Eficiència Energètica i Sostenibilitat

El Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es dirigeix tant a futurs professionals com a professionals en exercici dins dels camps relacionats amb les instal·lacions industrials i l’edificació. Els coneixements impartits permetran aprofundir en les diverses tecnologies energètiques i de respecte pel medi ambient, imprescindibles per a afrontar els problemes relacionats amb la sostenibilitat energètica i ambiental. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Introducció

Presentació

imagen máster

El màster es dirigeix tant a futurs professionals com a professionals en exercici dins dels camps relacionats amb les instal·lacions industrials i l’edificació. Els coneixements impartits permetran aprofundir en les diverses tecnologies energètiques i de respecte pel medi ambient, imprescindibles per a afrontar els problemes relacionats amb la sostenibilitat energètica i ambiental.

El màster està estructurat en cinc blocs. Tres d’aquests blocs (Homogeneïtzació, Recerca i Gestió Mediambiental) són comuns i estan destinats a reforçar i homogeneïtzar els coneixements bàsics. Els dos restants són d’especialització. El primer bloc d’especialització s’orienta cap a l’Eficiència Energètica en Instal·lacions Industrials, mentre que el segon s’orienta cap a l’Eficiència Energètica en l’Edificació. Tota aquesta formació es completarà amb seminaris impartits per professionals i un treball de final de màster.
 

El Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat és un Màster Oficial avalat per l'ANECA (BOE 3/12/2010) i té caràcter mixt (DOGV pla d'estudis).

 

Descarregar Tríptic Informatiu del Màster (CURS 2014/2015)

 

Empreses patrocinadores

Logo BP

BP España
Web: www.bp.com

 

Empreses col·laboradores

Imatge empreses col·laboradores

UBE

Pol. Ind. El Serrallo, s/n
Telf.: 964738000 
12100 Castellón
www.ube.es

SGS

Sede en Castellón:
Av. Ingeniero Serrano Lloveras, 6
Telf.: 964288093
12100 Castellón
www.sgs.es

 

Empreses col·laboradores en la realització de Projectes Final de Màster

BP España
UBE Chemical Europe Castellón
FACSA
SCAN, S.A.

BULMA Tecnología, S.L.
SGS
 

 

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: el màster té una durada d´un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018)

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018.

Primer i segon semestres:
de dilluns a divendres de 16.00h a 20.15h.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

El Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es planteja com a objectius generals:

 • Oferir una visió rigorosa i crítica de les normatives actuals en el camp de l'eficiència, l'estalvi energètic i medi ambient tant en la indústria com en l'edificació.
 • Dotar als tècnics de la formació científica i tecnològica que els permeta complir amb les normatives actuals, i que siguen capaços d'afrontar els reptes tecnològics en eficiència energètica i protecció mediambiental, tant actuals com a futurs, i que al seu torn tinga criteri propi en l'aplicació de les mateixes.
 • Dotar a l'alumne dels coneixements necessaris perquè siga capaç d'intervenir en la gestió mediambiental de la indústria.
 • Inculcar una major sensibilitat davant el medi ambient als tècnics, perquè puguen tenir un criteri que respecte el medi ambient a l'hora d'afrontar nous projectes.
 • Aprendre les bases tècniques i científiques que permeta la realització d'auditories energètiques, tant en indústria com en edificació, i que sàpien prendre les mesures correctores adequades.
 • Obtenir un coneixement profund de les energies alternatives que poden ser útils en la indústria i l'edificació, coneixent les seues limitacions i normatives actuals, així com l'estat actual de la seua tecnologia i aplicació.
 • Crear una oferta formativa en la matèria abans definida en sintonia amb el procés de creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior dins del cicle de formació de postgrau, de manera que supose una plataforma per a lal'actualització de coneixements, la pràctica de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i l'accés al cicle de doctorat.

Coneixements previs recomanables

El present Màster està dirigit a titulats que desitgen orientar la seua carrera professional cap a la gestió energètica, tant en sectors industrials com en l'edificació.

Per a accedir al màster i cursar el Mòdul d'intensificació en instal·lacions industrials, el perfil d'accés és:

 • Enginyer Industrial.
 • Enginyer Tècnic Industrial.
 • Enginyer Químic.
 • Enginyer Agrònom.
 • Enginyer Tècnic Agrícola.
 • Graus d'enginyeria de la branca industrial
 • Grau d'enginyeries en la branca agrícola i agroalimentària.

Per a accedir al màster i cursar el Mòdul d'intensificació en edificació, el perfil d'accés és:

 • Enginyer Industrial.
 • Enginyer Tècnic Industrial.
 • Arquitectes
 • Arquitectes tècnics
 • Graus d'enginyeria de la branca industrial
 • Grau en Arquitectura Tècnica
 • Grau en Enginyeria de l'Edificació
 • Grau d'Arquitectura

Aquells candidats que provinguen de titulacions no incloses en la llista anterior o de titulacions universitàries estrangeres, podran ser considerats per a la seua admissió si acrediten mitjançant el seu currículum i/o expedient acadèmic la seua capacitat de seguiment i aprofitament de les matèries cursades. L'avaluació d'aquestes candidatures serà realitzada per la Comissió de Titulació del Màster.

Orientació

El màster s'ha dissenyat amb una orientació professional i de recerca.

 

Eixides professionals

El màster s'ha dissenyat amb una orientació professional i de recerca.

Les eixides professionals específiques de l'Especialitat en Instal•lacions Industrials són:

 • Expert en el disseny i desenvolupament de projectes d'instal•lacions de cogeneració, recuperació d'energia, transport eficient de fluids, instal•lacions de combustió i instal•lacions frigorífiques o de producció artificial de fred en la industria.
 • Tècnic en manteniment i revisió d'instal•lacions tèrmiques.
 • Auditor energètic d'instal•lacions industrials.
 • Auditor o consultor en l'aplicació de mesures d'eficiència energètica en la indústria.
 • Gestor de projectes en empreses de serveis energètics.
 • Responsable comercial de sistemes i productes d'estalvi energètic en la indústria.
 • Responsable d'eficiència energètica i gestió mediambiental en la indústria.
 • Responsable de la gestió ambiental i energètica en la indústria.

Les eixides professionals específiques de l'Especialitat d'Edificació són:

 • Projectista, director d'obra, director de l'execució material o coordinador de projectes d'eficiència energètica en edificació nova, rehabilitació d'edificis existents i urbanisme.
 • Projectista, director d'obra, director de l'execució material o coordinador de projectes d'arquitectura sostenible en edificació.
 • Tècnic en entitats de control de qualitat de l'edificació (ECCE) en els camps de Compliment CTE, Avaluació prestacions vida útil, Avaluació Energètica de l'Edificació i Avaluació de la Sostenibilitat.
 • Auditor de certificacions energètiques en edificació.
 • Responsable comercial de sistemes i productes d'eficiència energètica en edificació.
 • Expert en el disseny del condicionament d'edificis mitjançant sistemes naturals.
 • Expert en el disseny, gestió i desenvolupament de projectes d'instal•lacions solars fotovoltaiques, solars tèrmiques, de geotermia, sistemes eficients de climatització en l'edificació.
 • Expert en el disseny i implantació de mesures sostenibles i bioclimàtiques en edificació.
 • Tècnic en avaluació de la sostenibilitat global de projectes d'edificació a partir de criteris establits en marques de qualitat.

Respecte al perfil de recerca, el màster ofereix un mòdul de recerca, que al costat del desenvolupament d'un treball fi de màster orientat a la recerca, l'alumne pot prosseguir la seua carrera investigadora en qualsevol dels grups de recerca que donen suport al màster i dins del programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials de la Universitat Jaume I.

Beques pròpies i ajudes

Pròpies del Màster en EES:

Al llarg del curs acadèmic els professors del Màster podran traure beques associades als projectes final de màster dels alumnes. Sempre que existisca pressupost per a aquesta fi.
 

Oferta de Beques d'Iberdrola per a estudis de postgrau

http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEIPOST&codCache=1352115548183606

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al màster serà necessari aplicar una baremació per a determinar l'accés.

Els criteris de valoració de mèrits tindran en compte tant el currículum (expedient acadèmic, experiència professional, formació, coneixement de llengües d'interès científic) com una entrevista personal.

Els criteris de valoració de mèrits seran establits per la Comissió de Títol de màster en cada procés de valoració.

Difusió dels criteris de selecció

Els requisits d'accés al màster i els criteris de baremació es faran públics a través de les pàgines web i dels taulers d'anuncis oficials de la Universitat Jaume I.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o per crèdits cursats en títols propis.

Oferta de places

35 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG03 - Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG04 - Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia de forma eficient i conèixer el marc legislatiu que les concerneix.
 • C02 - Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.
 • C03 - Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.
 • C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.
 • C05 - Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.
 • C06 - Realitzar certificacions, auditories, verificacions, informes, peritatges i projectes en l'àmbit de l'eficiència energètica.

Els alumnes adquiriran competències addicionals si trien cursar certes assignatures:

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Metodologia de la Recerca Científica i Anàlisi i Tractament de Dades, del Mòdul de Recerca adquiriran la següent competència:

 • Comprendre el procés de recerca científica, cercar documentació per a recerca i escriure textos científics.

- Els alumnes que trien cursar l'assignatura Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals, del Mòdul en Edificació adquiriran la següent competència:

 • Aplicar els principis de condicionament per sistemes naturals.

- Els alumnes que trien cursar l'assignatura Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis, Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals, Instal·lacions de climatització i ACS i Codi Tècnic de l'Edificació del Mòdul en Edificació adquiriran la següent competència:

 • Aplicar la normativa de limitació i qualificació de demanda energètica en edificació.

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i Fonaments de Fluids del Mòdul d'homogeneïtzació de coneixements bàsics adquiriran la següent competència:

 • Adaptar els coneixements bàsics sobre instal·lacions cap al camp de l'eficiència energètica i sostenibilitat.

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Fonaments d'Enginyeria Ambiental del Mòdul d'homogeneïtzació de coneixements bàsics i Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions del Mòdul de Gestió Ambiental adquiriran les següents competències:

 • Incorporar en una empresa els requeriments ambientals derivats de normes i legislació
 • Dissenyar i implementar mesures correctores per als diferents efluents d'una indústria

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Tractament i Gestió de Residus en l'Empresa, Control de la Contaminació Acústica i Gestió de Residus de Construcció i Demolició del Mòdul de Gestió Mediambiental i el Seminari 3 (Legislació Ambiental Aplicada) del Mòdul de Seminaris adquiriran la següent competència:

 • Incorporar en una empresa els requeriments ambientals derivats de normes i legislació

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions, Tractament de les ARI, Control de la Contaminació Acústica i Gestió de Residus de Construcció i Demolició del Mòdul de Gestió Mediambiental i Manteniment i Revisió d'Instal·lacions Tèrmiques del Mòdul en instal·lacions industrials adquiriran la següent competència:

 • Avaluar i predir la contaminació produïda en la indústria.

Pla d'estudis

Estructura del pla d’estudis

A continuació es mostra una descripció bàsica de cada un dels mòduls, així com dels crèdits mínims i màxims que han de cursar-se i possibles destinataris de cada un.

Mòdul d’Homogeneïtzació de Coneixements Bàsics

Atesa la varietat de perfils formatius dels futurs estudiants del màster s’ha considerat oportú incloure un primer mòdul d’homogeneïtzació que permeta els estudiants actualitzar aquells coneixements comuns que seran posteriorment utilitzats en els dos mòduls en Instal·lacions Industrials i Edificació.

La Comissió de Titulació del màster serà l’encarregada de fixar les assignatures d’aqeust mòdul que ha de cursar, segons el seu perfil formatiu, cada estudiant. La totalitat de les assignatures s’impartiran al principi del primer semestre i sumen 15 crèdits.

En la taula següent es descriuen les assignatures que componen aquest mòdul.

Primer curs i primer semestre.

 • Fonaments d’Enginyeria Tèrmica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments de Fluids (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments de l'Edificació (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Materials en el Sector Energètic (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments d’Enginyeria Ambiental (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments de Radiació Solar (OP) (1,5 crèdits ECTS)
 • Tecnologia Fotovoltaica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Situació Energètica i Marc Legislatiu (OP) (1,5 crèdits ECTS)

Total: 15 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul d’Homogeneïtzació de Coneixements Bàsics)

Mòdul de Matèries per a la Investigació
Una de les possibles motivacions per a cursar el màster és la continuació dels estudis de doctorat i la realització de la tesi doctoral. El Mòdul de Matèries per a la Investigació inclou les assignatures bàsiques que han de cursar els alumnes que estiguen interessats en la realització dels estudis de doctorat, i és optatiu per a la resta dels alumnes. La totalitat de les assignatures d’ aquest mòdul sumen 5 crèdits, que s’impartiran en el primer semestre.

En la següent taula es descriuen les assignatures que componen aquest mòdul.

Primer curs i primer semestre.

 • Metodologia de la Investigació Científica (OP) (1,5 crèdits ECTS)
 • Simulació en l’Enginyeria i Arquitectura (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Anàlisi i Tractament de Dades (OP) (1,5 crèdits ECTS)

Total: 5 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul de Matèries per a la Investigació)

Mòdul de Gestió Mediambiental
Una part dels objectius bàsics del màster estan relacionats amb la sostenibilitat en instal·lacions industrials i en l’edificació. Dins del Mòdul de Gestió Mediambiental s’han inclòs les assignatures bàsiques dins d’aquest apartat. La totalitat de les assignatures d’aquest mòdul sumen 15 crèdits, que s’impartiran en el primer semestre i seran de caràcter optatiu.

En la següent taula es descriuen les assignatures que componen aquest mòdul.

Primer curs i primer semestre.

 • Gestió Ambiental en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tractament de Corrents Gasosos i Control d’Emissions (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tractament i Gestió de Residus en l’Empresa (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tractament de les ARI (OP) (2,5 crèdits ECTS)
 • Control de la Contaminació Acústica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Gestió de Residus de Construcció i Demolició (OP) (1,5 crèdits ECTS)

Total: 15 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul de Gestió Mediambiental)

Mòdul en Instal·lacions Industrials
Els mòduls en Instal·lacions Industrials i Edificació constitueixen les dues especialitats que contempla el màster. L’alumne, en funció del seu perfil, ha de triar-ne un i cursar-lo sencer.

El Mòdul en Instal·lacions Industrials està destinat a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l’eficiència energètica en instal·lacions industrials.

Primer curs i segon semestre.

 • Fonts Energètiques (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Cogeneració (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tecnologia de la Combustió (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Tecnologia Frigorífica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Auditoria Energètica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Equips d’Intercanvi Tèrmic (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Gestió Eficient de Transport de Fluids (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Manteniment i Revisió d’Instal·lacions Tèrmiques (OP) (3 crèdits ECTS)

Total: 20 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul en Instal·lacions Industrials)

Mòdul en Edificació
El segon Mòdul en Edificació està destinat a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l’eficiència energètica en l’edificació.

Primer curs i segon semestre.

 • Codi Tècnic de l’Edificació (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Simulació i Qualificació Energètica d’Edificis (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Instal·lacions Especials (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Construcció Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Condicionament d’Edificis per Sistemes Naturals (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Instal·lacions de Climatització i ACS (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Integració d’Energies Renovables en l’Edificació (OP) (2 crèdits ECTS)

Total: 20 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul en Edificació)

Treball de Final de Màster
Per a obtenir el títol del màster és necessari realitzar i defensar el Treball de Final de Màster (TFM). Aquesta assignatura és de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre. A l’inici del curs les diferents àrees de coneixement que participen en el màster han de proposar diferents títols de TFM amb els seus respectius tutors i la Comissió de Titulació del màster ha d’aprovar-los. Els alumnes han de triar el TFM que més s’ajuste a les seues expectatives abans de la conclusió del primer mes lectiu. El tutor del TFM serà, al seu torn, el tutor responsable de l’alumne per a totes les qüestions relacionades amb el màster. L’estimació de la càrrega de treball que comporta el TFM és de 10 crèdits.

 • Treball de final de màster (TFM) (10 crèdits ECTS)
 • Total: 10 crèdits

Seminaris
El Mòdul Seminaris està constituït per cinc seminaris d’un crèdit ECTS cada un, impartits per professionals procedents d’empreses del sector de l’eficiència energètica i la sostenibilitat. L’objectiu d’aquests seminaris és que l’alumne adquirisca competències lligades al desenvolupament professional en aquest àmbit.

Els seminaris es realitzaran durant el període de realització del màster i completaran cinc crèdits de caràcter optatiu. S’impartiran durant tot el curs.

 • Seminari 1 (Sistemes d’Absorció i Equips d’Intercanvi Tèrmic) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 2 (Eficiència Energètica i Energies Renovables) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 3 (Legislació Ambiental Aplicada) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 4 (Climatització Solar i Càlcul d’Instal·lacions) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 5 (Edificació i Sostenibilitat) (OP) (1 crèdit ECTS)

Total: 5 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul de Seminaris)

Oferta total i matriculació.

L’oferta total del màster està composta de 90 crèdits ECTS dels quals els alumnes han de superar un mínim de 60 crèdits per a obtenir el títol oficial del màster amb les restriccions que s’assenyalen a continuació.

Restriccions en el disseny curricular
Uns dels objectius en el disseny del pla d’estudis ha sigut permetre un alt grau de personalització a l’hora de dissenyar el programa del màster per part de l’alumne. No obstant això, s’ha considerat necessari introduir certes restriccions en el disseny curricular:

 • Els alumnes han de cursar les assignatures del Mòdul d’Homogeneïtzació que establisca, segons el seu perfil d’entrada, la Comissió de Titulació del màster.
 • Per a obtenir el títol oficial del màster és necessari que els alumnes cursen, realitzen i defensen de forma satisfactòria el Treball de Final de Màster assignat per la Comissió Acadèmica del màster.
 • S'ha de cursar un mínim de 3 crèdits del Mòdul de Seminaris.
 • S'han de cursar els 20 crèdits d’una de les dues especialitats del màster.
 • S'ha de cursar un mínim de 25 crèdits entre els mòduls d’Homogeneïtzació, Investigació i Gestió Mediambiental.

Guies docents de les assignatures

Mòdul d'homogeneïtzació de coneixements bàsics

Codi      Assignatura

SIV001  Fonaments d'enginyeria tèrmica

SIV002  Fonaments de fluids

SIV003  Fonaments de l'edificació

SIV004  Materials en el sector energètic

SIV005  Fonaments d'enginyeria ambiental

SIV006  Fonaments de radiació solar

SIV007  Tecnologia fotovoltàica

SIV008  Situació energètica i marc legislatiu

 

Mòdul de matèries per a la recerca

Codi   Assignatura

SIV009  Metodologia de la investigació científica

SIV010  Simulació en l'enginyeria i arquitectura

SIV011  Anàlisi i tractament de dades

 

Mòdul de gestió mediambiental

Codi   Assignatura

SIV012  Gestió ambiental en la indústria

SIV013  Tractament de corrents gasosos i control d'emissions.

SIV014  Tractament i gestió de residus en l'empresa

SIV015  Tractament de les aigües residuals industrials

SIV016  Control de la contaminació acústica

SIV017  Gestió de residus de construcció i demolició

 

Mòdul en instal·lacions industrials

Codi  Assignatura

SIV018  Fonts energètiques

SIV019  Cogeneració

SIV020  Tecnologia de la combustió

SIV021  Tecnologia frigorífica

SIV022  Auditoria energètica

SIV023  Equips d'intercanvi tèrmic

SIV024  Gestió eficient de transport de fluids

SIV025  Manteniment i revisió d'instal·lacions tèrmiques

 

Mòdul en edificació

Codi  Assignatura

SIV026  Codi tècnic de l'edificació

SIV027  Limitació i qualificació energètica dels edificis

SIV028  Simulació i qualificació energètica  de edificis

SIV029  Instal·lacions especials

SIV030  Construcció sostenible

SIV031  Condicionament d'edificis per sistemes naturals

SIV032  Instal·lacions de climatització i acs

SIV033  Integració d'energies renovables en l'edificació

 

Més informació en el següent enllaç: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42160?caracteres=optativas

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

Continuar la meua formació

Doctorat

Amb el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (EES) es pot accedir al Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials (TIM), pertanyent a la Universitat Jaume I.

Coordinació docent

Tots els aspectes relacionats amb la gestió del màster es tracten en la denominada Comissió de Titulació del Màster (CTM). A més, i amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament d’aquesta Comissió, es creen la Comissió Acadèmica del Màster i la Comissió Tècnica del Màster.

La Comissió de Titulació de Màster es regeix per l’especificat en el Reglament de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.

De la Comissió de Titulació del Màster (CTM)

1. La CTM és l’òrgan encarregat d’organitzar i coordinar els ensenyaments dels diferents mòduls del màster.

2. La CTM està formada per una representació del professorat de totes les àrees de coneixement que imparteixen docència en el màster, una representació de l’estudiantat semblada en percentatge a la representació de l’estudiantat en la Junta de Centre de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, i el director o directora del màster, que la presideix. Els membres de l’estudiantat es trien d’entre l’alumnat del màster.

3. El director o directora del màster designar un secretari o secretària i un coordinador o coordinadora de cada mòdul entre els membres de la CTM. El secretari o secretària s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la CTM.

4. La composició de la CTM ha de reflectir, aproximadament, la distribució de crèdits que apareix en el pla d’estudis. Es pot optar per reflectir aquesta distribució en persones o en força votant, o fins i tot, en un combinació d’ambdues.

5. Els acords de la CTM es prenen per majoria simple.

6. El règim de funcionament de la CTM ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar.

7. La CTM se convoca quan el director o directora ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

8. Les competències de la CTM són les següents:

8.1. Proposar a la Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, per a la seua ratificació en Junta de Centre, el nomenament del director o directora del màster.

 8.2. Efectuar els informes tècnics per a estimar o desestimar les peticions d’accés al màster i de convalidació.

8.3. Realitzar propostes, a la Junta de Centre Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló, per a activar i desactivar assignatures del màster.

8.4. Elaborar la proposta d’horaris i calendaris d’exàmens.

8.5. Realitzar el seguiment del POD (pla d’organització docent) en les diferents orientacions del màster i emetre un informe anual, a la Direcció Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló, valorant l’adequació del POD a les necessitats del màster.

8.6. Debatre i realitzar propostes per a la coordinació de temaris i criteris docents.

8.7. Cercar solucions per a aquelles incidències relacionades amb la docència.

8.8. En funció de la formació d’accés al màster de l’alumnat i del perfil de coneixements que vol aconseguir, la Comissió de Gestió del Màster orienta l’alumnat sobre el conjunt d’assignatures més adequades perquè aconseguisquen una formació adequada dins dels continguts del màster.

8.9. Resoldre qualsevol altra incidència relacionada amb el màster i no considerada en els punts anteriors.

De la Comissió Acadèmica del Màster

1. La Comissió Acadèmica del Màster és l’òrgan encarregat de realitzar propostes a la Comissió de Gestió del Màster quant a l’organització i coordinació dels ensenyaments dels diferents mòduls del màster.

2. La Comissió Acadèmica del Màster està formada pel director o directora, secretari o secretària i coordinador o coordinadora de cada mòdul del màster.

3. El secretari o secretària de la Comissió de Gestió del Màster s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la Comissió Acadèmica del Màster.

4. Els acords de la Comissió Acadèmica del Màster es prenen per majoria simple.

5. El règim de funcionament de la Comissió Acadèmica del Màster ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar i ha de ser aprovat per la Comissió de Gestió del Màster.

6. La Comissió Acadèmica del Màster es convoca quan la Direcció ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

De la Comissió Tècnica del Màster

1. La Comissió Tècnica del Màster és l’òrgan encarregat de garantir que els continguts impartits en el màster estiguen d’acord amb les necessitats de l’entorn social de la Universitat.

2. La Comissió Tècnica del Màster està formada pel director o directora, secretari o secretària i coordinadors o coordinadores de cada mòdul del màster i membres de les empreses col·laboradores del màster.

3. El secretari o secretària de la Comissió de Gestió del Màster s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la Comissió Tècnica del Màster.

4. Els acords de la Comissió Tècnica del Màster es prenen per majoria simple.

5. El règim de funcionament de la Comissió Tècnica del Màster ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar i deu ser aprovat per la Comissió de Gestió del Màster.

6. La Comissió Tècnica del Màster es convoca quan la Direcció ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

Del director o directora del màster

1. La Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals proposa, després de sentida la Junta de Centre, el director o directora, que ha de nomenar el rector entre el professorat funcionari doctor a temps complet que imparteix docència en el màster.

2. Són competències del director o directora del màster:

2.1. Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el màster.

2.2. Procurar l’actualització del pla d’estudis per a garantir la seua adequació a les necessitats socials.

2.3. Promoure l’orientació científica i professional de l’estudiantat.

2.4. Resoldre qualsevol resolució d’accés i convalidació.

2.5. Donar el vistiplau al POD del màster.

2.6. Vetllar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d’incidències i reclamacions en el desenvolupament de l’activitat docent del màster.

2.7. Vetllar per la qualitat docent en el màster.

2.8. Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament de la Universitat Jaume I de Castelló.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La metodologia seguida en les assignatures del present Màster combina un conjunt coherent de tècniques i accions que pretén optimitzar els resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

S'ha pretès cobrir una àmplia gamma de propostes metodològiques que implementades en les diferents assignatures possibiliten un aprenentatge més actiu de l'alumnat i complementen les formes més tradicionals d'ensenyament i al seu torn permeten al professorat adaptar-se d'una forma més específica a les competències que es pretén cobrir en cadascuna de les assignatures.

La metodologia seguida en el màster combina activitats presencials i treball autònom de l'alumne:

Activitats presencials:

- Lliçons magistrals participatives: exposició de continguts mitjançant presentació del professor, tant teòrics com a pràctics, potenciant la participació activa de l'alumnat.

- Sessions de desenvolupament de casos pràctics i/o projectes: tècniques de treball en petits grups o individual, supervisada pel docent, en la qual els alumnes han de realitzar l'estudi intensiu d'un tema gestionant tant els recursos d'informació com la planificació del propi treball.

- Sessions de laboratori: activitats desenvolupades amb equipament especialitzat (sala d'ordinador, laboratori, etc.) orientada a una millor comprensió dels conceptes teòrics.

- Tutories: període d'instrucció amb un contacte més personalitzat entre alumne professor.

- Visites tècniques: sessions impartides fora de l'aula i orientades a connectar amb la realitat industrial i fomentar en l'alumnat una major coneixement pràctic i professional de la docència impartida.

Treball autònom:

- Estudi teòric-pràctic: estudi de continguts impartits en les sessions presencials.

- Treball teòric-pràctic: preparació d'activitats a lliurar/presentar en les sessions presencials: seminaris, recerques, memòries, pràctiques, sessions de laboratori, projectes, etc.

- Treball virtual en xarxa: desenvolupament d'activitats a través d'Internet i recolzades en l'eina de docència de l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I: accés a documentació, tutoria on-line, fòrums de discussió, realització en grup de treballs proposats, auto-avaluacions, cerca i distribució d'informació, etc.

Els alumnes disposaran de la documentació específica necessària (presentacions, documentació cientificotècnica, casos pràctics, programari, revistes, articles, material de consulta, bibliografia,...etc.) al començament de cada assignatura. D'aquesta manera es pretén aconseguir un major seguiment de les sessions presencials i conseqüentment un aprofitament més eficient de la docència per part de l'alumnat.

Tenint en compte la temàtica tractada en la màster, la ràpida evolució i les grans millores tecnològiques a les quals estan subjectes les matèries impartides, tota la documentació emprada en les assignatures del màster seran revisades de forma anual.

D'aquesta forma es pretén que la informació proporcionada siga el més actualitzada possible i també que continga els últims avanços de cada camp.

El màster té una orientació principalment professional, amb el que una part obligatòria és la realització de Treball Fi de Màster, dirigit per un dels professors del màster. Aquest treball pràctic pretén vincular als alumnes amb l'activitat professional a desenvolupar amb les competències desenvolupades al llarg del màster.

La divisió anteriorment descrita entre treball presencial i treball autònom d'alumne respon també a les noves directives d'ensenyament, on prenen especial importància les activitats autònomes de l'alumne, ja que potencien una major qualitat i eficàcia de l'aprenentatge. La relació entre temps dedicat a activitats presencials i treball autònom pot variar en funció del tipus de treball i de l'assignatura o professor.

En el cas particular del present màster s'ha establit un criteri comú de divisió entre treball presencial (30%) i treball autònom de l'alumne (70%) per a totes les assignatures impartides. En aquest aspecte, cal destacar la gran importància que adquireix el conjunt d'activitats de treball realitzades de forma autònoma per l'alumne.

La programació docent dels diferents mòduls i assignatures del màster s'ha establit dins del marc d'aplicació dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) representatiu de l'Espai de Formació Superior Europeu i definit per la Declaració de Bolonya.

La definició d'un crèdit ECTS s'estableix en funció de la càrrega de treball o conjunt d'activitats a desenvolupar per l'alumnat (student work), integrant tant les activitats presencials com les autònomes. Al llarg d'aquest programa de màster s'ha establit una correspondència de 25 hores de treball total de l'alumne per cada crèdit ECTS. Tenint en compte aquesta relació de ECTS/hores de treball, i també la relació establida entre treball presencial/autònom, cada crèdit ECTS equivaldrà a 7.5 hores de treball presencial. Al seu torn, els 60 crèdits que ha de cursar l'alumne per a completar aquest màster, suposen un total de 1500 hores de treball totals.

Una part important dins de l'organització de la docència és establir un conjunt en activitats que servisquen per a arreplegar informació de l'aprenentatge realitzat per l'alumne, és a dir, definir les tècniques d'avaluació de l'aprenentatge.

Cada assignatura té establit un sistema d'avaluació específica i que en tots els casos compleix un conjunt de criteris comuns:

Una part important en el correcte funcionament del màster és l'opinió de l'alumnat, amb el que es realitzaran enquestes de satisfacció dels estudiants sobre diversos aspectes: avaluació del procésde metodologia-aprenentatge, avaluació del professorat, assignatures i treball de final de màster, possibles millores, etc.

Ja que un dels objectius importants del màster és la inserció laboral de l'alumnat, es realitzarà un seguiment dels alumnes participants en el màster una vegada finalitzat, per a facilitar i avaluar la seua inserció professional.

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Títols del treball final de màster oferits pels professors:

 • Auditoria Energètica de una "Comunidad de Regantes de Castellón". (Leonor Hernández López, lhernand@uji.es)
 • Estudi i anàlisi dels sistemes actuals de construcció per a identificar les necessitats per a convertir-se en matèria 100% reciclable. (Teresa Gallego Navarro, tgallego@uji.es)
 • Revisió i anàlisi bibliogràfica de metodologies (Bottom-up / Top-down). Estudi de casos reals d'aplicació real en altres països. Proposta de metodologia adaptada al cas Espanyol/Comunitat Valenciana. Aplicació pràctica. (Marta Braulio Gonzalo / Mª José Ruá Aguilar, braulio@uji.es / rua@uji.es)
 • Preparació de fotocatalitzadors per a la desactivació de components perillosos refractaris a tractaments convencionals. (Guillermo Monrós Tomás, monros@uji.es)
 • Seguiment de la presència de fluorurs i borats en el districte ceràmic de Castelló. (Guillermo Monrós Tomás, monros@uji.es)
 • Contribució del suro triturat en l'aïllament tèrmic en els murs de tapial de terra estabilitzats amb calç o ciment i la seua resistència a la compressió en proves de laboratori. (Fermín Font Mezquita, ffont@uji.es)
 • Establiment d'una metodologia per a la determinació de la resistència a compressió en murs de tàpia de terra. (Fermín Font Mezquita, ffont@uji.es)
 • Gestió eficient de Centres Històrics / Poblacions Menors mitjançant l'anàlisi del parc edificat. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Estudi de l'envolupant d'edificis existents i anàlisis de solucions de rehabilitació, convencionals i innovadores. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Bioassecat de residus orgànics per a aprofitar-se com a combustible biomàssic. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Aprofitament del biogàs d'abocadors per a la depuració de lixiviados. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Autorització ambiental integrada d'una activitat sotmesa a la Directiva d'Emissions Industrials. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi de Risc Ambiental d'una activitat en l'àmbit de la Llei de Responsabilitat Ambiental. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • OpenLCA: programari lliure d'anàlisi de cicle de vida. Estudi comparatiu amb un altre programari comercial (SimaPro / Gabi). Aplicació a cas pràctic. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Avaluació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de productes/edificis/serveis. Comparació de l'Estàndard anglés PAS 2050 i la norma ISO 14067. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Enerbuilca - Life Cycle Assessment for Energy Efficiency in Buildings. Anàlisi, comparació amb eines existents i aplicació a cas pràctic. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi del Cicle de Vida de la gestió dels residus de construcció i demolició generats al llarg del cicle de vida d'un edifici. Aplicació de l'eina ACV-RCD. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Aplicació de la Recomanació de la Comissió sobre l'ús de mètodes comuns per a mesurar i comunicar el comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida. Aplicació a producte/organització (per exemple, UJI). (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Declaració ambiental de producte/servei. Aplicació a plantes de gestió de residus, planta de tractament d'aigües residuals, producte, etc. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Auditoria energètica d'una instal·lació de tractament de residus sòlids urbans. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Aprofitament energètic de bio-residus. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)

D'altra banda, també està l'opció que l'alumne propose un títol de TFM al professor expert en dita en el tema.

 

Impresos oficials

 

Els títols TFM aprovats fins avui, els títols de Treball Final de Màster llegits fins avui i les Tesis Doctorals llegides i en fase de realització.

Més informació ací.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Andrio Balado, Andreu Dep. de Física Professor Titular d'Universitat
Asensi Dasi, Enrique Javier
Universitat: Universitat Politècnica de València
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: easensi@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciado en Ciencias Físicas, Especialidad en Física Teórica y Especialidad en Electricidad, Electrónica e Informática. Docencia. Puestos ocupados en la Universidad Politécnica de Valencia: - Profesor Asociado a tiempo parcial (ASO- 1) (1997-1998) - Profesor Asociado a tiempo completo (ASO- 2) (1998-2001) -Titular de Escuela Universitaria (2001-Actualidad) Actas en congresos docentes: - Aplicación docente de una herramienta informática en las prácticas de tratamientos biológicos de aguas Residuales. I Encuentro Internacional de Enseñanza de la Ingeniería Civil. 2003. - La docencia de la asignatura de calidad de aguas / Teaching in water quality course. I Encuentro Internacional de Enseñanza de la Ingeniería Civil. 2003. - Modelos de calidad de aguas y el uso de laboratorios virtuales en el aula. III Jornadas de Modelización Matemática. 2012. Publicaciones en revistas docentes: - Los objetos de aprendizaje como herramienta complementaria en la docencia de modelos de calidad de aguas superficiales. Modelling in Science Education and Learning.VOLUMEN: 6(2) 53 - 65. 2013. Actas en congresos de investigación: - Monitoring, data acquision and remote administration system of a pilot scale WWTP. 2nd International IWA Conference on Automation in Water Quality Monitoring (AutMoNet 2004). 2004. - Líneas de Investigación del Grupo CALAGUA. META 2006. 2006 - Líneas de transferencia tecnológica del grupo de investigación CALAGUA. META 2010. 2010 - Estudio de la sedimentabilidad de los fangos activados con cloruro férrico: modelización y calidad del Sobrenadante. IV Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. 2012 Publicaciones en revistas de investigación: - DESASS: una herramienta informática para el diseño, simulación y optimización de EDARs. TECNOLOGIA DEL AGUA. 258 66 - 72. 2005. - DESASS: A software tool for designing, simulating and optimising WWTPs. ENVIRONMENTAL MODELLING AND SOFTWARE. 23 19 - 26. 2008 Participación en proyectos de investigación subvencionados en convocatorias públicas: - Modelación de los procesos implicados en la eliminación de nitrógeno en el sobrenadante de la deshidratación de fangos. Ministerio de Educación. 2005-2008. - Modelación de los procesos implicados en la eliminación de nitrógeno amoniacal en el sobrenadante de la deshidratación de fangos. Aplicación al diseño y gestión de una EDAR sostenible. Universidad Politécnica de Valencia 2006-2007 - Modelación de los procesos implicados en la eliminación de nitrógeno en el sobrenadante de la deshidratación de fangos. Generalitat Valenciana. 2006-2007 - Ayuda de la Consellería de Territorio y Vivienda para realizar trabajos de investigación en la franja del litoral valenciano dentro de la directiva marco del agua. Generalitat Valenciana. 2005-2006 - Estudio de la recuperación del fósforo presente en las aguas residuales en forma de estruvita. Modelación conjunta de los procesos biológicos y químicos implicados. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2002-2005 - Actividades de promoción de la tecnología desarrollada por el grupo de investigación CALAGUA. Generalitat Valenciana. 2004
Professorat extern Màsters
Barragán Cervera, Ángel Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Ajudant Doctor Tipus II
Blanco Castro, Javier Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Associat Laboral
Bovea Edo, María Dolores Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Cabello López, Ramón Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtic d'Universitat
Cejalvo Lapeña, Antonio
Empresa: Agencia Valenciana de la Energía
Categoria: Ingeniero Industrial
Càrrec: Director de la Agencia Valenciana de la Energía
Adreça de correu electrònic: cejalvo@uji.es
Professorat extern Màsters
Chiva Vicent, Sergio Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Titular d'Universitat
Civera García, Vicente Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Associat Laboral
Colomer Mendoza, Francisco José Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Contractat Doctor
Fabregat Santiago, Francisco Dep. de Física Professor Titular d'Universitat
Falco Esteban, Vicente Emilio
Empresa: IEC, Ingeniería y Equipos para Cogeneración S.L
Categoria: Ingeniero Industrial
Càrrec: Gerente-Director
Adreça de correu electrònic: vfalco@uji.es
Breu currículum: Ingeniero Industrial, Especialidad Técnicas Energéticas, por la Universidad Politécnica de Valencia (1983). Es Director-Gerente de la empresa Ingeniería y Equipos para Cogeneración SL. (1990-2016)
Professorat extern Màsters
Fernández Alonso, María Mercedes Dep. de Física Professora Titular d'Universitat
Fernández Giner, Inmaculada Susana Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Associada Laboral
Gallardo Izquierdo, Antonio Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtic d'Universitat
Galvany Castillo, Francisco
Universitat: Universidad Politécnica de Valencia
Doctor:
Categoria: Titular de Escuela Universitaria
Adreça de correu electrònic: galvany@uji.es
Breu currículum: Es Ingeniero Agrónomo especialidad en industrias agroalimentarias. Es profesor de escuela universitaria e imparte docencia en la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 1992 en signaturas de mecánica y termodinámica en las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En cuanto a la investigación trabaja en temas relacionados con calidad del aire y sistemas de climatización. Ha participado en numerosos proyectos.
Professorat extern Màsters
García Esparza, Juan Antonio Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Contractat Doctor
Hernández Adrover, Juan José
Universitat: Universidad Castilla la Mancha
Doctor:
Categoria: Catedrático de Universidad
Adreça de correu electrònic: jhernand@uji.es
Breu currículum: Es Doctor Ingeniero Industrial. Es catedrático de universidad e imparte docencia en la Universidad de Castilla - La Mancha desde el año 2011 en asignaturas relacionadas con calor y frío industrial, motores térmicos y tecnología energética, en Ingeniería Industrial. Investiga en el campo de la combustión. Ha dirigido 4 tesis y publicado 10 libros/capítulos libro y 34 artículos internacionales, entre otros méritos. Ha dirigido numerosos proyectos públicos y privados.
Professorat extern Màsters
Hernández López, Leonor Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Huedo Dordá, Patricia Margarita Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Associada Laboral
Juliá Bolívar, José Enrique
Lapuerta Amigo, Magin
Universitat: Universidad Castilla la Mancha
Doctor:
Categoria: Catedrático Universidad
Adreça de correu electrònic: lapuerta@uji.es
Breu currículum: Es Doctor Ingeniero Industrial. Es catedrático de universidad e imparte docencia en la Universidad de Castilla - La Mancha desde el año 2007, en asignaturas relacionadas con calor y frío industrial, motores térmicos y tecnología energética, en Ingeniería Industrial. Investiga en el campo de la combustión. Ha dirigido 11 tesis y publicado 11 libros, 7 monografías y 73 artículos internacionales, entre otros méritos. Ha dirigido numerosos proyectos públicos y privados.
Professorat extern Màsters
Latorre Beltrán, José Vicente
Empresa: Agencia Valenciana de la Energía
Categoria: Director
Càrrec: Director del Departamento de Eficiencia Energética
Adreça de correu electrònic: jlatorre@uji.es
Breu currículum: Es Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad en Ingeniería Química, por la Universitat de Valencia. Trabaja en la Unidad de Energía del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), siendo el Jefe de Departamento de Eficiencia Energética. En dicho departamento recae la responsabilidad del desarrollo de la política energética en materia de ahorro y eficiencia energética en la Comunitat Valenciana.
Professorat extern Màsters
Llopis Doménech, Rodrigo Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Titular d'Universitat
Martínez Cuenca, Raúl Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Personal investigador contractat doctor
Miró Herrero, Rafael
Universitat: Universitat Politècnica de València
Doctor:
Categoria: Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: rmiro@uji.es
Breu currículum: Rafael Miró es profesor Titular de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Defendió su Tesis Doctoral en Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Valencia en 2002. Sus áreas de investigación incluyen física de reactores nucleares, dinámica del núcleo de los reactores nucleares, desarrollo de códigos neutrónicos, análisis transitorios acoplados termohidráulico-neutrónicos, y, particularmente, análisis de estabilidad de reactores BWR. Además trabaja en aplicaciones industriales y médicas de las radiaciones ionizantes. Desarrolla también otra línea de investigación vinculada a su tarea docente en el área de la Eficiencia Energética. En investigación ha mantenido básicamente tres líneas de a lo largo de estos años, Seguridad Nuclear y Termohidráulica-Neutrónica 3D, Gestión de Combustible Nuclear, así como en Ingeniería y Física-Médica de las Radiaciones Ionizantes. También ha trabajado en la simulación mediante técnicas CFD. Cuenta con 35 publicaciones indexadas, más de 150 contribuciones a congresos Internacionales y más de 100 a congresos nacionales, y es coautor de varios libros de investigación en el área de Ingeniería Nuclear. Es revisor de artículos para varias revistas indexada, como Annals of Nuclear Energy, Progress of Nuclear Energy, etc., siendo editor de la revista Science and Technology of Nuclear Installations, y ha realizado 7 estancias de investigación en centros internacionales de investigación de reconocido prestigio. También ha pertenecido al Comité Técnico de varios congresos internacionales. Ha participado en más de 70 proyectos y contratos de I+D, siendo Investigador Principal en 12 de ellos, y es coautor de tres programas informáticos en explotación dados de alta en el registro interno del Centro de Transferencia de Tecnología de la UPV. Cuenta con dos tramos de investigación reconocidos. En cuanto a docencia ha impartido universitaria a tiempo completo durante 12 cursos completos en la Universidad Politécnica de Valencia, en las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química; 3 cursos en Administración de Empresas; 1 curso en Ingeniería de Organización Industrial; 7 cursos en el Máster Oficial en Seguridad Industrial y Medio Ambiente; 7 cursos completos en Florida Universitària (centro adscrito a la UPV) en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica; así como 8 cursos en el Máster Oficial en Eficiencia Energética y Sostenibilidad de la Universitat Jaume I. Ha impartido clases de Tecnología Energética e Ingeniería Fluidodinámica. También ha realizado cursos de Eficiencia Energética. Ha dirigido o codirigido más de 25 PFC y TFM, así como dos tesis doctorales, y se encuentra codirigiendo 8 más.
Professorat extern Màsters
Molés Ribera, Francisco Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Associat Laboral
Mondragón Cazorla, Rosa Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Ajudanta Doctora Tipus I
Monfort Gimeno, Eliseo Dep. d'Enginyeria Química Catedràtic d'Universitat
Monrós Andreu, Guillem Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Associat Laboral
Monrós Tomás, Guillermo Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Moreno Berto, Arnaldo Vicente Dep. d'Enginyeria Química Professor Titular d'Universitat
Mulet Escrig, Elena Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Navarro Esbrí, Joaquín Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Titular d'Universitat
Pitarch Roig, Angel Miguel Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Titular d'Escola Universitària
Reig Cerdá, Lucía Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Contractada Doctora
Ruá Aguilar, María José Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Contractada Doctora
Sánchez García-Vacas, Daniel Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Contractat Doctor
Sarabia Escrivá, Emilio José
Universitat: Universidad Politécnica de Valencia
Doctor:
Adreça de correu electrònic: sarabia@uji.es
Breu currículum: Es Doctor Ingeniero Industrial. Es profesor asociado en el Departamento de Termodinámica Aplicada de la UPV. Imparte docencia en el campo de la transmisión de calor, energía, instalaciones térmicas y certificación energética. Investiga en el campo del acondicionamiento térmico de edificios.
Professorat extern Màsters
Simó Vidal, Amelia Dep. de Matemàtiques Catedràtica d'Universitat
Vela Gasulla, Antonio Fabian Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Titular d'Universitat
Verdú Martín, Gumersindo
Universitat: Universitat Politècnia de València
Doctor:
Categoria: Catedrático de Universidad
Adreça de correu electrònic: verdu@uji.es
Breu currículum: Catedrático de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, con más de 30 años de experiencia docente e investigadora en el área de Ingeniería Nuclear y 5 tramos reconocidos por la CNEA (sexenios). Su actividad investigadora se centra principalmente en las siguientes líneas: Estudio de los mecanismos físicos y comportamiento de reactores nucleares y Mejora, evaluación y control de calidad de tratamientos y equipos radiológicos. Ha desarrollado como Investigador Principal 5 proyectos en el marco del Plan Nacional de I+D y participado en más de 10. También ha participado en numerosos proyectos europeos e internacionales. Asimismo cabe destacar su fuerte implicación en la transferencia de los resultados obtenidos a las empresas del sector, a través de numerosos contratos de I+D y proyectos colaborativos. Su actividad formativa en la investigación destaca en la dirección de más de 20 tesis doctorales. Cuenta actualmente con más de 150 publicaciones en revistas internacionales indexadas (SCI), como Annals of Nuclear Energy, IEEE on Nuclear Energy, Journal of Nuclear Science and Technology, Radiation Protection Dosimetry o Physics in Medicine and Biology, entre otras.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Antonio Gallardo Izquierdo. Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció de l'UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretari: Ramón Cabello López
 • Vocals: María Dolores Bovea Edo, Joaquín Navarro Esbrí. Sergio Chiva Vicent, Teresa Carmen Gallego Navarro, Ángel Miguel Pitarch Roig, Leonor Hernández López
 • Estudiantat: Delegat, José Antonio Lozano Martínez
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Sergio Chiva Vicent

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Antonio Gallardo Izquierdo
Telèfon: 964 728 187
masterenergia@uji.es

Departaments implicats

Universitat Jaume I:

- Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció

- Departament de Física

- Departament de Matemàtiques

- Departament d´Enginyeria Química

- Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Universitat Politècnica de València:

- Departament d´Enginyeria Química i Nuclear

- Departament de Termodinàmica Aplicada

- Departament d´Enginyeria Hidràulica i Medi ambient

Universitat de Castella-la Manxa:

- Departament de Mecànica Aplicada i Enginyeria de Projectes

Agencia Valenciana de l´Energia (*AVEN).

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Antonio Gallardo Izquierdo.

Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció de la UJI.

 

Oferta de professorat per a la tutela de treballs de final de Màster.

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Antonio Gallardo Izquierdo
Telèfon: 964 728 187
masterenergia@uji.es

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000004

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000004

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16