UJI
  • UJI
  • Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent i sistema d'avaluació
ACTIVITATS FORMATIVES

El caràcter presencial de les assignatures que s'imparteixen online s'acredita de dues maneres. Les activitats docents que impliquen la interacció sincrònica com els tallers, fòrums o tutories, mitjançant l'efectiva connexió en els períodes acordats. Les activitats que poden fer-se de manera asincrònica, com les classes teòriques o els exercicis, mitjançant la comprovació de l'entrada a l'aula virtual.

A efectes de comprovació de la presencialitat, la plataforma electrònica permet l'emissió d'una certificació sobre el temps d'ús de l'aplicació i les activitats realitzades.

La realització de les pràctiques externes és obligatòria i l'acredita el supervisor de cada dispositiu de pràctiques.

TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES

En el Màster s'utilitzen, de manera adequada als continguts, objectius i competències de cada matèria, diferents metodologies d'aprenentatge. Es descriuen a continuació:

vídeo classes
Són introduccions teòriques a la matèria, gravades pels professors i que estaran disponibles per a l'alumnat a la plataforma digital del Màster.
Tutoria individual on line
Són individualitzades i programades entre professorat i alumnat. Les tutories se centren en els següents aspectes:
- Guia de l'aprenentatge teòric.
- Supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne / a.
Resolució d'exercicis on line (Qüestionaris on line)
Els problemes i exercicis estaran disponibles a la plataforma virtual que permetrà també la seva correcció per part del professor que proposi els exercicis.
Seminaris o fòrums on line
Són espais de trobada o fòrums de discussió, comentaris, propostes i aclariment de dubtes entre tots els alumnes del Màster. Són obligatoris i estan programats.
Pràctiques en els dispositius
Les pràctiques suposen la freqüentació d'algun dels Dispositius Acreditats oferts, amb assignació d'un / a docent de pràctiques o tutor / a i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals de l'itinerari de rehabilitació. Alhora aquestes pràctiques són la base de les tutories i del treball final de Màster (TFM).
Tutoria individual presencial al dispositiu
Són tutories presencials al lloc de pràctiques entre el / la tutor / a de pràctiques i l'alumne / a. Aquestes tutories es refereixen als següents aspectes:
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta.
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne / a
- supervisió de les interaccions i activitats en els casos assignats a l'alumne / a
Presentació de treballs escrits
L'alumnat elaborarà treballs escrits de caràcter teòric-pràctic, sobre aspectes concrets de l'assignatura, a proposta del professorat responsable. Aquestes activitats quedaran plasmades en el document pertinent que, juntament amb la resta d'activitats, formaran part de l'avaluació de l'assignatura.
Treball fi de Màster
El treball de fi de màster té dues modalitats o opcions:

Opció professional.
L'alumne ha d'elaborar i defensar un Pla d'Intervenció sobre un cas real amb els que ha estat en contacte en el període de pràctiques. Aquest pla d'intervenció serà tutoritzat conjuntament pel tutor o la tutora acadèmic i el supervisor del dispositiu.
Aquest Pla d'Intervenció haurà de detallar de manera prou exhaustiva:
- La descripció del dispositiu, el seu entorn immediat i la seva vinculació amb la comunitat.
- La descripció de l'entorn familiar i personal del cas sobre el qual es pretén intervenir.
- L'avaluació de les necessitats assistencials d'acord amb els procediments reglats estudiats en el curs.
- La definició d'objectius terapèutics, la seva cronologia, el detall de les intervencions proposades amb la justificació de la seva indicació i el repartiment de - responsabilitats entre els membres de l'equip.
- Avaluació del resultat o explicació de la seva avaluació si el procés terapèutic no ha conclòs. Control de la qualitat de la intervenció
- Descripció de la implicació de l'usuari i la seva família en el procés.
- Discussió de les implicacions ètiques


Opció investigadora.
L'alumne ha de presentar i defensar un projecte de recerca aplicada que pugui executar-se en l'entorn en el que ha realitzat les pràctiques. Aquest projecte serà tutoritzat conjuntament pel tutor o tutora acadèmics i pel professor o professora responsable de les matèries d'investigació.
Aquest projecte ha de contenir:
- Una justificació de l'interès del tema a investigar
- La revisió dels antecedents i estat actual del coneixement.
- Detall de la metodologia i la seva justificació
- Discussió dels aspectes ètics.
- Cronograma i pla d'execució amb referència a la seva forma de finançament
- Acreditació de la implicació dels usuaris i els seus afins en el procés.

Presentació de treballs escrits
A part del treball de fi de màster, els alumnes i les alumnes presentaran treballs escrits sobre aspectes concrets a proposta dels professors.

PROVES D'AVALUACIÓ

Examen escrit (Qüestionari on-line)
Cada docent dels dominis que s'avaluen amb aquest procediment determina el tipus de prova. Es proposen a l'aula virtual i han de ser remesos als professors per a la seva correcció. Hi ha un llistat de respostes correctes que permet l'avaluació de l'alumnat.

Participació en seminaris / Resolució d'exercicis o problemes (Fòrums / Exercicis on-line)
Participació en les activitats de l'aula virtual o fòrums de discussió. El rendiment s'avalua per l'aportació de resums de les lectures guiades, l'elaboració dels treballs encarregats i la valoració de les participacions en els fòrums.

Memòria i informes de pràctiques (Treball teoricopràctic)
L'alumnat elaborarà treballs escrits de caràcter teòric-pràctic, sobre aspectes concrets de l'assignatura, a proposta del professorat responsable. En aquests treballs es combinen els continguts teòrics de cada matèria amb la seva aplicació a través de les activitats realitzades durant les pràctiques.

Elaboració de treball acadèmic i defensa pública (Treball Fi de Màster)
Elaboració d'un treball (professional o investigador, segons la modalitat triada per l'alumnat) l'avaluació inclou la valoració col·legiada per un tribunal o comissió avaluadora, juntament amb la valoració del / de la tutor / a assignat / a a cada alumne / a.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus