UJI
  • UJI
  • Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

Poden accedir al programa Màster, els titulats que complisquen els requisits contemplats en el RD 1393/2007. Quant als criteris específics d'accés, es contemplen tots els Diplomats, Llicenciats i Graduats en qualsevol titulació de la branca Ciències de la salut, recollida en la Llei d'Ordenació de les professions sanitàries (L.O.P.S). Tenen prioritat els Diplomats i Graduats en Infermeria.

Acreditar un nivell de llengua anglesa A2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües. L'acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació de certificats d'aquest nivell o equivalents o, si escau, mitjançant una prova específica que realitza el Servei de Llengües i Terminologia amb caràcter periòdic i que especifica els nivells del MCER.

En el cas d'estudiants procedents d'altres països la llengua oficial dels quals no siga el castellà, i que no hagen obtingut alguna titulació oficial a Espanya o país de parla castellana, hauran d'acreditar un nivell de castellà A2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües. L'acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació de certificats d'aquest nivell o equivalents o, si escau, mitjançant una prova específica que realitza el Servei de Llengües i Terminologia amb caràcter periòdic i que especifica els nivells del MCER.

Procediment d'Admisió

Una vegada obert el període d'admissió, la comissió acadèmica del màster, barema la sol·licituds d'acord a criteris d'experiència docent, investigadora, assistencial i gestora dels/as candidats/as.

Baremació:

1. Realitzada per la Comissió acadèmica del Màster

2. Procediment i criteris de baremació.

     - Una vegada tancat el termini de preinscripció es realitza una selecció de sol·licituds en 3 grups:

  1. Els alumnes que procedeixen de la titulació Diplomat o Graduat en Infermeria que sol·liciten preinscripció per al màster complet tindran preferència sobre la resta de sol·licitants.
  2. Alumnes que procedeixen d'altres titulacions de Ciències de la Salut i sol·liciten preinscripció per a la titulació completa. Tindran preferència sobre els quals vulguen cursar solament parteix del màster.
  3. Alumnes de qualsevol titulació de Ciències de la Salut que sol·liciten preinscripció per a cursar solament 60 ECTS del Màster.

Dins de cadascun d'aquests 3 grups, els alumnes seran ordenats conforme al següent barem general:

Puntuació màxima: 10 punts.
Fins a 4 : Expedient acadèmic

Fins a 1,5 punts: Experiència assistencial
Fins a 1,5 punts. Experiència docent

Fins a 1,5 punts: Experiència investigadora
Fins a 1.5 punts: Altres mèrits (coneixement d'idiomes, estades en l'estranger i formació de postgrau rebuda).

Amb els resultats de la baremació, es convoca als admesos a un programa de presentació Màster i assignació de tutors del Master i del Treball de Final de Màster, que seguiran la seua trajectòria acadèmica durant tot el programa. En cas que un alumne accedisca per a obtenir els 60 ECTS i iniciar el període investigador de doctorat, el seu tutor/a assignat, li traçarà un itinerari formatiu, que incloga obligatòriament matèries d'investigació, i Treball de Final de Màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.

  2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

  3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.

  4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria l’estudiantat té l’opció de reconèixer fins a 6 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i fins a 12 ECTS per reconeixement de crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universitàries. 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus