UJI

Matemàtica Computacional (a distància)

Última modificació: 26/03/2021 | Font: InfoCampus

L’objectiu general del màster és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa. El perfil del titulat o titulada és polivalent, combina una sòlida base matemàtica amb una excel·lent formació tècnica en informàtica i està preparat per a l’ús de sofisticades eines informàtiques amb la capacitat d’abstracció que proporciona el coneixement profund de les matemàtiques. Té capacitat per a dirigir consultories, assessories financeres i industrials, centres de càlcul, etc. Així mateix, depenent de l’especialitat triada, podrà estar capacitat per a investigar en matemàtiques pures i aplicades i en ciències de la computació o per a seguir un camí professional en l’empresa. L’orientació professional del màster inclou pràctiques en empreses.  [Llegir més]

Modalitat: a distància.

 

Twitter: 
MU_MateComput
​@MMatecomput

Introducció

Presentació

L’objectiu general del màster en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa.

Perfil d'ingrés. Es recomana que la procedència de l'alumnat sigua de les següents titulacions: Enginyers Tècnics i Superiors, Llicenciats en Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Econòmiques. Graduats de l'àmbit científic de les noves titulacions en què s'han reconvertit les anteriors. Per a qualsevol altra titulació, i depenent de l'expedient acadèmic presentat, la Comissió de Gestió del Màster assignarà els complements de formació adequats que permetin superar els objectius d'aprenentatge programats en el pla d'estudis.

El perfil del titulat és polivalent, combina una sòlida base matemàtica amb una excel·lent formació tècnica en informàtica, i està preparat per a l’ús de sofisticades eines informàtiques amb la capacitat d’abstracció d’un matemàtic. Té capacitat per a dirigir consultories, assessories financeres i industrials, centres de càlcul, etc. A més, depenent de l’especialitat triada, podrà estar capacitat per a investigar en matemàtiques pures i aplicades i en ciències de la computació o per a seguir un camí professional en l’empresa.

Més informació en la web pròpia del màster:

http://www.mastermatcomp.uji.es

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2020 / juliol 2021).

Calendari curs 2020 - 2021

 

Crèdits i import

60 ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

 

Objectius

Objectiu general: formar d´una manera integral i integrada professionals en l´àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l'empresa.

Objectiu específics:

 • Ser capaç de plantejar matemàticament problemes de la indústria i de l´empresa d´una certa complexitat, identificar o idear mètodes matemàtics teòrics-computacionals.
 • Formació especialitzada en càlcul científic, simulació i tècniques estadístiques que permeten la inserció en equips d´I+D.
 • Adquirir una formació especialitzada en programari industrial i estadístic.
 • Aprofundir en el coneixement de models i tècniques matemàtiques que permeten el plantejament i la busca de solucions en problemes del món real.
 • Iniciar-se en les tècniques de la investigació matemàtica.

Coneixements previs recomanables

Es recomana tindre coneixements previs de ciències bàsiques (matemàtiques, química, física i informàtica).

Orientació

El programa de Màster es proposa amb dues orientacions, una dirigida al camp de la investigació R+D+I, i una altra de caràcter fonamentalment professional.

Orientació investigadora: l'alumne del màster adquirirà la formació necessària per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb la computació. Així mateix s'adquiriran els coneixements necessaris per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb les línies d'investigació del Departament de Matemàtiques o altres línies de caràcter cientificotècnic.

Orientació professional: el màster proporcionarà a l'estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la computació i les matemàtiques.

Eixides professionals

 • Direcció d´equips de desenvolupament de programari.
 • Direcció i gestió de projectes informàtics i industrials.
 • Direcció de departaments informàtics de les empreses.
 • Consultores i assessories financeres.
 • Centres de càlcul en empreses industrials.
 • Empreses o instituts estadístics.
Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster de Matemàtica Computacional és la comissió de titulació del mateix que, a més dels coordinadors, està formada per la Comissió d'Investigació del Departament de Matemàtiques. La Comissió de Titulació del Màster, té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b) de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html), entre les quals es troba la gestió de l'admissió dels estudiants. Els futurs estudiants hauran d'acreditar un nivell de llengua anglesa B1 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües o en defecte d'això realitzar una prova que acredite aquest nivell.

Titulats i titulades en enginyeries tècniques i superiors, llicenciatures en Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Econòmiques. Graduats de les titulacions en què s´han reconvertit aquestes especialitats. Tots els estudiants o professionals que disposen d´un títol universitari.

El procés d’admissió d’estudiants al màster consta de les fases següents:


1. Presentació de la sol·licitud d’admissió. Les dades i documentació sol·licitades són: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/passaport, certificació del títol amb què accedeix al màster on conste l’expedient, i currículum  abreviat on conste l’experiència laboral. En el cas de títols estrangers s’aplicarà la normativa de la Universitat.
2. Procés d’entrevistes personals als candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. Les titulacions afins al màster són les enginyeries i les llicenciatures en Ciències Físiques, Química, Matemàtiques i Econòmiques, o els graus en què aquestes es reconvertisquen en la futura reforma dels títols de grau. L’objectiu d’aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d’estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l’alumnat d’anglès i d’espanyol.
3. Publicació de la resolució d’alumnes admesos per part del Departament de Matemàtiques.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'estudiantat procedent de les llicenciatures de Matemàtiques, Física i enginyeries superiors, així com dels graus actuals en els quals aquestes s'han reconvertit no necessita cursar complements de formació. A l'estudiantat de la resta de titulacions que donen accés al màster es recomana l'assistència a les següents assignatures del grau en Matemàtica Computacional de la Universitat Jaume I:

MT1011 Ampliació de Matemàtiques
MT1018 Fonaments de Geometria
MT1021 Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa
MT1025 Àlgebra Abstracta
MT1026 Equacions Diferencials

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (A distància):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (A distància) l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

Oferta de places

S'oferten 10 places en la modalitat a distància.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007:

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ‐ i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques

CG01 - Conèixer i comprendre l'ampli panorama de la matemàtica actual, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que aborda en diversos àmbits cientificotècnics.
CG02 - Estudiar i realitzar una introducció en la investigació de les teories matemàtiques en desenvolupament, així com en la seua aplicació en les tècniques computacionals.
CG03 - Aplicar els coneixements matemàtics en entorns nous o poc coneguts camp de la ciència, la tecnologia, l'empresa i/o les ciències socials.
CG04 - Treballar en entorns cooperatius i multidisciplinaris en l'àmbit de les matemàtiques avançades.
CG05 - Cercar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les Matemàtiques computacionals.
CG06 - Prendre decisions a partir de consideracions abstractes, per a organitzar, planificar i resoldre qüestions complexes de caràcter matemàtic/matemàtic computacional.

Competències específiques

CE01 - Usar eines matemàtiques de nivell avançat en l'àmbit del càlcul científic i la simulació numèrica.
CE02 - Usar tècniques estadístiques avançades en l'àmbit de la computació.
CE03 - Usar adequadament eines matemàtiques i computacionals aplicades en el disseny de programari industrial.
CE04 - Identificar les teories matemàtiques fonamentals necessàries per a la construcció de models a partir de problemes d'altres disciplines.
CE05 - Usar i aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics mitjançant l'aplicació de les eines adequades.
CE06 - Reconèixer el paper de la matemàtica en la resolució efectiva i real de problemes industrials.
CE07 - Reconèixer i usar el programari científic apropiat per a la resolució d'un problema matemàtic.
CE08 - Aplicar els mètodes de les matemàtiques per a la resolució de problemes de modelització.
CE09 - Dissenyar i aplicar mètodes de xifrat per a la protecció de la informació.
CE10 - Utilitzar les tècniques geomètriques apropiades per a modelar problemes reals.
CE11 - Aplicar les tècniques matemàtiques adequades per al tractament d'imatges.
CE12 - Comprendre teories matemàtiques abstractes.

Més informació en:
www.mastermatcomp.uji.es/pdf/competencias.pdf

Pla d'estudis

PRIMER SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Modelització de Sistemes Discrets (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Modelització de Sistemes Continus (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Anàlisi Estadística de Sistemes (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Avançats de Programació Científica (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Geometria Computacional (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Anàlisi Matemàtica Avançada (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Avançats de la Recerca Operativa (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Mineria de Dades (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Programari de Modelització de Sistemes Industrials (6 crèdits ECTS) (OB)

SEGON SEMESTRE 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Àlgebra Computacional (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Criptologia. Aplicacions a la Seguretat Informàtica i Comercial (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Simulació de Sistemes (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Cicle de Conferències (1 crèdit ECTS) (OB)
 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS) (TFM)

ASSIGNATURES OPTATIVES (cal triar una de les dos orientacions)

Orientació investigadora:

 • Teoria Algebraica de la Informació (3 crèdits ECTS) (OP)
 • Teoria de la Mesura i Probabilitat (3 crèdits ECTS) (OP)

Orientació professional:

 • Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) (PE)

Segons la titulació de procedència, la coordinació del màster assignarà matèries del grau en Matemàtica Computacional per a completar la formació.

Guies docents de les assignatures

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2020/21 aquí.

Calendari curs 2020 - 2021

Continuar la meua formació

Una vegada obtingut el títol de màster, l´alumnat pot continuar els seus estudis per a realitzar la seua tesi doctoral dins del programa de doctorat.

Coordinació docent

La coordinació docent es du a terme mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, que és l’òrgan d’assessorament encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i que està presidida per la Direcció corresponent. En l’apartat següent es detalla aquesta comissió.

La Comissió de Titulació de Màster

És l’encarregada de vetllar pel compliment dels objectius del màster, així com de dur a terme totes aquelles mesures encaminades al correcte desenvolupament d’aquest.

Composició

La Direcció del màster, nomenada a aquest efecte pel Rectorat

Un mínim de dos membres i un màxim de vuit, del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, triats per el professorat del màster.

Una persona en representació de l’estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades del màster.

Funcions

Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster

Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

Gestionar els recursos econòmics del màster.

Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en unes altres ensenyaments universitaris oficials.

Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència di les assignatures del màster.

Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’ha establert en el títol.

Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar l’alumnat admès en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Finalment, s'informa que els professors del màster realitzen reunions periòdiques de coordinació de continguts, es tracten incidències i proposen accions de millora, almenys una reunió per semestre.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia i avaluació. 

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en el Màster són:

 • Ensenyaments teòrics. Exposició de la teoria per part del professor (lliçó magistral). Es potenciarà la participació de l'alumne mitjançant debats i discussions.
 • Ensenyaments pràctics, on l'alumne haurà d'aplicar els continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori. Les tècniques utilitzades seran: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). Les tècniques utilitzades seran: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.
 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o *grupal de seminaris, recerques, treballs, memòries, etc.
 • Avaluació. Existeixen diverses tasques i proves dedicades a l'avaluació de les competències del Màster.

Les metodologies docents contemplades en el Màster són:

 • Lliçó Magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Les tasques i proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster seran les següents: 

 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Memòries i informes de pràctiques. Execució de tasques pràctiques mitjançant l'ús de l'ordinador amb paquets informàtics per posteriorment elaborar un memòria. Aquesta té com a funció informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. La memòria de pràctiques externes té la seva pròpia estructura i ja ha estat detallada.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes.
 • Realització i defensa d'una memòria. Desenvolupament d'un treball escrit proposat pel professor que haurà de ser defensat a l'aula i amb públic. A més de la qualitat del treball s'avaluarà també l'exposició oral del mateix.
 • Realització i defensa pública del treball de final de Màster. Prova consistent en l'elaboració d'un informe sobre la recerca duta a terme i la seva exposició i defensa pública davant un tribunal d'experts.
 • Participació activa en sessions acadèmiques. Valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les classes.
 • Projectes. Es valora la planificació, disseny i realització del mateix, així com el seu desenvolupament i aplicació.
 • Assistència a seminaris. Es valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les sessions acadèmiques, conferències, etc.

En la modalitat a distància les exigències de resultats d'aprenentatge seran les mateixes que per al grup presencial. No obstant això, la metodologia, com no pot ser d'una altra manera, serà diferent i estarà basada en una combinació del treball personal reforçat amb una labor tutorial utilitzant eines com Openmeeting, Blackboard Collaborate o similars. En aquest cas, la tutoria com a recurs docent resulta fonamental, serà  "d'ús obligatori" perquè l'alumne pugui seguir un programa d'aprenentatge amb garanties.

Pràctiques externes

Les estades en pràctiques constitueixen una assignatura de segon semestre de 6 crèdits ECTS, té per objecte el coneixement per part de l´alumnat de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l´àmbit de les seues futures i respectives professions, i l´especialització professional, per mitjà de la consecució, en particular, de les següents finalitats:

 • Formació integral del personal titulat, equilibrant teòrica i pràctica.
 • Adquisició per part de l´alumnat de la metodologia de treball adequada a la realitat en la qual hauran d´operar.
 • Obtenció d´experiència que propicie la inserció de l´alumnat en l´àmbit laboral.
 • Desenvolupament de la capacitat de decisió i de l´esperit crític de l´alumnat.
 • Preparació de l´alumnat per al desenvolupament d´activitats en grup.

El tipus d´empresa en el qual es poden desenvolupar aquesta estada és d´ampli espectre. Especialment indicades seran aquelles empreses o centres de recerca que per al seu funcionament requerisquen la realització de càlculs científics o estadístics, així mateix totes aquelles empreses que utilitzen habitualment tècniques de la recerca operativa o simulació. Podem citar, entitats financeres amb centre de càlcul, empreses amb departament d´estadística, consultores, etc.

Més informació en:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42554/eep

Consulta les entitats cooperadores.

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Treball final de màster

Constitueix una assignatura del pla d’estudis de 12 crèdits ECTS. És el resultat d’un treball personal i autònom de l’estudiantat, realitzat sota la tutela d’un professor o professora, el qual ha de presentar-se i defensar-se de manera individual i pública. El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari.

 

El contingut del treball pot correspondre a una de les següents tipologies:

 • Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pels i les docents que participen en el títol, els quals podran desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres de recerca, empreses i organitzacions afins.
 • Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
 • Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als quals qualifica el títol.
 • Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació.
 • Altres treballs proposats pels docents o els mateixos estudiants i estudiantes i que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de màster (la qual serà detallada més endavant i que a partir d’ara ens referirem a ella com a Comissió).

Títols del treball final de màster oferits pel professorat:

 

Corbes i superfícies de Bézier per al disseny geomètric assistit per ordinador

Ana Arnal (parnal@uji.es)

 

Tractament numèric d’equacions diferencials amb Mathematica

Fernando Cases (casas@uji.es)

 

Anàlisi comparativa d’algunes mesures de qualitat de regles d’associació

 • Pablo Gregori (gregori@uji.es)

 

Caos en sistemes dinàmics

 

Integrabilitat, corbes algebraiques invariants i cicles límit en el pla

 

Teoria del mostreig i principis d’incertesa en l’anàlisi de Fourier

 • Jorge Galindo (jgalindo@uji.es)

 

Desenvolupament de processadors sèrie paràgraf de Neuman. Aplicació a la determinació de la figura de fluids extensos en rotació

 

Mesures sobre varietats

 

Equivalència de mesures de Gauss en l’esfera

 

Mesures relacionades amb processos puntuals espaciotemporals

 

Aplicacions algebraiques de les bases de Gröbner

 

Propietats d’espais de funcions contínues amb rang en els números difusos

Juanjo Font (font@uji.es)

 

Accions de grups precompactes

 

Codis, criptografia i esquemes de compartició de secrets

 

Mètodes numèrics per al moviment d’aigües: rius, marees, allaus, tsunamis

 

Codis: clàssics i quàntics

 

Geometria diferencial

Vicente Palmer (palmer@uji.es)

 

Sistemes dinàmics per al manteniment de turbines aeronàutiques

Juan Momparler (momparle@uji.es)

 

Àlgebra commutativa combinatòria

 

Ajust d’estadística de corbes. Modelització de cabals hidràulics

 

Morfologia matemàtica

 

D’altra banda, també hi ha l’opció que l’alumnat propose un títol TFM al professorat expert en aquest tema.

La Universitat Jaume I ha elaborat una Normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alcacer Sales, Aleix
Adreça de correu electrònic: aalcacer@uji.es
Breu currículum: Educació 2020 - 2020 Programa de doctorat en Ciències, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana. Preinscripció 2018 - 2020 Màster Universitari en Matemàtica Computacional, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 9,58. Orientació Investigadora 2014 - 2018 Grau en Matemàtica Computacional, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 8,57. 3 premis a l’excel·lència acadèmica. Premi extraordinari de final de Grau. 2012 - 2014 Batxillerat tecnològic, IES Alfons XIII, Vall d’Alba. Menció Honorífica. Experiència Laboral 2018 - Present Tècnic investigador, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana. Tècnic investigador en el projecte: DPI2017-87333-R PROCEDIMIENTOS DE BIG DATA PARA LA ASIGNACIÓN DE TALLA DE CALZADO EN VENTA ONLINE CON INFORMACIÓN ANTROPOMÉTRICA 3D del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 2018 - Present Programador, Francesc Alted, Castelló de la Plana. Programador en els projectes: Blosc (meta-compressor de dades), Caterva (contenidor multi-dimensional de dades comprimides) i Iron Array (motor de computació optimitzat per a aplicacions de big data). Líder del projecte: Caterva 2018 - 2018 Estància en pràctiques, Francesc Alted, Castelló de la Plana. Duració de tres mesos. Programador en el meta-compressor de dades Blosc. 2014 - 2018 Membre en un grup d’investigació, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana. Participant del programa ’Estudia i Investiga’ ofert por la UJI en el grup ’Percepción y Aprendizaje Computacionales’. Idiomes Valencià Alt Llengua materna Espanyol Alt Llengua materna Anglès Mitjà Cursos Riscoslaborals Curs de formació inicial en prevenció de riscos laborals de la Universitat Jaume I Protecció de dades Curs bàsic de protecció de dades de la Universitat Jaume I Habilitats professionals Ofimàtica Microsoft Office i G Suite Sistemes Operatius Windows, Linux i MacOS Llenguatges de programació C, Python, R, Mathematica, Matlab i Java Creació de paquets skbuild, cmake, devtools Anàlisis estadístics Intervals de confiança, ANOVA, Contrasts d’hipòtesis... Algoritmes de machine learning Regressions (lineals i logarítmiques), Arbres de decisió, Random Forests, Xarxes neuronals, Clustering, SVM, Anàlisis arquetípic... Publicacions y recerca Articles - A. Alcacer, Irene Epifanio, M.Victoria Ibáñez, Amelia Simó, A. Ballester. A datadriven classification of 3D foot types by archetypal shapes based on landmarks. PLoS ONE, 15(1): e0228016. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228016, 2020. Congressos internacionals - A. Alcacer, Irene Epifanio, M. Victoria Ibáñez, Amelia Simó, A. Ballester. What are the types of Spanish foot shapes? Archetypoid analysis of 3D images. 30th International Biometric Conference (IBC 2020). - A. Alcacer, Irene Epifanio, M. Victoria Ibáñez, Amelia Simó. Archetypal contour functions. 12th Scientific Meeting Classification and Data Analysis Group, CLADAG (2019). ISBN: 978-88-8317-108-6 (Conferencia invitada) - A. Alcacer, Irene Epifanio, M. Victoria Ibáñez, Amelia Simó. Analysis of 2D foot morphology by functional archetypal analysis. XVII CONFERENCIA ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA and VII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE BIOMETRÍA (2019). ISBN: 978-84-09-11706-2 (Conferencia invitada) Congressos nacionals - A. Alcacer, Irene Epifanio, M. Victoria Ibáñez, Amelia Simó, A. Ballester. A datadriven classification of 3D foot types by archetypal shapes based on landmarks. V Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME (2020)
Professorat extern Màsters
Arnal Pons, Ana María Dep. de Matemàtiques Professora Titular d'Universitat
Casas Pérez, Fernando Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Epifanio López, Irene Dep. de Matemàtiques Catedràtica d'Universitat
Ferrer González, María Vicenta Dep. de Matemàtiques Professora Titular d'Universitat
Font Ferrandis, Juan José Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Galindo Pastor, Carlos Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Galindo Pastor, Jorge Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Gimeno Garcia, Vicent Dep. de Matemàtiques Professor Contractat Doctor
Gregori Huerta, Pablo Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Hernando Carrillo, Fernando Javier Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Ibáñez Gual, María Victoria Dep. de Matemàtiques Professora Titular d'Universitat
Martínez Cuenca, Raúl Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Ajudant Doctor Tipus II
Martínez García, Marina Dep. de Matemàtiques Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Martínez García, Vicente Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Mateu Mahiques, Jorge Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat
Miralles Montolío, Alejandro Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Moyano Fernández, Julio José Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Sanchis López, Manuel Dep. de Matemàtiques Catedràtic d'Universitat

Coordinació del màster

Dr. Manuel Sanchis. Catedràtic d´universitat d´Anàlisi Matemàtica.

Resta de membres de la Comissio de titulació:

 • Secretari: Juan José Font Ferrandis
 • Vocals: Ana Lluch Peris, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor
 • Estudiantat: Delegat, Rubén González Sospedra
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Manuel Sanchis

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Manuel Sanchis López
Telèfon: 964 728 408 | sanchis@mat.uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Matemàtiques
 • Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Juan Carlos Momparler Pechuán, Prof. Titular d´Esc. Univer., Àrea de Matemàtica Aplicada, UJI

Manuel Sanchis López, Catedràtic d´Universitat, Àrea d´Anàlisi Matemàtic, UJI

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019/estudio/42554/eep

Coordinació del treball final de màster

Manuel Sanchis López, Catedràtic d'Universitat, Àrea d'Anàlisi Matemàtica, UJI

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000018

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000018

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus