UJI

Coneixements previs recomanables

Atenent a la normativa establida en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garantisca que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Informació proporcionada per: InfoCampus