UJI

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a professionals competents per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com d'investigació. 

Per a això es persegueix que els estudiants adquireixin els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris. 

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquireixi els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries para: 

a) La utilització d'instruments i tècniques d'avaluació i diagnòstic psicològiques per a la identificació dels trastorns mentals i dels factors de risc associats a ells. 
b) L'avaluació i el diagnòstic psicològic dels trastorns mentals mitjançant tècniques d'avaluació adequades i atenint-se a sistemes de classificació i diagnòstic homologats. 
c) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic a nivell individual, familiar, de grup, i comunitari. 
d) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic en pacients aguts i participació en la resolució de situacions de crisis i d'urgències. 
i) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic per a la població infantil i adolescent. 
f) L'elaboració i aplicació de programes de rehabilitació i atenció perllongats. 
g) L'aplicació de tècniques de relació interpersonal i de treball en equip. 
h) El desenvolupament de programes d'assessorament a altres agents socials no sanitaris. 
i) La realització d'informes clínics, certificats i peritatges psicològics. 
j) El maneig de la metodologia i dissenys d'investigació clínica, social, educativa i epidemiològica en Salut Mental. 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi. 
En suma, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida, tant en coneixements teòrics com en competències pròpies de la professió de Psicòleg General Sanitari. 

Informació proporcionada per: InfoCampus