la Seguridad, Información Básica para la Administración, Estudio de Seguridad y/o Plan de Emergencia Interior) relativos a la aplicación del RD 1254/1999 sobre “Prevención de Accidentes Graves en Actividades Industriales en las que intervengan Sustancias Peligrosas”, análisis cuantitativos de riesgos y panes de autoprotección. • Auditorias de Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, de Accidentes Graves y de OSHAS 18000. • Evaluación de Riesgos Laborales de centros de trabajo de la Generalitat Valenciana en Castellón. • Impartir formación de Riesgos Laborales, Riesgos Higiénicos, Riesgos Biológicos, Enfermedades Profesionales, Riesgos específicos en industrias del sector químico Riesgos específicos en limpieza y desinfección en empresas de sectores diversos • Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución en obras industriales. IDIOMAS: Idioma Nativo(s): Español, Catalán Otros idiomas (s): Inglés: Listening, Reading, Spoken interaction, Spoken production, writing (C=Good) B: Very good, C: Good, D: Basic knowledge
Professorat extern Màsters
Vicente Pachés, Fernando Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Professor Titular d'Universitat
Vidal Albalate, Ricardo Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
Viñes Casinos, Elisa
Categoria: Técnico Nivel Superior
Adreça de correu electrònic: vines@uji.es
Breu currículum: ESTUDIOS ACADÉMICOS - Licenciada en Ciencias Químicas. Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Valencia. - Especialista en Control de Calidad. Curso de Postgrado/Universidad Politécnica deValencia. Octubre de 1995 hasta Marzo de 1996. 120 h. - “Master en Estrategias y Gestión Medioambiental”. Imedes/Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Noviembre de 2001 a septiembre de 2003. 1260 h. - Curso de Doctorado La espectrometría de masas en el análisis cromatográfico, julio de 2003. Universidad Jaume I de Castellón. 30 h. - Curso de Doctorado Análisis de trazas de metales en muestras medioambientales, 2003. Universidad Jaume I de Castellón. 30 h. - Curso de Doctorado Métodos y técnicas instrumentales aplicados a la bioquímica, 2003. Universidad Jaume I de Castellón. 30 h. - Curso de Doctorado Técnicas cromatográficas avanzadas, 2003. Impartido por la Universidad Jaume I de Castellón. 30 h. - Curso de Doctorado Análisis de contaminantes orgánicos en el medio ambiente, 2004. Universidad Jaume I de Castellón. 30 h. - Curso de Doctorado Análisis de datos en química analítica ambiental, 2004. Universidad Jaume I de Castellón. 30 h. - Curso de Doctorado Contaminación atmosférica en áreas industriales, 2004. Universidad Jaume I de Castellón. 30 h. - Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Superior (Especialidad en Higiene Industrial). Febrero/diciembre 2005. Modalidad a distancia. Fundación Confemetal de Madrid. 600 h. - Especialidades de: Ergonomía y psicosociología aplicada y Seguridad en el trabajo, abril/septiembre 2006. Modalidad a distancia. Escuela Superior de Estudios Laborales. Dos especialidades 600 h. - “Experto Universitario en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Gestión de la Inocuidad”/ “Auditor Interno ISO 22000”. Desde mayo 2012 hasta noviembre. Modalidad elearning. Universidad Camilo José Cela/Burea Veritas Business School. 18 créditos. - Máster universitario en Profesor/a de Educación Segundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Especialidad en Matemáticas. Desde Octubre 2014 hasta julio 2015. Universitat Jaume I. 60 créditos. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS “Control de trabajos peligrosos. Presencia de recursos preventivos”. INVASSAT 2007. 4 h. “Medidas de emergencia”. INVASSAT 2007. 10 h. “Evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales”. INVASSAT. 2007. 10 h “Investigación de accidentes laborales”. INVASSAT 2008. 10 h. “Gestión de la prevención en la empresa”. INVASSAT 2008. 30 h. “Planificación de la prevención. Procedimientos e instrucciones”. INVASSAT 2008. 10 h. “Exposición laboral a vibraciones y su control”. INVASSAT 2009. 10 h. “Seguridad en la construcción. Aplicación del R.D. 1627/97”. INVASSAT 2009. 10 h. “Equipos de trabajo. Aplicación del R.D. 1215/97”. INVASSAT 2009. 10 h. “Plan de autoprotección”. Ashland 2010. 3 h. “Uso de extintores y mangueras”. Ashland/Consorcio Bomberos de Castellón 2011. 3 h. Seminario “Primeros auxilios”. Organizado por Ashland, impartido por Cruz Roja Benicarlo. Realizado el día 31 marzo de 2011. Duración 3 horas. “Maternidad y condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo”. Fremap 2011. 3 h. “L2 Award Emergency First Aid”. Adult Learning Service, 2014. 6 h. EXPERIENCIA PROFESIONAL Actualmente, desde diciembre 2019 trabajando en empresa del sector cerámico. Contratada como Técnico nivel superior para gestionar el SPP de la empresa. Desarrollando todas las funciones relativas a este puesto de trabajo, y en especial la gestión del tema sobre SCR (Sílice Cristalina Respirable). Desde agosto 2019 hasta diciembre 2019 trabajando en Gefa Preven, servicio de prevención ajeno. Contratada como Técnico de nivel superior de prevención de riesgos laborales.
Professorat extern Màsters
Vital Peris, Beatriz
Empresa: Acciona Windpower
Càrrec: Responsable de Seguridad y Salud y Medioambiente
Adreça de correu electrònic: vital@uji.es
Breu currículum: Profesional Licenciada en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola, con 11 años de experiencia en Prevención de Riesgos Laborales en distintos sectores, realizando trabajo en equipo multidisciplinar y en constante formación. APTITUDES: Negociación, planificación, estrategia empresarial, adaptabilidad, capacidad de aprendizaje, gestión de equipos. EXPERIENCIA 09/2017 - actualidad Responsable de Seguridad y Salud y Medioambiente ACCIONA WINDPOWER. Liderazgo de la actividad preventiva y de medioambiente en la planta. Resolución de problemas de seguridad durante la producción, análisis de causas y apertura de acciones preventivas y/o correctivas, formación en seguridad y medioambiente. 08/2017 – 09/2017 Responsable desarrollo formación empresas. Gestora de flotas ORBEL. Desarrollo del proyecto de formación en empresas; soluciones logísticas y gestión de flotas. 09/2015 – 05/2017: Propietaria en Naranja Center Castellón Servicio Técnico especializado en reparación de productos Apple. Funciones: gestión integral del negocio, incluyendo área económica, técnica, atención al cliente, etc. 05/2008 – 09/2015: Coordinador Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en Servicio de Prevención Mancomunado. GRUPO OBINESA (Becsa, Saloni, Origen, Tetma, Elite Cements…) Grupo con empresas dedicadas a la construcción, extracción y tratamiento de materiales, fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos, jardinería, producción de aglomerado asfáltico, de hormigón, cemento, gestión y tratamiento de residuos. Funciones: Coordinación actividad Técnicos Prevención de Riesgos laborales en áreas de Producción de Materiales y Asfaltos; evaluaciones de riesgos; inspecciones de Seguridad, Higiene y Ergonomía a vertederos, plantas de tratamiento de residuos, obras de edificación y obra civil, instalaciones de fabricación de materiales, cementera, canteras, laboratorios; evaluaciones de ruido, iluminación, vapores y polvo; investigación de accidentes laborales; formación a empleados; elaboración de documentación preventiva varia; implantación Sistema de Gestión de Riesgos Laborales; auditorías internas según OHSAS 18001 y normativa vigente; gestión auditorías externas; colaboración con áreas de calidad y medioambiente, elaborando procedimientos de trabajo y analizando accidentes e incidentes; gestiones con organismos oficiales; coordinación de actividades empresariales; planes de emergencia y autoprotección. 04/2005 – 05/2008: Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en Servicio de Prevención Mancomunado. GRUPO OBINESA (Becsa, Saloni, Origen, Tetma, Elite Cements…) Grupo con empresas dedicadas a la construcción, extracción y tratamiento de materiales, fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos, jardinería, producción de aglomerado asfáltico, de hormigón, mortero, gestión y tratamiento de residuos.Funciones: evaluaciones de riesgos; inspecciones de Seguridad, Higiene y Ergonomía a obras de edificación y obra civil, instalaciones de fabricación de materiales, canteras, laboratorios; evaluaciones de ruido, iluminación, vapores y polvo; investigación de accidentes laborales; elaboración de Planes de Seguridad y Salud; gestión auditorías externas; colaboración con áreas de calidad y medioambiente, elaborando procedimientos de trabajo y analizando accidentes e incidentes; gestiones con organismos oficiales; coordinación de actividades empresariales; planes de emergencia y autoprotección. FORMACIÓN ACADÉMICA Año 2012: Licenciatura en Ciencia Ambientales. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Año 2010: Especialidad de Nivel Superior de Prevención de Riesgos Laborales: Higiene Industrial. Fundación Laboral de la Construcción. Año 2009: Especialidad de Nivel Superior de Prevención de Riesgos Laborales: Ergonomía y Psi
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Dr. Francisco Palmero Cantero. Departament Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretari: Consuelo Gómez Iñiguez
 • Vocals: Juana María Rivera, Vicente Esteve Cano.
 • Estudiantat: Delegada: Vanessa Martínez Sánchez.
 • Representant en la Comissiò Coordinadora de màsters: Vicente Esteve Cano

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Francisco Palmero Cantero
Telèfon: 964 729 694
palmero@uji.es

Departaments implicats

UNIVERSITAT JAUME I

 • Departament de Química Inorgànica i Orgànica
 • Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció
 • Departament d´Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
 • Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Externs:

 • Gabinet Tècnic de Seguretat i Higiene en el Treball
 • Centre Nacional de Condicions de Treball.(INSMT)
 • Inspecció Territorial de Treball i Seguretat Social
 • Ministeri de Foment (Inspecció de Bucs)
 • Excm. Ajuntament de Castelló
 • Unió de Mútues
 • Asepeyo
 • SGS
 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló.
 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de València.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinadora de pràctiques externes és Consolación Gómez Íñiguez.

Coordinació del treball final de màster

El coordinador del Treball Final de Màster és Francisco Palmero Cantero.

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000006

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000006

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus