UJI

Psicologia General Sanitària

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

L’objectiu fonamental del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària és habilitar els estudiants com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Introducció

Presentació

L’objectiu fonamental d’aquest màster és habilitar els estudiants com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que les dites activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.

La disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, conforma la professió de Psicòleg General Sanitari com a professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2013 i amb el que disposa l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny de 2013.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: tres semestres (octubre 2017 / juliol 2019).
Docència presencial: (octubre 2017 / juliol de 2018).

Aula HD0114AL de la Facultat de Ciències de la Salut

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 23,15€/crèdit

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a professionals competents per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com d'investigació. 

Per a això es persegueix que els estudiants adquireixin els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris. 

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquireixi els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries para: 

a) La utilització d'instruments i tècniques d'avaluació i diagnòstic psicològiques per a la identificació dels trastorns mentals i dels factors de risc associats a ells. 
b) L'avaluació i el diagnòstic psicològic dels trastorns mentals mitjançant tècniques d'avaluació adequades i atenint-se a sistemes de classificació i diagnòstic homologats. 
c) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic a nivell individual, familiar, de grup, i comunitari. 
d) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic en pacients aguts i participació en la resolució de situacions de crisis i d'urgències. 
i) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic per a la població infantil i adolescent. 
f) L'elaboració i aplicació de programes de rehabilitació i atenció perllongats. 
g) L'aplicació de tècniques de relació interpersonal i de treball en equip. 
h) El desenvolupament de programes d'assessorament a altres agents socials no sanitaris. 
i) La realització d'informes clínics, certificats i peritatges psicològics. 
j) El maneig de la metodologia i dissenys d'investigació clínica, social, educativa i epidemiològica en Salut Mental. 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi. 
En suma, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida, tant en coneixements teòrics com en competències pròpies de la professió de Psicòleg General Sanitari. 

Coneixements previs recomanables

Atenent a la normativa establida en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garantisca que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Orientació

El màster habilita per a exercir la professió de Psicòleg General Sanitari.

Eixides professionals

Aquest Màster és el primer en l'àmbit de Psicologia a Espanya que és profesionalitzant pel que habilita a l'estudiant en la professió de Psicòleg General Sanitari. Aquesta titulació és necessària a partir de l'aparició de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny) per a dedicar-se a les tasques de promoció i millora de l'estat general de salut mental en l'àmbit privat i públic.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atenent a la normativa establerta en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat / Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS  de caràcter específicament sanitari. 

 

D'acord amb l'ordre ECD/1070/2013 els criteris emprats per validar els 90 crèdits sanitaris previs a la realització del Màster seran els següents.

Per als Graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a: 

 • Matèries bàsiques de Branca de Ciències de la Salut. 
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia 
 • Itineraris, mencions o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a la Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària. 
 • Pràcticum realitzat en contextos sanitaris. 
 • TFG realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o sanitària. 
 • Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que, tot i no ser específicament sanitàries, possibiliten adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
 
Per als Llicenciats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a: 
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i T ractament Psicològics i Psicobiologia. 
 • Especialitats, itineraris, opcions intracurriculars o matèries optatives de Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària. 
 • Pràcticum realitzat en contextos sanitaris. 
 • Matèries vinculades Processos psicològics i Metodologia que, tot i no ser específicament sanitàries, possibiliten adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
Serà requisit indispensable per inscriure en el Màster adjuntar l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau en Psicologia per poder comprovar que es compleixen les condicions establertes en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
Els criteris de valoració i selecció d'estudiants (amb el pes específic, en termes percentuals, que tindrà cadascun d'ells), són els següents: 
 
 • Expedient acadèmic: 70% 
 • Experiència investigadora i de pràctica clínica: 20% 
 • Coneixements de l'idioma anglès: 10% (es valorarà coneixements de l'idioma d'anglès acreditats. Es tindrà en compte la taula d'equivalències de certificats, diplomes, títols i cursos de coneixements de llengües europees de la Universitat Jaume I). 
 • Entrevista personal: Opcional (la CTM valorarà la possibilitat de realitzar una entrevista addicionalment a la valoració dels criteris anteriors).

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

 • Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L'estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

En el cas específic del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, d'acord amb l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny), als alumnes matriculats en el Màster que hagen superat el primer any de formació al que s'accedeix per la superació de la prova selectiva anual per a l'accés a la formació sanitària especialitzada (PIR), se'ls reconeixeran els crèdits corresponents a les pràctiques externes que tinguen pendents de realitzar.

Finalment, indicar que l'apartat 2.b) de la Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, estableix que les universitats que impartisquen aquest Màster regularan el procediment que permeta reconèixer als llicenciats/graduats en Psicologia que hagen conclòs aquests estudis amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aqueixa llei (6 d'octubre de 2011), els crèdits europeus d'aquest Màster que en cada cas corresponguen, després d'avaluar el grau d'equivalència acreditat a través de l'experiència professional i formació adquirits per l'interessat en Psicologia de la Salut. Aquest procediment s'establirà, una vegada implantat el màster, quan s'aclarisca la interpretació i abast d'aquest article.

El reconeixement per experiència professional o laboral es realitzarà, a petició de l'interessat/da, previ informe favorable de la Comissió de Titulació del Màster. Per a açò, el sol·licitant haurà d'acreditar experiència laboral/professional com a psicòleg en centres, empreses o institucions amb reconeixement sanitari, mínima de sis mesos de durada (equivalent a jornada completa). Haurà d'acreditar també, mitjançant informe/certificació del Col·legi Oficial de Psicòlegs (o de l'organisme administratiu que procedisca), que no ha estat culpable en cap procediment d'informe/expedient per mala praxi professional. El reconeixement podrà afectar a l'assignatura de “Pràctiques Externes I” del pla d'estudis que es detalla en l'apartat corresponent.

Oferta de places

30 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 • CG01 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica. 
 • CG02 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. 
 • CG03 - Formular hipòtesi de treball en investigació i arreplegar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic. 
 • CG04 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable. 
 • CG05 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establides per l'OMS. 
 • CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al disposat en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 
 • CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics. 
 • CE04 - Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris. 
 • CE05 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent. 
 • CE06 - Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients. 
 • CE07 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-ho. 
 • CE08 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà. 
 • CE09 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia. 
 • CE10 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental. 
 • CE11 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut. 
 • CE12 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos. 
 • CE13 - Dissenyar, desenvolupar i si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas. 
 • CE14 - Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, engegada i gestió d'una empresa, les seues diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades. 
 • CE15 - Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol. 
 • CE16 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. 

Pla d'estudis

MÒDUL BÀSIC (6 crèdits ECTS)

 • Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària (6 crèdits ECTS)

MÒDUL ESPECÍFIC (30 crèdits ECTS)

 • Psicopatologia Clínica (5 crèdits ECTS)

 • Avaluació Clínica (5 crèdits ECTS)

 • Trastorns Neuropsicològics (5 crèdits ECTS)

 • Tractaments Psicològics Basats en l'Evidència (5 crèdits ECTS)

 • Intervenció Psicològica en Persones amb Malalties Mèdiques (5 crèdits ECTS)

 • Neurobiologia, Farmacologia i Genètica dels Trastorns Mentals (5 crèdits ECTS)

MÒDUL OPTATIU (12 crèdits ECTS)

 • Psicologia Clínica Infantil (4 crèdits ECTS)

 • Promoció de la Salut: Desenvolupament de Programes (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació i Intervenció Neuropsicològica (4 crèdits ECTS)

 • Nous Models d'Actuació en Psicologia Clínica (4 crèdits ECTS)

 • Intervenció Psicològica en Trastorn Mental Greu (4 crèdits ECTS)

 • Intervenció Clínica en Problemes Sexuals (4 crèdits ECTS)

 • Clínica de les Addiccions (4 crèdits ECTS)

 • Aplicacions Clíniques de la Psicologia Positiva (4 crèdits ECTS)

PRÀCTIQUES EXTERNES (30 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes I (12 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes II (18 crèdits ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (12 crèdits ECTS)

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=optativas

Pràctiques externes i treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Horaris

La majoria de les classes presencials s'imparteixen de dilluns a divendres de 16 a 20h.

El calendari oficial del Màster del curs 2017/18 es pot visualitzar mitjançant aquest enllaç.

Aula HD0114AL de la Facultat de Ciències de la Salut.

Coordinació docent

Conforme a la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster (CTM). Segons aquesta normativa, la Comissió està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució s’ha de cercar una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster.

Són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

- Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

- Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

- Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

- Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

- Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

- Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

- Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

- Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

- Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

- Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

- Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

- Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

- Gestionar els recursos econòmics del màster.

- Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

- Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

- Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Amb l’objectiu de garantir la coordinació vertical i horitzontal del títol, dins d’aquesta Comissió també s’han d’establir les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques Externes: que ha de vetllar per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció.

- Coordinació de matèries: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les diferents matèries que configuren el màster (activitats integrades o interdisciplinàries) disposem d’un responsable de matèria que ha de formar part d’aquesta Comissió.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en el Màster s'especifiquen a continuació. Es compleix amb el requisit de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, que l'ensenyament és presencial en almenys el 80% dels crèdits teòrics del màster. 

 • Ensenyament teòric (hores presencials): Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles en el “Aula Virtual”. 
 • Ensenyament pràctic (problemes i laboratori; hores presencials): Classes on l'estudiant ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Els exercicis i material complementari estan disponibles en el “Aula Virtual”. 
 • Seminaris (hores presencials): Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.). 
 • Tutories (hores presencials): Treball personalitzat amb un estudiant o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'estudiant per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per a facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats en l'aula virtual. 
 • Avaluació (hores presencials): Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen l'elaboració de treballs acadèmics i la resolució d'exercicis i problemes. Addicionalment, en algunes assignatures s'inclou com a activitats d'avaluació presentacions orals i observació/execució de tasques i pràctiques. 
 • Treball personal (hores NO PRESENCIALS): Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. 
 • Estudi per als exàmens (hores NO PRESENCIALS): la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

Proves d'avaluació: 

 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) en les seues diferents versions: (a) Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), de tipus test (prova escrita estructurada amb diversos ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex. emplenar buits) o d'exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment), o (b) Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai. Els exàmens es realitzen de manera presencial en un aula de la Facultat de Ciències de la Salut reservada amb antelació per a tal fi. 
 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Aquests treballs acadèmics es lliuren en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. En el cas del Treball Final de Màster es requereix a més una defensa pública del treball davant un tribunal. 
 • Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. La resolució del cas es lliurarà en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. 
 • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. Aquesta exposició es durà a terme de manera presencial en seminaris o aules de la Faculta de Salut habilitades per a tal fi. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. 
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”. Aquestes memòries i informes de pràctiques es lliuren en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. 
 • Entrevista de tutorització i/o informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte). 

 

Pràctiques externes

Mòdul de 30 ECTS compost per dues matèries obligatòries per a la capacitació professional del psicòleg sanitari. Implica el desenvolupament de l'activitat laboral en un centre sanitari (tot açò sota la supervisió del tutor/a del màster, i el supervisor/a del centre) durant un total de 500 hores presencials de pràctiques que inclou diferents activitats. La matèria Pràctiques Externes I (12 ECTS) suposa una estada en el centre de 200 hores presencials i inclou: conèixer les pràctiques clíniques basades en l'evidència i les guies clíniques existents per a diferents trastorns, identificar característiques clíniques rellevants en un cas determinat, aplicar els instruments d'avaluació requerits i ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic, aplicar adequadament tècniques d'intervenció psicològica, redactar informes clínics i dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. Per la seua banda, la matèria de Pràctiques Externes II (18 ECTS) suposa un estada en el centre de 300 hores presencials i inclou: Dur a terme els diferents passos per a l'elaboració d'un determinat diagnòstic, utilitzar adequadament els protocols d'avaluació psicològica, ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic i de prendre decisions respecte al procés d'avaluació, aplicar adequadament el protocol d'intervenció requerit en una determinada problemàtica, ser capaç d'establir una adequada relació terapèutica i de comunicar-se tant amb “els altres significatius”, com amb altres professionals, dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

En la Normativa Acadèmica de Pràctiques Externes (Aprovada pel Consell de Govern núm. 27, de 27 de setembre de 2012) es detallen els drets i deures de l'estudiantat, supervisor d'empreses i empreses, així com els procediments i les competències de totes les parts implicades (rectorat, deganat, coordinador de pràctiques externes, Consell Assessor d'Inserció Professional, Comissió de Titulació del Màster i l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)).

Per a la realització d'aquesta matèria, el Màster compta amb la col·laboració diversos centres sanitaris que compleixen els requisits establits en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny).

Consulta les entitats cooperadores

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Mobilitat i programes d'intercanvi

La normativa i la gestió de intercanvis es pot consultar en la pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ori/

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173/intercambio

Treball final de màster

Matèria obligatòria de 12 ECTS per als estudiants en el tercer semestre. L'estudiantat explicarà en tot moment amb la tutorització d'un professor/a del màster que serà adjudicat a l'inici del curs i que durà a terme la tasca de tutorització, tant per mitjà de tutories presencials, com mitjançant tutories virtuals utilitzant per a açò enregistraments online, fòrums, xat, skype i l'Aula virtual. Per a la defensa del Treball Final de Màster, l'estudiantat ha d'haver cursat i superat totes les assignatures del màster. El Treball Final de Màster versarà sobre una revisió teòrica, estudis de casos (sèries de casos o dissenys de N=1) o un treball experimental i l'alumne haurà de defensar-ho de forma oral davant un tribunal.

Línies de recerca pel TFM
El Màster de PGS de la UJI ofereix un ampli conjunt de línies temàtiques relacionades amb els continguts del Màster:

 • Les addiccions comportamentales.
 • Cibersexo, conductes sexuals de risc, compulsividad sexual, disfuncions sexuals, diferències de gènere prevenció de l'homofòbia.
 • Estudi de la sexualitat, tant en població general com en col·lectius específics.
 • Avaluació i intervenció en trastorns neuropsicológicos.
 • Factors psicosocials en dolor crònic.
 • Intervencions psicològiques innovadores (p. ex., mindfulness, psicologia positiva, etc.).
 • Avanços en psicologia clínica de la salut.
 • Nous models en psicopatología.

Utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (p. ex., sistemes assistits per Internet, realitat virtual, realitat augmentada, APPs,) en l'avaluació i intervenció en diversos problemes psicològics (p. ex., dolor crònic, trastorns relacionats amb el trauma i l'estrès, trastorns emocionals, etc.).
Aquest llistat temàtic és orientatiu, ja que queda oberta a la possibilitat que l'alumne pugui plantejar altres temes del seu interès, sempre que estigui relacionat amb els continguts impartits en aquest màster. S'oferiran temes per a tots els alumnes matriculats en cada curs acadèmic.

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Soledad Quero Castellano. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Soledad Quero Castellano, Rafael Ballester Arnal, Azucena García Palacios, Micaela Moro Ipola, Juana Mª Bretón López, Cristina Forn Frias

INFORMACIÓ ACADÈMICA: 

Soledad Quero Castellano | Telèfon: 964 387641 squero@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Soledad Quero Castellano i Juana Mª Bretón López

Coordinació del treball final de màster

Berenice Serrano

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42173

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42173

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus