UJI
 • UJI
 • Treball final de màster

Treball final de màster

Informació general

El Màster Ciències de la Infermeria contempla l'elaboració d'un Treball Final de Màster (TFM) amb una càrrega total de 20 ECTS per a tots els estudiants. L'assignatura TFM es desenvolupa durant el segon curs, i suposa la realització per part de l'estudiantado d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster.

A cada estudiant se li assignarà, a principi de segon curs, un/a tutor/a de TFM, i per a poder presentar el TFM, l'alumne que opta al Títol Màster U. en Ciències de la Infermeria, té com a requisits previs comptar amb l'acceptació del tutor i superar tots els crèdits del programa en el qual s'ha matriculat.

Característiques, competències i resultats d'aprenentatge

El TFM permet a l'estudiantado utilitzar el procés de recerca com una manera de dur a terme una indagació sistemàtica, amb una base teòrica, destinada al descobriment i/o desenvolupament de certs elements o relacions dins d'un marc conceptual/teòric. En examinar el problema de recerca, l'estudiantat haurà de seleccionar la perspectiva metodològica més adequada, qualitativa, quantitativa o mixta, per a la consecució dels objectius plantejats. El procés comptarà amb la guia i orientació del/la tutor/a de el TFM.

L'assignatura TFM suposa la realització per part de l'estudiant d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster. És el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat, sota la tutela d'un professor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública.

La seqüència d'elaboració i defensa del TFM pot resumir-se en els següents passos:

 1. Primera fase: disseny del protocol de recerca, on es descriurà el marc conceptual i el marc metodològic (disseny i planificació):
  1. Antecedents i estat actual del tema (amb la bibliografia més rellevant).
  2. Hipòtesi i/o objectius.
  3. Metodologia.
 2. Segona fase: va desenvolupar de la fase empírica i analítica.
 3. Tercera fase: Presentació per escrit la memòria del TFM i defensa oral i pública davant un tribunal d'avaluació.

D'aquesta manera, el TFM proporcionarà a l'estudiant les següents competències:

 • Capacitat de dissenyar un projecte de recerca.
 • Capacitat de desenvolupar un estudi de recerca.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i de raonament crític en el desenvolupament de projectes de recerca.

Els resultats d'aprenentatge són:

 • Dissenyar un projecte de recerca
 • Desenvolupar i defensar un projecte de recerca

Orientació: Tutors i temes

El procés d'elaboració i defensa del TFM comptarà amb la guia i orientació del tutor/a de TFM. A principis de cada curs acadèmic, la comissió acadèmica aprova l'oferta de temes i tutors de TFM (Oferta de temes i tutors del curs 2016-2017) els alumnes matriculats reben la guia actualitzada de “Directrius i criteris d'avaluació per a l'elaboració del TFM” amb informació sobre el procés d'elaboració i defensa, normes tipogràfiques o la informació sobre temes i tutors. A més, es realitza una primera sessió informativa en la qual es resolen dubtes.

Cada estudiant indicarà 3 temes, amb els seus respectius tutors, per a l'elaboració de la seua TFM. L'estudiant pot proposar la realització d'un TFM en el qual s'investiga un problema clínic vinculat a les temes proposats per cada tutor, o en el cas de no disposar d'una proposta definida, els professors responsables del TFM orientaran en la selecció del problema de recerca. Els temes podran repetir-se, però els 3 tutors proposats hauran de ser diferents. En cas que la sol·licitud no complisca aquest requisit, la comissió acadèmica podrà assignar lliurement al tutor.

L'assignació del tema i tutor del TFM serà realitzada per la comissió d'acadèmica del màster satisfent, en la mesura del possible, les preferències de tema i tutor manifestades pels estudiants. La Comissió procurarà una assignació adequada i proporcionada de tutors i temes. El criteri a seguir per a realitzar l'assignació en cas de desajustament entre l'oferta i la demanda serà la qualificació mitjana de cada estudiant. Cada tutor es responsabilitzarà d'un màxim de 3 TFM.

La relació amb les adjudicacions definitives de tutor acadèmic i tema a cada estudiant s'exposarà en els mitjans electrònics oportuns i es publicarà en l'Aula Virtual.

Presentació i convocatòries

Els treballs es dipositaran 15 dies abans de les dates de defensa oral aprovades per la Comissió Acadèmica del Màster. Està informació serà facilitada a l'estudiantado amb suficient temps d'antelació. Com a norma general, les dates de defensa seran:

 1. Primera convocatòria: Fins al 15 de juliol
 2. Segona convocatòria: Fins al 30 de setembre.

Una vegada finalitzat el TFM, amb el vistiplau del tutor, La memòria es lliurarà:

 1. A través d'Aula Virtual en l'assignatura TFM, en format PDF.
 2. Una còpia enquadernada i una còpia en format electrònic (PDF) en un únic fitxer en un CD, identificat exteriorment amb el nom de l'autor/a, títol del TFM i nom del Màster i ha de ser dipositat a la secretària UPIM a l'atenció d'Ernesto Alonso.

La presentació de la documentació es pot fer personalment en la Unitat Predepartamental d'Infermeria (1ªPlanta de la Facultat de Ciències de la Salut, Despatxe HD0138DD) o per correu postal a la següent adreça:

Universitat Jaume I
Unitat Predamental d'Infermeria
Edifici: Facultat de Ciències de la Salut
Av. Vicent Sos Byanat, s/n. 12071. Castelló de la Plana
Coordinació Màster
A l'atenció d'Ernesto Alonso

Els manuscrits formaran part dels fons bibliogràfics de la Universitat Jaume I en el Repositori Institucional i podran ser objecte de consulta per a altres investigadors.

Defensa del TFM

La Comissió Acadèmica aprovarà la distribució de dates i hora de defensa i la composició dels tribunals d'avaluació, formats per 3 professors del màster amb el grau de doctor. El tutor del TFM no formarà part del tribunal avaluació.

L'exposició/defensa per part de l'estudiant del TFM ha d'incloure:

 1. Exploració de les implicacions i importància dels resultats de l'estudi.
 2. Prova que l'estudiant ha comprès el procés de recerca i que mostra capacitat per a justificar les eines i les tècniques empleades.
 3. Explorar la contribució que la recerca fa a la professió d'infermeria i a l'assistència sanitària.

La durada de l'exposició és aproximadament de 30 minuts. Del total, 15 minuts es destinen a la presentació oral i la resta a la defensa oral del TFM, encara que ha d'assignar-se temps suficient com per a assegurar que l'examen oral és adequat.

Després de l'exposició/defensa el tribunal, mitjançant la formalització d'un acta d'avaluació s'arreplegarà la qualificació final de l'alumne/a acompanyant els informes d'avaluació tant de la memòria com de l'exposició/defensa de la mateixa.

Suport informatiu:

Informació proporcionada per: InfoCampus