UJI

Ciències de la Infermeria

Última modificació: 07/06/2017 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (7a edició) s’ha consolidat com una de les millors ofertes formatives de segon cicle en l’àmbit de la infermeria. El programa d’aquest màster permet el desenvolupament de competències necessàries per a la recerca en l’àmbit de la infermeria, unit a continguts que aprofundeixen en el coneixement de l’educació, gestió i clínica avançada. [Llegir més]

Modalitat: semipresencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El màster universitari en Ciències de la Infermeria (7a edició) és una de les millors ofertes formatives de segon cicle en l’àmbit de la infermeria. El programa permet el desenvolupament de competències necessàries per a la recerca en l’àmbit de la infermeria, unit a continguts que aprofundeixen en el coneixement de l’educació, gestió i clínica avançada. Així, els professionals que cursen el màster obtenen una visió àmplia de la infermeria en tots els seus vessants: assistencial, docent, investigadora i gestora.

El títol de màster universitari en Ciències de la Infermeria s'obté cursant els 120 crèdits, encara que s'ofereix la possibilitat de cursar els ECTS necessaris per a accedir a programes de doctorat. Per a açò es desenvolupa un itinerari ajustat a les necessitats de cada estudiant (proposta genèrica de 60 ECTS).

Es tracta d’un màster amb caràcter semipresencial, amb retransmissió en directe de les classes a través d’Internet, i que a més ofereix continuïtat amb el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de l’UJI.

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Es tracta d'un ensenyament semipresencial. Combina metodologia docent presencial amb suport on-line. Per a l'estudiantat que desitja seguir les classes presencials, aquestes, es retransmeten en temps real per internet, de manera que es garanteix el seu seguiment de forma voluntària des de qualsevol punt d'Internet a través de la plataforma virtual de la Universitat Jaume I, en horari de dilluns a dijous de 16 a 20 hores (hora peninsular).

En l'horari s'observa al costat de cada dia de classe les lletres P/R. És el significat de presencial/retrasmitida i significa que:
Aquestes classes no tenen assistència obligatòria. Es retransmeten des de l'aula per a qui desitge seguir-les.

Quan al costat de la data de la classe apareix Avaluació, es tracta de la sessió presencial d'avaluació. L'avaluació és presencial, excepte que el professorat opte per una altra modalitat.

La comissió acadèmica del programa permet que, els estudiants d'Illes Canàries, s'examinen en Gran Canària per a tot el programa excepte la defensa del Treball de final de Màster que, és de caràcter presencial a Castelló.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: dos cursos acadèmics (novembre 2017 / juliol 2019).

Docència presencial: novembre 2017 / juliol de 2019

Crèdits i import

120 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

El perfil investigador de la titulació, vincula els coneixements adquirits durant el període de formació Màster, a les possibles línies d'investigació del Doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I orientades als camps, gestor, docent i clínic avançat de la Infermeria. El títol aquesta configurat amb una estructura per matèries que garanteix l'adquisició de competències conjugant la presencialitat amb la interacció a partir de treballs pràctics guiats.

Els objectius concrets i competències generals de la titulació s'agrupen a capacitar a l'alumne para:

 1. Discutir les bases històriques, teòriques i filosòfiques de la Ciència d'Infermeria. Dissenyar i executar la planificació, actuacions i avaluació en el camp de les cures d'Infermeria contemplant diferents demandes de salut segons problemes, edat i context social.
 2. Aplicar els mètodes i tècniques necessàries per a l'exercici de la docència de grau i postgrau.
 3. Gestionar els recursos al seu abast en qualsevol empresa soci-sanitària i en qualsevol nivell de l'organigrama.
 4. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a l'exercici professional i/o que servisquen com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral

Les competències generals del títol s'agrupen per perfils, excepte les competències d'investigació que són comunes en les competències de clínica avançada, docència i gestió. En tots els casos, Màster complet o ECTS per a completar formació Màster i accedir al període investigador del Doctorat queda inclòs el Treball de final de Màster.

La transversalitat de la titulació inclou maneig de sistemes informàtics a nivell d'usuari avançat per les pròpies característiques de semipresencialitat de la titulació que obliguen a utilitzar la intranet pròpia de la universitat i el coneixement i aplicació de gestors bibliogràfics. La Bioètica i l’Anglès tenen caràcter d'assignatura pròpia alhora que són considerats formació transversal per la seua importància en la presa de decisions i investigació en Ciències de la salut.

Coneixements previs recomanables

Els/es diplomats/des o graduats/des en Infermeria i els/as especialistes de qualsevol de les especialitats d'Infermeria, no necessiten complements formatius.

Als/Les aspirants a cursar el programa, procedents d'altres titulacions, se'ls realitzarà una adaptació curricular individual, en funció de la seua titulació d'accés.

Orientació

El Màster Universitari en Ciències de la Infermeria és de caràcter investigador.

Eixides professionals

L'obtenció del títol de Màster Universitari en Ciències de la Infermeria permet adquirir habilitats per a desenvolupar la recerca aplicada en tots els espais del treball assistencial, docent i gestor.

Cada vegada és més freqüent trobar ofertes de treball d'Universitats o Fundacions de recerca que cerquen professionals d'infermeria amb perfil investigador. A més, la incorporació d'Infermeria en les unitats de recerca del sistema públic i les empreses privades és un fet, així com l'aparició d'unitats de recerca en infermeria.

A més, mitjançant el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I, s'ofereix la possibilitat d'aconseguir el màxim grau acadèmic de Doctor o Doctora.

Beques pròpies i ajudes

A través d'Aula Virtual, s'informarà als estudiants de possibles beques convocades per altres institucions públiques o privades durant el curs acadèmic.

Segons la disponibilitat pressupostària, la Comissió Acadèmica valorarà la possibilitat de convocar una beca de col·laboració per a estudiants del màster.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Poden accedir al programa Màster, els titulats que complisquen els requisits contemplats en el RD 1393/2007. Quant als criteris específics d'accés, es contemplen tots els Diplomats, Llicenciats i Graduats en qualsevol titulació de la branca Ciències de la salut, recollida en la Llei d'Ordenació de les professions sanitàries (L.O.P.S). Tenen prioritat els Diplomats i Graduats en Infermeria.

Acreditar un nivell de llengua anglesa A2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües. L'acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació de certificats d'aquest nivell o equivalents o, si escau, mitjançant una prova específica que realitza el Servei de Llengües i Terminologia amb caràcter periòdic i que especifica els nivells del MCER.

En el cas d'estudiants procedents d'altres països la llengua oficial dels quals no siga el castellà, i que no hagen obtingut alguna titulació oficial a Espanya o país de parla castellana, hauran d'acreditar un nivell de castellà A2 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües. L'acreditació s'efectuarà mitjançant la presentació de certificats d'aquest nivell o equivalents o, si escau, mitjançant una prova específica que realitza el Servei de Llengües i Terminologia amb caràcter periòdic i que especifica els nivells del MCER.

Procediment d'Admisió

Una vegada obert el període d'admissió, la comissió acadèmica del màster, barema la sol·licituds d'acord a criteris d'experiència docent, investigadora, assistencial i gestora dels/as candidats/as.

Baremació:

1. Realitzada per la Comissió acadèmica del Màster

2. Procediment i criteris de baremació.

     - Una vegada tancat el termini de preinscripció es realitza una selecció de sol·licituds en 3 grups:

 1. Els alumnes que procedeixen de la titulació Diplomat o Graduat en Infermeria que sol·liciten preinscripció per al màster complet tindran preferència sobre la resta de sol·licitants.
 2. Alumnes que procedeixen d'altres titulacions de Ciències de la Salut i sol·liciten preinscripció per a la titulació completa. Tindran preferència sobre els quals vulguen cursar solament parteix del màster.
 3. Alumnes de qualsevol titulació de Ciències de la Salut que sol·liciten preinscripció per a cursar solament 60 ECTS del Màster.

Dins de cadascun d'aquests 3 grups, els alumnes seran ordenats conforme al següent barem general:

Puntuació màxima: 10 punts.
Fins a 4 : Expedient acadèmic

Fins a 1,5 punts: Experiència assistencial
Fins a 1,5 punts. Experiència docent

Fins a 1,5 punts: Experiència investigadora
Fins a 1.5 punts: Altres mèrits (coneixement d'idiomes, estades en l'estranger i formació de postgrau rebuda).

Amb els resultats de la baremació, es convoca als admesos a un programa de presentació Màster i assignació de tutors del Master i del Treball de Final de Màster, que seguiran la seua trajectòria acadèmica durant tot el programa. En cas que un alumne accedisca per a obtenir els 60 ECTS i iniciar el període investigador de doctorat, el seu tutor/a assignat, li traçarà un itinerari formatiu, que incloga obligatòriament matèries d'investigació, i Treball de Final de Màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.

 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.

 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria l’estudiantat té l’opció de reconèixer fins a 6 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i fins a 12 ECTS per reconeixement de crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universitàries. 

 

Oferta de places

40 places per curs acadèmic.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • E1.1 - Conèixer les arrels ideològiques de la professió infermera.
 • E 1.2 - Formular arguments científics mitjançant la construcció d´un discurs propi.
 • E 1.3 - Dominar els conceptes que en l´àmbit de la Filosofia de la Ciència procuren la funció diferenciadora de cadascuna de les disciplines, comprenent la importància d´establir un cos doctrinal propi per a la Infermeria.
 • E 1.4 - Capacitat de representar i defensar els interessos del pacient.
 • E 1.5 - Capacitat de donar resposta a problemes o situacions complexes de salut en el moment en què es produeixen.
 • E 2.1 - Coneixement del funcionament dels mercats d´atenció sanitària i les seues fallades.
 • E 2.2 - Capacitat d´avaluació crítica dels diferents sistemes d´atenció sanitària.
 • E 2.3 - Lideratge en la gestió de cures.
 • E3.1 - Capacitat d'informar, educar, supervisar i mantenir una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials.
 • E3.2 - Capacitat de permetre que pacients i cuidadors expressen les seues preocupacions i interessos i puguen respondre adequadament.
 • E3.3 - Capacitat oral i escrita en el desenvolupament de programes d'educació per a la salut
 • E 4.1 - Coneixement els diferents tipus i fonts de documentació científica.
 • E 4.2 - Maneig en la realització de cerca avançada d´informació en bases de dades especialitzades i síntesis de la informació.
 • E 4.3 - Ser capaç d´analitzar i comprendre el sentit global d´un text científic escrit en anglès.
 • E 4.4 - Ser capaç d´observar i identificar els possibles problemes d´un text, i iniciar la cerca de solucions.
 • E 4.5 - Ser capaç de comunicar-se de manera efectiva a través de la presentació d´un treball, el discurs en públic, i la redacció en anglès de diversos gèneres.
 • E 5.1 - Coneixement i comprensió de les fases del procés d´investigació i la relació entre aquestes.
 • E 5.2 - Capacitat de generar idees, iniciar projectes d´investigació i definir el context i les variables que intervenen en un disseny d´investigació.
 • E 5.3 - Identificar problemes d´infermeria que requerisquen investigació en l´àmbit de les Ciències de la salut.
 • E 5.4 - Capacitat per a analitzar dades i resultats de la investigació.
 • E 5.5 - Coneixement i capacitat de construir i interpretar diferents indicadors demogràfics a partir de les fonts de dades disponibles.
 • E 5.6 - Desenvolupar les habilitats per a dissenyar una investigació qualitativa.
 • E 5.7 - Comprendre les maneres d´obtenir dades qualitatives i analitzar-los.
 • E 6.1 - Capacitat per a fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica.
 • E 6.2 - Introduir capacitats per a desenvolupar habilitats de lectura crítica de les publicacions científiques.
 • E 7.1 - Capacitat de dissenyar un protocol de recerca.
 • E7.2 - Capacitat de desenvolupar un projecte de recerca.
 • E7.3 - Capacitat d'anàlisi, síntesi i de raonament crític en el desenvolupament de projectes de recerca.

Pla d'estudis

PRIMER CURS

Primer semestre

Matèria (Assignatures)

 • Infermeria clínica avançada:
  • Teories i models d’infermeria (OB - 9 crèdits)
  • Bioètica (OB -3 crèdits)
 • Gestió sanitària:
  • Economia de la salut (OB - 6 crèdits)
 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Metodologia de la investigació de la salut. Generalitats (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Anglès aplicat a la investigació I (OB - 6 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

Segundo semestre

Matèria (Assignatures)

 • Mètodes educatius:
  • Mètodes educatius (OB - 4 crèdits)
 • Gestió sanitària:
  • Gestión de servicios de salud y socio-sanitarios (OB - 6 crèdits)
 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Tècniques qualitatives en ciències de la salut (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Documentació científica I (OB - 4 crèdits)
 • Cures de salut basades en l’evidència:
  • Pràctica clínica basada en l’evidència (OB - 6 crèdits)
  • Lectura crítica de publicacions científiques I (OB - 4 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

SEGUNDO AÑO

Primer semestre

Matèria (Assignatures)

 • Tècniques d’investigació en ciències de la salut:
  • Tècniques quantitatives en ciències de la salut i demografia sanitària (OB - 12 crèdits)
 • Cures de salut basades en l’evidència:
  • Lectura crítica de publicacions científiques II (OB - 6 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Documentació científica II (OB - 4 crèdits)
 • Treball de final de màster:
  • Treball de final de màster (TFM - 8 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

 

Segundo semestre

Matèria (Assignatures)

 • Infermeria clínica avançada:
  • Cronicitats, geriatria i cures pal·liatives (OB - 12 crèdits)
 • Documentació científica:
  • Anglès aplicat a la investigació II (OB - 6 crèdits)
 • Treball de final de màster:
  • Treball de final de màster (TFM - 12 crèdits)

Total semestre: 30 crèdits

Total: 120 crèdits 


 

Guies docents de les assignatures

Horaris

L'horari general és de dilluns a dijous de 16 a 20 hores (hora peninsular).

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2017-2018 ací.

En el horario se observa al lado de cada día de clase

 • Presencial/retransmitida: significa que estas clases pueden seguirse en internet a través de la retransmisión en directo desde el aula utilizando la herramienta Blackboard Collaborate WebConference. Esta herramienta garantiza la interacción con el profesorado mediante sistema de videoconferencia. La Universidad pone a disposición de los estudiantes esta herramienta a través de Aula Virtual.
 • Evaluación, se trata de la sesión presencial de evaluación. La evaluación es presencial, excepto que el profesorado opte por otra modalidad.
 • No presencial: horas de trabajo del alumno dedicadas a la realización de tareas, proyectos o ejercicios de cada asignatura.

Continuar la meua formació

El màster ofereix la possibilitat d´aconseguir el màxim grau acadèmic de Doctor/a.

Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I publicada en la web http://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/estudiantat/master/normativa-acad/ la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució se cerca una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professor/a i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic (problemes) i laboratoris: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, etc.
 • Ensenyament pràctic (laboratoris): ensenyaments realitzats en laboratori d'informàtica on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, casos, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, taller de lectura, convidar experts, etc.).
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai, reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. En aquest apartat s'inclou el treball de preparació dels exàmens, inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

La presencialitat de cada ECTS és del 20%, la qual cosa suposa un total de 600 hores de treball professor/alumne durant els dos cursos de durada del programa (4 semestres). Cada semestre són 150 hores de treball presencial. La resta del temps fins a un total de 3000 hores de la titulació (1 ECTS equival a 25 hores) correspon a treball de l'alumne, tutories on-line i activitats dirigides.

Accessibilitat a fons bibliogràfics. A partir de la formalització de matrícula, els alumnes/as UJI, obtenen claus d'accés que els permeten consultes bibliogràfiques i de recursos disponibles en http://www.uji.es/serveis/cd/

Accessibilitat a aula virtual. Amb la clau d'estudiant UJI s'accedeix a la Intranet de la Universitat que facilita la part on-line de la titulació amb descàrrega de materials, consultes i tutories amb el professorat.

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

 • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.
 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:
 • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
 • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
 • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
 • Examen oral: prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Mapa conceptual: Representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seues diferents relacions. Permet avaluar la comprensió.
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació en l'aula.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treball Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctores.
 • Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

 

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Informació general

El Màster Ciències de la Infermeria contempla l'elaboració d'un Treball Final de Màster (TFM) amb una càrrega total de 20 ECTS per a tots els estudiants. L'assignatura TFM es desenvolupa durant el segon curs, i suposa la realització per part de l'estudiantado d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster.

A cada estudiant se li assignarà, a principi de segon curs, un/a tutor/a de TFM, i per a poder presentar el TFM, l'alumne que opta al Títol Màster U. en Ciències de la Infermeria, té com a requisits previs comptar amb l'acceptació del tutor i superar tots els crèdits del programa en el qual s'ha matriculat.

Característiques, competències i resultats d'aprenentatge

El TFM permet a l'estudiantado utilitzar el procés de recerca com una manera de dur a terme una indagació sistemàtica, amb una base teòrica, destinada al descobriment i/o desenvolupament de certs elements o relacions dins d'un marc conceptual/teòric. En examinar el problema de recerca, l'estudiantat haurà de seleccionar la perspectiva metodològica més adequada, qualitativa, quantitativa o mixta, per a la consecució dels objectius plantejats. El procés comptarà amb la guia i orientació del/la tutor/a de el TFM.

L'assignatura TFM suposa la realització per part de l'estudiant d'un projecte de recerca en el qual aplique i desenvolupe els coneixements, habilitats i competències generals adquirides en el Màster. És el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat, sota la tutela d'un professor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública.

La seqüència d'elaboració i defensa del TFM pot resumir-se en els següents passos:

 1. Primera fase: disseny del protocol de recerca, on es descriurà el marc conceptual i el marc metodològic (disseny i planificació):
  1. Antecedents i estat actual del tema (amb la bibliografia més rellevant).
  2. Hipòtesi i/o objectius.
  3. Metodologia.
 2. Segona fase: va desenvolupar de la fase empírica i analítica.
 3. Tercera fase: Presentació per escrit la memòria del TFM i defensa oral i pública davant un tribunal d'avaluació.

D'aquesta manera, el TFM proporcionarà a l'estudiant les següents competències:

 • Capacitat de dissenyar un projecte de recerca.
 • Capacitat de desenvolupar un estudi de recerca.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i de raonament crític en el desenvolupament de projectes de recerca.

Els resultats d'aprenentatge són:

 • Dissenyar un projecte de recerca
 • Desenvolupar i defensar un projecte de recerca

Orientació: Tutors i temes

El procés d'elaboració i defensa del TFM comptarà amb la guia i orientació del tutor/a de TFM. A principis de cada curs acadèmic, la comissió acadèmica aprova l'oferta de temes i tutors de TFM (Oferta de temes i tutors del curs 2016-2017) els alumnes matriculats reben la guia actualitzada de “Directrius i criteris d'avaluació per a l'elaboració del TFM” amb informació sobre el procés d'elaboració i defensa, normes tipogràfiques o la informació sobre temes i tutors. A més, es realitza una primera sessió informativa en la qual es resolen dubtes.

Cada estudiant indicarà 3 temes, amb els seus respectius tutors, per a l'elaboració de la seua TFM. L'estudiant pot proposar la realització d'un TFM en el qual s'investiga un problema clínic vinculat a les temes proposats per cada tutor, o en el cas de no disposar d'una proposta definida, els professors responsables del TFM orientaran en la selecció del problema de recerca. Els temes podran repetir-se, però els 3 tutors proposats hauran de ser diferents. En cas que la sol·licitud no complisca aquest requisit, la comissió acadèmica podrà assignar lliurement al tutor.

L'assignació del tema i tutor del TFM serà realitzada per la comissió d'acadèmica del màster satisfent, en la mesura del possible, les preferències de tema i tutor manifestades pels estudiants. La Comissió procurarà una assignació adequada i proporcionada de tutors i temes. El criteri a seguir per a realitzar l'assignació en cas de desajustament entre l'oferta i la demanda serà la qualificació mitjana de cada estudiant. Cada tutor es responsabilitzarà d'un màxim de 3 TFM.

La relació amb les adjudicacions definitives de tutor acadèmic i tema a cada estudiant s'exposarà en els mitjans electrònics oportuns i es publicarà en l'Aula Virtual.

Presentació i convocatòries

Els treballs es dipositaran 15 dies abans de les dates de defensa oral aprovades per la Comissió Acadèmica del Màster. Està informació serà facilitada a l'estudiantado amb suficient temps d'antelació. Com a norma general, les dates de defensa seran:

 1. Primera convocatòria: Fins al 15 de juliol
 2. Segona convocatòria: Fins al 30 de setembre.

Una vegada finalitzat el TFM, amb el vistiplau del tutor, La memòria es lliurarà:

 1. A través d'Aula Virtual en l'assignatura TFM, en format PDF.
 2. Una còpia enquadernada i una còpia en format electrònic (PDF) en un únic fitxer en un CD, identificat exteriorment amb el nom de l'autor/a, títol del TFM i nom del Màster i ha de ser dipositat a la secretària UPIM a l'atenció d'Ernesto Alonso.

La presentació de la documentació es pot fer personalment en la Unitat Predepartamental d'Infermeria (1ªPlanta de la Facultat de Ciències de la Salut, Despatxe HD0138DD) o per correu postal a la següent adreça:

Universitat Jaume I
Unitat Predamental d'Infermeria
Edifici: Facultat de Ciències de la Salut
Av. Vicent Sos Byanat, s/n. 12071. Castelló de la Plana
Coordinació Màster
A l'atenció d'Ernesto Alonso

Els manuscrits formaran part dels fons bibliogràfics de la Universitat Jaume I en el Repositori Institucional i podran ser objecte de consulta per a altres investigadors.

Defensa del TFM

La Comissió Acadèmica aprovarà la distribució de dates i hora de defensa i la composició dels tribunals d'avaluació, formats per 3 professors del màster amb el grau de doctor. El tutor del TFM no formarà part del tribunal avaluació.

L'exposició/defensa per part de l'estudiant del TFM ha d'incloure:

 1. Exploració de les implicacions i importància dels resultats de l'estudi.
 2. Prova que l'estudiant ha comprès el procés de recerca i que mostra capacitat per a justificar les eines i les tècniques empleades.
 3. Explorar la contribució que la recerca fa a la professió d'infermeria i a l'assistència sanitària.

La durada de l'exposició és aproximadament de 30 minuts. Del total, 15 minuts es destinen a la presentació oral i la resta a la defensa oral del TFM, encara que ha d'assignar-se temps suficient com per a assegurar que l'examen oral és adequat.

Després de l'exposició/defensa el tribunal, mitjançant la formalització d'un acta d'avaluació s'arreplegarà la qualificació final de l'alumne/a acompanyant els informes d'avaluació tant de la memòria com de l'exposició/defensa de la mateixa.

Suport informatiu:

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Víctor González Chordá. Departament d´Infermeria UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Secretari: Jacint Balaguer Coll

Miguel Ruiz Garrido, Mª Victoria Ibañez Gual, Jose Joaquin Castello Benavent, Daniel Pinazo Calatayud

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Víctor González Chordá | Telèfon: 964 387744
vchorda@uji.es /

Departaments implicats

 • Departaments d'Infermeria.
 • Departament de Dret Públic-Filosofia del dret
 • Departament d'Economia-Fonaments de l'anàlisi econòmica.
 • Departament d'Estudis Anglesos-Filologia anglesa.
 • Departament de Matemàtiques-Matemàtica Aplicada.
 • Departament de Matemàtiques-Estadística i Recerca Operativa.
 • Departament de Psicologia Evolutiva Educativa, Social i Metodològica-Psicologia social.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

El programa no té práctiques en Empreses.

Coordinació del treball final de màster

El Treball de Final de Màster es coordina des de la Comissió acadèmica del programa.

Contacte: Víctor M González-Chordá (vchorda@uji.es)

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000003

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000003

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus