Criteris d'admissió

08/05/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els criteris d'admissió del Màster són els següents:

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/as o graduats/as en Economia, Finances-Comptabilitat, Administració d'empreses, Matemàtiques, Enginyeria informàtica o Matemàtica Computacional. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantat reba formació relacionada amb l'economia, la comptabilitat i les finances. Aquests graduats o llicenciats han de tenir almenys un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).
 • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del Màster realitza una baremació de sol·licituds atenent a diferents criteris:
  1. Currículum vitae (70%) que inclou:
   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster (35%)
   • Nivell d'anglès (20%)
   • Experiència professional en el camp de l'Economia (10%)
   • Altres mèrits dels candidats/as (5%)
  2. Entrevista personal (30%).
   • Motivació (10%)
   • Habilitats socials (10%)
   • Habilitats d'oratòria (10%)


Procés d'admissió:
El procés d'admissió d'estudiants presencials al Màster consistirà en les següents fases:

A més, aquesta entrevista també permet solucionar els possibles dubtes pel que fa al Màster i sobre aspectes de matrícula que puguen manifestar els candidats.

 • Presentació de la sol·licitud d'admissió. Les dades i documentació sol·licitats als alumnes és: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/Passaport, certificat del títol amb el qual accedeix al Màster on conste l'expedient, certificat acreditatiu del nivell lingüístic d'anglès, i currículum vitae abreujat on conste l'experiència laboral. En cas de títols estrangers s'aplicarà la normativa de la Universitat.
 • Avaluació del perfil i baremació de CV. Els criteris de selecció del Màster són:
  • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/as o graduats/as en Economia, Finances-Comptabilitat, Administració d'empreses, Matemàtiques, Enginyeria informàtica o Matemàtica Computacional. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantat reba formació relacionada amb l'economia, la comptabilitat i les finances i que a més tinga un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).
  • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del Màster realitzar una baremació de sol·licituds atenent a diferents criteris: Currículum vitae (70%) que inclou expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster, nivell d'anglès, experiència professional en el camp de l'Economia i altres mèrits dels candidats/as.
  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster: fins a 3,5 punts.
  • Nivell d'anglès: fins a 2 punts.
  • Experiència professional en el camp de l'Economia: fins a 1 punt.
  • Altres mèrits dels candidats/as: fins a 0,5 punts.
 • Procés d'entrevistes personals: en cas necessari, es realitza una entrevista personal (30%). Consisteix en una entrevista semiestructurada de motivació (que es duu a terme de manera presencial, per telèfon, o skype). Aquesta entrevista es basa en una guia prèviament elaborada que inclou els següents apartats:
  • Motivació a cursar el Màster: fins a 1 punt.
  • Competències concordes amb el Màster (2 punts): socials fins a 1 punt i oratòria fins a 1 punt.

           A més, aquesta entrevista també permet solucionar els possibles dubtes pel que fa al Màster i sobre aspectes de matrícula que puguen manifestar els candidats.

 • Publicació de la resolució d'alumnes admesos pel Departament d'Economia.


Publicació dels criteris i procés d'admissió: Els criteris i el procés d'admissió dels estudiants són públics i es descriuran amb claredat en els diferents mitjans de difusió:

 1. Web oficial de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/infoest/estudis/postgrau/),
 2. Díptics oficials elaborats pel Servei de Comunicació de la Universitat Jaume I.
 3. Jornades informatives dutes a terme en la Universitat Jaume dirigides a estudiants potencials, tant presencials com a distància.
 4. Altres fòrums, per exemple, xarxes socials.


Llengües del procés formatiu: La llengua del procés formatiu serà l'anglès. Els futurs estudiants hauran d'acreditar un nivell de llengua anglesa B2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües o en defecte d'açò realitzar una prova que acredite aquest nivell.

Òrgan que durà a terme el procés d'admissió:
L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster en Direcció d'Empreses o Master in Management és la Comissió de Titulació del mateix. Aquesta comissió té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b) de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html), entre les quals es troba la gestió de l'admissió dels estudiants.

- Matrícula en el  Màster Universitari en Economia / Master in Economics

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus