UJI

Treball final de màster

Master thesis:

Amb la tesi del Màster el candidat mostra que ell/ella és capaç de manejar de forma independent un problema científic definit dins d'un període establert, per a la seva posterior publicació. El temps d'elaboració d'una tesi és de sis mesos. El tema i problema científic s'han de definir de manera que pugui ser completat dins d'aquest període.

El tema de la tesi es pot canviar només una vegada durant el primer mes. En casos excepcionals, el tribunal examinador o coordinador del programa del Màster pot estendre aquest període. L'extensió de la tesi/treballo fi de Màster és de fins a 60 pàgines i ha de ser lliurada en anglès.

S'han de lliurar tres versions originals de la tesi, una per la Universidade Nova de Lisboa, una altra per a la Universitat de Münster i una per la Universitat Jaume I.

Els professors determinen les qualificacions dels exàmens individuals i els seus components. Per a la qualificació, els examinadors han d'utilitzar un dels sistemes de classificació nacionals, que poden ser transferits a qualificacions ECTS. L'examen s'aprova amb una qualificació ECTS de "I " o Aprovat. La qualificació final d'un examen del Màster és la mitjana aritmètica ponderada dels mòduls individuals que ho integren; la nota d'un mòdul és la mitjana aritmètica ponderada dels cursos individuals.

El treball final de Màster és supervisat per un tribunal de tesi. El tribunal de tesi consta d'un director i almenys dos supervisors addicionals. Si un estudiant no va assistir als cursos organitzats per una de les tres universitats del consorci llavors, el director o un dels supervisors addicionals ha de ser membre d'aquesta universitat.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques per a la definició, organització, preparació, supervisió, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels projectes de finalització de màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus