Criteris d'admissió

07/06/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster es dirigeix a graduats en Agronomia i Ciència Forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal i a graduats en Biologia amb coneixements de biologia aplicada. Va dirigit tant al graduat de primer cicle (enginyers tècnics i diplomats) com a aquells graduats o professionals superiors (enginyers superiors i llicenciats) que desitgen augmentar la seua especialització o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

Els requisits d´admissió a un màster oficial estan regulats pel rD 1393/2007. Les titulacions espanyoles oficials de primer o de segon cicle i les titulacions estrangeres homologades pel ministeri espanyol competent faculten per a ser admesos. Els estudiants en possessió de titulacions estrangeres no homologades, però amb un nivell de formació equivalent a un títol de grau espanyol, podran ser admesos a criteri de la Universitat de Lleida.

La informació completa està en: http://www.ipm.udl.cat/ca/futurs-estudiants/acces-admissio/

La selecció dels estudiants entre els admesos es farà d´acord amb els següents criteris:

  • Similitud i complementarietat dels estudis cursats amb els del màster (en funció del Currículum Vitae).
  • Qualificacions obtingudes en els estudis cursats.
  • Experiència professional i científica.
  • Nivell en els coneixements necessaris com requisits.

La valoració dels mèrits dels estudiants es farà mitjançant la documentació que aporten amb la sol·licitud. S´efectuarà una entrevista personal si es considera necessari.

La selecció dels estudiants es farà exclusivament per raons acadèmiques i científiques.

- Matrícula en el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2013):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus