UJI

Protecció Integrada de Cultius

Última modificació: 07/06/2021 | Font: InfoCampus

Aquest màster respon a la necessitat de l’agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. Així mateix, també es necessiten investigadors i investigadores capaces de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Per aquesta raó, l’estudiantat del màster pot seguir un vessant professional, orientat bàsicament a l’exercici professional, o un vessant d’investigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica i dirigida a les persones que contemplen la possibilitat de continuar els seus estudis realitzant el doctorat. La docència la imparteixen especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats participants en aquest màster i per professorat convidat d’altres universitats. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: presencial.

 

Introducció

Presentació

 

Per què estudiar aquest màster?

Creus que la producció d’aliments d’alta qualitat total no es pot fer de qualsevol manera?
Vols tenir una sòlida formació en Sanitat Vegetal i en Protecció Integrada de Cultius amb un component pràctic mínim del 40% i que fa èmfasi en el respecte al medi ambient i a la salut humana?
Vols tenir l’acreditació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP)?
T’agrada la feina professional de camp? o potser t’agrada més una feina de recerca?
No t’importa el treball dur si tens l’acompanyament i el suport d’un quadre de professors dedicats i compromesos amb les tutories personalitzades?
Vols gaudir d’un gran ambient entre els companys d’estudis, resultat també de les hores passades en els nombrosos viatges de pràctiques que faràs? (som optimistes, el curs 2021-22 viatjarem).
T’agradaria tenir la possibilitat de participar, amb suport econòmic, en el desenvolupament dels nostres projectes de recerca?
Vols viure en una ciutat d’una mida humana, on desplaçar-se a peu o bicicleta és possible, viure és relativament barat i realitzar activitats socials és fàcil?
 
Doncs, has trobat el màster que buscaves: Màster en Protecció Integrada de Cultius.

 

 

Màster interuniversitari

És un màster interuniversitari en col·laboració amb la Universitat de Lleida (universitat coordinadora), la Universitat Jaume I i la Universitat de Girona. Més informació

 

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: tres semestres (octubre 2020 / gener 2022).

Docència presencial (octubre 2020 / juliol 2021)

Crèdits i import

90 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

Objectius

L´objectiu del màster és formar tant a professionals capaços de prendre decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals; com a persones investigadores capaces de desenvolupar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

Coneixements previs recomanables

El màster es dirigeix a persones amb un grau en Agronomia o Ciència Forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal, o en Biologia amb coneixements de biologia aplicada, tant si posseeixen un títol de primer cicle (enginyeria tècnica o diplomatura) com superior (enginyeria superior o llicenciatura), que vullguen augmentar la seua especialització, o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

Orientació

El Pla d´Estudis contempla dos vessants: una vessant professionalitzadora, dirigida als estudiants l´interès dels quals siga la pràctica de la Protecció de Cultius en qualsevol dels seus vessants, i una vessant d´investigació, dirigida als estudiants que contemplen la possibilitat de continuar els seus estudis realitzant el doctorat.

Eixides professionals

Tècnics d´empreses de productes fitosanitaris, desenvolupament i venda de productes en la indústria, especialistes en la protecció de cultius en l´administració pública i investigadors en universitats, empreses i altres centres, tècnics d´ADV i gestors de finques.

Una enquesta d’abril de 2021 entre el/les titulats/des del màster en Protecció Integrada de Cultius, contestada pel 60 %, mostra que la seua ocupació és del 98 % i que la gran majoria ha trobat feina en menys de 3 mesos (fins i tot, abans d’acabar el màster). Més de la meitat treballen en l’empresa privada i la resta ho fan en administracions públiques i en universitats (fent la seua tesis doctoral o ja com investigadors/res). A l’empresa privada, la majoria treballen com assessors en Gestió Integrada de Plagues (GIP) o al servei tècnic. Les empreses privades que ocupen més titulats del màster són les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i les empreses de productes fitosanitaris.

 

 

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El màster es dirigeix a graduats en Agronomia i Ciència Forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal i a graduats en Biologia amb coneixements de biologia aplicada. Va dirigit tant al graduat de primer cicle (enginyers tècnics i diplomats) com a aquells graduats o professionals superiors (enginyers superiors i llicenciats) que desitgen augmentar la seua especialització o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

Els requisits d´admissió a un màster oficial estan regulats pel rD 1393/2007. Les titulacions espanyoles oficials de primer o de segon cicle i les titulacions estrangeres homologades pel ministeri espanyol competent faculten per a ser admesos. Els estudiants en possessió de titulacions estrangeres no homologades, però amb un nivell de formació equivalent a un títol de grau espanyol, podran ser admesos a criteri de la Universitat de Lleida.

La informació completa està en: http://www.ipm.udl.cat/ca/futurs-estudiants/acces-admissio/

La selecció dels estudiants entre els admesos es farà d´acord amb els següents criteris:

 • Similitud i complementarietat dels estudis cursats amb els del màster (en funció del Currículum Vitae).
 • Qualificacions obtingudes en els estudis cursats.
 • Experiència professional i científica.
 • Nivell en els coneixements necessaris com requisits.

La valoració dels mèrits dels estudiants es farà mitjançant la documentació que aporten amb la sol·licitud. S´efectuarà una entrevista personal si es considera necessari.

La selecció dels estudiants es farà exclusivament per raons acadèmiques i científiques.

- Matrícula en el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2013):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

20 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Investigació, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.

CG2 - Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.

CG3 - Capacitat d'anàlisi de situacions noves.

CG4 - Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.

CG5 – Treball cooperatiu en grups xicotets, multidisciplinaris i multiculturals.

CG6 - Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.

CG7 - Capacitat d'aprenentatge permanent.

CG8 -  Esperit crític cap al dogmatisme.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Analitzar, detectar i diagnosticar un problema en cultius agrícoles causat per plagues, malalties o males herbes.

CE2 - Aplicar els mètodes i les tècniques per a abordar i resoldre de manera integrada, selectiva i eficient els problemes diagnosticats.

CE3 - Reconèixer problemes de sanitat en cultius i ser capaç d'identificar les llacunes de coneixement necessari per a resoldre'ls de manera que constituïsquen objectius en la investigació que permeten la innovació en els mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Capacitat per a accedir i, comprendre les fonts de coneixement en sanitat vegetal.

CE4 - Capacitat per a situar el problema i les possibles solucions en el context del cultiu i de l'entorn social, econòmic i legislatiu.

CE5 - Avaluar l'eficàcia dels mètodes aplicats per al control de plagues, malalties i males herbes atenent a criteris econòmics, ecològics i toxicològics.

CE6 - Saber justificar una mesura sanitària recomanada per ell mateix i adoptada per l'explotació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Tenir una correcta expressió oral i escrita.

CT2 - Millorar el domini del llenguatge i terminologia tecnologia en anglès com a llengua predominant en el camp de la sanitat vegetal.

CT3 - Dominar les TIC.

CT4 - Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Pla d'estudis

El pla d'estudis s'estructura en dos tipus de matèries: les obligatòres i les optatives. Les primeres cobreixen un total de 55 ECTS i les segones permeten a l'estudiant triar les matèries que completen 15 crèdits ECTS entre els 34 crèdits ECTS oferits. El treball final de màster suposa 20 crèdits ECTS.

El pla d'estudis s'estructura en quatre mòduls i tretze matèries, a més del TFM.

Mòdul de Fonaments de la protecció de cultius

 • Bases de la protecció integrada de cultius (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Disseny d'experiments i anàlisi de dades (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul de Biologia i control de plagues, malalties i males herbes

 • Malherbologia (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Entomologia agrícola (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Patologia vegetal (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Productes fitosanitaris (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul d'integració en l'agroecosistema

 • Programes de protecció integrada de cultius (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Introducció a la metodologia de la recerca científica (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Agronomia: sistemes agrícoles (OP) (6 crèdits ECTS)

Mòdul de mètodes i tècniques en la protecció integrada de cultius

 • Biotecnologia vegetal aplicada a la protecció de cultius (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Geoestadística (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Química ecològica (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Tècniques de distribució de productes fitosanitaris (OP) (5 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (TFM) (20 crèdits ECTS)

Guies docents de les assignatures

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2020/21 ací

Continuar la meua formació

El Màster forma part del Programa de Doctorat de la UdL, Sistemes Agrícoles Forestals i Alimentaris, Programa amb menció de qualitat del MICINN.

Coordinació docent

I. Els òrgans següents de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari garanteixen la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat:

 1. Coordinador o coordinadora general del màster, de la universitat coordinadora, designat d’acord amb els mecanismes establerts per la universitat coordinadora.
 2. Responsable o coordinador o coordinadora intern del màster per a cadascuna de les universitats, que es designa d’acord amb els mecanismes establerts per cada universitat.
 3. Comissió paritària de coordinació del màster, que és l’òrgan responsable del desenvolupament del programa, i de la qual formaran part el coordinador o coordinadora a general i els coordinadors o coordinadores interns de cada universitat.

II. Les funcions dels diferents òrgans de govern del màster són les següents:

 1. Coordinador o coordinadora general del màster, pertanyent a la universitat coordinadora:
  1. Coordina les activitats del màster.
  2. És responsable de la gestió diària del màster i de les relacions institucionals, especialment en col·laboració amb la Direcció del centre, Escola o Facultat, on s’adscriu el màster, així com amb el vicerectorat competent.
  3. Vetlla pel bon funcionament de la comissió paritària i la presideix.
  4. Convoca les reunions de seguiment.
 1. Responsable o coordinador o coordinador intern de cadascuna de les universitats participants en el màster:
  1. Coordina el professorat implicat.
  2. Gestiona les activitats docents assignades a la seua universitat i executa els acords presos en el si de la comissió paritària.
  3. Elabora la proposta d’oferta d’assignatures per a cada curs acadèmic.
  4. Participa en la millora de la qualitat del màster mitjançant les propostes que presente la comissió de coordinació.
  5. Informa els òrgans de govern de la seua universitat de les decisions preses en la comissió paritària, especialment les referides a la programació acadèmica.
 1. Comissió paritària de coordinació del màster:
  1. Assumeix l’establiment de criteris de valoració de mèrits i requisits específics d’admissió i selecció d’estudiantat i el procés de selecció, o acorda la creació d’una subcomissió d’accés que assumisca aquestes funcions.
  2. És dipositària de les candidatures per a l’admissió i la selecció d’estudiantat i responsable dels sistemes de reclamació.
  3. En el procés d’admissió, analitza les propostes dels coordinadors i coordinadores de cada universitat i decideix el conjunt d’alumnat admès.
  4. Resol les sol·licituds de reconeixement de crèdits.
  5. Desenvolupa un protocol i un pla per a distribuir i fer publicitat del màster.
  6. Informa sobre les condicions del conveni de col·laboració.
  7. És responsable del funcionament general del programa, d’estimular i coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.
  8. Proposa el calendari docent i el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potencien el rendiment de l’estudiant, d’aularis i d’espais docents.
  9. Mitjançant l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, planteja propostes de millora i col·labora en el seguiment de la implantació.
  10. Estableix la periodicitat de les seues reunions i el sistema de presa de decisions per a arribar als acords corresponents i crea les subcomissions o comissions específiques que considere oportunes.
  11. Vetlla pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos derivats del contingut del conveni i resol els dubtes que puguen plantejar-se en la interpretació i l’execució dels acords.
  12. Decideix sobre els aspectes docents que no estiguen regulats per les disposicions legals o per les normatives de les universitats.
  13. Promou totes les activitats conjuntes que potencien el caràcter interuniversitari del màster.

L’òrgan competent per a la coordinació i supervisió és la Comissió d’Estudis que està formada per cinc professors o professores, inclòs el coordinador del màster. El professorat de la CE pertany a tots els àmbits temàtics principals del màster, la qual cosa facilita el seguiment i supervisió dels ensenyaments. En les seues reunions periòdiques es procedeix a l’examen de les situacions que es van donant al llarg del curs.

La CE també és l’òrgan encarregat d’aprovar les propostes de Treball de Final de Màster (TFM). L’estudiantat en un moment del curs i una vegada ha triat la temàtica, el lloc i el tutor o tutora del seu TFM fa una proposta que es pot veure en el web del màster, http://www.ipm.udl.cat/export/sites/proteccio/files/20-2-13/normativa_tfm_pic.pdf, el model que s’utilitza que els components de la CE examinen i aproven o, si escau, suggereixen modificacions a l’estudiantat que ha de discutir-les amb el seu tutor o tutora.

La via dels tutors o tutores de cada estudiant és l’habitual per a assegurar una bona i àgil coordinació i correcció, si escau, de les situacions indesitjables.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La docència es basa en la interacció entre els professors i els estudiants. Les classes magistrals s'acompanyen de nombroses pràctiques (un 40% del temps es dedica a aquestes activitats), l'anàlisi de casos pràctics, la resolució d'exercicis, el treball en grup i la presentació dels treballs i altres activitats per part dels estudiants. El Pla d'Estudis inclou un Treball de finalització de Màster que es realitzarà en la UdL, en la UJI, un altre centre de recerca o una empresa.

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

Mobilitat i programes d'intercanvi

La organització del màster considera primordial el foment de la internacionalització de totes les seves activitats per així afavorir l´obertura de la universitat a l´exterior i l´intercanvi de coneixements. Es considera que amb aquest procés s'està millorant l´oferta docent i s´incrementen les competències i expectatives laborals dels alumnes i es millora la qualitat global de la universitat.

Informació Mobilitat (ETSEA)

Ajuts i beques per a la mobilitat

 

Més informació:

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat/erasmus.html

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl.html

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Jaques Miret, Josep Anton Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural Catedràtic d'Universitat

Coordinació del màster

Xavier Pons Domènech. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida.

Dr. Josep Anton Jaques Miret. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural. UJI

Secretaria administrativa
Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) Universitat de Lleida 

etsea.secretariacentre@udl.cat

Telèfons: 973 702508 / 973 702091

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Josep Anton Jaques Miret
Telèfon: 964 729 401
josep.jaques@uji.es

 

Departaments implicats

Universitat de Lleida:

 • Producció Vegetal i Ciència Forestal
 • Horticultura, Botànica i Jardineria
 • Química
 • Enginyeria Agroforestal
 • Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Universitat Jaume I:

 • Ciències Agràries i del Medi Natural

Universitat de Girona

 • Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Xavier Pons Domènech. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida.

Dr. Josep Anton Jaques Miret. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la Universitat Jaume I

 

Secretari administratiu
Josep Ramon Jou
+34 973 70 25 09
jou@ugc-etsea.udl.cat

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Josep Anton Jaques Miret
Telèfon: 964 729 401
josep.jaques@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=42183

 

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=42183

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus