UJI

Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (a distància)

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans sorgeix a partir del programa de doctorat interuniversitari denominat Psicologia del Treball i les Organitzacions (POT), que va rebre l'Esment de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència (MCD2003-00035), i en el qual la UJI va participar en col·laboració amb altres 4 universitats espanyoles (Universitat de València, Universitat de Sevilla, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Barcelona) i 3 estrangeres (Utrecht University, University of Amsterdam and Gronningen University, NL). Aquest programa de doctorat interuniversitari va tenir una durada de 4 anys i en tots ells va rebre l'esment de qualitat. [Llegir més]

Aquest màster no és interuniversitari. Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

Aquest màster sorgeix a partir del programa de doctorat interuniversitari denominat Psicologia del Treball i les Organitzacions (POT), que va rebre l'Esment de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència (MCD2003-00035), i en el qual la UJI va participar en col·laboració amb altres 4 universitats espanyoles (Universitat de València, Universitat de Sevilla, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Barcelona) i 3 estrangeres (Utrecht University, University of Amsterdam and Gronningen University, NL). Aquest programa de doctorat interuniversitari va tenir una durada de 4 anys i en tots ells va rebre l'esment de qualitat.

Com a desenvolupament d'aquest programa de Doctorat Interuniversitari, va sorgir el Màster Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans que es va aprovar en el 2007 com a màster oficial (aprovat pel Decret 31/2007, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5.474, 21/3/2007), i es verifica com a Màster Universitari en el 2010 (B.O.I. núm. 292, 3/12/2010). El màster obté en el 2007 l'Esment de qualitat del doctorat pel MEC (MCD2007-00068), al juliol del 2011 el Ministeri emet un informe favorable d'esment d'excel·lència (puntuació de 89 sobre 100 punts) i al juny 2013 l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP; Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) realitza un informe d'avaluació del protocol de seguiment dels títols universitaris oficials de la Comunitat Valenciana amb una valoració global d'EXCEL·LENT.

El màster que presentem és una transformació d'aquest màster anterior Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. La necessitat d'un Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans, es manifesta en les demandes que es plantegen a aquesta disciplina i que tenen el seu origen en les profundes transformacions en l'àmbit del treball i de l'empresa, i especialment a la importància que exerceix la Psicologia de la Salut Ocupacional en el context laboral i extra-laboral. Aqueixes transformacions requereixen el desenvolupament de recerca i la formació de professionals que contribuïsca a millorar la comprensió dels nous fenòmens i la capacitat d'intervenir professionalment sobre ells.

Elements diferenciadors:

 • És un màster tant d'orientació professional com de recerca, ja que ofereix a l'estudiant la possibilitat de realitzar els estudis de doctorat.
 • Combinació de docència impartida per professionals i per investigadors de reconegut prestigi, tant nacionals com a internacionals.
 • Implicació d'empreses capdavanteres.
 • Orientació aplicada i d'iniciació a la recerca: Model del Científic-Professional (ENOP).
 • Enfoque R2P (Research to Practice).

logotipos empresas colaboradoras: Arqueros de la Palabra, Maty Tchey, OTP, Manpower, Universidad de Gent, R, Eulen Flexiplan, Human Development, Hybris, Cruz Roja, Gesistra, Kemler, GLobalis

Màster interuniversitari

El Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans és oficial i no interuniversitari, encara que participen professorat pertanyent a diferents universitats i empreses d'àmbit nacional i internacional.

Tipus d'ensenyament

El màster es pot cursar en la modalitat presencial o a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018).

- A títol orientatiu: Calendari curs 2017-2018 (.pdf) 

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

El Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans té com a objectiu principal preparar als estudiants, tant en la seua modalitat presencial com a distància, com a professionals competents en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i Recursos Humans, en el nivell bàsic com a professionals no supervisats. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional (ENOP), que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com de recerca.

Aquest objectiu general es pot especificar en els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, una preparació sòlida tant en coneixements teòrics com en competències en els tres camps principals de la disciplina (Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans) que els permeta:
  • Descriure, avaluar, diagnosticar, explicar i interpretar els principals fenòmens i processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Planificar, implementar, *monitorizar i valorar els canvis i intervencions amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Dissenyar, a nivell bàsic, nous models, estratègies, mètodes i eines amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Dur a terme un projecte de recerca i col·laborar en el desenvolupament de noves metodologies i eines per a la intervenció o adaptar les existents de manera que complisquen els requisits i estàndards del model científic - professional.
 2. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.


Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

Coneixements previs recomanables

El perfil d'ingrés recomanat és el següent:
Llicenciats/as o graduats/as en Psicologia (preferentment), Administració i direcció d'empreses, Ciències del Treball, Dret, Econòmiques, Empresarials, Màrqueting, Sociologia, Turisme, Pedagogia o Psicopedagogia, així com altres llicenciatures afins on l'estudiantat reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

Orientació

El màster té dues orientacions, ambdues són accessibles tant per a la modalitat presencial com a distància:

 • Orientació d'iniciació a la recerca (mitjançant un treball de recerca)
 • Orientació professional (mitjançant una estada en empresa)

Eixides professionals

 • Ergonomia, sistemes de treball i noves tecnologies
 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals
 • Assessorament i orientació laboral i professional
 • Canvi, desenvolupament i transformació de les organitzacions
 • Relacions laborals, mediació, gestió de conflictes
 • Gestió de la qualitat, avaluació – Auditories de programes
 • Gestió de recursos humans
 • Formació i desenvolupe
 • Recerca R+D+i i docència en psicologia del treball, de les organitzacions i RH

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Modalitat presencial

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

 • Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

  • Currículum (70%) que inclou:

   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

   • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

   • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

Modalitat a distància

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

 • Currículum (70%) que inclou:

  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

  • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

  • Experiència en l'ús de metodologies d'estudi a distància.

  • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

 • Lloc de residència: s'admetran prioritàriament com a alumnes a distància els estudiants que tinguen el seu lloc de residència fora d'Espanya.

L'òrgan que du a terme el procés d'admissió dels futurs estudiants del màster, en la modalitat presencial i a distància, és la Comissió Gestora del màster, que està formada pels coordinadors del màster, els responsables de les assignatures que configuren el pla d'estudis i representant d'estudiants.

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

S´ofereixen un total de 55 places: 38 presencials i 17 a distància.

Les places de les assignatura optatives tenen un nombre máxim de 10 persones presencials, una vegada arribat al nombre d'alumnes establit es tancarà la matriculació a aqueixa assignatura i la resta d'alumnes que no s'ha matriculat haurà d'escollir entre les 2 assignatures optatives que queden.

En el cas que alguna de les 3 assignatura optatives no cobrisca el contingent establit, no es portarà acabe el dictat de la mateixa, amb la qual cosa els alumnes tant a distància com a presencials hauran d'escollir algunes de les altres 2 optatives restants.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
.
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.


Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

 • Interpretar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de la Salut Ocupacional i Ergonomia.
 • Desenvolupar una recerca bàsica en Psicologia de la Salut ocupacional, Psicologia de les Organitzacions i desenvolupament de Recursos Humans.
 • Comparar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de Recursos Humans.
 • Aplicar les diferents teories i els processos de desenvolupament de les principals fortaleses individuals i organitzacionals sobre Psicologia Organitzacional Positiva.
 • Valorar les característiques que determinen el clima i la cultura organitzacionals així com els processos de canvi i desenvolupament organitzacional a través del temps.
 • Implementar les tècniques de gestió de Recursos Humans i interpretar la seua relació amb la salut psicosocial i el desenvolupament personal i de grups en les organitzacions.
 • Intervenir en entorns organitzacionals a través de l'engegada de pràctiques organitzacionals que contribuïsquen a la prevenció i la promoció de la salut dels empleats.
 • Aplicar tècniques d'intervenció/optimització de la salut psicosocial des de la psicologia de la salut ocupacional.
 • Jutjar les competències adquirides al llarg del màster sobre Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 • Transferir els coneixements, destreses i habilitats desenvolupades durant el màster a contextos reals professionals.

Pla d'estudis

El pla d'estudis d’aquest màster inclou un total de 78 crèdits ECTS, dels quals l'estudiant, tant de la modalitat presencial com a distància, n’ha de cursar com a mínim 60 (1 crèdit = 25 hores).

Tant per a la modalitat presencial com per a la modalitat a distància, el pla d’estudis consta de 13 assignatures, de les quals 7 són obligatòries (35 crèdits ECTS), 3 optatives (cal triar 1 assignatura; 5 crèdits ECTS); més Iniciació a la Metodologia de Recerca (8 crèdits ECTS) o Pràctiques Externes (8 crèdits ECTS).

A continuació es mostren les matèries, distribució de crèdits, i tipus (obligatòria, optativa) de les assignatures que formen part del pla d'estudis en cada una de les dues orientacions:

Orientació d'Iniciació a la recerca (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. Semestre 1.

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Iniciació a la metodologia de recerca (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria.

Orientació professional (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. Semestre 1.

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Pràctiques externes (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria

Guies docents de les assignatures

Horaris

Classes presencials dos dies a la setmana: dimecres i dijous de 16 a 21h. En algunes sessions especials les classes seran de 15 a 21h (s'avisaran prèviament en el calendari del curs).

Continuar la meua formació

Donada l'orientació d'iniciació a la recerca que proposa el Màster, permet l'entrada dels estudiants matriculats en aquesta orientació al Programa d'estudis de doctorat http://www.doctorat.uji.es

Coordinació docent

Conforme a la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster (CTM). Segons aquesta normativa, la Comissió està composta per professorat del màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per una representació de l’estudiantat del màster. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

- Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

- Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

- Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

- Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

- Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

- Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

- Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

- Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

- Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

- Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

- Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

- Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

- Gestionar els recursos econòmics del màster.

- Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

- Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

- Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster. Amb l’objectiu de garantir la coordinació vertical i horitzontal del títol, dins d’aquesta Comissió també s’han d’establir les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques Externes: que ha de vetllar per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció.

- Coordinació de matèries: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les diferents matèries que configuren el màster (activitats integrades o interdisciplinàries) disposem d’un responsable de matèria que ha de formar part d’aquesta Comissió.

- Coordinació dels continguts de les diferents assignatures per part dels responsables de cadascuna d'elles.

- Convocar les reunions pertinents i elaboració d'actes de les mateixes.

- Analitzar i acceptar o rebutjar les possibles convalidacions d'altres estudis.

- Analitzar i acceptar o rebutjar les sol·licituds d'exempció de pràctiques externes.

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent per a estudiants a distància

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Les sessions de teoria estan disponibles per als alumnes a distància mitjançant “vídeoclasses” en l'aula virtual (sempre després de l'autorització del professor). En aquestes “vídeoclasses” l'estudiant té accés als enregistraments de la classe en diferit així com a les discussions i debats que es generen en el desenvolupament de la classe.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un estudiant o grup, utilitzant la tecnologia d'última generació que facilita la universitat mitjançant l'ús de l'aula virtual: tutories virtuals, fòrums habilitats, xat, skype, etc. En aquestes tutories es realitzaran també resolució de problemes i pràctiques d'aplicació de la teoria com són estudis de cas, simulacions, treball cooperatiu utilitzant grups electrònics a distància, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen carpetes d'aprenentatge i/o portafoli tant individuals com en grup: projectes, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o en grup (mitjançant els fòrums 2.0), de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc.
 • Estudi per als exàmens: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Sistema d'avaluació
Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades en el màster combinen dos tipus d'avaluació: un examen escrit individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres proves que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball.
 Únicament el Treball Final de Màster, les Pràctiques Externes i l'assignatura d'Iniciació a la metodologia de recerca s'avaluen amb memòries i informes de pràctiques (o bé elaboració de treballs acadèmics), i presentacions orals.

Pràctiques externes

Constitueix una assignatura obligatòria per als estudiants que cursen l'orientació professional, tant per a la modalitat presencial o a distància.

Implica el desenvolupament d'accions de caràcter laboral en una empresa orientades a l'exercici professional en el context de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (tot açò sota la supervisió del tutor/a de el màster, i el supervisor/a de l'empresa) durant un total de 150 hores de pràctiques que inclou: el desenvolupament d'intervencions individuals i/o organitzacionals apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació en contextos reals en l'àmbit de la Psicologia del treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, l'elaboració d'informes d'avaluació i d'intervenció individual i organitzacional en contextos reals, l'àmbit de la Psicologia dels Recursos Humans i/o Salut Ocupacional, i la comunicació per escrit de l'aplicació dels coneixements i competències a contextos reals.

Les pràctiques externes impliquen l'estada en una organització espanyola o estrangera (mitjançant conveni de col·laboració). Durant aquesta estada, l'estudiant desenvoluparà (sota la supervisió del tutor/a de el màster i el supervisor/a de l'empresa) activitats professionals relacionades amb la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. Entre els tipus d'activitat podran dur-se a terme avaluacions i estratègies de prevenció/intervenció de riscos psicosocials, avaluació, desenvolupament i optimització d'organitzacions saludables i resilients, implementació d'estratègies de recursos humans des de les més clàssiques (ex., anàlisi de llocs de treball, selecció de personal, formació) fins a les més noves (com coaching o desenvolupament personal, desenvolupament directiu, RSE, o la intervenció relacionada amb la Llei d'Igualtat). Aquestes tasques tenen l'objectiu de proporcionar als estudiants l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la psicologia del treball, de les organitzacions i en recursos humans.

Per a la realització d'aquesta matèria, el màster compta amb la col·laboració d'empreses i entitats professionals de l'àmbit disciplinari de la Psicologia del Treball, les Organitzacions i Recursos Humans. Participen empreses públiques i privades de diferents sectors: indústria, construcció, comerç, sanitat, educació, consultoria, telecomunicacions, entre unes altres. Aquesta col·laboració es concreta tant a nivell docent (amb més d'una dotzena d'entitats que proporcionen al màster professionals externs de reconegut prestigi que imparteixen docència en el màster) com amb l'acolliment d'estudiants. Fins avui existeixen més de 50 convenis amb empreses i diferents tipus d'entitats (amb o sense ànim de lucre) tant a nivell nacional com a internacional.

Consulta les entitats cooperadores.

Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster compta amb programes de mobilitat de l'estudiantat que són gestionats per l'Oficina de Relacions Internacionals (http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/) i Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/serveis/oipep/).

Aquests programes ofereixen l'oportunitat de realitzar part dels crèdits del Màster en altres centres de formació. Fins al moment comptem amb els següents convenis establits dins del Programa Erasmus amb els següents organismes:

 • Universiteit Gent (Bélgica).
 • Instituto Superior da Maia (Portugal)
 • Universidad de Lisboa
 • West Universitu of Timisoara (Rumanía)
 • Universitat de la Sapienza (Roma)
 • Además, se han firmado también diferentes convenios con universidades americanas:
 • Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
 • Universidad de Santo Tomás de Aquino (Argentina)


A més, el màster ofereix també la possibilitat de realitzar l'Estada en Empresa en l'empreses de l'estranger a través de les beques Erasmus Pràctiques prèvia signatura de conveni (http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/).

Treball final de màster

Assignatura obligatòria anual, tant en la modalitat presencial o a distància, que té un total de 12 ECTS i que gira entorn de les temàtiques vistes en les diferents assignatures del Màster.

El seu objectiu específic és que l'estudiant desenvolupe les competències de:

 • Acte-reflexió sobre les competències desenvolupades al llarg del màster
 • Comunicació eficaç de forma oral i escrita del resultat final del seu procés d'acte-reflexió.


L'estudiantat explicarà en tot moment amb la tutorització d'un professor/a de el màster que serà adjudicat a l'inici del curs.

El Treball Final de Màster presenta dues modalitats atenent a les dues orientacions del màster: Treball Final de Màster professional i Treball Final de Màster d'Iniciació a la recerca.
Per a la defensa del Treball Final de Màster, l'estudiantat ha d'haver cursat i superat un total de 40 crèdits de les assignatures del màster.

La defensa del TFM ser realitzarà de forma presencial en cas d'estudiants residents a Espanya.

 

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dra. Susana Llorens Gumbau. Professora Titular d'Universitat de Psicologia del Treball. Membre de l'Equip de Recerca WONT Prevenció Psicosocial. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia de la UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Marisa Salanova Soria, Valeria Cruz Ortiz, Isabel Martínez Martínez, Isabella Meneghel, Miguel Ángel Nadal Martínez, Lidón Nebot Gresa, Mercedes Ventura Campos, Alberto Ortega Maldonado, i Jesús Rosel Remirez.

Estudiantado: Carlos Blasco Giner

 

MÉS INFORMACIÓ:

Susana Llorens Gumbau
Telèfon: 964 729 584
llorgum@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI.
 • Departament de Didàctica i Organització Escolar. UJI.
 • Departament d'Organització d'empreses. UJI.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinadora: Ester Gil Beltrán, esgil@uji.es.

Coordinació del treball final de màster

Prof. Valeria Cruz Ortiz, Departament de Psicologia evolutiva, educativa, social i metodologia. Universitat Jaume I. (mcruz@uji.es)

Professorat vinculat a l'assignatura:

 • María Isabel Beas Collado
 • Susana Llorens Gumbau
 • Eva Ferrando Daufí
 • Verónica Reboll Bueso
 • Mónica Valeria Curz Ortiz
 • Carles Herrero Bahamontes
 • Eva Cire Gallego
 • Miguel Angel Nadal Martínez
 • Isabel María Martínez Martínez
 • Alberto Ortega Maldonado
 • María Lidón Nebot Gresa

Més informació:

SBE013 - Treball de Fi de Màster (disponible a partir de setembre de 2016)

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors del Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans ací.

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42572

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus