UJI
 • UJI
 • Competències genèriques i específiques

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • E1.1 - Conèixer les arrels ideològiques de la professió infermera.
 • E 1.2 - Formular arguments científics mitjançant la construcció d´un discurs propi.
 • E 1.3 - Dominar els conceptes que en l´àmbit de la Filosofia de la Ciència procuren la funció diferenciadora de cadascuna de les disciplines, comprenent la importància d´establir un cos doctrinal propi per a la Infermeria.
 • E 1.4 - Capacitat de representar i defensar els interessos del pacient.
 • E 1.5 - Capacitat de donar resposta a problemes o situacions complexes de salut en el moment en què es produeixen.
 • E 2.1 - Coneixement del funcionament dels mercats d´atenció sanitària i les seues fallades.
 • E 2.2 - Capacitat d´avaluació crítica dels diferents sistemes d´atenció sanitària.
 • E 2.3 - Lideratge en la gestió de cures.
 • E3.1 - Capacitat d'informar, educar, supervisar i mantenir una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials.
 • E3.2 - Capacitat de permetre que pacients i cuidadors expressen les seues preocupacions i interessos i puguen respondre adequadament.
 • E3.3 - Capacitat oral i escrita en el desenvolupament de programes d'educació per a la salut
 • E 4.1 - Coneixement els diferents tipus i fonts de documentació científica.
 • E 4.2 - Maneig en la realització de cerca avançada d´informació en bases de dades especialitzades i síntesis de la informació.
 • E 4.3 - Ser capaç d´analitzar i comprendre el sentit global d´un text científic escrit en anglès.
 • E 4.4 - Ser capaç d´observar i identificar els possibles problemes d´un text, i iniciar la cerca de solucions.
 • E 4.5 - Ser capaç de comunicar-se de manera efectiva a través de la presentació d´un treball, el discurs en públic, i la redacció en anglès de diversos gèneres.
 • E 5.1 - Coneixement i comprensió de les fases del procés d´investigació i la relació entre aquestes.
 • E 5.2 - Capacitat de generar idees, iniciar projectes d´investigació i definir el context i les variables que intervenen en un disseny d´investigació.
 • E 5.3 - Identificar problemes d´infermeria que requerisquen investigació en l´àmbit de les Ciències de la salut.
 • E 5.4 - Capacitat per a analitzar dades i resultats de la investigació.
 • E 5.5 - Coneixement i capacitat de construir i interpretar diferents indicadors demogràfics a partir de les fonts de dades disponibles.
 • E 5.6 - Desenvolupar les habilitats per a dissenyar una investigació qualitativa.
 • E 5.7 - Comprendre les maneres d´obtenir dades qualitatives i analitzar-los.
 • E 6.1 - Capacitat per a fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica.
 • E 6.2 - Introduir capacitats per a desenvolupar habilitats de lectura crítica de les publicacions científiques.
 • E 7.1 - Capacitat de dissenyar un protocol de recerca.
 • E7.2 - Capacitat de desenvolupar un projecte de recerca.
 • E7.3 - Capacitat d'anàlisi, síntesi i de raonament crític en el desenvolupament de projectes de recerca.
Informació proporcionada per: InfoCampus