UJI

Eficiència Energètica i Sostenibilitat

Última modificació: 02/07/2021 | Font: InfoCampus

El màster s’imparteix a la Universitat Jaume I  des del curs acadèmic 2007/08. En les seues tretze edicions, 255 persones han obtingut el títol de màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat. A partir del curs 2018/19, el pla d’estudis s’ha actualitzat i adaptat al nou context universitari, tenint en compte l’experiència del professorat i les noves demandes derivades dels canvis normatius en l’àmbit de l’eficiència energètica i sostenibilitat.  [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Entitats col·laboradores

Imatge empreses col·laboradoreslogotip Evolutia

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

Introducció

Presentació

Logo del màster

El màster s’imparteix a la Universitat Jaume I  des del curs acadèmic 2007/08. En les seues tretze edicions, 255 persones han obtingut el títol de màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat. A partir del curs 2018/19, el pla d’estudis s’ha actualitzat i adaptat al nou context universitari, tenint en compte l’experiència del professorat i les noves demandes derivades dels canvis normatius en l’àmbit de l’eficiència energètica i sostenibilitat.

El màster està dissenyat amb una orientació professional i el seu objectiu general és proporcionar els coneixements específics necessaris per a analitzar i optimitzar instal·lacions sostenibles des del punt de vista social, econòmic, ambiental i energètic, tant en la indústria com en l’edificació.

Es dirigeix tant a futurs professionals com a professionals en exercici dins dels camps relacionats amb les instal·lacions industrials i l’edificació.

El Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat és un Màster Oficial avalat per l'ANECA (BOE 10/07/2018) i té caràcter mixt (DOGV pla d'estudis).

 

Entitats col·laboradores

Imatge empreses col·laboradoreslogotip Evolutia    

 

UBE
Pol. Ind. El Serrallo, s/n
Telf.: 964738000
12100 Castellón
www.ube.es


SGS
Av. Ingeniero Serrano Lloveras, 6
Telf.: 964288093
12100 Castellón
www.sgs.es


Evolutia
c/ Mª Rosa Molas 40 - 1 C3, Castelló de la Plana
T/Fax: 96 422 24 39
www.evolutia.eu/

 

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: el màster té una durada d'un curs acadèmic (octubre 2021 / setembre 2022)

Docència presencial: octubre 2021 / juny 2022.

Primer i segon semestres:
de dilluns a divendres de 15.30h a 19.45h.

Calendari curs 2021 - 2022

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

El Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es planteja com a objectius generals:

 • Oferir una visió rigorosa i crítica de les normatives actuals en el camp de l'eficiència, l'estalvi energètic i medi ambient tant en la indústria com en l'edificació.
 • Dotar als tècnics de la formació científica i tecnològica que els permeta complir amb les normatives actuals, i que siguen capaços d'afrontar els reptes tecnològics en eficiència energètica i protecció mediambiental, tant actuals com a futurs, i que al seu torn tinga criteri propi en l'aplicació de les mateixes.
 • Dotar a l'alumne dels coneixements necessaris perquè siga capaç d'intervenir en la gestió mediambiental de la indústria.
 • Inculcar una major sensibilitat davant el medi ambient als tècnics, perquè puguen tenir un criteri que respecte el medi ambient a l'hora d'afrontar nous projectes.
 • Aprendre les bases tècniques i científiques que permeta la realització d'auditories energètiques, tant en indústria com en edificació, i que sàpien prendre les mesures correctores adequades.
 • Obtenir un coneixement de la gestió de les energies alternatives que poden ser útils en la indústria i l'edificació, coneixent les seues limitacions i normatives actuals, així com l'estat actual de la seua tecnologia i aplicació.
 • Crear una oferta formativa en la matèria abans definida en sintonia amb el procés de creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior dins del cicle de formació de postgrau, de manera que supose una plataforma per a lal'actualització de coneixements, la pràctica de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i l'accés al cicle de doctorat.

Coneixements previs recomanables

El present Màster està dirigit a titulats que desitgen orientar la seua carrera professional cap a la gestió energètica, tant en sectors industrials com en l'edificació.

Per a accedir al màster i cursar l'especialitat en instal·lacions industrials, el perfil d'accés és:

 • Enginyer Industrial.
 • Enginyer Tècnic Industrial.
 • Enginyer Químic.
 • Enginyer Agrònom.
 • Enginyer Tècnic Agrícola.
 • Graus d'enginyeria de la branca industrial
 • Grau d'enginyeries en la branca agrícola i agroalimentària.

Per a accedir al màster i cursar l'especialitat en edificació, el perfil d'accés és:

 • Enginyer Industrial.
 • Enginyer Tècnic Industrial.
 • Arquitectes
 • Arquitectes tècnics
 • Graus d'enginyeria de la branca industrial
 • Grau en Arquitectura Tècnica
 • Grau en Enginyeria de l'Edificació
 • Grau d'Arquitectura

Aquells candidats que provinguen de titulacions no incloses en la llista anterior o de titulacions universitàries estrangeres, podran ser considerats per a la seua admissió si acrediten mitjançant el seu currículum i/o expedient acadèmic la seua capacitat de seguiment i aprofitament de les matèries cursades. L'avaluació d'aquestes candidatures serà realitzada per la Comissió de Titulació del Màster.

Orientació

El màster s'ha dissenyat amb una orientació professional.

 

Eixides professionals

El màster s'ha dissenyat amb una orientació professional.

Les eixides professionals específiques de l'Especialitat en Instal•lacions Industrials són:

 • Expert en el disseny i desenvolupament de projectes d'instal•lacions de cogeneració, recuperació d'energia, transport eficient de fluids, instal•lacions de combustió i instal•lacions frigorífiques o de producció artificial de fred en la industria.
 • Tècnic en manteniment i revisió d'instal•lacions tèrmiques.
 • Auditor energètic d'instal•lacions industrials.
 • Auditor o consultor en l'aplicació de mesures d'eficiència energètica en la indústria.
 • Gestor de projectes en empreses de serveis energètics.
 • Responsable comercial de sistemes i productes d'estalvi energètic en la indústria.
 • Responsable d'eficiència energètica i gestió mediambiental en la indústria.
 • Responsable de la gestió ambiental i energètica en la indústria.

Les eixides professionals específiques de l'Especialitat d'Edificació són:

 • Projectista, director d'obra, director de l'execució material o coordinador de projectes d'eficiència energètica en edificació nova, rehabilitació d'edificis existents i urbanisme.
 • Projectista, director d'obra, director de l'execució material o coordinador de projectes d'arquitectura sostenible en edificació.
 • Tècnic en entitats de control de qualitat de l'edificació (ECCE) en els camps de Compliment CTE, Avaluació prestacions vida útil, Avaluació Energètica de l'Edificació i Avaluació de la Sostenibilitat.
 • Auditor de certificacions energètiques en edificació.
 • Responsable comercial de sistemes i productes d'eficiència energètica en edificació.
 • Expert en el disseny del condicionament d'edificis mitjançant sistemes naturals.
 • Expert en el disseny, gestió i desenvolupament de projectes d'instal•lacions solars fotovoltaiques, solars tèrmiques, de geotermia, sistemes eficients de climatització en l'edificació.
 • Expert en el disseny i implantació de mesures sostenibles i bioclimàtiques en edificació.
 • Tècnic en avaluació de la sostenibilitat global de projectes d'edificació a partir de criteris establits en marques de qualitat.

Beques pròpies i ajudes

Pròpies del Màster en EES:

Al llarg del curs acadèmic els professors del Màster podran traure beques associades als projectes final de màster dels alumnes. Sempre que existisca pressupost per a aquesta fi.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al màster serà necessari aplicar una baremació per a determinar l'accés.

Els criteris de valoració de mèrits tindran en compte tant el currículum (expedient acadèmic, experiència professional, formació, coneixement de llengües d'interès científic) com una entrevista personal.

Els criteris de valoració de mèrits seran establits per la Comissió de Títol de màster en cada procés de valoració.

Difusió dels criteris de selecció

Els requisits d'accés al màster i els criteris de baremació es faran públics a través de les pàgines web i dels taulers d'anuncis oficials de la Universitat Jaume I.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o per crèdits cursats en títols propis.

Oferta de places

35 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG03 - Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG04 - Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.
 • C02 - Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.
 • C03 - Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.
 • C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.
 • C05 - Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.
 • C06 - Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i l'eficiència energètica.
 • C07 - Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica.
 • C08 - Evaluar la sostenibilidad de sistemas desde las perspectivas social, económica, ambiental y energética.
 • C09 - Planificar i gestionar projectes.

Pla d'estudis

Per a obtenir el títol del Màster, el/a alumne/a haurà de cursar 33 ECTS corresponents a les assignatures comunes, 12 ECTS de l'especialitat triada i el TFM de 15 ECTS.

Assignatures comunes

Una part dels objectius bàsics del Màster estan relacionats amb la sostenibilitat en instal·lacions industrials i en l'edificació. Dins de les assignatures comunes s'han inclòs aquelles relacionades amb la sostenibilitat i l'eficiència en l'ús de recursos que, a més, siguen d'interès a ambdues especialitats.

D'altra banda, també s'han inclòs aquelles assignatures relacionades amb l'eficiència energètica i que són comunes a tots dos perfils.

En la següent taula es descriu les assignatures comunes:

Primer curs i primer semestre:

 • Gestió i avaluació de la sostenibilitat (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Aprofitament i valorització de residus (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Viabilitat i Planificació de projectes (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Instal·lacions de climatització (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència energètica en instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eines de certificació energètica (OB) (4,5 créditos ECTS)
 • Eficiència en el transport de fluids (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència en instal·lacions elèctriques (OB) (3 crèdits ECTS)

Primer curs i segon semestre:

 • Auditoria i gestió energètica (OB) (3 crèdits ECTS)

Les intensificacions en Instal·lacions Industrials i Edificació constitueixen les dues especialitats que contempla el Màster. L'alumne, en funció del seu perfil, haurà de triar una d'elles i cursar-la completa.

Especialitat en Instal·lacions Industrials

L'especialitat en Instal·lacions Industrials consta de quatre assignatures de 3 ECTS cadascuna. Està destinat a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l'eficiència energètica en instal·lacions industrials.

Primer curs i segon semestre

 • Emmagatzemament d'energia mitjançant fluids (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència en xarxes de gas i vapor (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Recuperació energètica en indústria. Opcions i tecnologies (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència energètica en refrigeració (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries que componen l'especialitat en Instal·lacions Industrials

Especialitat en Edificació

La segona especialitat en Edificació consta de 4 assignatures de 3 ECTS cadascuna. Està destinada a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l'eficiència energètica en l'edificació.

Primer curs i segon semestre

 • Arquitectura bioclimàtica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Rehabilitació energètica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Sostenibilitat urbana (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Construcció sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries que componen l'especialitat en Edificació

Treball de Final de Màster.

Per a obtenir el títol del Màster serà necessari realitzar i defensar el Treball de Final de Màster (TFM). Aquesta assignatura és de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre. A l'inici del curs les diferents àrees de coneixement que participen en el Màster deuran proposar diferents títols de TFM amb els seus respectius tutors i la Comissió de Titulació del Màster deurà aprovar-los. Els alumnes deuran triar el TFM que més s'ajuste a les seues expectatives abans de la conclusió del primer mes lectiu. El tutor del TFM serà, al seu torn, el tutor responsable de l'alumne per a totes les qüestions relacionades amb el Màster. L'estimació de la càrrega de treball que comporta el TFM és de 15 crèdits.

Oferta total i matriculació

L'oferta total del Màster està composta de 72 crèdits ECTS, dels quals els alumnes deuen superar un mínim de 60 crèdits per a obtenir el títol oficial del Màster amb les restriccions que s'assenyalen a continuació.

Restriccions en el disseny curricular

- Per a obtenir el títol oficial del Màster serà necessari que els alumnes cursen, realitzen i defensen de forma satisfactòria el Treball de Final de Màster assignat per la Comissió Acadèmica del Màster.

- Serà necessari cursar els 12 crèdits d'una de les dues especialitats del Màster

Guies docents de les assignatures

ASSIGNATURES COMUNES

Codi      Assignatura

SJF001 Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SJF002  Aprofitament i Valorització de Residus

SJF003  Viabilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat

SJF004 Instal·lacions de Climatització

SJF005 Eficiència Energètica en Enstal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SJF006  Eines de Certificació Energètica

SJF007  Eficiència en el Transport de Fluids

SJF008  Eficiència en Instal·lacions Elèctriques

SJF011 Auditoria i Gestió Energètica

Especialidad en Instalaciones Industriales

SJF012 Emmagatzemament d'Energia Mitjançant Fluids

SJF013 Eficiència en Xarxes de Gas i Vapor

SJF014 Recuperació Energètica en indústria. Opcions i Tecnologies

SJF015 Eficiència Energètica en Refrigeració

Especialidad en Edificación

SJF016 Arquitectura Bioclimàtica

SJF017 Rehabilitació Energètica

SJF018 Sostenibilitat Urbana

SJF030 Construcció Sostenible

Treball de Final de Màster

SJF019 Treball de Final de Màster

 


Més informació en el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2021/22 ací.

 

Continuar la meua formació

Doctorat

Amb el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (EES) es pot accedir al Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials (TIM), pertanyent a la Universitat Jaume I.

Coordinació docent

Tots els aspectes relacionats amb la gestió del màster es tracten en la denominada Comissió de Titulació del Màster (CTM). A més, i amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament d’aquesta Comissió, es creen la Comissió Acadèmica del Màster i la Comissió Tècnica del Màster.

La Comissió de Titulació de Màster es regeix per l’especificat en el Reglament de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.

De la Comissió de Titulació del Màster (CTM)

1. La CTM és l’òrgan encarregat d’organitzar i coordinar els ensenyaments dels diferents mòduls del màster.

2. La CTM està formada per una representació del professorat de totes les àrees de coneixement que imparteixen docència en el màster, una representació de l’estudiantat semblada en percentatge a la representació de l’estudiantat en la Junta de Centre de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, i el director o directora del màster, que la presideix. Els membres de l’estudiantat es trien d’entre l’alumnat del màster.

3. El director o directora del màster designar un secretari o secretària i un coordinador o coordinadora de cada mòdul entre els membres de la CTM. El secretari o secretària s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la CTM.

4. La composició de la CTM ha de reflectir, aproximadament, la distribució de crèdits que apareix en el pla d’estudis. Es pot optar per reflectir aquesta distribució en persones o en força votant, o fins i tot, en un combinació d’ambdues.

5. Els acords de la CTM es prenen per majoria simple.

6. El règim de funcionament de la CTM ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar.

7. La CTM se convoca quan el director o directora ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

8. Les competències de la CTM són les següents:

8.1. Proposar a la Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, per a la seua ratificació en Junta de Centre, el nomenament del director o directora del màster.

 8.2. Efectuar els informes tècnics per a estimar o desestimar les peticions d’accés al màster i de convalidació.

8.3. Realitzar propostes, a la Junta de Centre Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló, per a activar i desactivar assignatures del màster.

8.4. Elaborar la proposta d’horaris i calendaris d’exàmens.

8.5. Realitzar el seguiment del POD (pla d’organització docent) en les diferents orientacions del màster i emetre un informe anual, a la Direcció Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló, valorant l’adequació del POD a les necessitats del màster.

8.6. Debatre i realitzar propostes per a la coordinació de temaris i criteris docents.

8.7. Cercar solucions per a aquelles incidències relacionades amb la docència.

8.8. En funció de la formació d’accés al màster de l’alumnat i del perfil de coneixements que vol aconseguir, la Comissió de Gestió del Màster orienta l’alumnat sobre el conjunt d’assignatures més adequades perquè aconseguisquen una formació adequada dins dels continguts del màster.

8.9. Resoldre qualsevol altra incidència relacionada amb el màster i no considerada en els punts anteriors.

De la Comissió Acadèmica del Màster

1. La Comissió Acadèmica del Màster és l’òrgan encarregat de realitzar propostes a la Comissió de Gestió del Màster quant a l’organització i coordinació dels ensenyaments dels diferents mòduls del màster.

2. La Comissió Acadèmica del Màster està formada pel director o directora, secretari o secretària i coordinador o coordinadora de cada mòdul del màster.

3. El secretari o secretària de la Comissió de Gestió del Màster s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la Comissió Acadèmica del Màster.

4. Els acords de la Comissió Acadèmica del Màster es prenen per majoria simple.

5. El règim de funcionament de la Comissió Acadèmica del Màster ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar i ha de ser aprovat per la Comissió de Gestió del Màster.

6. La Comissió Acadèmica del Màster es convoca quan la Direcció ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

De la Comissió Tècnica del Màster

1. La Comissió Tècnica del Màster és l’òrgan encarregat de garantir que els continguts impartits en el màster estiguen d’acord amb les necessitats de l’entorn social de la Universitat.

2. La Comissió Tècnica del Màster està formada pel director o directora, secretari o secretària i coordinadors o coordinadores de cada mòdul del màster i membres de les empreses col·laboradores del màster.

3. El secretari o secretària de la Comissió de Gestió del Màster s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la Comissió Tècnica del Màster.

4. Els acords de la Comissió Tècnica del Màster es prenen per majoria simple.

5. El règim de funcionament de la Comissió Tècnica del Màster ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar i deu ser aprovat per la Comissió de Gestió del Màster.

6. La Comissió Tècnica del Màster es convoca quan la Direcció ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

Del director o directora del màster

1. La Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals proposa, després de sentida la Junta de Centre, el director o directora, que ha de nomenar el rector entre el professorat funcionari doctor a temps complet que imparteix docència en el màster.

2. Són competències del director o directora del màster:

2.1. Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el màster.

2.2. Procurar l’actualització del pla d’estudis per a garantir la seua adequació a les necessitats socials.

2.3. Promoure l’orientació científica i professional de l’estudiantat.

2.4. Resoldre qualsevol resolució d’accés i convalidació.

2.5. Donar el vistiplau al POD del màster.

2.6. Vetllar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d’incidències i reclamacions en el desenvolupament de l’activitat docent del màster.

2.7. Vetllar per la qualitat docent en el màster.

2.8. Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament de la Universitat Jaume I de Castelló.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La metodologia seguida en les assignatures del present Màster combina un conjunt coherent de tècniques i accions que pretén optimitzar els resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

S'ha pretès cobrir una àmplia gamma de propostes metodològiques que implementades en les diferents assignatures possibiliten un aprenentatge més actiu de l'alumnat i complementen les formes més tradicionals d'ensenyament i al seu torn permeten al professorat adaptar-se d'una forma més específica a les competències que es pretén cobrir en cadascuna de les assignatures.

La metodologia seguida en el màster combina activitats presencials i treball autònom de l'alumne:

Activitats presencials:

- Lliçons magistrals participatives: exposició de continguts mitjançant presentació del professor, tant teòrics com a pràctics, potenciant la participació activa de l'alumnat.

- Sessions de desenvolupament de casos pràctics i/o projectes: tècniques de treball en petits grups o individual, supervisada pel docent, en la qual els alumnes han de realitzar l'estudi intensiu d'un tema gestionant tant els recursos d'informació com la planificació del propi treball.

- Sessions de laboratori: activitats desenvolupades amb equipament especialitzat (sala d'ordinador, laboratori, etc.) orientada a una millor comprensió dels conceptes teòrics.

- Tutories: període d'instrucció amb un contacte més personalitzat entre alumne professor.

- Visites tècniques: sessions impartides fora de l'aula i orientades a connectar amb la realitat industrial i fomentar en l'alumnat una major coneixement pràctic i professional de la docència impartida.

Treball autònom:

- Estudi teòric-pràctic: estudi de continguts impartits en les sessions presencials.

- Treball teòric-pràctic: preparació d'activitats a lliurar/presentar en les sessions presencials: seminaris, recerques, memòries, pràctiques, sessions de laboratori, projectes, etc.

- Treball virtual en xarxa: desenvolupament d'activitats a través d'Internet i recolzades en l'eina de docència de l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I: accés a documentació, tutoria on-line, fòrums de discussió, realització en grup de treballs proposats, auto-avaluacions, cerca i distribució d'informació, etc.

Els alumnes disposaran de la documentació específica necessària (presentacions, documentació cientificotècnica, casos pràctics, programari, revistes, articles, material de consulta, bibliografia,...etc.) al començament de cada assignatura. D'aquesta manera es pretén aconseguir un major seguiment de les sessions presencials i conseqüentment un aprofitament més eficient de la docència per part de l'alumnat.

Tenint en compte la temàtica tractada en la màster, la ràpida evolució i les grans millores tecnològiques a les quals estan subjectes les matèries impartides, tota la documentació emprada en les assignatures del màster seran revisades de forma anual.

D'aquesta forma es pretén que la informació proporcionada siga el més actualitzada possible i també que continga els últims avanços de cada camp.

El màster té una orientació principalment professional, amb el que una part obligatòria és la realització de Treball Fi de Màster, dirigit per un dels professors del màster. Aquest treball pràctic pretén vincular als alumnes amb l'activitat professional a desenvolupar amb les competències desenvolupades al llarg del màster.

La divisió anteriorment descrita entre treball presencial i treball autònom d'alumne respon també a les noves directives d'ensenyament, on prenen especial importància les activitats autònomes de l'alumne, ja que potencien una major qualitat i eficàcia de l'aprenentatge. La relació entre temps dedicat a activitats presencials i treball autònom pot variar en funció del tipus de treball i de l'assignatura o professor.

En el cas particular del present màster s'ha establit un criteri comú de divisió entre treball presencial (30%) i treball autònom de l'alumne (70%) per a totes les assignatures impartides. En aquest aspecte, cal destacar la gran importància que adquireix el conjunt d'activitats de treball realitzades de forma autònoma per l'alumne.

La programació docent dels diferents mòduls i assignatures del màster s'ha establit dins del marc d'aplicació dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) representatiu de l'Espai de Formació Superior Europeu i definit per la Declaració de Bolonya.

La definició d'un crèdit ECTS s'estableix en funció de la càrrega de treball o conjunt d'activitats a desenvolupar per l'alumnat (student work), integrant tant les activitats presencials com les autònomes. Al llarg d'aquest programa de màster s'ha establit una correspondència de 25 hores de treball total de l'alumne per cada crèdit ECTS. Tenint en compte aquesta relació de ECTS/hores de treball, i també la relació establida entre treball presencial/autònom, cada crèdit ECTS equivaldrà a 7.5 hores de treball presencial. Al seu torn, els 60 crèdits que ha de cursar l'alumne per a completar aquest màster, suposen un total de 1500 hores de treball totals.

Una part important dins de l'organització de la docència és establir un conjunt en activitats que servisquen per a arreplegar informació de l'aprenentatge realitzat per l'alumne, és a dir, definir les tècniques d'avaluació de l'aprenentatge.

Cada assignatura té establit un sistema d'avaluació específica i que en tots els casos compleix un conjunt de criteris comuns:

Una part important en el correcte funcionament del màster és l'opinió de l'alumnat, amb el que es realitzaran enquestes de satisfacció dels estudiants sobre diversos aspectes: avaluació del procésde metodologia-aprenentatge, avaluació del professorat, assignatures i treball de final de màster, possibles millores, etc.

Ja que un dels objectius importants del màster és la inserció laboral de l'alumnat, es realitzarà un seguiment dels alumnes participants en el màster una vegada finalitzat, per a facilitar i avaluar la seua inserció professional.

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

L’assignatura Treball de Final de Màster (TFM) consisteix en l’elaboració d’un treball tècnic en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

La documentació del treball ha de contindre els següents apartats com a mínim: memòria, pressupost, plànols (si escau) i plec de condicions (si escau).

Amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la data de lliurament del TFM, ha de presentar-se al coordinador o coordinadora del màster la proposta del títol del TFM.

El contingut del TFM ha d’estar lligat a l’àmbit de les instal·lacions industrials o l’edificació, i tindre com a objectiu la millora de l’eficiència des dels punts de vista social, econòmic, ambiental i energètic.

La proposta del títol del TFM consta de dos documents:

 • Títol i resum del TFM.
 • Sol·licitud d’aprovació del títol, signat pel tutor o tutora o cotutors o cotutores

Pot ser tutor o tutora del TFM qualsevol professor o professora que tinga assignada docència en el màster. En el cas de TFM en règim de cotutoria, almenys un tutor o tutora ha tindre assignada docència en el màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.

La proposta serà valorada per la Comissió de Titulació del Màster i els resultats es publicaran a l’Aula Virtual de l’assignatura SJF019 del curs en vigor.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.
 

Títols del treball final de màster oferits pel professorat:

 • Seguiment de la presència de fluorurs i borats en el districte ceràmic de Castelló. (Guillermo Monrós Tomás, monros@uji.es)
 • Gestió eficient de centres històrics / poblacions menors mitjançant l’anàlisi del parc edificat. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Estudi de l’envolupant d’edificis existents i anàlisis de solucions de rehabilitació, convencionals i innovadores. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Generació d’energia a partir de bioresidus : biosassecat, biometanització, biomassa. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Plans de gestió de residus en l’empresa. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Gestió, tractament i valorització de residus de construcció i demolició. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Producció de compost i vermicompost. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Disseny, gestió i clausura d’abocadors. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Avaluació d’impacte ambiental de projectes. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Autorització ambiental integrada d’una activitat sotmesa a la Directiva d’Emissions Industrials. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi de risc ambiental d’una activitat en l’àmbit de la Llei de Responsabilitat ambiental. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi de cicle de vida / Declaració ambiental d’un producte o servei. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Petjada de carboni/ambiental d’una organització. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Auditoria energètica d’una instal·lació de tractament de residus sòlids urbans. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Aprofitament energètic de rebutjos de plantes de tractament de RSU. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Disseny eficient de recollida de residus aplicant sistemes d’informació geogràfica (SIG). (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Estratègies d’identificació d’àrees de regeneració i renovació urbana a la Comunitat Valenciana. Casos d’estudi. (M. José Ruá Aguilar/rua@uji.es)
 • Proposta d’indicadors de sostenibilitat urbana adaptada a nuclis amb problemes de despoblació. (M. José Ruá Aguilar/rua@uji.es).
 • Disseny d’una passarel·la amb coberta solar fotovoltaica. (Francisco Fabregat, fabresan@uji.es)
 • Aprofitament energètic en façanes solars: dissenys òptims per a diferents orientacions. (Francisco Fabregat, fabresan@uji.es).
 • Anàlisi de la viabilitat de construcció d’un habitatge passivhaus a Castelló. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de la viabilitat de construcció d’un habitatge bioclimàtic a Castelló. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les estratègies d’eficiència energètica i sostenibilitat en edificis educatius. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les possibilitats de rehabilitació de grups d’habitatge social de Castelló: possibles casos d’estudi; Grup Cooperació, Grup la Pau, Grup Sant Vicent Ferrer… (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les possibilitats de reciclatge/reutilització/revaloració dels residus de la producció de la carxofa de Vinaròs. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les possibilitats de revaloració dels residus de la construcció. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)

 

D’altra banda, també hi ha l’opció que l’alumnat propose un títol de TFM al professorat expert en el tema.

Més informació ací.

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Antonio Gallardo Izquierdo. Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció de l'UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretària: Loles Bovea Edo
 • Vocals: Ramón Cabello López, Joaquín Navarro Esbrí, Sergio Chiva Vicent, María José Ruá Aguilar, Ángel Miguel Pitarch Roig, Leonor Hernández López
 • Estudiantat: Delegat
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Antonio Gallardo Izquierdo

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Antonio Gallardo Izquierdo
Telèfon: 964 728 187
masterenergia@uji.es

Departaments implicats

Universitat Jaume I:

- Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

- Departament de Física

- Departament d'Enginyeria Química

- Departament de Química Inorgànica i Orgànica

- Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

 

Professionals del sector.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster


Antonio Gallardo Izquierdo
Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció de la UJI.


El treball de final de màster el pot tutelar qualsevol professor o professora que imparteix docència en el màster.
 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Antonio Gallardo Izquierdo
Telèfon: 964 728 187
masterenergia@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000004

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000004

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus