UJI

Pràctiques externes

Mòdul de 30 ECTS compost per dues matèries obligatòries per a la capacitació professional del psicòleg sanitari. Implica el desenvolupament de l'activitat laboral en un centre sanitari (tot açò sota la supervisió del tutor/a del màster, i el supervisor/a del centre) durant un total de 500 hores presencials de pràctiques que inclou diferents activitats. La matèria Pràctiques Externes I (12 ECTS) suposa una estada en el centre de 200 hores presencials i inclou: conèixer les pràctiques clíniques basades en l'evidència i les guies clíniques existents per a diferents trastorns, identificar característiques clíniques rellevants en un cas determinat, aplicar els instruments d'avaluació requerits i ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic, aplicar adequadament tècniques d'intervenció psicològica, redactar informes clínics i dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. Per la seua banda, la matèria de Pràctiques Externes II (18 ECTS) suposa un estada en el centre de 300 hores presencials i inclou: Dur a terme els diferents passos per a l'elaboració d'un determinat diagnòstic, utilitzar adequadament els protocols d'avaluació psicològica, ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic i de prendre decisions respecte al procés d'avaluació, aplicar adequadament el protocol d'intervenció requerit en una determinada problemàtica, ser capaç d'establir una adequada relació terapèutica i de comunicar-se tant amb “els altres significatius”, com amb altres professionals, dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

En la Normativa Acadèmica de Pràctiques Externes (Aprovada pel Consell de Govern núm. 27, de 27 de setembre de 2012) es detallen els drets i deures de l'estudiantat, supervisor d'empreses i empreses, així com els procediments i les competències de totes les parts implicades (rectorat, deganat, coordinador de pràctiques externes, Consell Assessor d'Inserció Professional, Comissió de Titulació del Màster i l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)).

Per a la realització d'aquesta matèria, el Màster compta amb la col·laboració diversos centres sanitaris que compleixen els requisits establits en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny).

Consulta les entitats cooperadores

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus