Coordinació docent

10/10/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

I. Els òrgans següents de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari garanteixen la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat:

 1. Coordinador o coordinadora general del màster, de la universitat coordinadora, designat d’acord amb els mecanismes establerts per la universitat coordinadora.
 2. Responsable o coordinador o coordinadora intern del màster per a cadascuna de les universitats, que es designa d’acord amb els mecanismes establerts per cada universitat.
 3. Comissió paritària de coordinació del màster, que és l’òrgan responsable del desenvolupament del programa, i de la qual formaran part el coordinador o coordinadora a general i els coordinadors o coordinadores interns de cada universitat.

II. Les funcions dels diferents òrgans de govern del màster són les següents:

 1. Coordinador o coordinadora general del màster, pertanyent a la universitat coordinadora:
  1. Coordina les activitats del màster.
  2. És responsable de la gestió diària del màster i de les relacions institucionals, especialment en col·laboració amb la Direcció del centre, Escola o Facultat, on s’adscriu el màster, així com amb el vicerectorat competent.
  3. Vetlla pel bon funcionament de la comissió paritària i la presideix.
  4. Convoca les reunions de seguiment.
 1. Responsable o coordinador o coordinador intern de cadascuna de les universitats participants en el màster:
  1. Coordina el professorat implicat.
  2. Gestiona les activitats docents assignades a la seua universitat i executa els acords presos en el si de la comissió paritària.
  3. Elabora la proposta d’oferta d’assignatures per a cada curs acadèmic.
  4. Participa en la millora de la qualitat del màster mitjançant les propostes que presente la comissió de coordinació.
  5. Informa els òrgans de govern de la seua universitat de les decisions preses en la comissió paritària, especialment les referides a la programació acadèmica.
 1. Comissió paritària de coordinació del màster:
  1. Assumeix l’establiment de criteris de valoració de mèrits i requisits específics d’admissió i selecció d’estudiantat i el procés de selecció, o acorda la creació d’una subcomissió d’accés que assumisca aquestes funcions.
  2. És dipositària de les candidatures per a l’admissió i la selecció d’estudiantat i responsable dels sistemes de reclamació.
  3. En el procés d’admissió, analitza les propostes dels coordinadors i coordinadores de cada universitat i decideix el conjunt d’alumnat admès.
  4. Resol les sol·licituds de reconeixement de crèdits.
  5. Desenvolupa un protocol i un pla per a distribuir i fer publicitat del màster.
  6. Informa sobre les condicions del conveni de col·laboració.
  7. És responsable del funcionament general del programa, d’estimular i coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.
  8. Proposa el calendari docent i el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potencien el rendiment de l’estudiant, d’aularis i d’espais docents.
  9. Mitjançant l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, planteja propostes de millora i col·labora en el seguiment de la implantació.
  10. Estableix la periodicitat de les seues reunions i el sistema de presa de decisions per a arribar als acords corresponents i crea les subcomissions o comissions específiques que considere oportunes.
  11. Vetlla pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos derivats del contingut del conveni i resol els dubtes que puguen plantejar-se en la interpretació i l’execució dels acords.
  12. Decideix sobre els aspectes docents que no estiguen regulats per les disposicions legals o per les normatives de les universitats.
  13. Promou totes les activitats conjuntes que potencien el caràcter interuniversitari del màster.

L’òrgan competent per a la coordinació i supervisió és la Comissió d’Estudis que està formada per cinc professors o professores, inclòs el coordinador del màster. El professorat de la CE pertany a tots els àmbits temàtics principals del màster, la qual cosa facilita el seguiment i supervisió dels ensenyaments. En les seues reunions periòdiques es procedeix a l’examen de les situacions que es van donant al llarg del curs.

La CE també és l’òrgan encarregat d’aprovar les propostes de Treball de Final de Màster (TFM). L’estudiantat en un moment del curs i una vegada ha triat la temàtica, el lloc i el tutor o tutora del seu TFM fa una proposta que es pot veure en el web del màster, http://www.ipm.udl.cat/export/sites/proteccio/files/20-2-13/normativa_tfm_pic.pdf, el model que s’utilitza que els components de la CE examinen i aproven o, si escau, suggereixen modificacions a l’estudiantat que ha de discutir-les amb el seu tutor o tutora.

La via dels tutors o tutores de cada estudiant és l’habitual per a assegurar una bona i àgil coordinació i correcció, si escau, de les situacions indesitjables.

Informació proporcionada per: InfoCampus