UJI
 • UJI
 • Competències genèriques i específiques

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial / Geospatial Technologies per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C1 - Comprendre les característiques bàsiques i l'ús de les bases de dades relacionals i el seu paper en els SIGs per a aplicar tècniques de disseny lògic amb dades espacials, i implementar els dissenys resultants usant el llenguatge SQL amb extensions espacials estàndard.
 • C2 - Aplicar competències socials com el treball en equip via projectes en grup.
 • C3 - Interpretar els principals diagrames d'UML i el seu ús pràctic en el disseny d'aplicacions GIS.
 • C4 - Aplicar tècniques, metodologies i competències socials en la resolució de problemes per a treballar amb imatges de satèl·lit.
 • C5 - Descriure l'ús dels sistemes d'informació geogràfica en una àmplia gamma d'aplicacions i explicar què és un sistema d'informació geogràfica segons els seus components i la funcionalitat.
 • C6 - Aplicar els sistemes d'informació geogràfica i programari relacionat per a visualitzar, referenciar, i transformar dades geogràfiques.
 • C7 - Comprendre els aspectes científics i tecnològics de les tecnologies geoespaciales com els sistemes de referència espacials i semàntics.
 • C8 - Aplicar les metodologies per a la lectura i la cartografia dels processos espacials de punt.
 • C9 - Aplicar els coneixements adquirits per al desenvolupament d'un projecte final implementant Resolució de Problemes d'Informació Geogràfica, Escriptura científica, treballar de forma independent, i revisió de textos científics.

Les competències que adquireixen l'estudiantat que curse el primer semestre en la UJI són:

C1- Identificar les principals característiques del llenguatge de programació Java i usar correctament el llenguatge de programació, Java per a implementar una solució a problemes informàtics.

C5 - Aplicar les metodologies de la simulació de variables aleatòries i les tècniques instrumentals i computacionals per a analitzar la variància i regressió, a més dels components principals d'anàlisis discriminante i l'anàlisi de cluster.

C6 - Determinar l'impacte de les biblioteques actuals de maquinari i programari i el procés global necessari per a renderizar escenes 3D, per a desenvolupar petites aplicacions gràfiques usant algun llenguatge de programació i una biblioteca 3D.

C7 - Explicar el procés de creació de continguts multimèdia, els diferents tipus de mitjans: text, imatge, vídeo i animació i les eines disponibles per a la creació de continguts multimèdia.

C9 - Comprendre i aplicar alguns conceptes rellevants sobre les tecnologies de xarxes i Internet per a aprendre com funcionen els serveis de la web i resoldre problemes aplicant capacitats analítiques.

C15 - Conèixer els estàndards internacionals rellevants sobre les Infraestructures Espacials de Dades, els Serveis de dades espacials i l'ús de les fonts de dades estandard.

La competència que adquireix l'estudiantat que curse el primer semestre en la UNL és:

C11 - Comprendre diferents aspectes del modelatge de dades geogràfiques i la resolució de problemes mitjançant mètodes analítics.

Informació proporcionada per: InfoCampus