Treball final de màster

El Projecte Final de Màster consisteix en l'elaboració d'un projecte d'enginyeria en el qual s'integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

La documentació del Treball contindrà els següents apartats com a mínim: Memòria, Pressupost, Plànols (si escau) i Plec de Condicions (si escau). És a dir, s'aplicarà la norma UNEIX 157001, sobre “Criteris generals per a l'elaboració de projectes.”

Amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la data de lectura, deurà presentar-se al Coordinador del Màster la proposta de Treball Fi de Màster (TFM).

El contingut del TFM haurà d'estar lligat a l'àmbit de l'Enginyeria Industrial, i podrà versar, bé sobre estudis o anàlisis teòriques o pràctics relatius a la R+D+i, o bé, sobre temes més convencionals com el disseny i dimensionament d'instal·lacions, equips o estructures, implementació de noves tècniques, tecnologies en processos industrials, etc

La proposta constarà de dos documents:

  • Títol i Resum del TFM
  • Sol·licitud d'aprovació del Títol. Aquest document haurà d'anar signat pel tutor o co-tutors.

Podrà ser tutor del TFM qualsevol professor que tinga assignada docència en el mateix. Quan existisca més d'un tutor en el TFM, almenys un haurà de tenir assignada docència en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Els títols de Treball de Final de Màster aprovats i els títols de Treball Final de Màster llegits y proposats.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16