UJI
 • UJI
 • Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)

Ciències de la Infermeria

Última modificació: 29/07/2019 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (8ª edició) s’ha consolidat com una de les millors ofertes formatives de segon cicle en l’àmbit de la infermeria. El programa d’aquest màster permet el desenvolupament de competències necessàries per a la recerca en l’àmbit de la infermeria, unit a continguts que aprofundeixen en el coneixement de l’educació, gestió i clínica avançada. [Llegir més]

Modalitat: semipresencial

Introducció

Presentació

El màster universitari en Ciències de la Infermeria (7a edició) és una de les millors ofertes formatives de segon cicle en l’àmbit de la infermeria. El programa permet el desenvolupament de competències necessàries per a la recerca en l’àmbit de la infermeria, unit a continguts que aprofundeixen en el coneixement de l’educació, gestió i clínica avançada. Així, els professionals que cursen el màster obtenen una visió àmplia de la infermeria en tots els seus vessants: assistencial, docent, investigadora i gestora.

El títol de màster universitari en Ciències de la Infermeria s'obté cursant els 120 crèdits, encara que s'ofereix la possibilitat de cursar els ECTS necessaris per a accedir a programes de doctorat. Per a açò es desenvolupa un itinerari ajustat a les necessitats de cada estudiant (proposta genèrica de 60 ECTS).

Es tracta d’un màster amb caràcter semipresencial, amb retransmissió en directe de les classes a través d’Internet, i que a més ofereix continuïtat amb el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de l’UJI.

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Es tracta d'un ensenyament semipresencial. Combina metodologia docent presencial amb suport on-line. Per a l'estudiantat que desitja seguir les classes presencials, aquestes, es retransmeten en temps real per internet, de manera que es garanteix el seu seguiment de forma voluntària des de qualsevol punt d'Internet a través de la plataforma virtual de la Universitat Jaume I, en horari de dilluns a dijous de 16 a 20 hores (hora peninsular).

En l'horari s'observa al costat de cada dia de classe les lletres P/R. És el significat de presencial/retrasmitida i significa que:
Aquestes classes no tenen assistència obligatòria. Es retransmeten des de l'aula per a qui desitge seguir-les.

Quan al costat de la data de la classe apareix Avaluació, es tracta de la sessió presencial d'avaluació. L'avaluació és presencial, excepte que el professorat opte per una altra modalitat.

La comissió acadèmica del programa permet que, els estudiants d'Illes Canàries, s'examinen en Gran Canària per a tot el programa excepte la defensa del Treball de final de Màster que, és de caràcter presencial a Castelló.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: dos cursos acadèmics (novembre 2018 / juliol 2020).

Docència presencial: novembre 2018 / juliol de 2020.

Crèdits i import

120 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

Segons taxes oficials per al curs 2018/19: 39,27 €/crèdit.

Objectius

El perfil investigador de la titulació, vincula els coneixements adquirits durant el període de formació Màster, a les possibles línies d'investigació del Doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I orientades als camps, gestor, docent i clínic avançat de la Infermeria. El títol aquesta configurat amb una estructura per matèries que garanteix l'adquisició de competències conjugant la presencialitat amb la interacció a partir de treballs pràctics guiats.

Els objectius concrets i competències generals de la titulació s'agrupen a capacitar a l'alumne para:

 1. Discutir les bases històriques, teòriques i filosòfiques de la Ciència d'Infermeria. Dissenyar i executar la planificació, actuacions i avaluació en el camp de les cures d'Infermeria contemplant diferents demandes de salut segons problemes, edat i context social.
 2. Aplicar els mètodes i tècniques necessàries per a l'exercici de la docència de grau i postgrau.
 3. Gestionar els recursos al seu abast en qualsevol empresa soci-sanitària i en qualsevol nivell de l'organigrama.
 4. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a l'exercici professional i/o que servisquen com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral

Les competències generals del títol s'agrupen per perfils, excepte les competències d'investigació que són comunes en les competències de clínica avançada, docència i gestió. En tots els casos, Màster complet o ECTS per a completar formació Màster i accedir al període investigador del Doctorat queda inclòs el Treball de final de Màster.

La transversalitat de la titulació inclou maneig de sistemes informàtics a nivell d'usuari avançat per les pròpies característiques de semipresencialitat de la titulació que obliguen a utilitzar la intranet pròpia de la universitat i el coneixement i aplicació de gestors bibliogràfics. La Bioètica i l’Anglès tenen caràcter d'assignatura pròpia alhora que són considerats formació transversal per la seua importància en la presa de decisions i investigació en Ciències de la salut.

Coneixements previs recomanables

Els/es diplomats/des o graduats/des en Infermeria i els/as especialistes de qualsevol de les especialitats d'Infermeria, no necessiten complements formatius.

Als/Les aspirants a cursar el programa, procedents d'altres titulacions, se'ls realitzarà una adaptació curricular individual, en funció de la seua titulació d'accés.

Orientació

El Màster Universitari en Ciències de la Infermeria és de caràcter investigador.

Eixides professionals

L'obtenció del títol de Màster Universitari en Ciències de la Infermeria permet adquirir habilitats per a desenvolupar la recerca aplicada en tots els espais del treball assistencial, docent i gestor.

Cada vegada és més freqüent trobar ofertes de treball d'Universitats o Fundacions de recerca que cerquen professionals d'infermeria amb perfil investigador. A més, la incorporació d'Infermeria en les unitats de recerca del sistema públic i les empreses privades és un fet, així com l'aparició d'unitats de recerca en infermeria.

A més, mitjançant el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I, s'ofereix la possibilitat d'aconseguir el màxim grau acadèmic de Doctor o Doctora.

Beques pròpies i ajudes

A través d'Aula Virtual, s'informarà als estudiants de possibles beques convocades per altres institucions públiques o privades durant el curs acadèmic.

Segons la disponibilitat pressupostària, la Comissió Acadèmica valorarà la possibilitat de convocar una beca de col·laboració per a estudiants del màster.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Poden accedir al programa Màster, els titulats que complisquen els requisits contemplats en el RD 1393/2007. Quant als criteris específics d'accés, es contemplen tots els Diplomats, Llicenciats i Graduats en qualsevol titulació de la branca Ciències de la salut, recollida en la Llei d'Ordenació de les professions sanitàries (L.O.P.S). Tenen prioritat els Diplomats i Graduats en Infermeria.

Acreditar un nivell de llengua anglesa A2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües. L'acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació de certificats d'aquest nivell o equivalents o, si escau, mitjançant una prova específica que realitza el Servei de Llengües i Terminologia amb caràcter periòdic i que especifica els nivells del MCER.

En el cas d'estudiants procedents d'altres països la llengua oficial dels quals no siga el castellà, i que no hagen obtingut alguna titulació oficial a Espanya o país de parla castellana, hauran d'acreditar un nivell de castellà A2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües. L'acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació de certificats d'aquest nivell o equivalents o, si escau, mitjançant una prova específica que realitza el Servei de Llengües i Terminologia amb caràcter periòdic i que especifica els nivells del MCER.

Procediment d'Admisió

Una vegada obert el període d'admissió, la comissió acadèmica del màster, barema la sol·licituds d'acord a criteris d'experiència docent, investigadora, assistencial i gestora dels/as candidats/as.

Baremació:

1. Realitzada per la Comissió acadèmica del Màster

2. Procediment i criteris de baremació.

     - Una vegada tancat el termini de preinscripció es realitza una selecció de sol·licituds en 3 grups:

 1. Els alumnes que procedeixen de la titulació Diplomat o Graduat en Infermeria que sol·liciten preinscripció per al màster complet tindran preferència sobre la resta de sol·licitants.
 2. Alumnes que procedeixen d'altres titulacions de Ciències de la Salut i sol·liciten preinscripció per a la titulació completa. Tindran preferència sobre els quals vulguen cursar solament parteix del màster.
 3. Alumnes de qualsevol titulació de Ciències de la Salut que sol·liciten preinscripció per a cursar solament 60 ECTS del Màster.

Dins de cadascun d'aquests 3 grups, els alumnes seran ordenats conforme al següent barem general:

Puntuació màxima: 10 punts.
Fins a 4 : Expedient acadèmic

Fins a 1,5 punts: Experiència assistencial
Fins a 1,5 punts. Experiència docent

Fins a 1,5 punts: Experiència investigadora
Fins a 1.5 punts: Altres mèrits (coneixement d'idiomes, estades en l'estranger i formació de postgrau rebuda).

Amb els resultats de la baremació, es convoca als admesos a un programa de presentació Màster i assignació de tutors del Master i del Treball de Final de Màster, que seguiran la seua trajectòria acadèmica durant tot el programa. En cas que un alumne accedisca per a obtenir els 60 ECTS i iniciar el període investigador de doctorat, el seu tutor/a assignat, li traçarà un itinerari formatiu, que incloga obligatòriament matèries d'investigació, i Treball de Final de Màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.

 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.

 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria l’estudiantat té l’opció de reconèixer fins a 6 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i fins a 12 ECTS per reconeixement de crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universitàries. 

 

Oferta de places

40 places per curs acadèmic.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • E1.1 - Conèixer les arrels ideològiques de la professió infermera.
 • E 1.2 - Formular arguments científics mitjançant la construcció d´un discurs propi.
 • E 1.3 - Dominar els conceptes que en l´àmbit de la Filosofia de la Ciència procuren la funció diferenciadora de cadascuna de les disciplines, comprenent la importància d´establir un cos doctrinal propi per a la Infermeria.
 • E 1.4 - Capacitat de representar i defensar els interessos del pacient.
 • E 1.5 - Capacitat de donar resposta a problemes o situacions complexes de salut en el moment en què es produeixen.
 • E 2.1 - Coneixement del funcionament dels mercats d´atenció sanitària i les seues fallades.
 • E 2.2 - Capacitat d´avaluació crítica dels diferents sistemes d´atenció sanitària.
 • E 2.3 - Lideratge en la gestió de cures.
 • E3.1 - Capacitat d'informar, educar, supervisar i mantenir una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials.
 • E3.2 - Capacitat de permetre que pacients i cuidadors expressen les seues preocupacions i interessos i puguen respondre adequadament.
 • E3.3 - Capacitat oral i escrita en el desenvolupament de programes d'educació per a la salut
 • E 4.1 - Coneixement els diferents tipus i fonts de documentació científica.
 • E 4.2 - Maneig en la realització de cerca avançada d´informació en bases de dades especialitzades i síntesis de la informació.
 • E 4.3 - Ser capaç d´analitzar i comprendre el sentit global d´un text científic escrit en anglès.
 • E 4.4 - Ser capaç d´observar i identificar els possibles problemes d´un text, i iniciar la cerca de solucions.
 • E 4.5 - Ser capaç de comunicar-se de manera efectiva a través de la presentació d´un treball, el discurs en públic, i la redacció en anglès de diversos gèneres.
 • E 5.1 - Coneixement i comprensió de les fases del procés d´investigació i la relació entre aquestes.
 • E 5.2 - Capacitat de generar idees, iniciar projectes d´investigació i definir el context i les variables que intervenen en un disseny d´investigació.
 • E 5.3 - Identificar problemes d´infermeria que requerisquen investigació en l´àmbit de les Ciències de la salut.
 • E 5.4 - Capacitat per a analitzar dades i resultats de la investigació.
 • E 5.5 - Coneixement i capacitat de construir i interpretar diferents indicadors demogràfics a partir de les fonts de dades disponibles.
 • E 5.6 - Desenvolupar les habilitats per a dissenyar una investigació qualitativa.
 • E 5.7 - Comprendre les maneres d´obtenir dades qualitatives i analitzar-los.
 • E 6.1 - Capacitat per a fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica.
 • E 6.2 - Introduir capacitats per a desenvolupar habilitats de lectura crítica de les publicacions científiques.
 • E 7.1 - Capacitat de dissenyar un protocol de recerca.
 • E7.2 - Capacitat de desenvolupar un projecte de recerca.
 • E7.3 - Capacitat d'anàlisi, síntesi i de raonament crític en el desenvolupament de projectes de recerca.

Pla d'estudis

PRIMER CURS

Primer semestre

Matèria (Assignatures)

 • Infermeria clínica avançada:
  • Teories i models d’infermeria (OB - 9 crèdits)
  • Bioètica (OB -3 crèdits)
 • Gestió sanitària:
  • Economia de la salut (OB - 6 crèdits)
 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Metodologia de la investigació de la salut. Generalitats (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Anglès aplicat a la investigació I (OB - 6 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

Segundo semestre

Matèria (Assignatures)

 • Mètodes educatius:
  • Mètodes educatius (OB - 4 crèdits)
 • Gestió sanitària:
  • Gestión de servicios de salud y socio-sanitarios (OB - 6 crèdits)
 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Tècniques qualitatives en ciències de la salut (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Documentació científica I (OB - 4 crèdits)
 • Cures de salut basades en l’evidència:
  • Pràctica clínica basada en l’evidència (OB - 6 crèdits)
  • Lectura crítica de publicacions científiques I (OB - 4 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

SEGUNDO AÑO

Primer semestre

Matèria (Assignatures)

 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Tècniques quantitatives en ciències de la salut i demografia sanitària (OB - 12 crèdits)
 • Cures de salut basades en l’evidència:
  • Lectura crítica de publicacions científiques II (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Documentació científica II (OB - 4 crèdits)
 • Treball de final de màster:
  • Treball de final de màster (TFM - 8 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

Segundo semestre

Matèria (Assignatures)

 • Infermeria clínica avançada:
  • Cronicitats, geriatria i cures pal·liatives (OB - 12 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Anglès aplicat a la investigació II (OB - 6 crèdits)
 • Treball de final de màster:
  • Treball de final de màster (TFM - 12 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

Total: 120 crèdits 


 

Guies docents de les assignatures

Horaris

L'horari general és de dilluns a dijous de 16 a 20 hores (hora peninsular).

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2018-2019 ací.

En el horario se observa al lado de cada día de clase

 • Presencial/retransmitida: significa que estas clases pueden seguirse en internet a través de la retransmisión en directo desde el aula utilizando la herramienta Blackboard Collaborate WebConference. Esta herramienta garantiza la interacción con el profesorado mediante sistema de videoconferencia. La Universidad pone a disposición de los estudiantes esta herramienta a través de Aula Virtual.
 • Evaluación, se trata de la sesión presencial de evaluación. La evaluación es presencial, excepto que el profesorado opte por otra modalidad.
 • No presencial: horas de trabajo del alumno dedicadas a la realización de tareas, proyectos o ejercicios de cada asignatura.

Continuar la meua formació

El màster ofereix la possibilitat d´aconseguir el màxim grau acadèmic de Doctor/a.

Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I publicada en la web http://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/estudiantat/master/normativa-acad/ la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució se cerca una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professor/a i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic (problemes) i laboratoris: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, etc.
 • Ensenyament pràctic (laboratoris): ensenyaments realitzats en laboratori d'informàtica on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, casos, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, taller de lectura, convidar experts, etc.).
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai, reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. En aquest apartat s'inclou el treball de preparació dels exàmens, inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

La presencialitat de cada ECTS és del 20%, la qual cosa suposa un total de 600 hores de treball professor/alumne durant els dos cursos de durada del programa (4 semestres). Cada semestre són 150 hores de treball presencial. La resta del temps fins a un total de 3000 hores de la titulació (1 ECTS equival a 25 hores) correspon a treball de l'alumne, tutories on-line i activitats dirigides.

Accessibilitat a fons bibliogràfics. A partir de la formalització de matrícula, els alumnes/as UJI, obtenen claus d'accés que els permeten consultes bibliogràfiques i de recursos disponibles en http://www.uji.es/serveis/cd/

Accessibilitat a aula virtual. Amb la clau d'estudiant UJI s'accedeix a la Intranet de la Universitat que facilita la part on-line de la titulació amb descàrrega de materials, consultes i tutories amb el professorat.

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

 • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.
 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:
 • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
 • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
 • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
 • Examen oral: prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Mapa conceptual: Representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seues diferents relacions. Permet avaluar la comprensió.
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació en l'aula.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treball Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctores.
 • Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

 

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Informació general

El Màster Ciències de la Infermeria contempla l'elaboració d'un Treball Final de Màster (TFM) amb una càrrega total de 20 ECTS per a tots els estudiants. L'assignatura TFM es desenvolupa durant el segon curs, i suposa la realització per part de l'estudiantado d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster.

A cada estudiant se li assignarà, a principi de segon curs, un/a tutor/a de TFM, i per a poder presentar el TFM, l'alumne que opta al Títol Màster U. en Ciències de la Infermeria, té com a requisits previs comptar amb l'acceptació del tutor i superar tots els crèdits del programa en el qual s'ha matriculat.

Característiques, competències i resultats d'aprenentatge

El TFM permet a l'estudiantado utilitzar el procés de recerca com una manera de dur a terme una indagació sistemàtica, amb una base teòrica, destinada al descobriment i/o desenvolupament de certs elements o relacions dins d'un marc conceptual/teòric. En examinar el problema de recerca, l'estudiantat haurà de seleccionar la perspectiva metodològica més adequada, qualitativa, quantitativa o mixta, per a la consecució dels objectius plantejats. El procés comptarà amb la guia i orientació del/la tutor/a de el TFM.

L'assignatura TFM suposa la realització per part de l'estudiant d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster. És el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat, sota la tutela d'un professor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública.

La seqüència d'elaboració i defensa del TFM pot resumir-se en els següents passos:

 1. Primera fase: disseny del protocol de recerca, on es descriurà el marc conceptual i el marc metodològic (disseny i planificació):
  1. Antecedents i estat actual del tema (amb la bibliografia més rellevant).
  2. Hipòtesi i/o objectius.
  3. Metodologia.
 2. Segona fase: va desenvolupar de la fase empírica i analítica.
 3. Tercera fase: Presentació per escrit la memòria del TFM i defensa oral i pública davant un tribunal d'avaluació.

D'aquesta manera, el TFM proporcionarà a l'estudiant les següents competències:

 • Capacitat de dissenyar un projecte de recerca.
 • Capacitat de desenvolupar un estudi de recerca.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i de raonament crític en el desenvolupament de projectes de recerca.

Els resultats d'aprenentatge són:

 • Dissenyar un projecte de recerca
 • Desenvolupar i defensar un projecte de recerca

Orientació: Tutors i temes

El procés d'elaboració i defensa del TFM comptarà amb la guia i orientació del tutor/a de TFM. A principis de cada curs acadèmic, la comissió acadèmica aprova l'oferta de temes i tutors de TFM (Oferta de temes i tutors del curs 2016-2017) els alumnes matriculats reben la guia actualitzada de “Directrius i criteris d'avaluació per a l'elaboració del TFM” amb informació sobre el procés d'elaboració i defensa, normes tipogràfiques o la informació sobre temes i tutors. A més, es realitza una primera sessió informativa en la qual es resolen dubtes.

Cada estudiant indicarà 3 temes, amb els seus respectius tutors, per a l'elaboració de la seua TFM. L'estudiant pot proposar la realització d'un TFM en el qual s'investiga un problema clínic vinculat a les temes proposats per cada tutor, o en el cas de no disposar d'una proposta definida, els professors responsables del TFM orientaran en la selecció del problema de recerca. Els temes podran repetir-se, però els 3 tutors proposats hauran de ser diferents. En cas que la sol·licitud no complisca aquest requisit, la comissió acadèmica podrà assignar lliurement al tutor.

L'assignació del tema i tutor del TFM serà realitzada per la comissió d'acadèmica del màster satisfent, en la mesura del possible, les preferències de tema i tutor manifestades pels estudiants. La Comissió procurarà una assignació adequada i proporcionada de tutors i temes. El criteri a seguir per a realitzar l'assignació en cas de desajustament entre l'oferta i la demanda serà la qualificació mitjana de cada estudiant. Cada tutor es responsabilitzarà d'un màxim de 3 TFM.

La relació amb les adjudicacions definitives de tutor acadèmic i tema a cada estudiant s'exposarà en els mitjans electrònics oportuns i es publicarà en l'Aula Virtual.

Presentació i convocatòries

Els treballs es dipositaran 15 dies abans de les dates de defensa oral aprovades per la Comissió Acadèmica del Màster. Està informació serà facilitada a l'estudiantado amb suficient temps d'antelació. Com a norma general, les dates de defensa seran:

 1. Primera convocatòria: Fins al 15 de juliol
 2. Segona convocatòria: Fins al 30 de setembre.

Una vegada finalitzat el TFM, amb el vistiplau del tutor, La memòria es lliurarà:

 1. A través d'Aula Virtual en l'assignatura TFM, en format PDF.
 2. Una còpia enquadernada i una còpia en format electrònic (PDF) en un únic fitxer en un CD, identificat exteriorment amb el nom de l'autor/a, títol del TFM i nom del Màster i ha de ser dipositat a la secretària UPIM a l'atenció d'Ernesto Alonso.

La presentació de la documentació es pot fer personalment en la Unitat Predepartamental d'Infermeria (1ªPlanta de la Facultat de Ciències de la Salut, Despatxe HD0138DD) o per correu postal a la següent adreça:

Universitat Jaume I
Unitat Predamental d'Infermeria
Edifici: Facultat de Ciències de la Salut
Av. Vicent Sos Byanat, s/n. 12071. Castelló de la Plana
Coordinació Màster
A l'atenció d'Ernesto Alonso

Els manuscrits formaran part dels fons bibliogràfics de la Universitat Jaume I en el Repositori Institucional i podran ser objecte de consulta per a altres investigadors.

Defensa del TFM

La Comissió Acadèmica aprovarà la distribució de dates i hora de defensa i la composició dels tribunals d'avaluació, formats per 3 professors del màster amb el grau de doctor. El tutor del TFM no formarà part del tribunal avaluació.

L'exposició/defensa per part de l'estudiant del TFM ha d'incloure:

 1. Exploració de les implicacions i importància dels resultats de l'estudi.
 2. Prova que l'estudiant ha comprès el procés de recerca i que mostra capacitat per a justificar les eines i les tècniques empleades.
 3. Explorar la contribució que la recerca fa a la professió d'infermeria i a l'assistència sanitària.

La durada de l'exposició és aproximadament de 30 minuts. Del total, 15 minuts es destinen a la presentació oral i la resta a la defensa oral del TFM, encara que ha d'assignar-se temps suficient com per a assegurar que l'examen oral és adequat.

Després de l'exposició/defensa el tribunal, mitjançant la formalització d'un acta d'avaluació s'arreplegarà la qualificació final de l'alumne/a acompanyant els informes d'avaluació tant de la memòria com de l'exposició/defensa de la mateixa.

Suport informatiu:

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Aymerich Ojea, Ignacio Dep. de Dret Públic Professor Titular d'Universitat
Bernat Adell, María Desamparados Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Contractada Doctora amb plaça assistencial vinculada
Cabañero Martínez, María José
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Categoria: Professora contractada doctora
Breu currículum: Formación académica: Diplomada en Enfermería. Bachelor in Nursing. Máster en Ciencias de la Enfermería. Doctor en Enfermería: Práctica y Educación Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): 2 Quinquenios y 1 sexenio CNEAI Profesora Contratado Doctor Líneas de investigación: Cuidados paliativos. Geriatría y Gerontología. Evaluación de resultados de salud. Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Título: Spanish version of the Parkinson`s Disease Questionnaire-Carer (PDQ-Carer) Autores: Ferrer-Cascales, R.: Cabañero-Martínez, M.J.: Sánchez-SanSegundo, M.: Congost-Maestre, N.: Jenkinson, C. Revistas: Health and Quality of Life Outcomes Volumen: 14 ; Páginas: 1 - 9 Año: 2016 FI (2016): 2.143 (Q2) Título: Perceptions of health professionals on subcutaneous hydration in palliative care: A qualitative study. Autores: Cabañero-Martínez, MJ ; Velasco-Álvarez, ML ;Ramos-Pichardo, JD ;Ruiz, ML ; Priego, M ;Cabrero-García, J. Revista: Palliative Medicine Volumen: 30 Páginas: 549-557 Año: 2016 FI (2016): 4.220 (Q1) Título: Reliability and validity of a shortened state trait anxiety inventory in spanish patients receiving mechanical ventilation Autores: Perpiñá-Galvañ, J.; Cabañero-Martínez, MJ.; Richart-Martínez, M. Revistas: American Journal of Critical Care Volumen: 22, Páginas: 46 - 52 Año: 2013 FI (2013): 1.60 (Q1) Título: Validation of a mobility item bank for older patients in primary care. Autores: Cabrero-García, J.; Ramos-Pichardo, J.D.; Muñoz-Mendoza, C.L.; Cabañero-Martínez, M.J.; González-Llopis, L.; Reig-Ferrer, A. Revistas: Health and Quality of Life Outcomes Volumen: 10; Páginas: 1 - 14 Año: 2012 FI (2012): 2.27 (Q2) Título: Evaluation of walking speed tests as a measurement of functional limitations in elderly people: A structured review Autores: Muñoz-Mendoza, C. L.; Cabrero-García, J. ; Reig-Ferrer, A. ; Cabañero-Martínez, M. J Revista: International Journal of Clinical and Health Psychology Volumen: 10 Páginas: 359-378 Año: 2010 FI (2010): 1.842(Q1) Título: Revisión estructurada de las escalas de depresión en personas mayores Autores: Cabañero-Martínez, M. J.; Cabrero-García, J.; Richart-Martínez, M.; Muñoz-Mendoza, C. L.; Reig-Ferrer, A. Revista: International Journal of Clinical and Health Psychology Volumen: 7 Páginas: 823-846 Año: 2007 FI (2007): 2.946 (Q1)
Professorat extern Màsters
Camacho Bejarano, Rafaela
Universitat: Universidad de Huelva
Doctor:
Categoria: Profesora Ayudante Doctora
Càrrec: Secretaria del Departamento de Enfermería
Adreça de correu electrònic: rcamacho@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Diplomada Universitaria en Enfermería. Bachelor en Promoting Practice Effectiveness in Critical Care (University of Teesside, Reino Unido). Máster en Ciencias de la Enfermería. Doble titulación hispano-belga. Máster en Gestión Clínica. Experta en Cuidados Oncológicos y Paliativos. Máster en Docencia Universitaria. Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Huelva con mención internacional. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Profesora Ayudante Doctora. Secretaria del Departamento de Enfermería. Co-Directora del Máster en Cuidados Oncológicos y Paliativos. Universidad de Huelva. Directora de la revista Enfermería Clínica. Elsevier Líneas de investigación: Gestión Clínica del Cuidado, Procesos Asistenciales Integrados, Cáncer de mama, Calidad Asistencial, Seguridad Clínica, Competencias, Docencia Universitaria ¿ PUBLICACIÓN 1 Tipo de Informe/Asesoría. Plan Integral de Cuidados de Andalucía: Nuevos retos en el Cuidado de la Ciudadanía 2015-2020. Organismo. Consejería de Salud. Junta de Andalucía Fecha de realización. Noviembre, 2015 ¿ PUBLICACION 2 Título: Retos y oportunidades: aportaciones de la Enfermera de Practica Avanzada en la cronicidad. Aprendiendo de las experiencias. Autores: Appleby, C; Camacho Bejarano, R Nombre de la revista: Enfermería Clínica Volumen y pags: 24(1): 90-98 Editorial: ELSEVIER País de publicación: Barcelona (España) Año de publicación: 2014 ISSN: 1130-8621 ¿ PUBLICACION 3 Título: Nuevas perspectivas profesionales: la Enfermera de Práctica Avanzada en Urología Autores: Camacho Bejarano, R; Calvo-González, G; Romero Ruiz, A. Nombre de la revista: Enfuro Volumen y pags:: 126: 4-12 Editorial: Asociación Española de Enfermería en Urología País de publicación: Madrid (España) Año de publicación: 2014 ISSN 0210-9476 ¿ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 1 Título del proyecto o contrato de investigación: Una ventana abierta a las familias. Janela aberta- Desarrollo de una plataforma de comunicación entre los servicios sanitarios y los ciudadanos del Algarve y Huelva. (Código AT302113170001) Entidad financiadora: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Entidades participantes: Junta de Andalucía Duración: 2007-2013 Investigador principal: Mª Isabel Mariscal Crespo Número de investigadores participantes: 5 Importe total del proyecto/contrato: 17000€ Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador Tipo: Contrato 68/83 ¿ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2 Título del proyecto o contrato de investigación. Autocuidados y salud en mujeres afectadas por cáncer de mama Entidad financiadora. AVON COSMETICS Tipo de convocatoria: Nacional Entidades participantes. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y Hospital Puerta del Mar de Cádiz Duración: Fecha inicial, final y número de meses. 2012-15 (36 meses) Investigador principal. María Isabel Mariscal Crespo Número de investigadores participantes. 6 Importe total del proyecto/contrato. 24001€ Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador ¿ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 3 Título del proyecto. Formación en lengua inglesa en el Grado en Enfermería Entidad financiadora. VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE E INNOVACION. UNIVERSIDAD DE HUELVA Tipo de convocatoria. CC.AA. XVII Convocatoria de Proyectos Innovación Docente e Investigación Educativa. Entidades participantes. Universidad de Huelva. Duración. 2013-15 (24 meses) Investigador principal. María Isabel Mariscal Crespo Número de investigadores participantes. 8 Grado de responsabilidad del solicitante. Investigadora Financiación: 1000€
Professorat extern Màsters
Castelló Benavent, Joaquín José Dep. de Matemàtiques Professor Titular d'Universitat
Castillo de la Rosa, Elena
Adreça de correu electrònic: castille@uji.es
Professorat extern Màsters
Cervera Gasch, Águeda Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Codorniu Zamora, Núria
Empresa: Hospital Clínic de Barcelona
Doctor:
Adreça de correu electrònic: codorniu@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Diplomada en Enfermería Licenciada en Filología Doctora en Sociología: Tesis : “La calidad de vida como objetivo: nuevo modelo de asistencia a los enfermos reumáticos crónicos” Directors: Prof A.Oriol Bosch i Josep A. Rodriguez Universitat: Universitat de Barcelona Departament: SociologiaQualificació: Exel•lent “Cum laude”, 2001 Responsable de Unidad de Readaptación Funcional y Educación Terapéutica S Reumatología del instituto clínico especialidades medicoquirúrgicas (ICEMEQ) Hospital Clinic de Barcelona. - Miembro del grupo de investigación consolidado Resultats de salut en patologies de l' aparell locomotor (RESPAL) : Grup de recerca consolidat [SGR] 2014 – 2016) Generalitat de Catalunya. -Miembro del grupo de investigación de Reparación i Plasticidad Musculoesquelética del Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustí Pí i Suñer (IDIBAPS). - Miembro de la “Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas” (REDISSEC). Experiencia académica - Acreditación de Profesor Lector por la Agencia para Calidad del sistema Universitario de Cataluña (2014). -Profesor Máster en Ciencias de la Enfermería de la Universidad Jaume I de Castellón, asignatura: Cronicidades, geriatría y cuidados paliativos. -Profesor Master en Cronicidad y dependencia Asignatura Malalties musculesqueletiques Escuela Superior de Ciencias de la Salut (Centro adscrito a Universidad Pompeu Fabra de Barcelona). -Profesor en curs de formación continuada Informació i educación terapèutica a la cronicitat. Programa d’atenció a la cronicitat. Hospital Clinic Barcelona. -Profesor colaborador Institut Estudios de Salut Barcelona Líneas de investigación y proyectos actuales, investigador principal: Percepción de pacientes, calidad de vida relacionada con la salud, evaluación Resultados en pacientes con enfermedades crónicas del aparato locomotor. -Fall Detector for the Elderly (FATE). Entidad financiadora: Competitiveness and innovation Framework Programme. Comunitat Europea. -Predicción de resultados de la prótesis de rodilla. Entidad financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Instituto de Salud Carlos III. Resultados relevantes -Núñez M, Vilchez F, Nuñez E, Martinez-Pastor JC, Maculé F, Suso S, Soriano A.Measuring outcomes: pain and quality of life 48 months after acute postoperative total knee prosthetic joint infection. Pain Practice 2014 DOI. 10.1111/papr.12214. -Núñez M, Nuñez. La enfermera de práctica clínica avanzada en las enfermedades osteoarticulares: Cap. 7;101-117. En Isla P. Enfermeria Clínica Avanzada. colección Cuidados de Salud Avanzados. Barcelona: El Sevier; 2014. -Núñez M, Núñez E, Segur JM. Health-Related Quality of Life and Prioritization Strategies in Waiting Lists:Spanish Aspects: 1812-1823. In Victor R. Preedy and Ronald R. Watson, editors.Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures.Springer ; 2010 (USA). -Núñez M, Lozano L, Núñez E, Segur JM, Sastre S, Maculé F, Ortega R, Suso S. Total knee replacement and health-related quality of life: Factors influencing long-term outcomes. Arthritis Rheum. 2009; 61(8):1062-9. A. IF 7.332. -Núñez M, Núñez E, Segur JM, Maculé F, Sanchez A , Hernandez MV, Vilalta C. Health related quality of life and costs in patients with osteoarthritis on waiting list for total knee replacement. Osteoarthritis Cartilage 2007; 15 (3):258-65. A. IF 4.017 -Nuñez M, Nuñez E, Segur JM, Macule F, Quinto L, Hernández MV, Vilalta C. The effect of an educational program to improve health-related quality of life in patients with osteoarthritis on waiting list for total knee replacement: a randomized study. Osteoarthritis Cartilage 2006; 3:279-285.
Professorat extern Màsters
Collado Boira, Eladio Joaquin Unitat Predepartamental d'Infermeria Professor Ajudant Doctor Tipus II
de la Cuesta Benjumea, Carmen
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Categoria: TU
Breu currículum: Formación académica: PhD Universidad de Liverpool (Reino Unido) 1992. Experiencia académica Profesora Titular, Departamento de Psicología de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante. Dos sexenios (último: 2005-2013). Tres quinquenios Líneas de investigación: -Cuidados en el ámbito familiar desde la perspectiva cualitativa. -Calidad de Vida, Bienestar Psicológico y Salud. Resultados relevantes • Martinez Marcos MM y de la Cuesta-Benjumea C. How women caregivers deal with their own chronic illnesses: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 70, pp. 1825-1836. 2014. ISSN 0309-2402. Factor de Impacto 1.654; 5 de 58. Base de datos: 0.933; 40 de 97 JCR. • Martinez Marcos MM y de la Cuesta-Benjumea C. Women`s self-management of chronic illnesses in the contexto of caregiving: a grounded theory study. Journal of Clinical Nursing. Early view. DOI: 10.1111/jocn.12746. 2014. ISSN 0962-1067. Factor de impacto 1.118; 30 de 97 Base de datos: JCR. • De la Cuesta Benjumea, C; Roe, B. Older People and Quality of LIfe. Edited Virtual Issue.. Journal of Advanced Nursing.Wiley-Blackwell. Reino Unido. 2013. ISSN 0309-2402.Factor de Impacto 1.654; 5 de 58. Base de datos: 0.933; 40 de 97 JCR. • De la Cuesta-Benjumea, C.; Roe, B. The experience of family caregivers and migrant paid caregivers relief of burden: A contrasted analysis. Ageing and Society. En prensa, 2013.ISSN 0144-686X Factor de impacto 1.165; 15 de 30. Base de datos: JCR • Abad Corpa, E; Gonzalez Gil, T.; Matinez Hernandez, A; Barderas, A; de la Cuesta-Benjumea C; Monistrol O;Matahni, V; RETICEF-evidencia Group. Caring to achieve the maximum independence possible: A synthesis of qualitative evidence on older adult`s adaptation to dependency. Journal of Clinical Nursing.21,pp. 3153-3169. 2012. ISSN 0962-1067 Factor de impacto 1.118; 30 de 97 Base de datos: JCR De la Cuesta-Benjumea C. Strategies to relieve burden in advanced dementia care giving: a qualitative interview study. A. Journal of Advanced Nursing. 67,pp. 1790-1799. Wiley-Blackwell. Reino Unido. 2011. ISSN 0309-2402. Factor de Impacto 1.654; 5 de 58. Base de datos: 0.933; 40 de 97 JCR.
Professorat extern Màsters
Delgado García, Beatriz Elena
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Adreça de correu electrònic: elena@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Ciencias de la Salud. Máster en Ciencias de la Salud. Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica. Diplomada Universitaria en Enfermería. EXPERIENCIA ACADÉMICA (INCLUYENDO NÚMERO DE QUINQUENIOS, SEXENIOS Y CARGO): Profesora asociada del Departamento de Enfermería Comunitaria de la Universidad de Alicante. Año académico 2016-17. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Evaluación de cuidados durante la gestación. Evaluación de tecnologías sanitarias. Validación de instrumentos. RESULTADOS RELEVANTES (SELECCIÓN DE 5-6 PUBLICACIONES): Tesis doctoral: Estudio experimental controlado y aleatorizado sobre la efectividad del uso de la pelota de partos durante el parto. Delgado-García, BE. Septiembre 2015. Universidad de Alicante. Artículos: Caballero P, Delgado-García BE, Orts-Cortes I, Moncho J, Pereyra-Zamora P, Nolasco A. Validation of the Spanish version of mackey childbirth satisfaction rating scale. BMC Pregnancy and Childbirth. 2016;16:78. doi:10.1186/s12884-016-0862-7. Delgado-García BE, et al. Ensayo clínico controlado y aleatorizado para determinar los efectos del uso de pelotas de parto durante el trabajo de parto. Enferm Clin. 2011. doi:10.1016/j.enfcli.2011.07.001 Investigaciones en proceso: Revisión sistemática sobre los efectos de la gimnasia en el agua durante la gestación.
Professorat extern Màsters
Edo Marzá, Nuria Dep. d'Estudis Anglesos Professora Contractada Doctora
Esteve Clavero, Aurora Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Associada Laboral
Folch Ayora, Ana Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Forner Gumbau, Oscar Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques Professor Associat Laboral
Georgantzis , Nikolaos Dep. d'Economia Catedràtic d'Universitat
González Chordá, Víctor Manuel Unitat Predepartamental d'Infermeria Professor Contractat Doctor
Grau Magaña, María
Empresa: Hospital Clínic de Barcelona
Doctor:
Adreça de correu electrònic: magana@uji.es
Breu currículum: Formación académica: 2009 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Doctora con Mención Europea en Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica 2008 MÉDICO ESPECIALISTA VÍA MIR Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 6 th PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, Liverpool (Reino Unido), Varsovia (Polonia) y Bilthoven (Holanda) Curso Marie Curie en Epidemiología Cardiovascular y Modelización 2007 CONSEJO DE EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN, FEDERACIÓN MUNDIAL DEL CORAZÓN, Sommarøy (Noruega) 40º Seminario Internacional en Enfermedad Cardiovascular y Prevención 2005 UNIVERSITAT POMPEU-FABRA, Barcelona Máster en Salud Pública 2003 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Licenciada en Medicina y Cirugía Experiencia académica 2010-15 Jurado INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL, Barcelona Becas de Investigación en Atención Primaria 2014-15 Jurado ESCOLAS UNIVERSITÀRIAS GIMBERNAT I TOMÀS CERDÀ, SANT CUGAT DEL VALLÈS, Barcelona Máster en Fisioterapia Respiratoria • Trabajo Fin de Máster 2015 Profesora ESCOLAS UNIVERSITÀRIAS GIMBERNAT I TOMÀS CERDÀ, SANT CUGAT DEL VALLÈS, Barcelona Máster en Fisioteràpia Respiratòria • “Práctica Clínica Basada en la Evidencia” • Coordinación Trabajo Fin de Máster 2015 Profesora ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I TERÀPIA OCUPACIONAL, TERRASSA, Barcelona Cursos de Post-grado de Enfermería Quirúrgica Cursos de Post-grado de Integración Sensorial Máster en Enfermería Oncológica • “Práctica Clínica Basada en la Evidencia” • Coordinación Trabajo Fin de Postgrado / Máster 2011-15 Profesora UDETMA. UNIDAD DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ATEROTROMBÓTICAS, Lleida Curso de expert en Medicina e Imagen Cardiovascular “Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares” Marzo 2012 Profesora UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, CÁTEDRA NOVARTIS DE MEDICINA DE FAMILIA, Barcelona “Metodología avanzada de estudios de cohortes” 2012-15 Jurado UNIVERSITAT POMPEU-FABRA, Barcelona Proyectos de Tesis en Biomedicina 2009-15 Profesora FUNDACIÓN DE ENFERMERÍA CATALANA, Barcelona • “Metodología de la Investigación Biomédica” (Coordinadora del curso) • “Lectura Crítica de Publicaciones Científicas” (Coordinadora del curso) 2009-14 Profesora CONSORCIO SANITARIO INTEGRAL, HOSPITAL GENERAL DE L’HOSPITALET DE LLOBEGRAT, Barcelona Emergencias y Cuidados Intensivos y Enfermería Quirúrgica Cursos de Post-grado • “Enfermería Basada en la Evidencia” 2009-14 Profesora UNIVERSIDAD JAIME I, Castellón de la Plana Master en Ciencias de la Enfermería • “Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares” 2010 Profesora PROJECTO EURHOBOP, Barcelona EU funded project (www.eurhobop.eu) • “Metodología de la extracción y manejo de datos” (Coordinadora del curso) 2009-10 Profesora UNIVERSITAT POMPEU-FABRA, Barcelona Master en Salud Pública • “Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares” Septiembre 2009 Profesora ESCUELA DE VERANO DE SALUD PÚBLICA, Mahón • “Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares” 2008-14 Profesora HOSPITAL UNIVERSITARIO BELLVITGE, Barcelona Master in Cardiology Nursing • “Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares” 2008-10 Profesora UNIVERSITAT DE GIRONA, Girona Facultad de Enfermería • “Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares” 2008-14 Jurado UNIVERSITAT POMPEU-FABRA, Barcelona Máster en Salud Pública Proyectos de tesis Líneas de investigación: Epidemiología de las Enfermedades Cardiovasculares, Medicina Preventiva y Salud Pública, Metodología de la Investigación Biomédica Resultados relevantes • Agüero F, …, Grau M. Prevalence of lower extremity peripheral arterial disease in individuals with chronic immune mediated inflammatory disorders. Atherosclerosis. 2015 (en prensa)
Professorat extern Màsters
Hernández Carcereny, María del Carmen
Empresa: Hospital Clínic de Barcelona
Doctor:
Adreça de correu electrònic: carceren@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Especialidad de Pediatría Universidad de Barcelona 1985 Máster en Medicina Respiratoria Universidad de Barcelona 2008 – 2009 Doctorado Universidad de Barcelona 28/1/15 Experiencia académica • Profesora del Master Universitario en Investigación en Salud, Asignatura “Nuevos modelos de atención integrada a la cronicidad. Telemedicina como herramienta de soporte”. Universidad de Lleida. • Profesora del Máster Universitario en Cronicidad y Dependencia, assignatura “Enfermedades musculoesqueléticas, cardiovasculares y respiratorias”. Universitat de Mataró. Tecnocampus Mataró-Maresme. Barcelona • Impartición de docencia del “Máster en Ciencias de la Enfermería”, assignatura “Cronicidades, geriatría y cuidados paliativos”. Classe: “Impacto sanitario y social de las enfermedades respiratorias”. Universidad Jaume I. Castelló de la Plana. Alicante. • Profesora del Master en Investigación Clínica, Universidad de Barcelona. Asignatura: Enfermedades crónicas Líneas de investigación: • nuevos modelos de atención a la cronicidad • estratificación de la fragilidad y complejidad • programas de educación y automanejo de la enfermedad Resultados relevantes • The burden of chronic disorders on hospital admissions prompts the need for new modalities of care: A cross-sectional analysis in a tertiary hospital. C. Hernández, M. Jansa, M. Vidal, M. Nuñez, M.J. Bertran, J. Garcia-Aymerich and J. Roca. Q J Med 2009; 102: 193- 202. • The importance of knowing the home conditions of patients receiving long-term oxygen therapy. Ilda Godoy, Suzana Erico Tanni, Carme Hernández, Irma Godoy. International Journal of COPD 2012:7 421-425. • Integrated care services: Lessons learnt from the deployment of the Nexes project Hernandez C, Alonso A, Garcia-Aymerich J, Grimsmo A, Vontetsianos T, Garcia-Cuyas F, Garcia-Altes A, Vogiatzis I, Garåsen H, Pellise L, Wienhofen L, Cano I, Meya M, Moharra M, Martinez J, Escarrabill J, Roca J and the NEXES consortium.. Journal of Integrated Care (IJIC), 2015 (15). • Assessment of health status and program performance in patients on long-term oxygen therapy. Hernandez C, Aibar J, de Batlle J, Gomez-Cabrero D, Soler N, Duran-Tauleria E, Garcia-Aymerich J, Altimiras X, Gomez M, Agustí A, Escarrabill J, Font D, Roca J and the NEXES consortium. Respir Med. 2015 Apr;109(4):500-9. doi: 10.1016/j.rmed.2015.01.005 • Cano I, Alonso A, Hernandez C, Burgos F, Barberan-Garcia A, Roldan J, Roca J. An adaptive case management system to support integrated care services: Lessons learned from the NEXES project. J Biomed Inform. 2015 Mar 18. pii: S1532-0464(15)00045-3. doi: 10.1016/j.jbi.2015.02.011. Effectiveness of community-based integrated care in frail COPD patients: a randomized controlled trial.Hernández C, Alonso A, Garcia-Aymerich J, Serra I, Martí D, Rodriguez-Roisin R, Narsavage G, Gomez MC, Roca J and NEXES consortium. Primary Care Respiratory Medicine (2015) 25, 15022; doi:10.1038/npjpcrm.2015.22; published online 9 April 2015
Professorat extern Màsters
Ibáñez Gual, María Victoria Dep. de Matemàtiques Professora Titular d'Universitat
Isla Pera, Maria Pilar
Universitat: Universitat de Barcelona
Doctor:
Categoria: TU
Adreça de correu electrònic: isla@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Diplomatura Enfermería. Master oficial en Ciencias de la Enfermería. Doctora por la Universitat d'Alacant Experiencia académica Profesora titular de Universidad con 4 quinquenios de docencia , 1 sexenio de Gestión y 1 sexenio de Investigación. Miembro de la comisión académica de Doctorado en ciencias de la enfermería de la Universidad de Barcelona; profesora de los másteres oficiales Cures Infermeres, metodología i Aplicacions (Universitat Barcelona); Investigación en Atención Primaria (Universidad Miguel Hernández de Alicante), Atención a la Dependencia y Cronicidad (Tecno Campus de Mataró adscrito a la Universitat Pompeu i Fabra). Líneas de investigación: Cronicidad, calidad de vida, adopciones, familia e infancia, investigación cualitativa, innovación docente Resultados relevantes " Arreciado Marañón A.; Isla Pera P. Theory and practice in the construction of professional identity in nursing students. A qualitative study. Nurse Education Today 2015; 35(7): 859-863. " Nuñez, E.; Isla, P.; Olivé, M.C.; Pascual, A.; Saulo, A.; Sastre, S.; Lozano, L.; Segur, J.M.; Nuñez, M.Total knee replacement from the patient's perspective. a qualitative study. Annals of the Rheumatic Diseases 2014; 73 - Sup 2: 1158. " Isla Pera, P.; Palacin Lois, M.; López Matheu, C.; Honrubia Pérez, M.; Gómez Rodriguez, A.M.; Armengol Camps, E.; Sánchez Villalba, C.; Insa Soria, R.; Rigol Cuadra, A.; Marre, D. Perceptions of diabetes obtained through drawing in childhood and adolescence. 916707 - Patient Preference And Adherence 2013; 7: 595 - 605. " Isla Pera, P. Living with diabetes: quality of care and quality of life. 916707 - Patient Preference And Adherence 2011. 5: 65 - 72.. ISSN1177-889X Índice de impacto: 1.143
Professorat extern Màsters
Juan Porcar, Maria Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Associada Laboral
Juan Quilis, Verónica
Empresa: Junta de Andalucia
Doctor:
Càrrec: Directora Biblioteca Virtual
Adreça de correu electrònic: vjuan@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Licenciada en Medicina y Cirugía. Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante Puesto actual Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Galardonada con el Best Practice Certificate y el Cross-Administrative Cooperation Award del European Institute of Public Administration de la Unión Europea. 2013. Experiencia académica Profesora Asociada de Documentación Científica. Departamento de Enfermería, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante. 1998-2010. Profesora de Documentación Científica en diversos Masters y en el Experto en Epidemiología e Investigación Clínica (Universidad de Granada-Escuela Andaluza de Salud Pública). Líneas de investigación: Documentación Científica. Bibliotecas Virtuales de Salud Resultados relevantes Recursos bibliográficos para Atención Primaria en las bibliotecas virtuales de salud de las comunidades autónomas. Juan-Quilis V. Atención Primaria 2013 [consultado 21 Ene 2014];45(3): 165-71. La gestión del conocimiento en Ciencias de la Salud en Andalucía: una estrategia viable. Juan-Quilis V, Hernández-Morales JA, Carrión-Pérez JM, Barragán-Román V, Muñoz-González L. Boletín ANABAD. 2013 International trends in health science librarianship: Part 4 - Four Southern European countries. Lappa E, Chaleplioglou A, Cognetti G, Della Seta M, Napolitani F, Juan-Quilis, V, Muñoz-Gonzalez L, Lopes A, Murphy J. IN: International perspectives and initiatives. Health Information & Libraries Journal. 2012; 29: 338-34. Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Juan-Quilis V. I+S: informática y salud, ISSN 1579-8070, Nº 91, 2012, págs. 44-47.
Professorat extern Màsters
Maciá Soler, María Antonia
Empresa: Hospital Universitari d'Alacant
Adreça de correu electrònic: mmacia@uji.es
Breu currículum: Dieciséis años como Enfermera Asistencial en Nefrología en el Hospital General Universitario de Elche. Ocho años en el Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario de Alicante. Desde el año 2009 plaza fija en el Servicio de Nefrología de este Hospital. Formación académica: -Diplomada Universitaria en Criminología. Diplomada en Investigación Privada (1983-86) Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Criminología de la Universidad de Alicante. -Diplomada Universitaria en Enfermería por la Universidad de Alicante (1986-89) -Máster Oficial de Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Alicante (2005-07) Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Tutor/Colaborador de alumnos en prácticas: de la Universidad de Alicante (1996-2006) en el Hospital General Universitario de Elche, en el Hospital General Universitario de Alicante (2009-2010). Alumnos del C.E.U. en el Hospital General Universitario de Alicante años 2005-06, 2009-2011. Resultados relevantes -Maciá A., Pina JA. Recomendación de pomada anestésica Emla en la punción a pacientes sometidos a hemodiálisis periódica. Revista científica de Enfermería RECIEN Nº. 1 Noviembre 2010; 1989-6409. -Maciá A., Rodríguez E., Seguimiento control y cuidados en el cáncer de laringe y cáncer de pulmón, en Pedraz A. Enfermería del adulto. Volumen 1. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces; 2011.Pag. 355-368 -Maciá A., Hernández P. Importancia de los cuidados en situaciones complejas. Un caso clínico y su evolución. RECIEN Nº.5 Noviembre 2012; 1989-6409 -Maciá A., Cuidados de Enfermería al paciente con Enfermedad Renal Crónica Terminal, en Isla P. Enfermería Clínica Avanzada. Colección Cuidados de Salud Avanzados. Barcelona: El Sevier; 2014.Pag.119-133 Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): -Especialista Universitario en Enfermería Nefrourológica, Universidad de Alicante (1995-97)
Professorat extern Màsters
Maciá Soler, Maria Loreto Josefa
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Adreça de correu electrònic: macia@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Diplomada en Enfermeria. Master en Ciencias de la Enfermería. Doctora por la Universidad de Alicante. Experiencia académica Profesora Titular de Universidad. Universidad de Alicante. Departamento Enfermería. Cinco quinquenios docentes. Líneas de investigación: Innovación docente. Pacientes crónicos: EPOC. Gestión clínica Resultados relevantes Lapeña-Moñux YR, Cibanal-Juan L, Maciá-Soler ML, Orts-Cortés MI, Pedraz-Marcos A. Interpersonal relations and nurses´ job satisfaction through knowledge and usage of relational skills. Appl Nurs Res [In press]. 2015 Feb. doi:10.1016/j.apnr.2015.01.0099.IF:JCR,1,113 Manrique,B; Macia,L; Nolasco,A; Lopez,MJ; Pina,F. Patient safety in the operating room and documentary quality related to infection and hospitalization. Acta Paulista de Enfermagem. 2015. APE-2014-0218, 2015. ISSN 0103-2100.IF:JCR.0,27 Moncho J; Pereyra-Zamora P; Nolasco A; Tamayo-Fonseca N; Melchor I; Macia L. Trends and Disparities in Mortality Among Spanish-Born and Foreign-Born Populations Residing in Spain, 1999-2008. Journal of Immigrant and Minority Health. pp. 1 - 11. 2014. ISSN 1557-1912. IF: JCR.1,4 Maciá Soler L, Latour Pérez, J, Moncho Vasallo J,Mariscal Crespo, MI, Orts Cortés, MI Modelo de Hospitalización y frecuencia de reingreso en pacientes con exacerbación de EPOC Rev. Enfermería global. 2011. 21;1-10. IF:SJR:0,113
Professorat extern Màsters
Mariscal Crespo, Maria Isabel
Universitat: Huelva
Doctor:
Categoria: TU
Adreça de correu electrònic: mmarisca@uji.es
Breu currículum: 1. Libros 1. Título: Autopercepcion en prácticas clinicas de los estudiantes de Enfermería Lugar: Editorial: Editorial Académica Española Año: 2013 Nª de páginas: 72 ISBN: 978-3-8454-8976-6 Autores: Mariscal-Crespo, María Isabel 2. Título: AUTOCUIDADOS Y SALUD EN MUJERES AFECTADAS DE CANCER DE MAMA Lugar: MICHIGAN, USA Editorial: PRO QUEST INFORMATION & LEARNING Año: 2008 Nª de páginas: ISBN: 978-0-549-37429-9 Autores: Mariscal-Crespo, María Isabel 2. Convenios y Contratos 3. Nombre: Janela Aberta-Desarrollo plataforma de comunicación entre los servicios sanitarios y los ciudadanos del Algarve y Huelva Código: Ámbito: Europea Responsable: Mariscal-Crespo, María Isabel Fecha inicio: 01/10/2013 Fecha fin: 31/01/2014 Cantidad (EUROS): 17000 3. Proyectos I+D+i y Ayudas 4. Proyecto: Adquisición de competencias relacionadas con entorno práctico-clínico en el Grado de Enfermería Código: PIE1315082 Ámbito del proyecto: Autonómica Programa financiador: XVII Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa. Vicerrectorado de Formación Permanente e Innovación Innovación Entidad financiadora: UNIVERSIDAD DE HUELVA. VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE E INNOVACIÓN Responsable: Mariscal-Crespo, María Isabel Fecha inicio: 24/06/2013 Fecha fin: 20/01/2014 Cuantía total (EUROS): 300 5. Proyecto: Viviendas y Entornos saludables. Un modelo para la rehabilitación de barrios. Cochabamba, Bolivia Código: Ámbito del proyecto: Internacional Programa financiador: II Plan Propio, UNIVERSIDAD DE SEVILLA Entidad financiadora: UNIVERSIDAD SEVILLA Responsable: Fecha inicio: 31/07/2012 Fecha fin: 30/09/2012 Cuantía total (EUROS):
Professorat extern Màsters
Membrado Trilles, Juan Miguel Dep. d'Estudis Anglesos Professor Associat Laboral
Mena Tudela, Desirée Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Molés Julio, María Pilar Unitat Predepartamental d'Infermeria Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Moncho Vasallo, Joaquín
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Adreça de correu electrònic: jmoncho@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Ciencias Matemáticas. Doctor en Medicina en el programa de doctorado de Salud Pública por la Universidad de Alicante en 1995. Un tramo de investigación vivo y cuatro quinquenios docentes. Profesor de Bioestadística, Demografía y Metodología de la Investigación en el Grado en Enfermería, Máster de Investigación en Enfermería, Máster en Cultura de los Cuidados, Máster en Ciencias de los Alimentos, Máster en Nutrición Clínica y Comunitaria y Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Alicante. Entre 1998-2007, Secretario de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante, Director del Máster y Doctorado en Ciencias de la Enfermería, Codirector del Título Propio Superior en Enfermería y del programa de doble titulación de la Universidad de Alicante y la Hogeschool Zeeland de Holanda. Experiencia investigadora 1. Nolasco A; Moncho J; Quesada JA; Melchor I; Pereyra-Zamora P; Tamayo-Fonseca N; Martínez-Beneito MA; Zurriaga O; et al.Trends in socioeconomic inequalities in preventable mortality in urban areas of 33 Spanish cities, 1996-2007 (MEDEA project). International Journal for Equity in Health. 14, 2015. ISSN 1475-9276 2. Moncho J. Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. pp. 1 - 240. Cataluña (España): Elsevier España, S.A.,2014. ISBN 978-84-9022-446-5 3. Nolasco A; Quesada JA; Moncho J; Melchor I; Pereyra-Zamora P; Tamayo-Fonseca N; Martínez-Beneito MA; Zurriaga O.Trends in socioeconomic inequalities in amenable mortality in urban areas of Spanish cities, 1996-2007. BMC Public Health. 14, pp. 1 - 12. 2014. ISSN 1471-2458 4. Mortality Among Spanish-Born and Foreign-Born Populations Residing in Spain, 1999-2008. Journal of Immigrant and Minority Health. pp. 1 - 11. 2014. ISSN 1557-1912
Professorat extern Màsters
Novillo Ortiz, Angélica
Empresa: Instituto de Salud Carlos III
Adreça de correu electrònic: novillo@uji.es
Breu currículum: Formación académica: • Licencia en Documentación • Postgrado en Bibliotecas y Servicios de Información Digital. Experiencia académica • 2010 – actualidad: Profesora de las asignaturas Documentación Científica I y Documentación Científica II en el "Máster de Ciencias de la Enfermería" Resultados relevantes • Novillo Ortiz, Angélica; Jaén Casquero, Mª Belén; Jiménez Planet, Virginia; Primo Peña, Elena. Web 2.0: El uso de las redes sociales y widgets de escritorio en la difusión de la BVS España. 9º Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS 9). Washington. 22-24/10/2012. [Conference Poster] • Bojo Canales C, Fraga Medín C, Hernández Villegas S, Jaén Casquero MB, Jiménez Planet V, Mohedano Macías L, Novillo Ortiz A. Internet Visible e Invisible: búsqueda y selección de recursos de información en Ciencias de la Salud. Madrid: Instituto de Salud Carlos III; 2004. p. 65-78
Professorat extern Màsters
Nuin Orrio, Carmen
Universitat: Universitat de Lleida
Doctor:
Categoria: TU
Adreça de correu electrònic: nuin@uji.es
Breu currículum: Formación académica: • 1983. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Navarra • 2007. Master Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Alicante • 2011. Doctora en Salud por la Universitat de Lleida Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): • Profesora de Enfermería geriátrica en el grado de Enfermería que se imparte en la Universitat de Lleida: 1990-hasta la actualidad • Profesora del Master Oficial en Ciencias de la Enfermería que se imparte en la UdL: 2010-hasta la actualidad • Colaboración docente en diferentes postgrados y master en el ámbito de la gerontología y geriatría • Coordinadora del Master Oficial en Ciencias de la Enfermería durante el periodo 2006-2011 • Profesora en el itinerario Envejecimiento saludable del Master de Investigación en Salud: 2012-hasta la actualidad • Profesora Master Oficial en Ciencias de la Enfermería que se imparte en la Universidad Jaume I de Castellón: 2013-hasta la actualidad. Líneas de investigación: • Fragilidad en las personas mayores • Envejecimiento saludable • Docencia en geriatría Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): • Artículo en prensa: Jürschik P, Botigué T, Nuin C. Asociación entre Mini Nutritional Assessment (MNA) y el Índice de Fragilidad de Fried en las personas mayores que viven en la comunidad. Med Clin 2014; 143(5):191-195. • Artículo: Escobar-Bravo MA, Jürschik P, Botigué T, Nuin C. La fragilidad como predictora de mortalidad en una cohorte de edad avanzada. Gac Sanit. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.06.005 • Artículo: Escobar MA, Botigué T, Jürschik P, Nuin C, Blanco J. Sintomatología depresiva en ancianos. La influencia del género. Rev Esp Geriatr Gerontol 2013; (2):59-64 • Artículo: Jürschik P, Botigué T, Nuin C, Lavedán A. Estado de ánimo caracterizado por soledad y tristeza. Factores relacionados en personas mayores. Gerokomos 2013; 24(1):14-17 • Artículo: Jürschik P, Nuin C, Botigué T, Escobar MA, Lavedán A, Viladrosa M. Prevalence of frailty and factors associated with frailty in the elderly population of Lleida, Spain: the FRALLE survey. Archives of Gerontology and Geriatrics 2012; 55(3):625-631 • Artículo: Jürschik P, Escobar MA, Nuin C, Botigué T. Criterios de fragilidad del adulto mayor. Estudio piloto. Aten Prim 2011; 43(4):190-196.
Professorat extern Màsters
Núñez Juarez, Montserrat
Adreça de correu electrònic: juarez@uji.es
Professorat extern Màsters
Orts Cortés, Maria Isabel
Universitat: Universitat d'Alacant
Doctor:
Categoria: Professora Titlular d'Escola Universitària
Adreça de correu electrònic: miorts@uji.es
Breu currículum: Diplomada Universitaria en Enfermería, Máster en Ciencias de la Enfermería y Doctora por la Universidad de Alicante (premio extraordinario de doctorado). Con dos periodos de actividad docente reconocidos Imparte docencia de Metodología de la Investigación y Práctica Basada en la Evidencia en programas de Grado (Universidad de Alicante), Máster y Doctorado de Enfermería ( UJI y UA). Imparte docencia en Metología de la Investigación en la especialidad de enfermería obstetricia y ginecología durante mas de 10 años. Publicaciones: 1. AUTORES (por orden de firma)/Authors (sequential order of appearance) Orts-Cortés, M. I., Moreno-Casbas, T., Squires, A., Fuentelsaz-Gallego, C., Maciá-Soler, L., & González-María, E en nombre del consorcio RN4CAST-España and RN4CAST Team. TÍTULO/ Title Content validity of the Spanish version of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index REVISTA/ Journal Applied Nursing Research AÑO, VOLUMEN, PÁGINAS/ Year, volume, pages 2013, 26, e5-e9 DOI (Digital Object Identifier): doi:10.1016/j.apnr.2013.08.006 FACTOR DE IMPACTO (JCR)- QUARTIL (JCR) / IF (JCR) - Quartile (JCR) 1.139 - Q2 2. AUTORES (por orden de firma)/Authors (sequential order of appearance) Abad-Corpa, E., Gonzalez-Gil, T., Martínez-Hernández, A., Barderas-Manchado, A. M., Cuesta-Benjumea, C. De, Monistrol-Ruano, O. and RETICEF- evidencia Group. TÍTULO/ Title Caring to achieve the maximum independence possible?: a synthesis of qualitative evidence on older adults ' adaptation to dependency REVISTA/ Journal Journal of Clinical Nursing AÑO, VOLUMEN, PÁGINAS/ Year, volume, pages 2012, 21, 3153-3169 DOI (Digital Object Identifier): doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04207.x FACTOR DE IMPACTO (JCR)- QUARTIL (JCR) / IF (JCR) - Quartile (JCR) 1.233 - Q2 3. AUTORES (por orden de firma)/Authors (sequential order of appearance) Lapeña-Moñux YR, Cibanal-Juan L, Maciá-Soler ML, Orts-Cortés MI, Pedraz-Marcos A TÍTULO/ Interpersonal relations and nurses´ job satisfaction through knowledge and usage of relational skills REVISTA/ Journal Applied Nursing Research AÑO, VOLUMEN, PÁGINAS/ Year, volume, pages 2015 (In press). DOI (Digital Object Identifier): http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2015.01.009 FACTOR DE IMPACTO (JCR)- QUARTIL (JCR) / IF (JCR) - Quartile (JCR) 0.733 - Q3 4. AUTORES (por orden de firma)/Authors (sequential order of appearance) Abad-Corpa E, González-Gil T, Barderas-Manchado AM, de la Cuesta-Benjumea C, Monistrol-Ruano O, Mahtani-Chugani V, Martínez-Hernández A; Group RETICEF-Evidencia. TÍTULO/ Title Research protocol: a synthesis of qualitative studies on the process of adaptation to dependency in elderly persons and their families REVISTA/ Journal BMC Geriatr AÑO, VOLUMEN, PÁGINAS/ Year, volume, pages . 2010, 25;10:58 (1-5) DOI (Digital Object Identifier): 10.1186/1471-2318-10-58 FACTOR DE IMPACTO (JCR)- QUARTIL (JCR) / IF (JCR) - Quartile (JCR) 2.000 -Q3 5. AUTORES Delgado-García BE, Orts-Cortés MI, Poveda-Bernabeu A, Caballero-Pérez P. TÍTULO/ Title Randomised controlled clinical trial to determine the effects of the use of birth balls during labour. REVISTA/ Journal Enferm Clin. AÑO, VOLUMEN, PÁGINAS/ Year, volume, pages 2012 Jan-Feb;22(1):35-40 FACTOR DE IMPACTO El Ranking SCImago Journal & Country Rank indicios de calidad (2013): SJR (SCImago Journal Rank): 0.217; SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.341; H Index: 9. 6. Orts-Cortes MI. Práctica basada en la Evidencia. Monografía. Barcelona: Elsevier. 2014. ISBN: 978-84-9022-448-9 Maciá-Soler, L, Orts-Cortés MI, Galiana-Sánchez M, Ors- Montenegro A. Simultaneous implementation of the Bachelor, Masters and PhD degrees in nursing in the Universidad Jaume I. Castellón de la Plana, Spain. Invest Educ Enferm. 2013;31(2):305-14
Professorat extern Màsters
Palmar Santos, Ana María
Universitat: Universitat Autónoma de Madrid
Doctor:
Categoria: Profesora Contratada Doctora
Adreça de correu electrònic: palmar@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Diplomada en Enfermería. Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Humanidades. Universidad Carlos III de Madrid. Master en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Carlos III de Madrid. Doctorado en Medicina y Cirugía, Universidad Autónoma de Madrid Experiencia académica Profesora Contratada Doctor Sección Departamental de Enfermería. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. Reconocido un quinquenio docente. Líneas de investigación: Cronicidad y dependencia. Métodos educativos y docencia. Obstetricia Resultados relevantes " Juan-Porcar M, Guillamón-Gimeno L, Pedraz-Marcos A, Palmar-Santos AM. Cuidado familiar de la persona con trastorno mental grave: una revisión integradora. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2015 " Argu?ello López MT, Palmar Santos AM, Sellán Soto C. Análisis mediante panel de expertos de las competencias y actividades de los tutores de Prácticas Clínicas de Enfermería en la Comunidad Autónoma de Madrid. Rev ROL Enferm. 2015; 38(7-8): 526-531 " Pedraz Marcos, A., Hale, CA., White, J., Palmar Santos, AM., Zarco Colón, J., Ramasco Gutierrez, MM. How Rheumatology specialist nurses help patiente to cope with reumatoid arthritis. A Qualitative case study. Ann Rheum Dis. 2014; 73: 1214.
Professorat extern Màsters
Pedraz Marcos, Azucena
Universitat: Autónoma de Madrid
Doctor:
Càrrec: Directora Escuela adscrita
Adreça de correu electrònic: pedraz@uji.es
Breu currículum: Formación académica: Diplomada en Enfermería y Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora en Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid Experiencia académica Desde 1998 Profesora de Historia y Fundamentos de Enfermería y de Metodología de Investigación en la Diplomatura y en el Grado de Enfermería. Universidad Autónoma de Madrid. 2 quinquenios reconocidos. Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad de Madrid (Universidad Autónoma de Madrid) (2001-2011). Presidenta de la Comisión de las Especialidades de Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) de la Unidad Docente del Hospital Gregorio Marañón. Líneas de investigación: Cuidados de Salud centrados en el paciente, educación, enfermedad crónica, metodología cualitativa. Resultados relevantes 1. Juan-Porcar M, Guillamón-Gimeno L, Pedraz-Marcos A, Palmar-Santos AM. Family care of people with severe mental disorders: an integrative review. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2015; 23( 2 ) 2. Lapeña Moñux YR, Cibanal Juan L, Pedraz Marcos A, Macía Soler ML. Las relaciones interpersonales de los enfermeros en asistencia hospitalaria y el uso de habilidades comunicativas. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2014 Jul-Set; 23(3): 555-62. 3. Pedraz A, Hale C, White J, Palmar A, Zarco J, Ramasco M. How Rheumatology Specialist Nurses Help Patients to Cope with Reumatoid Arthritis. A Qualitative CASE Study. Annals of the rheumatic diseases 01/2014; 73(Suppl 2):1214 4. Pedraz A, Zarco J, Ramasco M, Palmar A. Investigación Cualitativa [Qualitative Research]. Madrid: Elsevier; 2014.
Professorat extern Màsters
Pinazo Calatayud, Daniel Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Professor Titular d'Universitat
Rigol Cuadra, Assumpta
Adreça de correu electrònic: rigol@uji.es
Professorat extern Màsters
Ruiz Garrido, Miguel F. Dep. d'Estudis Anglesos Professor Titular d'Universitat
Salas Medina, Pablo Unitat Predepartamental d'Infermeria Professor Ajudant Doctor Tipus II

Coordinació del màster

Víctor González Chordá. Departament d´Infermeria UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Secretari: Jacint Balaguer Coll

Miguel Ruiz Garrido, Mª Victoria Ibañez Gual, Jose Joaquin Castello Benavent, Daniel Pinazo Calatayud

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Víctor González Chordá | Telèfon: 964 387744
vchorda@uji.es /

Departaments implicats

 • Departaments d'Infermeria.
 • Departament de Dret Públic-Filosofia del dret
 • Departament d'Economia-Fonaments de l'anàlisi econòmica.
 • Departament d'Estudis Anglesos-Filologia anglesa.
 • Departament de Matemàtiques-Matemàtica Aplicada.
 • Departament de Matemàtiques-Estadística i Recerca Operativa.
 • Departament de Psicologia Evolutiva Educativa, Social i Metodològica-Psicologia social.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

El programa no té práctiques en Empreses.

Coordinació del treball final de màster

El Treball de Final de Màster es coordina des de la Comissió acadèmica del programa.

Contacte: Víctor M González-Chordá (vchorda@uji.es)

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000003

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000003

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus