Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
  • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
  • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Investigació, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.

CG2 - Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.

CG3 - Capacitat d'anàlisi de situacions noves.

CG4 - Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.

CG5 – Treball cooperatiu en grups xicotets, multidisciplinaris i multiculturals.

CG6 - Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.

CG7 - Capacitat d'aprenentatge permanent.

CG8 -  Esperit crític cap al dogmatisme.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Analitzar, detectar i diagnosticar un problema en cultius agrícoles causat per plagues, malalties o males herbes.

CE2 - Aplicar els mètodes i les tècniques per a abordar i resoldre de manera integrada, selectiva i eficient els problemes diagnosticats.

CE3 - Reconèixer problemes de sanitat en cultius i ser capaç d'identificar les llacunes de coneixement necessari per a resoldre'ls de manera que constituïsquen objectius en la investigació que permeten la innovació en els mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Capacitat per a accedir i, comprendre les fonts de coneixement en sanitat vegetal.

CE4 - Capacitat per a situar el problema i les possibles solucions en el context del cultiu i de l'entorn social, econòmic i legislatiu.

CE5 - Avaluar l'eficàcia dels mètodes aplicats per al control de plagues, malalties i males herbes atenent a criteris econòmics, ecològics i toxicològics.

CE6 - Saber justificar una mesura sanitària recomanada per ell mateix i adoptada per l'explotació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Tenir una correcta expressió oral i escrita.

CT2 - Millorar el domini del llenguatge i terminologia tecnologia en anglès com a llengua predominant en el camp de la sanitat vegetal.

CT3 - Dominar les TIC.

CT4 - Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus