UJI

Criteris d'admissió

Atenent a la normativa establerta en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat / Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS  de caràcter específicament sanitari. 

 

D'acord amb l'ordre ECD/1070/2013 els criteris emprats per validar els 90 crèdits sanitaris previs a la realització del Màster seran els següents.

Per als Graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a: 

 • Matèries bàsiques de Branca de Ciències de la Salut. 
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia 
 • Itineraris, mencions o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a la Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària. 
 • Pràcticum realitzat en contextos sanitaris. 
 • TFG realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o sanitària. 
 • Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que, tot i no ser específicament sanitàries, possibiliten adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
 
Per als Llicenciats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a: 
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i T ractament Psicològics i Psicobiologia. 
 • Especialitats, itineraris, opcions intracurriculars o matèries optatives de Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària. 
 • Pràcticum realitzat en contextos sanitaris. 
 • Matèries vinculades Processos psicològics i Metodologia que, tot i no ser específicament sanitàries, possibiliten adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
Serà requisit indispensable per inscriure en el Màster adjuntar l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau en Psicologia per poder comprovar que es compleixen les condicions establertes en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
Els criteris de valoració i selecció d'estudiants (amb el pes específic, en termes percentuals, que tindrà cadascun d'ells), són els següents: 
 
 • Expedient acadèmic: 70% 
 • Experiència investigadora i de pràctica clínica: 20% 
 • Coneixements de l'idioma anglès: 10% (es valorarà coneixements de l'idioma d'anglès acreditats. Es tindrà en compte la taula d'equivalències de certificats, diplomes, títols i cursos de coneixements de llengües europees de la Universitat Jaume I). 
 • Entrevista personal: Opcional (la CTM valorarà la possibilitat de realitzar una entrevista addicionalment a la valoració dels criteris anteriors).

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

 • Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L'estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

En el cas específic del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, d'acord amb l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny), als alumnes matriculats en el Màster que hagen superat el primer any de formació al que s'accedeix per la superació de la prova selectiva anual per a l'accés a la formació sanitària especialitzada (PIR), se'ls reconeixeran els crèdits corresponents a les pràctiques externes que tinguen pendents de realitzar.

Finalment, indicar que l'apartat 2.b) de la Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, estableix que les universitats que impartisquen aquest Màster regularan el procediment que permeta reconèixer als llicenciats/graduats en Psicologia que hagen conclòs aquests estudis amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aqueixa llei (6 d'octubre de 2011), els crèdits europeus d'aquest Màster que en cada cas corresponguen, després d'avaluar el grau d'equivalència acreditat a través de l'experiència professional i formació adquirits per l'interessat en Psicologia de la Salut. Aquest procediment s'establirà, una vegada implantat el màster, quan s'aclarisca la interpretació i abast d'aquest article.

El reconeixement per experiència professional o laboral es realitzarà, a petició de l'interessat/da, previ informe favorable de la Comissió de Titulació del Màster. Per a açò, el sol·licitant haurà d'acreditar experiència laboral/professional com a psicòleg en centres, empreses o institucions amb reconeixement sanitari, mínima de sis mesos de durada (equivalent a jornada completa). Haurà d'acreditar també, mitjançant informe/certificació del Col·legi Oficial de Psicòlegs (o de l'organisme administratiu que procedisca), que no ha estat culpable en cap procediment d'informe/expedient per mala praxi professional. El reconeixement podrà afectar a l'assignatura de “Pràctiques Externes I” del pla d'estudis que es detalla en l'apartat corresponent.

Informació proporcionada per: InfoCampus