UJI

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 • CG01 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica. 
 • CG02 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. 
 • CG03 - Formular hipòtesi de treball en investigació i arreplegar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic. 
 • CG04 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable. 
 • CG05 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establides per l'OMS. 
 • CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al disposat en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 
 • CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics. 
 • CE04 - Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris. 
 • CE05 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent. 
 • CE06 - Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients. 
 • CE07 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-ho. 
 • CE08 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà. 
 • CE09 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia. 
 • CE10 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental. 
 • CE11 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut. 
 • CE12 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos. 
 • CE13 - Dissenyar, desenvolupar i si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas. 
 • CE14 - Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, engegada i gestió d'una empresa, les seues diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades. 
 • CE15 - Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol. 
 • CE16 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. 
Informació proporcionada per: InfoCampus