UJI

Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària es promou conjuntament des de les associacions professionals i les de familiars i usuaris. Naix de la pràctica quotidiana en els serveis i té una orientació comunitària i integradora. S’articula en cinc mòduls amb una proporció important d'aprenentatge pràctic. [Llegir més]

Modalitat: semipresencial.

Introducció

Presentació

El màster es promou conjuntament des de les associacions professionals i les de familiars i usuaris. Naix de la pràctica quotidiana en els serveis i té una orientació comunitària i integradora. S’articula en cinc mòduls amb una proporció important d'aprenentatge pràctic. Els mòduls són:

 • El factor humà: les persones, els equips i la comunitat.
 • Els contextos de la intervenció: història i fonaments científics i ètics.
 • Els instruments tècnics: una intervenció basada en proves i en valors.
 • Els llocs de la intervenció: els dispositius.
 • Metodologia de la investigació en rehabilitació.

Ha de realitzar-se un treball de final de màster amb opcions professional i investigadora.

La part teòrica és completament en línia i la pràctica es desenvolupa en dispositius acreditats de la xarxa pública en tot l’Estat.

El màster respon a cinc factors:

 1. L’increment de diversos dispositius de rehabilitació psicosocial en l’assistència pública a partir de la reforma psiquiàtrica.
 2. El creixement del coneixement científic i tècnic sobre la malaltia mental greu i el seu tractament.
 3. La incorporació de professionals de diverses disciplines amb la finalitat de proporcionar l’atenció i cures que requereix la persona amb malaltia mental greu.
 4. L’activitat i força creixent dels moviments associatius de familiars i afectats de patologies mentals greus.
 5. La necessitat d’oferir cobertura acadèmica als paradigmes emergents de la recuperació i l’enfortiment en salut mental.
El màster naix de la confluència del moviment associatiu de professionals, familiars i usuaris amb el món acadèmic, amb el qual s’assegura un compromís amb la pràctica professional i amb els valors que la sustenten, així com amb les proves empíriques i l’abordatge científic.

 

Entitats promotores

La iniciativa del màster naix des de diferents àmbits de professionals de la salut mental i associacions d´afectats que conviden a la universitat a desenvolupar uns estudis de postgrau amb garanties de qualitat i reconeixement acadèmic, amb la finalitat de donar resposta als reptes i oportunitats de la rehabilitació psicosocial amb una orientació comunitària. La Universitat Jaume I, atenent als seus procediments per a la creació d´estudis oficials de màsters, promou i accepta liderar el projecte per a desenvolupar un màster que responga a les iniciatives de les institucions impulsores entre les quals es troben:

logotips entitats promotores i col·laboradores

Les entitats promotores són:

 1. L´Escola de Salut Mental de l´Associació Espanyola de Neuropsiquiatria (AEN). La AEN va nàixer en els anys 20 del passat segle. És una associació científica que agrupa professionals de totes les disciplines de la Salut Mental. Els seus senyals d´identitat inclouen el seu compromís amb la societat, la seua independència, el seu caràcter multidisciplinar, la defensa d´un model d´atenció públic i l´impuls en la formació dels professionals i en la investigació en l´àmbit de la Salut Mental.
 2. La Federació Espanyola d´Associacions de Rehabilitació Psicosocial, que arreplega a professionals de la Salut Mental, va nàixer en 2001 i és una federació d´associacions de diverses professions dins de l´àmbit específic de la rehabilitació. La seua vocació és contribuir, des d´una perspectiva multiprofessional, al fet que les oportunitats de tractament i els serveis dedicats a millorar la vida de les persones amb malalties mentals greus i cròniques, aconseguisquen el nivell de disponibilitat i qualitat que els nostres ciutadans mereixen i que s´equipessin amb les millors del món.
 3. La Confederació Espanyola d´Agrupacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (FEAFES) agrupa, des de 1983, a les federacions i associacions de persones amb malaltia mental i als seus familiars de tot el territori nacional. La missió de FEAFES és la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seues famílies, la defensa dels seus drets i la representació del moviment associatiu. És l´única entitat d´àmbit estatal existent a Espanya que representa al moviment associatiu de famílies i persones amb malaltia mental i les seues activitats estan obertes a qualsevol persona interessada en la Salut Mental. Aporta al Màster la veu dels usuaris i els seus afins.
 4. Albero Artesans que enriqueix el Màster amb l´experiència en l´organització d´un dels primers postgraus sobre aquesta temàtica i amb la seua xarxa de rehabilitació comunitària.

 

 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

El màster és semi presencial, amb un programa teòric la docència del qual comença a l'octubre i que s'imparteix a distància a través d'un aula virtual totalment interactiva (http://rsm.evai.net), i una part pràctica, consistent en la realització d'una estada de pràctiques presencials en dispositius acreditats, d'una durada aproximada d'unes 700 hores, que es realitzarien entre els mesos de Desembre de 2017 a Octubre de 2018.

 

 

Figura.1 Esquema i estructura del Màster

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018)

Part teòrica a distància: octubre 2017 / maig 2018.
Pràctiques presencials en els dispositius: fins a octubre 2018.

Planificació i cronograma docent del curs 2017-18 (.pdf)

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

La finalitat del màster és que els egressats i egressades adquirisquen una formació avançada de caràcter multidisciplinari que els permeta el desenvolupament professional en el camp de la rehabilitació psicosocial en la xarxa de salut mental comunitària. Els seus objectius, en relació amb aquesta finalitat general són:

 1. Que l'alumnat desenvolupe una visió integrada i participativa de l'atenció al procés de recuperació personal.
 2. Que l'alumnat aprenga i sàpia accedir a les bases científiques multidisciplinàries que fonamenten les intervencions comunitàries per a la recuperació de les persones amb trastorn mental greu.
 3. Que l'alumnat assumisca els valors ètics formulats de manera rigorosa que permeten una pràctica clínica essencialment respectuosa amb els drets humans.
 4. Que l'alumnat entre en contacte, aprenga i practique els procediments eficaços d'avaluació i intervenció que afavoreixen la recuperació de les persones amb malaltia mental greu i els porte a la pràctica en situacions reals en els diferents dispositius dels quals es disposa.
 5. Que l'alumnat tinga contacte i es familiaritze amb tota la varietat de dispositius implicats en el procés de rehabilitació psicosocial, així com amb els diferents perfils professionals.
 6. Que l'alumnat dispose de les eines per a un aprenentatge continuat i crític en la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.
 7. Que l'alumnat siga capaç de desenvolupar una investigació en l'àmbit de la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.

Coneixements previs recomanables

El Màster té una orientació multiprofessional i permet l´accés des de les diferents disciplines que conflueixen en la rehabilitació de les persones amb malaltia mental greu. En principi, aquestes disciplines són la infermeria, la medicina, la psicologia clínica, la teràpia ocupacional i el treball social, però es pot accedir des d´altres camps del coneixement si l´o l´aspirant demostra una projecció laboral específica en rehabilitació tant en els aspectes clínics com d´investigació. En les disciplines de Ciències de la Salut vinculades a la Salut Mental existeix una formació de postgrau reglada pel sistema de residència per a l´exercici professional de les especialitats de Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria en Salut Mental A partir d´aquests itineraris, el màster completa la formació pràctica i teòrica necessària per a la Rehabilitació Psicosocial. Els alumnes egressats dels graus de Treball Social, Teràpia Ocupacional i uns altres que no tinguen un itinerari sanitari específic s´incorporen a partir de la seua implicació professional en Rehabilitació.

Orientació

El Màster presenta dues clares vessants: la professional i la investigadora.

Eixides professionals

Aquest màster aporta una capacitació transversal a tots els professionals que componen els equips multiprofessionals d'intervenció comunitària.

Les seues eixides professionals estan definides en la composició de professionals com a membre dels dispositius de rehabilitació social i sanitària o dels dispositius generals d'atenció en salut mental. De forma àmplia, com a component d'equips multiprofessionals que atenguen patologia crònica en l'àmbit de la salut mental.

La seua capacitació altament especialitzada complementa la formació de tots i cadascun dels membres que conformen els equips multidisciplinaris en matèria de salut mental. Tant en les professions amb formació de postgrau reglada pel sistema nacional de ‘intern resident’ (psiquiatria, psicologia clínica o infermeria en salut mental), com en aquells graus que no tinguen aquesta formació (treball social, teràpia ocupacional, etc.).

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El Màster té una orientació multiprofesional i permet l'accés des de les diferents disciplines que conflueixen en la rehabilitació de les persones amb malaltia mental greu. En principi, aquestes disciplines són la infermeria, la medicina, la psicologia clínica, la teràpia ocupacional i el treball social, però es pot accedir des d'altres camps del coneixement si l'o l'aspirant demostra una projecció laboral específica en rehabilitació tant en els aspectes clínics com d'investigació. En les disciplines de Ciències de la Salut vinculades a la Salut Mental existeix una formació postgraduada reglada pel sistema de residència per a l'exercici professional de les especialitats de Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria en Salut Mental. A partir d'aquests itineraris, el master completa la formació pràctica i teòrica necessària per a la Rehabilitació Psicosocial. Els alumnes egressats dels graus de Treball Social, Teràpia Ocupacional i uns altres que no tinguen un itinerari sanitari específic s'incorporen a partir de la seua implicació professional en Rehabilitació. 

Per a accedir al màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària els estudiants han de presentar el seu currículum i una carta en la qual hauran d'emfatitzar dos apartats:

 1. Motivació, on s’han d’expressar els motius pels quals es vol desenvolupar els continguts del màster.

 2. Projecció que detalle les possibilitats de desenvolupament professional en l'àrea de la rehabilitació psicosocial.


Tindran un cert grau de prioritat els qui estiguen treballant en dispositius de rehabilitació psicosocial. L'absència d'experiència no obstant això, no és un criteri excloent.

Criteris de puntuació

 1. Projecció: capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de la intervenció en persones amb trastorn mental greu (TMG), en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. En aquest apartat s'inclouen els residents de Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeria en Salut Mental. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 15.

 2. Motivació: valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb intervenció en persones amb TMG. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la intervenció en persones amb TMG. Puntuable entre 0 i 10.

 3. Experiència: valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes relacionats amb les matèries del màster.

 4. Formació prèvia i expedient acadèmic: valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.


Fórmula de puntuació
Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en aquest per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35%, Motivació = 25%, Experiència = 25%, Formació i expedient = 15%

Problemes en la selecció de l'alumnat
El sistema de tutories continuades tant en línia com presencials assegura que els factors actitudinals personals dels estudiants i la seua resposta emocional a l'aprenentatge estiguen contínuament supervisats.

La realització de pràctiques en dispositius acreditats és obligatòria per a completar el màster. La Direcció del màster intentarà en tots els casos adscriure l'estudiantat a centres accessibles des del seu lloc de residència, però sempre condicionada a la disponibilitat dels dispositius.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. El màxim de crèdits acreditables per aquest procediment no excedirà de 9.

Oferta de places

60 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

 • CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció. 
 • CE02 - Ser capaç d'elaborar guies d'acció rehabilitadora basant-se en l'actual estat del coneixement. 
 • CE03 - Ser capaç de recolzar les intervencions integrades de rehabilitació psicosocial en valors i en principis ètics. 
 • CE04 - Conèixer la regulació legal de la pràctica de la rehabilitació psicosocial i saber aplicar-la a supòsits concrets. 
 • CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics. 
 • CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora. 
 • CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells. 
 • CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats. 
 • CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu. 
 • CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal. 
 • CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistèmics. 
 • CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells. 
 • CE13 - Conèixer i ser capaç d'aplicar en un context real els conceptes, principis i tècniques de l'avaluació de serveis. 
 • CE14 - Ser capaç de desenvolupar projectes d'investigació en rehabilitació psicosocial de les persones amb malaltia mental greu. 

Pla d'estudis

Aquesta proposta de màster es planteja per a un any acadèmic (60 crèdits ECTS). La part teòrica del màster és completament en línia i la part pràctica exigeix la presència en un dels dispositius acreditats. Els dispositius acreditats són serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

El màster consta de 45 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries i 15 crèdits ECTS de Treball de Final de Màster.

L'estructura bàsica es divideix així en sis matèries obligatòries que s'imparteixen durant tot el curs.

Continguts teoricopràctics: 45 crèdits ECTS

 • Continguts teòrics comuns: en línia (e-learning) a través d'una aula virtual interactiva (EVAI, entorn virtual d'aprenentatge interactiu).

 • Pràctiques presencials en algun dels dispositius acreditats de la xarxa pública, entenent-se aquests com els serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

PLA D'ESTUDIS

- El Factor Humà: les Persones, els Equips i la Comunitat (3 crèdits ECTS)

- Els Contextos de la Intervenció (3 crèdits ECTS)

- Els Instruments Tècnics (24 crèdits ECTS)

 • Habilitats Bàsiques Metodològiques (1): Tècniques d'Avaluació/Planificació de la Intervenció i de la Motivació (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial (2) (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (3): Psicofarmacologia i Tractaments Psicosocials amb Evidència Empírica (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (4): Programes d'Enfrontament, Maneig de la Malaltia (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (5): Programes de Rehabilitació amb Grups Especials: Pacients amb Recuperació Incompleta, Trastorns de la Personalitat i Patologia Dual (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (6): Tractaments Psicològics de la Psicosi. Intervenció Primerenca amb Pacients Psicòtics (4 crèdits ECTS)

- Els Llocs de la Intervenció: els Dispositius (12 crèdits ECTS)

 • Definició, Estructura i Funcions dels Dispositius Específics (4 crèdits ECTS)

 • Intervencions en Entorns Naturals (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació de Programes i Serveis de Rehabilitació Psicosocial (4 crèdits ECTS)

- Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica (3 crèdits ECTS)

- Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

 

Guies docents de les assignatures

Es poden consultar les guies docents al següent enllaç:

Assignatures obligatòries

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42151?caracteres=fbasica

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42151?caracteres=practicas

Horaris

Respecte als horaris, la part teòrica es desenvolupa a través d'aula virtual, per la qual cosa perd, parcialment, la temporalitat. Així, les assignatures s'inicien un dia en concret -dilluns- i tenen una durada d'una o dues setmanes. Durant aquest temps el professorat penja el material docent per a la seua lectura i, al mateix temps, planteja fòrums de debat i discussió, o altres activitats (treballs en grup, casos pràctics, videos, etc.), que l'alumnat pot anar contestant i realitzant durant aqueix temps. Ara bé, l'accés a la docència de l'assignatura no es limita a una franja horària determinada; aquesta flexibilitat permet a l'alumnat adaptar el seu horari d'estudi segons els seus interessos i necessitats.

La temporalització de les pràctiques en els dispositius acreditats dependrà, d'una banda, de la disponibilitat del centre on es vagen a realitzar; i, d'altra banda, es pot consensuar amb el centre un horari flexible que convinga a ambdues parts. Quant als centres hi ha prou disponibilitat geogràfica a Espanya i hi ha definits convenis amb bastants entitats, encara que també es planteja l'opció que si el/l'alumne/a coneix o treballa en algun dispositiu acreditat, es puga formalitzar un conveni amb el mateix i realitzar en ell les pràctiques, si compleix amb els requisits establits.

Planificació i cronograma docent del curs 2017-18 (.pdf)

 

Continuar la meua formació

El Màster és una titulació oficial que dóna accés al doctorat.

Els alumnes interessats amb eixa opció han de consultar amb les programes de doctorat de cadascuna de les disciplines i titulacions.

Les i els alumnes egressats disposen d'una ampla formació tant en metodologia genèrica com específica de la investigació en Rehabilitació.

Coordinació docent

La composició del Comitè s’ha d’adaptar a la normativa d’estudis oficials de postgrau de l’UJI. Article 16.

Aquest Comitè té les funcions següents:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Denominar el professorat que ha d’autoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

q) Vetllar per la qualitat de les pràctiques externes.

Així mateix es constitueix una Comissió de Coordinació Externa constituïda pel Comitè de Coordinació i els representants proposats per les entitats que col·laboren en el màster. Aquesta Comissió ampliada té les funcions següents:

1. Donar veu les entitats en la gestió del màster

2. Assegurar la continuïtat dels itineraris de pràctiques.

3. Vetllar per l’adequació dels continguts teòrics i pràctics a la realitat assistencial i a l’evidència científica.

4. Informar l’acceptació dels dispositius de pràctiques d’acord amb els criteris establerts.

5. Proposar professorat i tutors i tutores de pràctiques.

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent i sistema d'avaluació
ACTIVITATS FORMATIVES

El caràcter presencial de les assignatures que s'imparteixen online s'acredita de dues maneres. Les activitats docents que impliquen la interacció sincrònica com els tallers, fòrums o tutories, mitjançant l'efectiva connexió en els períodes acordats. Les activitats que poden fer-se de manera asincrònica, com les classes teòriques o els exercicis, mitjançant la comprovació de l'entrada a l'aula virtual.

A efectes de comprovació de la presencialitat, la plataforma electrònica permet l'emissió d'una certificació sobre el temps d'ús de l'aplicació i les activitats realitzades.

La realització de les pràctiques externes és obligatòria i l'acredita el supervisor de cada dispositiu de pràctiques.

TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES

En el Màster s'utilitzen, de manera adequada als continguts, objectius i competències de cada matèria, diferents metodologies d'aprenentatge. Es descriuen a continuació:

vídeo classes
Són introduccions teòriques a la matèria, gravades pels professors i que estaran disponibles per a l'alumnat a la plataforma digital del Màster.
Tutoria individual on line
Són individualitzades i programades entre professorat i alumnat. Les tutories se centren en els següents aspectes:
- Guia de l'aprenentatge teòric.
- Supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne / a.
Resolució d'exercicis on line (Qüestionaris on line)
Els problemes i exercicis estaran disponibles a la plataforma virtual que permetrà també la seva correcció per part del professor que proposi els exercicis.
Seminaris o fòrums on line
Són espais de trobada o fòrums de discussió, comentaris, propostes i aclariment de dubtes entre tots els alumnes del Màster. Són obligatoris i estan programats.
Pràctiques en els dispositius
Les pràctiques suposen la freqüentació d'algun dels Dispositius Acreditats oferts, amb assignació d'un / a docent de pràctiques o tutor / a i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals de l'itinerari de rehabilitació. Alhora aquestes pràctiques són la base de les tutories i del treball final de Màster (TFM).
Tutoria individual presencial al dispositiu
Són tutories presencials al lloc de pràctiques entre el / la tutor / a de pràctiques i l'alumne / a. Aquestes tutories es refereixen als següents aspectes:
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta.
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne / a
- supervisió de les interaccions i activitats en els casos assignats a l'alumne / a
Presentació de treballs escrits
L'alumnat elaborarà treballs escrits de caràcter teòric-pràctic, sobre aspectes concrets de l'assignatura, a proposta del professorat responsable. Aquestes activitats quedaran plasmades en el document pertinent que, juntament amb la resta d'activitats, formaran part de l'avaluació de l'assignatura.
Treball fi de Màster
El treball de fi de màster té dues modalitats o opcions:

Opció professional.
L'alumne ha d'elaborar i defensar un Pla d'Intervenció sobre un cas real amb els que ha estat en contacte en el període de pràctiques. Aquest pla d'intervenció serà tutoritzat conjuntament pel tutor o la tutora acadèmic i el supervisor del dispositiu.
Aquest Pla d'Intervenció haurà de detallar de manera prou exhaustiva:
- La descripció del dispositiu, el seu entorn immediat i la seva vinculació amb la comunitat.
- La descripció de l'entorn familiar i personal del cas sobre el qual es pretén intervenir.
- L'avaluació de les necessitats assistencials d'acord amb els procediments reglats estudiats en el curs.
- La definició d'objectius terapèutics, la seva cronologia, el detall de les intervencions proposades amb la justificació de la seva indicació i el repartiment de - responsabilitats entre els membres de l'equip.
- Avaluació del resultat o explicació de la seva avaluació si el procés terapèutic no ha conclòs. Control de la qualitat de la intervenció
- Descripció de la implicació de l'usuari i la seva família en el procés.
- Discussió de les implicacions ètiques


Opció investigadora.
L'alumne ha de presentar i defensar un projecte de recerca aplicada que pugui executar-se en l'entorn en el que ha realitzat les pràctiques. Aquest projecte serà tutoritzat conjuntament pel tutor o tutora acadèmics i pel professor o professora responsable de les matèries d'investigació.
Aquest projecte ha de contenir:
- Una justificació de l'interès del tema a investigar
- La revisió dels antecedents i estat actual del coneixement.
- Detall de la metodologia i la seva justificació
- Discussió dels aspectes ètics.
- Cronograma i pla d'execució amb referència a la seva forma de finançament
- Acreditació de la implicació dels usuaris i els seus afins en el procés.

Presentació de treballs escrits
A part del treball de fi de màster, els alumnes i les alumnes presentaran treballs escrits sobre aspectes concrets a proposta dels professors.

PROVES D'AVALUACIÓ

Examen escrit (Qüestionari on-line)
Cada docent dels dominis que s'avaluen amb aquest procediment determina el tipus de prova. Es proposen a l'aula virtual i han de ser remesos als professors per a la seva correcció. Hi ha un llistat de respostes correctes que permet l'avaluació de l'alumnat.

Participació en seminaris / Resolució d'exercicis o problemes (Fòrums / Exercicis on-line)
Participació en les activitats de l'aula virtual o fòrums de discussió. El rendiment s'avalua per l'aportació de resums de les lectures guiades, l'elaboració dels treballs encarregats i la valoració de les participacions en els fòrums.

Memòria i informes de pràctiques (Treball teoricopràctic)
L'alumnat elaborarà treballs escrits de caràcter teòric-pràctic, sobre aspectes concrets de l'assignatura, a proposta del professorat responsable. En aquests treballs es combinen els continguts teòrics de cada matèria amb la seva aplicació a través de les activitats realitzades durant les pràctiques.

Elaboració de treball acadèmic i defensa pública (Treball Fi de Màster)
Elaboració d'un treball (professional o investigador, segons la modalitat triada per l'alumnat) l'avaluació inclou la valoració col·legiada per un tribunal o comissió avaluadora, juntament amb la valoració del / de la tutor / a assignat / a a cada alumne / a.

 

Pràctiques externes

Les pràctiques suposen la freqüentació d'algun dels Dispositius Acreditats oferts per un temps equivalent a la jornada laboral d'unes 700 hores, amb assignació d'un/a docent de pràctiques o tutor/a i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals itinerari de rehabilitació. Inclou visites de familiarització amb la resta dels centres de la xarxa. Al mateix temps aquestes pràctiques seran la base de les tutories i del treball final de Màster (TFM).

En aquest sentit s'establiran tutories individuals presencial en el dispositiu, consistents en espais presencials en el lloc de pràctiques entre el/la docent de pràctiques (tutor/a o supervisor/a) i el/l'alumne/a.

Les pràctiques en els dispositius acreditats es realitzaran depenent de la disponibilitat del mateix dispositiu o centre on vagi a realitzar aquestes pràctiques el/l'alumne/a.

No obstant això, una vegada triat i assignat el dispositiu o centre de pràctiques, el/l'alumne/a consensuarà amb el/la docent de pràctiques (tutor/a o supervisor/a) de dita dispositiva o centre el període de realització de les pràctiques, així com l'horari de realització de les mateixes.

Quant als dispositius acreditats la Comissió Acadèmica del Màster ofereix centres amb àmplia disponibilitat geogràfica, encara que també es contempla l'opció que si el/l'alumne/a coneix algun centre on poder realitzar les pràctiques, es pugui formalitzar un conveni amb el mateix si el recurs assistencial complís amb els requisits requerits.

Els alumnes o alumnes que treballin en un dispositiu de rehabilitació susceptible de ser acreditat poden, en determinades condicions, realitzar les pràctiques en el seu lloc de treball.

Recordem que totes les assignatures tenen una part de pràctiques externes, podeu consultar més informació en http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42151/

Consulta les entitats cooperadores

Mobilitat i programes d'intercanvi

La part teòrica del Màster és on-line pel que no hi ha mobilitat física dels estudiants durant el desenvolupament del programa docent.

Els llocs de pràctiques són dispositius assistencials conveniats en els quals es realitza tot el període de pràctiques. En el cas que algun estudiant haja de canviar el dispositiu de pràctiques, el comité acadèmic del màster, d'acord amb els supervisors dels dispositius estudiarà individualment cada sol·licitud.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42151/intercambio

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) pretén afermar, integrar i generalitzar els continguts teòrics i pràctics del màster, que l'alumnat ha realitzat mitjançant la formació e-learning i presencialment en els dispositius de rehabilitació psicosocial existents en l'àmbit de la Salut Mental a Espanya. Els quals han demostrat la seva viabilitat, la seva eficàcia i eficiència, atenent la doble projecció, individual i social, de la rehabilitació psicosocial de les persones amb malalties mentals greus. La primera, dirigida a la dimensió funcional i clínica de les persones, la qual té en compte la individualitat de la persona i atén les necessitats específiques que es deriven de la discapacitat que presenta cada persona. La segona, dirigida al context social i relacional en el qual viu la persona.

El Treball Final de Màster (TFM) ofereix dues opcions a l'alumnat (veure figura 1):

a) Una de caràcter professional que implica l'elaboració i execució d'un pla de continuïtat de cures sobre un cas real (assignatura SAIX013).

b) Una altra de caràcter investigadora que implica l'elaboració d'un projecte de recerca aplicada (assignatura SAIX014).

Ambdues opcions han de plasmar-se en la memòria del TFM i ser defensat públicament, com indica l'art. 15 del RD1393 sobre les directrius per al disseny de títols de màster universitari, el qual recull que “la defensa pública d'aquest treball suposa la conclusió dels ensenyaments”.
 

Esquema i estructura del TFM

Figura 2. Esquema i estructura del TFM

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42151?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Miguel Ángel Gimeno Navarro (+34) 964 728540

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting. UJI

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

master_rsm@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
 • Unitat Predepartamental d'Infermeria
 • Unitat Predepartamental de Medicina
 • Departament de Administració d’Empreses i Màrqueting
 • Departament de Dret Públic

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Ana I. Marquès Marzal | imarques@uji.es

Departament d'Administració d'Empreses i Marqueting

Mikel Munarriz Ferrandismunarriz@uji.es

Unitat Predepartamental de Medicina

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Coordinació del treball final de màster

Daniel Pinazo Calatayud | pinazo@uji.es

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42151/asignatura/SAX013/temario

 
Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42151

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42151

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus