UJI

Economics

Última modificació: 29/07/2019 | Font: InfoCampus

El món en què vivim evoluciona de forma ràpida i en un creixent context d'incertesa. Una mala decisió econòmica pot tenir conseqüències nefastes sobre el benestar d'un país, suposar l'expulsió d'una empresa d'un mercat o condemnar una família a un deute impagable. Entendre la complexa realitat econòmica és essencial per a millorar la nostra comprensió del món que ens envolta. Per què hi ha països que creixen generant benestar per als seus ciutadans mentre altres fracassen? Quines polítiques econòmiques generen més o menys desigualtat? [Llegir més

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Introducció

Presentació

El món en què vivim evoluciona de forma ràpida i en un creixent context d'incertesa. Una mala decisió econòmica pot tenir conseqüències nefastes sobre el benestar d'un país, suposar l'expulsió d'una empresa d'un mercat o condemnar una família a un deute impagable. Entendre la complexa realitat econòmica és essencial per a millorar la nostra comprensió del món que ens envolta. Per què hi ha països que creixen generant benestar per als seus ciutadans mentre altres fracassen?Quines polítiques econòmiques generen més o menys desigualtat? Determina l'economia un resultat electoral o és el resultat electoral el que determina les polítiques econòmiques? Quin és el cost econòmic de la corrupció? Com és possible reduir la pobresa? És bona la globalització? Cal regular millor els mercats financers? Què causa la discriminació entre homes i dones? És possible reduir l'efecte d'hivernacle?

Cap d'aquestes preguntes poden ser contestada sense una rigorosa anàlisi econòmica i sense disposar de les eines quantitatives necessàries per dur-ho a terme. El màster en Economia de la Universitat Jaume I proporciona tals coneixements. És més, el nostre màster aporta dos aspectes que els diversos estudis que analitzen la tendència dels mercats de treball assenyalen com a determinants a l'hora de trobar una ocupació de qualitat, com són una sòlida formació en tècniques d'anàlisis i interpretació de dades i la competència en anglès.

logo iei

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

El Màster s´imparteix solament en modalitat presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic octubre 2018 / setembre 2019 

Docència presencial: octubre 2018 / juny 2019

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials en el curs 2018/19: 39,27 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu del Màster en Economia/Master in Economics és proporcionar als estudiants una formació avançada i rigorosa en l'àmbit de l'Economia. El programa està dissenyat per formar als estudiants en l'ús de mètodes analítics i quantitatius per a l'estudi dels fenòmens econòmics.

L'adquisició de coneixements especialitzats tant teòrics com a pràctics en l'àmbit de la Macroeconomia, la Microeconomia, els Mètodes Quantitatius i l'Econometria, milloraran les habilitats analítiques dels estudiants, així com la seva capacitat de resolució de problemes econòmics. Els estudiants aprendran a aplicar i desenvolupar, a través de cursos especialitzats, els coneixements i capacitats desenvolupades en els mòduls troncals.

A través de les assignatures optatives, els estudiants podran especialitzar-se en un àmbit més Microeconòmic o més Macroeconòmic. En primer lloc els egressats amb més interès en el comportament individual poden adquirir a través de l'especialització oferta al programa, la formació necessària per estudiar fenòmens com l'actitud del consumidor cap a un determinat producte, la seva disponibilitat a pagar, el paper del risc econòmic i financer en les relacions humanes, i en general tot allò que defineix i influeix a l'individu en les seves actuacions com a comprador i venedor.

D'altra banda, la comprensió i estudi dels fenòmens econòmics en un ambient obert i globalitzat com el que caracteritza el món actual requereix prendre en consideració les interrelacions existents entre les diferents economies. D'una banda, el grau d'interrelació existent als mercats financers porta al fet que només tinga sentit l'anàlisi conjunta dels mateixos. D'altra banda, el desenvolupament de l'activitat empresarial té lloc en un marc en el qual els mercats exteriors són tan importants o més que els locals, per la qual cosa resulta fonamental el coneixement dels patrons de comerç i l'efecte sobre els mateixos dels processos d'integració econòmica entre països, les polítiques comercials i els moviments de factors, entre altres aspectes rellevants.

El Màster proporciona a més competències transversals com són la capacitat de resolució de problemes complexos, el desenvolupament d'un pensament analític i crític, així com coneixements computacionals i numèrics d'anàlisis de la informació.

En finalitzar la seva formació, els estudiants seran capaços de dur a terme un projecte científic complet en l'àmbit de l'Economia, reportant els resultats del mateix i procedint a la seva presentació i discussió oral. En aquest sentit el Màster també proporciona una sòlida base formativa, la qual cosa els capacitarà per a la incorporació a un programa de doctorat en Economia.

Coneixements previs recomanables

Llicenciats/as o graduats/as en Economia, Finances-Comptabilitat, Administració d'empreses, Matemàtiques, Enginyeria informàtica o Matemàtica Computacional. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantat reba formació relacionada amb l'economia, la comptabilitat i les finances. Aquests graduats o llicenciats han de tenir almenys un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).

Orientació

El màster tindrà una orientació investigadora (doctorat).

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió del Màster són els següents:

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/as o graduats/as en Economia, Finances-Comptabilitat, Administració d'empreses, Matemàtiques, Enginyeria informàtica o Matemàtica Computacional. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantat reba formació relacionada amb l'economia, la comptabilitat i les finances. Aquests graduats o llicenciats han de tenir almenys un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).
 • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del Màster realitza una baremació de sol·licituds atenent a diferents criteris:
  1. Currículum vitae (70%) que inclou:
   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster (35%)
   • Nivell d'anglès (20%)
   • Experiència professional en el camp de l'Economia (10%)
   • Altres mèrits dels candidats/as (5%)
  2. Entrevista personal (30%).
   • Motivació (10%)
   • Habilitats socials (10%)
   • Habilitats d'oratòria (10%)


Procés d'admissió:
El procés d'admissió d'estudiants presencials al Màster consistirà en les següents fases:

A més, aquesta entrevista també permet solucionar els possibles dubtes pel que fa al Màster i sobre aspectes de matrícula que puguen manifestar els candidats.

 • Presentació de la sol·licitud d'admissió. Les dades i documentació sol·licitats als alumnes és: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/Passaport, certificat del títol amb el qual accedeix al Màster on conste l'expedient, certificat acreditatiu del nivell lingüístic d'anglès, i currículum vitae abreujat on conste l'experiència laboral. En cas de títols estrangers s'aplicarà la normativa de la Universitat.
 • Avaluació del perfil i baremació de CV. Els criteris de selecció del Màster són:
  • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/as o graduats/as en Economia, Finances-Comptabilitat, Administració d'empreses, Matemàtiques, Enginyeria informàtica o Matemàtica Computacional. Així com altres llicenciatures o graus similars on l'estudiantat reba formació relacionada amb l'economia, la comptabilitat i les finances i que a més tinga un nivell mitjà avançat d'anglès (B2).
  • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del Màster realitzar una baremació de sol·licituds atenent a diferents criteris: Currículum vitae (70%) que inclou expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster, nivell d'anglès, experiència professional en el camp de l'Economia i altres mèrits dels candidats/as.
  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster: fins a 3,5 punts.
  • Nivell d'anglès: fins a 2 punts.
  • Experiència professional en el camp de l'Economia: fins a 1 punt.
  • Altres mèrits dels candidats/as: fins a 0,5 punts.
 • Procés d'entrevistes personals: en cas necessari, es realitza una entrevista personal (30%). Consisteix en una entrevista semiestructurada de motivació (que es duu a terme de manera presencial, per telèfon, o skype). Aquesta entrevista es basa en una guia prèviament elaborada que inclou els següents apartats:
  • Motivació a cursar el Màster: fins a 1 punt.
  • Competències concordes amb el Màster (2 punts): socials fins a 1 punt i oratòria fins a 1 punt.

           A més, aquesta entrevista també permet solucionar els possibles dubtes pel que fa al Màster i sobre aspectes de matrícula que puguen manifestar els candidats.

 • Publicació de la resolució d'alumnes admesos pel Departament d'Economia.


Publicació dels criteris i procés d'admissió: Els criteris i el procés d'admissió dels estudiants són públics i es descriuran amb claredat en els diferents mitjans de difusió:

 1. Web oficial de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/infoest/estudis/postgrau/),
 2. Díptics oficials elaborats pel Servei de Comunicació de la Universitat Jaume I.
 3. Jornades informatives dutes a terme en la Universitat Jaume dirigides a estudiants potencials, tant presencials com a distància.
 4. Altres fòrums, per exemple, xarxes socials.


Llengües del procés formatiu: La llengua del procés formatiu serà l'anglès. Els futurs estudiants hauran d'acreditar un nivell de llengua anglesa B2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües o en defecte d'açò realitzar una prova que acredite aquest nivell.

Òrgan que durà a terme el procés d'admissió:
L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster en Direcció d'Empreses o Master in Management és la Comissió de Titulació del mateix. Aquesta comissió té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b) de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html), entre les quals es troba la gestió de l'admissió dels estudiants.

- Matrícula en el  Màster Universitari en Economia / Master in Economics

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

El nombre de places ofertes cada curs acadèmic és de 25.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

Competències Bàsiques

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseeixin habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències Específiques

 • E1 - Singularitzar els models de Teoria Econòmica Avançada des d'una perspectiva macroeconòmica i temporal
 • E2 - Aplicar la Teoria de la decisió i dels jocs en l'anàlisi econòmica avançada
 • E3 - Aplicar coneixements econòmics teòrics a un problema pràctic d'economia de nivell avançat
 • E4 - Analitzar i seleccionar fonts documentals i estadístiques econòmiques de caràcter superior
 • E5 - Dissenyar marcs teòrics per a l'anàlisi de mercats
 • E6 - Avaluar l'impacte del marc institucional de la política comercial i industrial sobre l'activitat econòmica
 • E7 - Valorar els efectes de processos d'integració regionals i/o nacionals
 • E8 - Realitzar informes tant sectorials com per al conjunt d'una economia o regió mundial
 • E9 - Avaluar escenaris de política econòmica i el seu impacte sobre les unitats territorials
 • E10 - Dissenyar models avançats de contrast empíric dels models de teoria econòmica
 • E11 - Dissenyar i avaluar empíricament models per analitzar els moviments internacionals de béns i factors

Pla d'estudis

Pla d'Estudis

Assignatures obligatòries (primer semestre) / Compulsory courses (first semester)

 • Microeconomia / Microeconomics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre
 • Macroeconomia / Macroeconomics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre
 • Mètodes Quantitatius per a l'Economia / Quantitative methods for economics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre                                          
 • Econometria / Econometrics - Obligatòria - 5 ECTS - 1r Trimestre

Assignatures optatives (segon semestre) / Optional courses (second semester)

 • Econometria Avançada / Advanced Econometrics - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Macroeconomia Avançada / Advanced Macroeconomics - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Comerç Internacional Avançat / Advanced Trade Theory - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Metodologia basada en Agents / Agent-based Methodology - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Finances Comportamentals / Behavioural Finance - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Metodologia en Economia Experimental / Experimental Economics Methodology - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Logística en el Transport Internacional / International Transport Logistics - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Modelització Macroeconòmica / Macroeconomic Modeling - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Macroeconomies Obertes i Integració / Open Macroeconomics and Economic integration - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Teoria de la Decisió Econòmica: NeuroeconomIa i Elecció Col·lectiva / Topics in Decisió Theory: Neuroeconomics and Public Choice - Optativa - 5 ECTS - 2n Trimestre
 • Treball Final de Màster / Master Dissertation - Obligatòria - 15 ECTS - 3n Trimestre

Continuar la meua formació

En finalitzar els estudis del màster l'estudiantat podrà continuar la seva formació al programa de doctorat d'Economia i Empresa.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster té els òrgans següents:

a) Direcció de màster: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari del Departament d’Economia de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris i que ha de ser designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

b) Comissió de Titulació del Màster: té la composició següent:

1. La Direcció del màster

2. Un mínim de tres membres del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinguen vinculació permanent amb l’UJI i dedicació a temps complet, triats d’entre el professorat del màster.

3. Una representació de l’estudiantat.

En aquesta composició ha de procurar-se que existisca representació dels departaments participants. La comissió ha de triar la persona que ha d’exercir de secretari o secretària.

1. Funcions de la Direcció del màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, els responsables de cada matèria, horaris lectius i professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives.

b) Supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

c) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

d) Aprovar la memòria econòmica del màster.

e) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

f) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

g) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

h) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

i) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

j) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

k) Nomenar els professorat i altre personal col·laborador, així com la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

l) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

m) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

n) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

o) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

p) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

q) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

r) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment als òrgans de la Universitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Descripció general de les activitats de formació:

 • Ensenyament Teòric: exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament Pràctic: classes on l'alumne ha d'aplicar els continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Tutories: treball personalitzat amb grups d'alumnes, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori” per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. D'acord amb les particularitats de cada assignatura tal com consta en la descripció de les matèries i els seus continguts, la grandària dels grups s'adequarà a les mateixes. Les activitats formatives es desenvoluparan en grups complets o reduïts en funció de les particularitats de cada assignatura.

Descripció general de les proves d'avaluació:

Per comprovar la consecució de les competències i resultats d'aprenentatge dels i les alumnes s'han proposat les següents proves d'avaluació en el títol:

 • Examen (test, desenvolupament i/o problemes):
 1. Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai.
 2. Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
 3. Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 4. Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Realització de treballs: desenvolupament d'un o diversos treballs escrits que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos, resolució de casos pràctics, exercicis i problemes.
 • Participació activa en seminaris i conferències: valorar l'assistència i/o participació a l'aula en els diversos seminaris i conferències.

Mobilitat i programes d'intercanvi

La normativa i la gestió de intercanvis es pot consultar en la pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ori/

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42170/intercambio

Treball final de màster

Elaboració d'un treball de caràcter acadèmic i orientació investigadora: Desenvolupament d'un treball escrit que haurà d'exposar-se i defensar-se de forma oral per a mostrar els resultats obtinguts amb el treball realitzat. Aquesta matèria tindrà una durada de 15 ECTS.

Més informació en la següent pàgina web: Treball final de màster

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alguacil Marí, Maite Dep. d'Economia Professora Titular d'Universitat
Camarero Olivas, María Amparo Dep. d'Economia Catedràtica d'Universitat
Colasante , Annarita
García Gallego, María Aurora Dep. d'Economia Catedràtica d'Universitat
Ginés Vilar, Miguel Dep. d'Economia Professor Titular d'Universitat
Jiménez Fernández, Eduardo
Martín Montaner, Joan Antoni Dep. d'Economia Professor Titular d'Universitat
Martínez Zarzoso, Inmaculada Dep. d'Economia Catedràtica d'Universitat
Ordóñez Monfort, Javier Dep. d'Economia Catedràtic d'Universitat
Pavan , Marina Dep. d'Economia Professora Contractada Doctora
Peiró Palomino, Jesús
Empresa: Universitat de València
Categoria: Investigador postdoctoral Departamento de Estructura Económica
Adreça de correu electrònic: peiroj@uji.es
Breu currículum: Investigador postdoctoral Departamento de Estructura Económica Universitat de València. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Master en Economía Internacional Doctor en Economía Universitat Jaume I de Castelló Universitat Jaume I de Castelló. Áreas de especialización: El desarrollo económico, la integración económica, la economía regional, técnicas estadísticas no prarmétricas y el capital social. Docencia universitaria en métodos cuantitativos y fundamentos econométricos.
Professorat extern Màsters
Petrovic , Marko
Adreça de correu electrònic: petrovic@uji.es
Professorat extern Màsters
Ripollés Piqueras, Jordi Dep. d'Economia Professor Contractat Doctor
Tedeschi , Gabriele

Coordinació del màster

Juan Carlos Cuestas Olivares i Jaume García Segarra, Departament d'Economia UJI.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
 
 
Juan Carlos Cuestas Olivares | 964 387166
 
Jaume García Segarra   | 964 387636

Departaments implicats

El Departament d'Economia de la Universitat Jaume I.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42170

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42170

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Economia / Master in Economics

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

 

Informació proporcionada per: InfoCampus