UJI

Disseny i Fabricació

Última modificació: 02/07/2021 | Font: InfoCampus

L’objectiu del màster és millorar i complementar la formació dels titulats i titulades de grau dels àmbits de l’enginyeria industrial i del disseny, en els camps del disseny i la fabricació de productes industrials i del disseny i fabricació de maquinària, camps amb nombroses eixides professionals. L’enfocament és fonamentalment pràctic i orientat al desenvolupament de projectes i l’ús de les tecnologies CAD/CAM/CAE. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Web pròpia del màster

Contacte: mdf-canal@uji.es

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

 

Introducció

Presentació

L’objectiu del màster és millorar i complementar la formació dels titulats i titulades de grau dels àmbits de l’enginyeria industrial i del disseny, en els camps del disseny i la fabricació de productes industrials i del disseny i fabricació de maquinària, camps amb nombroses eixides professionals. L’enfocament és fonamentalment pràctic i orientat al desenvolupament de projectes i l’ús de les tecnologies CAD/CAM/CAE.

L’accés al màster es contempla per a diferents perfils d’entrada: titulats i titulades del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, grau en Enginyeria Mecànica, grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i titulats i titulades amb perfil de formació similar.

L’enfocament del màster és fonamentalment de tipus professional, encara que també es contempla com un possible accés al doctorat.

 

Més informació:  www.mdf.uji.es

Logos diversos

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: tres semestres (octubre 2021 / novembre 2022).
Docència presencial: octubre 2021 / juny 2022.

Calendari curs 2021 - 2022

Crèdits i import

75 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

L’objectiu del màster universitari en Disseny i Fabricació és aconseguir que l’estudiantat obtinga un coneixement profund i aplicat del procés de disseny i fabricació, incloent-hi el desenvolupament dels aspectes creatius, tècnics, organitzatius i d’ús de les modernes eines assistides per ordinador, per a poder incrementar el nivell tecnològic de les empreses dedicades al disseny i fabricació de productes industrials o de maquinària i béns d’equip.

 

Objectius generals comuns

 • Coneixement de les etapes i metodologies pròpies del procés de disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de manera eficient.
 • Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, anàlisi i gestió en el procés de disseny i fabricació.
 • Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maquinària.
 • Capacitat per a considerar adequadament en el disseny consideracions econòmiques, mediambientals, ergonòmiques i de seguretat.
 • Desenvolupar projectes de disseny en grup, organitzar el treball i estructurar projectes relacionats amb productes de consum o màquines.
 • Interpretar, presentar i defensar eficientment documents tècnics i projectes de disseny i desenvolupament de producte o màquines tant de manera oral com escrita.
 • Crear noves solucions de disseny i valorar i comparar la innovació obtinguda en el disseny i desenvolupament de productes i màquines, aplicant el coneixement tècnic.

 

Les competències exigibles en la intensificació de Disseny de Productes són les següents:

 • OP1. Capacitat per a abordar la sostenibilitat del producte en tot el seu cicle de vida, considerant aspectes mediambientals en el disseny, en la selecció de materials i en l’optimització de processos de fabricació.
 • OP2. Analitzar i aplicar nous materials i processos avançats de fabricació per a obtenir peces i productes amb millors prestacions.
 • OP3. Capacitat per a l’ús de les noves tecnologies en el disseny formal i artístic, junt amb el prototipatge digital i ràpid de productes industrials.
 • OP4. Coneixement de les aplicacions de les noves tecnologies per a la gestió del disseny industrial, el desenvolupament col·laboratiu i la promoció i difusió del producte.

 

Les competències exigibles en la intensificació de Disseny de Maquinària són les següents:

 • OM1. Coneixement de l’estructura general de les màquines, capacitat per a comprendre el seu funcionament i per al disseny complet d’aquestes.
 • OM2. Capacitat per al disseny d’elements mecànics, mecanismes i sistemes de transmissió i per a la seua combinació eficient per a complir les funcions necessàries en les màquines i equips industrials.
 • OM3. Capacitat per a seleccionar accionaments adequats per a les màquines i dissenyar el sistema de control associat a aquests.
 • OM4. Capacitat per a dissenyar i programar sistemes automàtics per a maquinària.

Coneixements previs recomanables

Veure l´apartat de Requisits d´accés obligatori.

Orientació

El perfil del Màster és fonamentalment de tipus professional, encara que també es contempla com una possible via d'accés al doctorat per a aquells estudiants que vulguen realitzar una tesi doctoral.

Eixides professionals

Els egressats d´aquest màster de l´especialitat en Disseny de Producte poden aportar un valor afegit a la creació de productes a través de la innovació en totes les etapes del seu cicle de vida des de la idea, passant pel seu desenvolupament, producció i llançament gràcies als avantatges que comporta l´ús integrat de metodologies, eines assistides per ordinador (CAD/CAE/CAM) i les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Els egressats d´aquest màster de l´especialitat en Disseny de Maquinària poden contribuir al desenvolupament de la indústria de fabricació de béns d´equip aportant coneixements especialitzats en la part mecànica, de control i en els aspectes de interface home màquina i incorporant les eines assistides per ordinador (CAD/CAE/CAM) al procés de disseny.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Fonamentalment el Màster es dirigeix a:

 • Professionals de l´àmbit industrial que desitgen millorar la seua formació en el camp del disseny i la fabricació de productes o d´equipament industrial.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica Industrial en qualsevol especialitat.
 • Titulats en Enginyeria Industrial.
 • Graduats en Enginyeria Mecànica
 • Graduats en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
 • Graduats en Enginyeria Elèctrica
 • Graduats en Enginyeria en Tecnologies Industrials

La comissió de gestió del màster aprovarà les admissions al màster sobre la base dels expedients i en cas que el nombre de sol·licituds excedisca les places disponibles s´aplicarà el següent barem per a avaluar als candidats:

 • Expedient acadèmic: 70%.
 • Experiència professional: 15%.
 • Experiència en R+D: 5%.
 • Publicacions: 5%.
 • Cartes de recomanació: 5%.

La Comissió de Titulació del Màster és l'òrgan encarregat de l'aprovar l'admissió d'alumnes al màster. Aquesta comissió podrà revisar anualment els requisits d'admissió i el curriculum necessari per a l'accés al Màster.

El procés d'admissió d'estudiants al Màster consistirà en les següents fases:

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió on s'indicarà el nom, DNI/Passaport, títol amb el qual accedeix al Màster i lloc d'expedició del mateix. S'adjuntarà, almenys, la següent documentació:
• Còpia del títol amb el qual s'accedeix al Màster.
• Certificat de notes obtingudes en aquesta titulació.
• Fotocòpia compulsada del DNI/Passaport.
• Currículum vitae abreujat i cartes de recomanació si escau.
• En el cas de títols estrangers, es procedirà a la seua validació segons regule la universitat.

2. Procés d'entrevistes personals a aquells candidats que es considere necessari per provenir de titulacions no afins a les matèries del Màster. L'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el Màster. En el cas d'estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l'alumne en anglès i espanyol.

3. Publicació de la resolució d'alumnes admesos per part de la Comissió de Titulació del Màster.

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al Màster, serà necessari aplicar una baremación que tinga en compte l'expedient acadèmic (considerant la titulació d'origen), currículum i cartes de recomanació presentades. En aquest cas s'aplicaria una puntuació de cort d'acord amb el barem.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

Matrícula en el Màster Universitari en Disseny i Fabricació:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Disseny i Fabricació l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 11 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

30 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Disseny i Fabricació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

OC1.- Coneixement de les etapes i metodologies pròpies del procés de disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de forma eficient.

OC2.- Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, anàlisi i gestió en el procés de disseny i fabricació.

OC3.- Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maquinària

OC4.- Capacitat per a considerar adequadament en el disseny consideracions econòmiques, mediambientals, ergonòmiques i de seguretat.

OC5.- Desenvolupar projectes de disseny en grup, organitzar el treball i estructurar projectes relacionats amb productes de consum o màquines.

OC6.- Interpretar, presentar i defensar eficientment documents tècnics i projectes de disseny i desenvolupament de producte o màquines tant de forma oral com a escrita.

OC7.- Crear nous solucions de disseny i valorar i comparar la innovació obtinguda en el disseny i desenvolupament de productes i màquines, aplicant el coneixement tècnic.

Pla d'estudis

El màster en Disseny i  Fabricació s'obté després de cursar 75 crèdits ECTS i es compon de quatre bloques fonamentals:

 • Un bloc d'homogeneïtzació, de 4 crèdits ECTS, optatiu, en funció del perfil d'entrada de l'alumne.
 • Un bloc comú obligatori, de 37 crèdits ECTS
 • Un bloc d'intensificació optatiu, de 19 crèdits ECTS, durant el segon semestre, entre dues alternatives:
 • Disseny de Producte
 • Disseny de Maquinària
 • Un treball de final de màster obligatori, de 15 crèdits ECTS, durant el tercer semestre i, optativament unes pràctiques externes (aquestes pràctiques són curriculars però no s'exigeixen de forma obligatòria per a obtenir el títol).

Relació de matèries, agrupades en blocs i mòduls, que componen el màster:

Bloc d'homogeneïtzació (optatiu, l'alumne ha de cursar 4 crèdits ECTS)

Mòdul: Homogeneïtzació (4 crèdits ECTS) - 1 semestre

 • Metodologies de Disseny (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Esbossos de Disseny Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Electrònica Bàsica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Complements de Disseny Mecànic (OP) (2 crèdits ECTS)

Bloc comú obligatori (obligatori, l'alumne ha de cursar 37 crèdits ECTS)

Mòdul: Innovació i Disseny - 1 semestre

 • Treball d'Innovació i Disseny (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Innovació i Patents (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny Conceptual Assistit per Ordinador (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Selecció de Materials i Processos de Fabricació (OB) (3 crèdits ECTS)

Mòdul: Disseny i Fabricació Assistits por Ordinador I - 1 semestre

 • Treball de Disseny i Fabricació Assistits per Ordinador (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Disseny Assistit per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Assistida per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fabricació Assistida per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Gestió del Disseny i Fabricació (OB) (2 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster: Fase Conceptual (OB) (2 crèdits ECTS)

Mòdul: Disseny i Fabricació Assistits per Ordinador II - 2 semestre

 • Disseny Assistit per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Assistida per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fabricació Assistida per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster: Fase Preliminar (OB) (2 crèdits ECTS)

Bloc d'intensificació (optatiu, l'alumne ha de cursar 19 crèdits ECTS. Ha de seleccionar una de las dues opcions d'intensificació completa)

Intensificació en Disseny de Producte (19 crèdits ECTS):

Mòdul: Disseny i Fabricació Sostenibles - 2 semestre

 • Treball de Disseny i Fabricació Sostenibles (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Nous materials i processos (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ecodisseny (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fabricació Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Mòdul: Prototipat i Llançament de Productes - 2 semestre

 • Treball de Prototipatge i Llançament de Productes (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Prototipatge Digital i Prototipat Físic (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eines Multimèdia en Disseny Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Tendències i Promoció de Productes (OP) (3 crèdits ECTS)

Intensificació en Disseny de Maquinària (19 crédits ECTS):

Mòdul: Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària - 2 semestre

 • Treball de Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Transmissions i Sistemes de Guiatge en Maquinària (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny de Mecanismes (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Seguretat i Ergonomia de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)

Mòdul: Accionamient i Control de Màquines - 2 semestre

 • Treball d'Accionamient i Control de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Selecció i Control d'Accionamients Elèctrics (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Accionamients Pneumàtics i Hidràulics (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Automatització de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)

Bloc de Treball de Final de Màster (l'alumne ha de cursar un mínim de 15 crèdits ECTS)

 • Treball de Final de Màster Professional* (TFM) (15 crèdits ECTS - 3 semestre)
 • Treball de Final de Màster Investigació* (TFM) (15 crèdits ECTS - 3 semestre)
 • Pràctiques Externes** (PE) (12 crèdits ECTS - 3 semestre)

* L'alumne pot optar per realitzar el treball de final de màster amb un perfil professional o investigador.

** Les pràctiques externes són optatives, de manera que l'estudiant pot triar cursar-les o no. En cas que las curse figuraran en el seu expedient del títol. No són obligatòries per a obtenir el títol.

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2021/22 ací.

 

Continuar la meua formació

Aquest títol de màster permet accedir al doctorat als i les alumnes que ho cursen i tinguen almenys 300 crèdits ECTS entre els seus títols oficials de grau i màster. El programa de doctorat recomanat és el de Tecnologies Industrials i Materials de la Universitat Jaume I.

El tutor o tutora assignat a cada estudiant en el moment de la matrícula, l’assessorarà sobre la millor estructura formativa, dins de les limitacions indicades i les possibilitats, per a accedir al doctorat.


Més informació en:

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/

Coordinació docent

Coordina la planificació de l’ensenyament la Comissió de Gestió del màster, formada per la Direcció del màster, una representació del professorat del màster i un alumne o alumna. Les accions de planificació bàsiques es fan anualment, així com la seua revisió. Les accions fonamentals de planificació de l’ensenyament són:

Planificació:

Definició del pla d’ordenació docent anual (POD) del màster, en el qual es defineixen les matèries, crèdits i grups necessaris per a complir els objectius formatius. La definició correspon al Consell de Direcció del màster, a la vista dels indicadors de revisió obtinguts en el curs anterior i dels recursos humans i econòmics disponibles.

Assignació del professorat a cadascuna de les matèries, que s’ha de realitzar en col·laboració entre la Comissió de Gestió del màster i els departaments implicats. En el cas del professorat extern que participe en alguna assignatura, la direcció del màster i/o el professorat responsable de les assignatures han de contactar directament amb les persones participants per a consultar la disponibilitat i informar dels pagaments o compensacions econòmiques corresponents. En tot cas, en cada assignatura ha de figurar sempre un professor o professora responsable de la Universitat Jaume I.

Planificació temporal i d’infraestructura per a les diferents matèries i activitats. L’ha de realitzar la direcció del Màster en coordinació amb els departaments i els responsables dels espais docents (Escola, departaments, Centre de Postgrau) que siguen necessaris. Planificació de recursos necessaris per a la docència, com ara equipament de laboratori, programari, lloguer de vehicles de transport per a visites, etc. S’ha de realitzar una estimació de necessitats sobre la base de les propostes del professorat i en funció del pressupost disponible i la direcció del màster ha d’acordar les reserves de crèdits corresponents per a escometre les despeses en el moment necessari.

Elaboració de la proposta de treballs de final de màster per a l’alumnat de nou ingrés, que s’ha de dur a terme anualment en les primeres setmanes del curs. Per a això, la direcció del màster, el professorat i l’estudiantat poden proposar temes de treball de final de màster, que en alguns casos poden provenir de propostes d’empreses de l’entorn. Amb la llista de possibles treballs, es demana preferència a cada estudiant i finalment la Comissió de Gestió del màster realitza l’assignació individual dels treballs a l’estudiantat. L’assignació de tutor o tutora a cada estudiant o estudianta s’ha de realitzar en el moment de la matrícula en el Treball de Final de Màster, tot i que la direcció del màster pot avançar una preassignació amb caràcter previ per a facilitar la tutoria de l’estudiantat en les assignatures prèvies corresponents a la fase conceptual i la fase preliminar, especialment en el segon semestre del primer curs, on l’alumnat ha de treballar ja el disseny preliminar i en els casos de treballs de recerca. En alguns casos, per a treballs relacionats amb propostes d’empreses, l’alumnat pot realitzar una estada en pràctiques en aquesta empresa; per a això pot matricular-se de la matèria Pràctiques Externes, de manera optativa.

Coordinació:

Planificació dels continguts de les matèries, les metodologies docents i els treballs que s’han de plantejar en els diferents mòduls. S’ha de realitzar mitjançant reunions anuals prèvies a l’inici de les classes de cada mòdul en les quals participa el professorat del mòdul i la direcció del màster, amb la qual cosa s’assegura la coordinació horitzontal dins de cada mòdul i amb la resta de mòduls del mateix semestre i la vertical entre els diferents mòduls, a través de la direcció. En aquestes reunions es revisen també els resultats de les enquestes d’avaluació de la docència realitzades el curs anterior amb la finalitat de detectar les possibles disfuncions i plantejar canvis que permeten resoldre-les.

Coordinació contínua entre professorat d’un mateix mòdul a través de l’ús d’una única plataforma virtual per a la docència (Aula Virtual). Per a cada mòdul es crea una única pàgina de l’Aula Virtual (eina basada en Moodle de la Universitat Jaume I) en la qual hi ha seccions corresponents a cada assignatura del mòdul. Això permet conèixer el professorat del mòdul, el material i les activitats de les altres assignatures d’aquest mòdul, la qual cosa facilita la coordinació docent.

Desenvolupament de treballs en grup coordinats dins de cada mòdul. Aquests treballs han de portar un seguiment mensual a través de seminaris específics, en els quals el professorat de les diferents assignatures del mòdul revisen l’avanç del treball de manera coordinada.

Revisió de les metodologies docents i d’avaluació, la qual es du a terme en reunions de la direcció amb tot el professorat del màster i en reunions de la Comissió de Gestió del màster, encarregada de valorar i, si escau, aprovar els possibles canvis de metodologia o avaluació, sempre dins de l’establit en aquest pla d’estudis.

Revisió de la càrrega setmanal d’avaluació contínua de l’alumnat mitjançant un full comú d’activitats de totes les assignatures, revisades al principi del semestre pel coordinador o coordinadora per a evitar-hi excessos de treball.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent

La metodologia docent és un dels aspectes més importants en la implantació d'un nou sistema docent adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Segons l'opinió de la major part de la comunitat educativa universitària el nou model docent hauria de potenciar molt més l'ensenyament centrat en l'aprenentatge de l'alumne i menys en la docència del professor. Açò passa per una major part de les hores del alumno dedicades al autoaprenentatge i menys hores de lliçons magistrals.

La proposta de metodologia per al Màster es basa en aquestes idees i potenciarà especialment, tant en las metodologies docents com en l'avaluació, el treball autònom i en grup amb la finalitat de fomentar una major implicació de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. D'acord amb açò i amb els criteris generals considerats en la Universitat Jaume I per a les titulacions de postgrau, per cada crèdit ECTS s'estima en mitjana que un 30% correspon a activitats en presència del professorat, mentre que el resta corresponen a treball autònom de l'alumne. Considerant 25 hores de treball de l'estudiant per cada ECTS s'obté el següent desglossament primari en les activitats de l'estudiant: 

 

1 ECTS = 25 hores de las quals, en mitjana:

 • 7.5 hores en presència del professor
 • 17.5 hores de treball autònom, individual o en grup, i estudi

Aquest desglossament és una estimació mitjana. En algunes matèries la presencialitat podría ser algo superior a estos valores y en otras en cambio inferior.

Les metodologies docents principals que s'empraran en el Màster es poden classificar en:

Amb presència del professor:

 • Lliçó magistral, en la qual el professor desenvoluparà coneixements inicials mínims, amb l'objectiu de donar una visió general a l'alumne de la matèria explicada i orientar les claus per al posterior aprofundiment i aprenentatge autònom.
 • Problemes o casos pràctics, en els quals el professor i els alumnes debatran i analitzaran la resolució de problemes o casos pràctics de disseny o fabricació en aspectes relacionats amb la matèria corresponent. En alguns casos aquests debats de casos pràctics es podran realitzar de forma virtual, a través de fòrums de l'assignatura.
 • Pràctiques en taller o laboratori, tutelades pel professor, en les quals es potenciarà el coneixement pràctic dels elements tècnics, processos de fabricació i maquinària d'interès per a les diferents matèries del Màster.
 • Pràctiques en aula informàtica, tutelades pel professor, en les quals els alumnes practiquen, ajudats pel professor, sobre l'ús de programari específic, bases de dades o fonts d'informació en internet.
 • Visites a empreses, en les quals els alumnes, acompanyats del professor podran comprovar in situ el funcionament del procés de disseny i/o fabricació en alguna empresa i potenciar els coneixements pràctics i de la realitat industrial.
 • Exposicions orals, en les quals un alumne o grup d'ells realitza una presentació oral d'un treball o projecte, normalment amb ajuda de mitjans audiovisuals, davant un o més professors del Màster, incloent una defensa del treball davant les qüestions plantejades pels professors.
 • Examen o avaluació, oral o per escrit, en presència del professorat.
 • Tutoria personal, en la qual l'alumne acudeix al professor de forma individual per a la consulta de dubtes relacionats amb la matèria.

Treball autònom:

 • Estudi individual, basat en les anotacions de classe, la bibliografia recomanada o altres fonts d'informació, incloent lliçons interactives a través de pàgines web. És important donada la reduïda quota de presencialitat que es prentende usar en el Màster.
 • Treballs en aula informàtica, en les quals l'alumne ha de practicar o desenvolupar treballs emprant programari i/o equips de les aules informàtiques de la universitat, però treballant de forma autònoma, sense el suport del professor.
 • Treballs o projectes individuals, en els quals l'alumne ha de desenvolupar un treball o projecte relacionat amb una o diverses matèries o amb totes les matèries del Màster, suposant tot un procés de cerca d'informació, síntesi, anàlisi i preparació de documentació.
 • Treballs o projectes en grup, iguals als anteriors però realitzats en cooperació entre diversos alumnes, incloent les mateixes activitats que els treballs individuals més altres com la coordinació i repartiment de tasques, comunicació entre els membres del grup i reunions de treball.

En qualsevol cas es potenciarà l'ús de metodologies docents centrades en l'autoaprenentatge, més que en l'ús de la lliçó magistral, fomentant d'aquesta manera les tècniques per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, que va a ser cada vegada més important donada la ràpida evolució de la tecnologia i del món industrial i empresarial.
És de destacar la inclusió d'un treball del mòdul en cadascun dels mòduls docents, amb l'objectiu de servir d'activitat fonamental conductora i motivadora de la resta d'activitats docents. El treball del mòdul es realitzarà en grups de 3-4 alumnes, amb l'objectiu de fomentar el treball en equip i la planificació de tasques i recursos. Prèviament a la data d'impartició del mòdul els professors participants en el mateix plantejaran el treball que es proposarà, realitzant la coordinació de continguts exigits, formes de presentació, manera de realitzar els grups d'alumnes, etc. Una bona coordinació entre els professors és important per a garantir els objectius formatius perseguits en el mòdul. Aquestes matèries utilitzaran la metodologia docent d'aprenentatge basat en projectes, de manera que les classes presencials seran de tutoria per a ajudar a resoldre problemes i dubtes derivats del desenvolupament del projecte.

 

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de forma coordinada per mòduls formatius, basant-se fonamentalment en els següents elements de valoració:

 • Un únic examen oral o escrit individual del mòdul, que englobarà qüestions de tipus fonamentalment conceptual, referents a les diferents assignatures del mateix.
 • Treball del mòdul, en el qual es valoraran almenys els següents aspectes:
  • Contingut i validesa tècnica del treball
  • Presentació i defensa oral davant els professors
  • Qualitat en l'estructura, redacció, i netedat dels documents
 • Seguiment o avaluació contínua de l'alumne en cada assignatura, mitjançant valoració de l'assistència, participació, activitats on-line, tasques específiques, etc.

En cada mòdul s'establirà i comunicarà als alumnes, a l'inici del mateix, el pes relatiu de cadascun d'aquests elements de cada assignatura del mòdul. Així mateix es faran públiques les escales de valoració i els aspectes valorats en els diferents camps de valoració del treball. En qualsevol cas, es donarà un pes important al treball del mòdul, ja que, com es va comentar anteriorment, aquest treball ha de ser el fil conductor de la formació en el mòdul. Una primera orientació de partida per als pesos de cada apartat en la valoració és:

 • Examen: 25 %
 • Evaluació contínua: 25 %
 • Treball: 50 %

Les assignatures de treball de mòdul i les corresponents a les fases conceptual i preliminar del treballe fi de màster s'avaluaran a partir dels documents lliurats i l'exposició i defensa oral del treball, segons la següent escala de pes:

 • Contingut tècnic del treball: 60 %
 • Documentació presentada (qualitat en l'estructura, redacció i netedat dels documents): 20 %
 • Presentació i defensa oral (davant una comissió de tres professors): 20%

 

 

Pràctiques externes

El pla d'estudis inclou l'assignatura de Pràctiques Externes com a optativa, de manera que l'estudiant pot triar cursar-les o no. En cas que les curse figuraran en el seu expedient del títol. No són obligatòries per a obtenir el títol. 

Per a més informació consultar el SIA: 
http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42186/eep

Consulta les entitats cooperadores.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster consisteix en el desenvolupament d'un treball personal que conclou amb el disseny d'un producte o una màquina, com a exercici integrador, o bé amb un treball de recerca i/o innovació en l'àmbit del Màster. Les fases corresponents a l'etapa conceptual i preliminar es desenvolupen en paral·lel amb la resta de mòduls, de manera que els alumnes poden anar aplicant el que aprenen en cada mòdul sobre el seu Treball de Final de Màster específic i obtenir retroalimentació durant les etapes intermèdies.

El Treball de final de màster, és de 15 crèdits ECTS i es cursa en el tercer semestre, on es realitza la major part del treball emprant els suggeriments i recomanacions rebudes per part del tutor i dels corresponents tribunals de defensa de les fases Conceptual i Preliminar.

El Treball de Final de Màster fase Conceptual i Treball de Final de Màster fase Preliminar, són de 2 crèdits ECTS cadascuna i es cursen en el primer i segon semestre per a anar dirigint a l'alumne en un treball de disseny i fabricació d'un producte o màquina, en funció de la intensificació escollida.

Per tant, el Treball de final de Màster compta amb una supervisió estreta del contingut del treball per part del tutor i de la resta de professors del màster.

El treball ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública i ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari.

Els treballs de final de màster són proposats per la Comissió de Titulació de Màster durant el primer semestre del curs. Alguns exemples de treballs oferits en prèvies edicions del màster han sigut el disseny i fabricació dels següents productes / màquines:

Intensificació de producte: mobiliari adaptable a espais, casc de ciclisme per a xiquets, sofà llit, joguet d'habilitat infantil, espremedora mecànica, etc.

Intensificació de maquinària: màquina CNC de tall de tubs, compenser ceràmic, màquina taponadora de botelles, màquina envolvedora de palets, màquina apiladora de caixes, etc.

Per a conèixer la relació de treballs final de màster llegits en les últimes edicions, accedisca a http://www.mdf.uji.es/Proyecto_fin_master.php

D'altra banda, els alumnes també poden proposar treballs de final de màster a la Comissió de Titulació del Màster, qui valorarà si l'abast del treball proposat compleix amb els requisits necessaris.

El Treball de Final de Màster també pot orientar-se a la investigació realitzant-se en alguna temàtica dins dels grups d'investigació que donen docència en el màster.

Alguns d'aquests grups d'investigació són:

 • Enginyeria del Disseny.
 • Biomecànica i Ergonomia
 • Dissenye Assistit per Ordinador
 • Investigació en Transmissions d'Engranatges
 • Dissenye i Art Contemporani: Tendències, Innovació i Creativitat
 • Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • Enginyeria de Fabricació
 • Enginyeria de Materials

Els alumnes interessats a realitzar un Treball de Final de Màster en investigació, es posaran en contacte al principi del semestre amb el grup d'investigació amb el qual es vulga col·laborar per a proposar un Treball de Final de Màster. La proposta s'avaluarà per part de la comissió per a assegurar que es complisquen amb els requisits exigits en els treballs de final de màster.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Abellán Nebot, José Vicente Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Agost Torres, María Jesús Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Contractada Doctora
Aguilar Gasulla, Jorge Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Associat Laboral
Alfonso Gil, Jose Carlos Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Ariño Latorre, Carlos Vicente Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Balaguer Herrero, Pedro Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Bovea Edo, María Dolores Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtica d'Universitat
Cabedo Mas, Luis Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Chulvi Ramos, Vicente Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Contractat Doctor
Company Calleja, Pedro Pablo Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtic d'Universitat
Díaz García, Diego José Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
Estruch Ivars, Antonio Manuel Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Associat Laboral
Galán Serrano, Julia Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Catedràtica d'Universitat
Gámez Pérez, José Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
García Cañadas, Jorge Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
García García, Carlos Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Contractat Doctor
González Lluch, María Carmen Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Gual Ortí, Jaume Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Iserte Vilar, José Luis Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Contractat Doctor
Máñez Pitarch, María Jesús Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professora Contractada Doctora
Mora Aguilar, Marta Covadonga Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Contractada Doctora
Mulet Escrig, Elena Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Titular d'Universitat
Pérez González, Antonio Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtic d'Universitat
Redondo De Prado, María Ángel Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Associada Laboral
Roda Casanova, Víctor Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Ajudant Doctor Tipus II
Rosado Castellano, Pedro Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professor Titular d'Universitat
Royo González, Marta Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professora Ajudanta Doctora Tipus I
Sánchez Marín, Francisco Tomas Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Professor Titular d'Universitat
Sancho Bru, Joaquín Luis Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció Catedràtic d'Universitat
Zabalza Ostos, Ana Maria Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Professora Associada Laboral

Coordinació del màster

José Vicente Abellán NebotDepartament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny de l’UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals: Pedro P. Company Calleja, Jaume Gual Ortí, Carlos Vicente Ariño Latorre, María Dolores Bovea Edo, Antonio Pérez González 
 • Estudiantat: Delegat del màster, David Calle Benito
 • Representant en la Comissió Coordinadora del màster: José Vicente Abellán Nebot

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
José Vicente Abellán Nebot
Telèfon: 964 728 186 | abellan@uji.es

Departaments implicats

Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament d´Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Col·laboradors externs especialistes

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinació de pràctiques en empresa la realitza la coordinació del màster.

Coordinació del treball final de màster

José Vicente Abellán Nebot
Telèfon: 964 728 186 | abellan@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000009

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000009

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus