UJI
  • UJI
  • Objectius

Objectius

El perfil investigador de la titulació, vincula els coneixements adquirits durant el període de formació Màster, a les possibles línies d'investigació del Doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I orientades als camps, gestor, docent i clínic avançat de la Infermeria. El títol aquesta configurat amb una estructura per matèries que garanteix l'adquisició de competències conjugant la presencialitat amb la interacció a partir de treballs pràctics guiats.

Els objectius concrets i competències generals de la titulació s'agrupen a capacitar a l'alumne para:

  1. Discutir les bases històriques, teòriques i filosòfiques de la Ciència d'Infermeria. Dissenyar i executar la planificació, actuacions i avaluació en el camp de les cures d'Infermeria contemplant diferents demandes de salut segons problemes, edat i context social.
  2. Aplicar els mètodes i tècniques necessàries per a l'exercici de la docència de grau i postgrau.
  3. Gestionar els recursos al seu abast en qualsevol empresa soci-sanitària i en qualsevol nivell de l'organigrama.
  4. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a l'exercici professional i/o que servisquen com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral

Les competències generals del títol s'agrupen per perfils, excepte les competències d'investigació que són comunes en les competències de clínica avançada, docència i gestió. En tots els casos, Màster complet o ECTS per a completar formació Màster i accedir al període investigador del Doctorat queda inclòs el Treball de final de Màster.

La transversalitat de la titulació inclou maneig de sistemes informàtics a nivell d'usuari avançat per les pròpies característiques de semipresencialitat de la titulació que obliguen a utilitzar la intranet pròpia de la universitat i el coneixement i aplicació de gestors bibliogràfics. La Bioètica i l’Anglès tenen caràcter d'assignatura pròpia alhora que són considerats formació transversal per la seua importància en la presa de decisions i investigació en Ciències de la salut.

Informació proporcionada per: InfoCampus