UJI

Treball final de màster

Informació general

El Màster Ciències de la Infermeria contempla l'elaboració d'un Treball Final de Màster (TFM) amb una càrrega total de 20 ECTS per a tots els estudiants. L'assignatura TFM es desenvolupa durant el segon curs, i suposa la realització per part de l'estudiantado d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster.

A cada estudiant se li assignarà, a principi de segon curs, un/a tutor/a de TFM, i per a poder presentar el TFM, l'alumne que opta al Títol Màster U. en Ciències de la Infermeria, té com a requisits previs comptar amb l'acceptació del tutor i superar tots els crèdits del programa en el qual s'ha matriculat.

Característiques, competències i resultats d'aprenentatge

El TFM permet a l'estudiantado utilitzar el procés de recerca com una manera de dur a terme una indagació sistemàtica, amb una base teòrica, destinada al descobriment i/o desenvolupament de certs elements o relacions dins d'un marc conceptual/teòric. En examinar el problema de recerca, l'estudiantat haurà de seleccionar la perspectiva metodològica més adequada, qualitativa, quantitativa o mixta, per a la consecució dels objectius plantejats. El procés comptarà amb la guia i orientació del/la tutor/a de el TFM.

L'assignatura TFM suposa la realització per part de l'estudiant d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster. És el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat, sota la tutela d'un professor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública.

La seqüència d'elaboració i defensa del TFM pot resumir-se en els següents passos:

 1. Primera fase: disseny del protocol de recerca, on es descriurà el marc conceptual i el marc metodològic (disseny i planificació):
  1. Antecedents i estat actual del tema (amb la bibliografia més rellevant).
  2. Hipòtesi i/o objectius.
  3. Metodologia.
 2. Segona fase: va desenvolupar de la fase empírica i analítica.
 3. Tercera fase: Presentació per escrit la memòria del TFM i defensa oral i pública davant un tribunal d'avaluació.

D'aquesta manera, el TFM proporcionarà a l'estudiant les següents competències:

 • Capacitat de dissenyar un projecte de recerca.
 • Capacitat de desenvolupar un estudi de recerca.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i de raonament crític en el desenvolupament de projectes de recerca.

Els resultats d'aprenentatge són:

 • Dissenyar un projecte de recerca
 • Desenvolupar i defensar un projecte de recerca

Orientació: Tutors i temes

El procés d'elaboració i defensa del TFM comptarà amb la guia i orientació del tutor/a de TFM. A principis de cada curs acadèmic, la comissió acadèmica aprova l'oferta de temes i tutors de TFM (Oferta de temes i tutors del curs 2016-2017) els alumnes matriculats reben la guia actualitzada de “Directrius i criteris d'avaluació per a l'elaboració del TFM” amb informació sobre el procés d'elaboració i defensa, normes tipogràfiques o la informació sobre temes i tutors. A més, es realitza una primera sessió informativa en la qual es resolen dubtes.

Cada estudiant indicarà 3 temes, amb els seus respectius tutors, per a l'elaboració de la seua TFM. L'estudiant pot proposar la realització d'un TFM en el qual s'investiga un problema clínic vinculat a les temes proposats per cada tutor, o en el cas de no disposar d'una proposta definida, els professors responsables del TFM orientaran en la selecció del problema de recerca. Els temes podran repetir-se, però els 3 tutors proposats hauran de ser diferents. En cas que la sol·licitud no complisca aquest requisit, la comissió acadèmica podrà assignar lliurement al tutor.

L'assignació del tema i tutor del TFM serà realitzada per la comissió d'acadèmica del màster satisfent, en la mesura del possible, les preferències de tema i tutor manifestades pels estudiants. La Comissió procurarà una assignació adequada i proporcionada de tutors i temes. El criteri a seguir per a realitzar l'assignació en cas de desajustament entre l'oferta i la demanda serà la qualificació mitjana de cada estudiant. Cada tutor es responsabilitzarà d'un màxim de 3 TFM.

La relació amb les adjudicacions definitives de tutor acadèmic i tema a cada estudiant s'exposarà en els mitjans electrònics oportuns i es publicarà en l'Aula Virtual.

Presentació i convocatòries

Els treballs es dipositaran 15 dies abans de les dates de defensa oral aprovades per la Comissió Acadèmica del Màster. Està informació serà facilitada a l'estudiantado amb suficient temps d'antelació. Com a norma general, les dates de defensa seran:

 1. Primera convocatòria: Fins al 15 de juliol
 2. Segona convocatòria: Fins al 30 de setembre.

Una vegada finalitzat el TFM, amb el vistiplau del tutor, La memòria es lliurarà:

 1. A través d'Aula Virtual en l'assignatura TFM, en format PDF.
 2. Una còpia enquadernada i una còpia en format electrònic (PDF) en un únic fitxer en un CD, identificat exteriorment amb el nom de l'autor/a, títol del TFM i nom del Màster i ha de ser dipositat a la secretària UPIM a l'atenció d'Ernesto Alonso.

La presentació de la documentació es pot fer personalment en la Unitat Predepartamental d'Infermeria (1ªPlanta de la Facultat de Ciències de la Salut, Despatxe HD0138DD) o per correu postal a la següent adreça:

Universitat Jaume I
Unitat Predamental d'Infermeria
Edifici: Facultat de Ciències de la Salut
Av. Vicent Sos Byanat, s/n. 12071. Castelló de la Plana
Coordinació Màster
A l'atenció d'Ernesto Alonso

Els manuscrits formaran part dels fons bibliogràfics de la Universitat Jaume I en el Repositori Institucional i podran ser objecte de consulta per a altres investigadors.

Defensa del TFM

La Comissió Acadèmica aprovarà la distribució de dates i hora de defensa i la composició dels tribunals d'avaluació, formats per 3 professors del màster amb el grau de doctor. El tutor del TFM no formarà part del tribunal avaluació.

L'exposició/defensa per part de l'estudiant del TFM ha d'incloure:

 1. Exploració de les implicacions i importància dels resultats de l'estudi.
 2. Prova que l'estudiant ha comprès el procés de recerca i que mostra capacitat per a justificar les eines i les tècniques empleades.
 3. Explorar la contribució que la recerca fa a la professió d'infermeria i a l'assistència sanitària.

La durada de l'exposició és aproximadament de 30 minuts. Del total, 15 minuts es destinen a la presentació oral i la resta a la defensa oral del TFM, encara que ha d'assignar-se temps suficient com per a assegurar que l'examen oral és adequat.

Després de l'exposició/defensa el tribunal, mitjançant la formalització d'un acta d'avaluació s'arreplegarà la qualificació final de l'alumne/a acompanyant els informes d'avaluació tant de la memòria com de l'exposició/defensa de la mateixa.

Suport informatiu:

Informació proporcionada per: InfoCampus