UJI
  • UJI
  • Coordinació docent

Coordinació docent

Última modificació: 17/03/2017 | Font: InfoCampus

La coordinació docent es durà a terme mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, la qual és l’òrgan d’assessorament encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i la presideix la direcció corresponent.

La Comissió de Titulació de Màster està formada per:

a) La Direcció del màster, nomenada a l’efecte pel Rectorat.

b) Un mínim de dos membres i un màxim de vuit, del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, triats pel professorat del màster.

c) Una persona en representació de l’estudiantat, triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades del màster.

 

La Comissió de Titulació de Màster té les funcions següents:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball de final de màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

g) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

h) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

j) Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a impartir la docència de les assignatures del màster.

k) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que, sota la supervisió d’un o més professors o professores, col·laborarà en les activitats formatives del màster.

l) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establit en el títol.

m) Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establit en la implantació del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

 

Coordinació entre el Consorci

 

Un projecte tan complex com un màster Erasmus Mundus només funciona amb els socis adequats. Per tant, el nostre consorci està format per tres
socis que hagen treballat junts més de 10 anys en nombroses iniciatives i projectes, amb comprensió mútua, confiança i respecte cap als coneixements i competències dels altres. Aquesta actitud s’ha mostrat i verificat en el programa Erasmus Mundus màster en Tecnologies Geoespacials, el qual va començar l’any 2007. Aquesta cooperació mostra —més important que els acords escrits— el compromís i la voluntat d’assolir les metes comunes per a aconseguir a l’èxit del projecte.

El programa Erasmus Mundus està coordinat i administrat financerament per WWU, Institut de Geomàtica (vegeu l’acord de Consorci). El coordinador del projecte es farà càrrec de les gestions diàries del Consorci del màster que majoritàriament seran possibles per correu electrònic, telèfon i videoconferència.

Portaveus

Tres portaveus, un en cada lloc, són els responsables del grup i són els seus representants oficials. En els casos de desacord, el Comitè de Direcció és qui ha de resoldre els conflictes. Els o les portaveus es trien per la participació de la facultat. Fins a aquestes eleccions, el professor doctor Werner Kuhn, WWU, professor doctor Marco Painho, UNL, i el professor doctor Joaquín Huerta exerceixen el càrrec de portaveus. Junta de Mestratge (Comitè Directiu).
L’òrgan de govern per al grup serà un Comitè de Direcció compost per sis facultats, dues de cada lloc. El Comitè de Direcció pren totes les decisions sobre finançament i procediments. Si cal, estableix les normes de procediment. Tria un president o presidenta d’entre els seus membres, qui guia el procés i actua com a intermediari en qualsevol situació de conflicte en el màster. Els assumptes de tràmit del Comitè de Direcció es duen a terme per correu electrònic, telèfon o videoconferència.

Les reunions presencials es duen a terme abans d’iniciar el programa i després, dues vegades a l’any, s’alternen entre els tres llocs.

● La Junta del Màster és el comitè de direcció general. La principal tasca és vigilar i control el màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies Geoespacials, és a dir, per a formar el Comitè de Selecció per a l’adquisició, selecció i admissió d’estudiantat.

● Vigilar i controlar el programa general de mestres, per exemple, per a avaluar l’estudiantat, erudits i mestres; avaluar al final de cada semestre i, si escau, decidir sobre les accions correctives.

● Coordinar i executar les activitats de promoció i comercialització.

● Discutir i resoldre els problemes que sorgeixen, per exemple, greus problemes d’obtenir el visat d’estudiant, l’endarreriment de la tesi del màster a causa d’una llarga malaltia; per a coordinar i executar les activitats de promoció i de comercialització del màster.

La Junta del Màster té el suport d’un Consell Assessor Extern.

Informació proporcionada per: InfoCampus