Metodologia docent i sistema d'avaluació

07/10/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció general de les activitats de formació:

 • Ensenyament Teòric: exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament Pràctic: classes on l'alumne ha d'aplicar els continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Tutories: treball personalitzat amb grups d'alumnes, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori” per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. D'acord amb les particularitats de cada assignatura tal com consta en la descripció de les matèries i els seus continguts, la grandària dels grups s'adequarà a les mateixes. Les activitats formatives es desenvoluparan en grups complets o reduïts en funció de les particularitats de cada assignatura.

Descripció general de les proves d'avaluació:

Per comprovar la consecució de les competències i resultats d'aprenentatge dels i les alumnes s'han proposat les següents proves d'avaluació en el títol:

 • Examen (test, desenvolupament i/o problemes):
 1. Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai.
 2. Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
 3. Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 4. Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Realització de treballs: desenvolupament d'un o diversos treballs escrits que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos, resolució de casos pràctics, exercicis i problemes.
 • Participació activa en seminaris i conferències: valorar l'assistència i/o participació a l'aula en els diversos seminaris i conferències.
Informació proporcionada per: InfoCampus