Competències genèriques i específiques

30/10/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Competències Bàsiques

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseeixin habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències Específiques

 • E1 - Singularitzar els models de Teoria Econòmica Avançada des d'una perspectiva macroeconòmica i temporal
 • E2 - Aplicar la Teoria de la decisió i dels jocs en l'anàlisi econòmica avançada
 • E3 - Aplicar coneixements econòmics teòrics a un problema pràctic d'economia de nivell avançat
 • E4 - Analitzar i seleccionar fonts documentals i estadístiques econòmiques de caràcter superior
 • E5 - Dissenyar marcs teòrics per a l'anàlisi de mercats
 • E6 - Avaluar l'impacte del marc institucional de la política comercial i industrial sobre l'activitat econòmica
 • E7 - Valorar els efectes de processos d'integració regionals i/o nacionals
 • E8 - Realitzar informes tant sectorials com per al conjunt d'una economia o regió mundial
 • E9 - Avaluar escenaris de política econòmica i el seu impacte sobre les unitats territorials
 • E10 - Dissenyar models avançats de contrast empíric dels models de teoria econòmica
 • E11 - Dissenyar i avaluar empíricament models per analitzar els moviments internacionals de béns i factors
Informació proporcionada per: InfoCampus